Tiết 24: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên - Trường THCS Tân Hà

1.- Các chất được cấu tạo từ những hạt riêng biệt rất nhỏ gọi là nguyên tử, hay phân tử.(2.5đ)

- Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.(2.5đ)

2. Giữa các phân tử cao su có khoảng cách, (1đ)

nên các phân tử không khí xen vào giữa khoảng cách đó (1đ)

thoát ra ngoài, (1đ)

vì vậy quả bóng cứ ngày xẹp dần.(1đ)

3. Các hạt phấn hoa chuyển động không ngừng về mọi phía(1đ)

 

ppt 20 trang Người đăng giaoan Lượt xem 865Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 24: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên - Trường THCS Tân Hà", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường trung học cơ sở Tân HàMôn: Vật lý 8Kiểm tra miệng1. Các chất được cấu tạo như thế nào? (5đ)2. Giải thích: quả bóng cao su được bơm căng, dù có buộc thật chặt vẫn cứ ngày một xẹp dần?(4đ)3. Trong thí nghiệm Bơ-Rao, các hạt phấn hoa như thế nào?(1đ). Trả lời1.- Các chất được cấu tạo từ những hạt riêng biệt rất nhỏ gọi là nguyên tử, hay phân tử.(2.5đ)- Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.(2.5đ)2. Giữa các phân tử cao su có khoảng cách, (1đ)nên các phân tử không khí xen vào giữa khoảng cách đó (1đ)thoát ra ngoài, (1đ)vì vậy quả bóng cứ ngày xẹp dần.(1đ)3. Các hạt phấn hoa chuyển động không ngừng về mọi phía(1đ)Tiết 24NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG Tiết 24: NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN ? Hãy tưởng tượng giữa sân có quả bóng khổng lồ và có rất nhiều học sinh xô đẩy quả bóng từ mọi phía. Do những xô đẩy này không cân bằng nên làm cho quả bóng lúc bay lên khi rơi xuống, lúc sang trái, khi sang phải. Trò chơi này liên quan đến tính chất quan trọng của nguyên tử, phân tử mà chúng ta sẽ nghiên cứu sau đây. Tiết 24NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG I. Thí nghiệm Bơ-raoHình ảnh quan sát đượcHiện tượng: Hạt phấn hoa chuyển động không ngừng về mọi phía.Tiết 24:NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG I. Thí nghiệm Bơ-raoThông tinĐường chuyển động của hạt phấn hoaHiện tượng: Hạt phấn hoa chuyển động không ngừng về mọi phía.II. Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừngThảo luận: (10p) Quan sát và so sánh sự tương tựC1: Quả bóng tương tự với ... trong thí nghiệm Bơ rao.C2: Các học sinh tương tự như ...trong thí nghiệm Bơ rao.*Quả bóng chuyển động được là nhờ ..... xô đẩy từ nhiều phía. * Hạt phấn hoa chuyển động được là nhờhạt phấn hoanhững phân tử nước các học sinh	 các phân tử nước chuyển động đến va chạm vào hạt phấn hoa từ nhiều phía.Phân tử nướcTiết 24NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG I. Thí nghiệm Bơ-raoHiện tượng: Hạt phấn hoa chuyển động không ngừng về mọi phía.II. Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừngAn-be Anh-xtanh (1879 -1955) Các nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng. Sự va chạm của các phân tử nước vào hạt phấn hoa Các nguyên tử-Phân tử chuyển động không ngừng.C3 : Taïi sao caùc phaân töû nöôùc coù theå laøm cho caùc haït phaán hoa chuyeån ñoäng ? Nguyeân nhaân laø do caùc phaân töû nöôùc khoâng ñöùng yeân maø chuyeån ñoäng khoâng ngöøng. Trong khi chuyeån ñoäng caùc phaân töû nöôùc va chaïm vaøo caùc haït phaán hoa töø nhieàu phía, caùc va chaïm naøy khoâng caân baèng nhau laøm cho caùc haït phaán hoa chuyeån ñoäng hoãn ñoän khoâng ngöøng.II. c¸c nguyªn tö, ph©n tö chuyÓn ®éng kh«ng ngõngTiết 24NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG Xem hình ảnhNước nóngNước lạnhIII. Chuyển động phân tử và nhiệt độTiết 24NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG I. Thí nghiệm Bơ-raoHiện tượng: Hạt phấn hoa chuyển động không ngừng về mọi phía.II. Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừngCác nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng.III. Chuyển động phân tử và nhiệt độNhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.IV.Vận dụngC4:Tiết 24NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG I. Thí nghiệm Bơ-raoHiện tượng: Hạt phấn hoa chuyển động không ngừng về mọi phía.II. Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừngCác nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng.III. Chuyển động phân tử và nhiệt độNhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.C4: Giữa các phân tử nước, giữa các phân tử đồng sunfat đều có khoảng cách. Các phân tử này chuyển động không ngừng về mọi phía, chúng đan xen vào khoảng cách của nhau nên dần dần chuyển thành dung dịch có màu xanh nhạt.IV.Vận dụngTiết 24NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG I. Thí nghiệm Bơ-raoHiện tượng: Hạt phấn hoa chuyển động không ngừng về mọi phíaII. Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừngCác nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng.III. Chuyển động phân tử và nhiệt độNhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.IV.Vận dụngTại sao chỉ xịt nước hoa ở một góc phòng nhưng lát sau các phân tử nước hoa lại có mặt khắp mọi nơi trong phòng?	Vì: Các phân tử nước hoa và phân tử không khí chuyển động hỗn độn không ngừng, chúng đan xen vào khoảng cách lẫn nhau nên các phân tử nước hoa có mặt khắp mọi nơi trong phòng.Tiết 24NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG I. Thí nghiệm Bơ-raoHiện tượng: Hạt phấn hoa chuyển động không ngừng về mọi phía.II. Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừngCác nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng.III. Chuyển động phân tử và nhiệt độNhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.C5:Tại sao nước trong sông, hồ, ao, biển lại có không khí mặc dù không khí nhẹ hơn nước rất nhiều?Giữa các phân tử nước, giữa các phân tử không khí đều có khoảng cách. Các phân tử không khí chuyển động xuống xen vào khoảng cách các phân tử nước. Nên trong nước có không khí. IV.Vận dụngTiết 24NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG I. Thí nghiệm Bơ-raoHiện tượng: Hạt phấn hoa chuyển động không ngừng về mọi phía.II. Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừngCác nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng.III. Chuyển động phân tử và nhiệt độNhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.Khi các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại lượng nào sau đây không đổi?Chọn câu trả lời đúng nhất.A. Khối lượng của vậtB. Trọng lượng của vậtC. Nhiệt độ của vậtD. Cả khối lượng và trọng lượng.IV.Vận dụngTiết 24NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG I. Thí nghiệm Bơ-raoHiện tượng: Hạt phấn hoa chuyển động không ngừng về mọi phía.II. Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừngCác nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng.III. Chuyển động phân tử và nhiệt độNhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải do chuyển động không ngừng của các phân tử gây ra? Hãy chọn câu trả lời đúng:Sự khuếch tán của đồng sun fát vào nước.Quả bóng bay dù đã buộc chặt vẫn bị xẹp theo thời gian.Sự tạo thành gió.Đường tan vào nước.IV.Vận dụngGIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆPNội dung bài học giúp học tốt nghề nào sau này?.Nội dung bài là kiến thức cần nắm vững của những người làm công việc: + Nghiên cứu về vật lí phân tử, về hoá học trong các viện nghiên cứu.+ Công việc nghiên cứu chế tạo vật liệu cho sản phẩm trong các ngành sản xuất *Đối với bài học ở tiết này: + Học thuộc ghi nhớ của bài + Hệ thống lại kiến thức về nguyên tử và phân tử theo một sơ đồ tư duy của mình. + Làm bài tập: 20.1 20.5/SBT/Trang53. + Đọc phần có thể em chưa biết.* Đối với bài học ở tiết tiếp theo: Xem trước bài “NHIỆT NĂNG” tìm hiểu trước phần cách làm thay đổi nhiệt năngHƯỚNG DẪN HỌC TẬPCảm ơn quý thầy, cô và các em học sinh đã chú ý, theo dõi tiết dạy.Chúc quý thầy, cô sức khỏe, hạnh phúc!

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 20. Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên - Trường THCS Tân Hà.ppt