Tin học 7 - Ôn trắc nghiệm

ÔN TRẮC NGHIỆM

 Câu 1. Trong các nút lệnh nút lệnh nào dùng để mở bảng tính cũ:

 A. B. C. D.

 Câu 2. Thông tin được lưu dưới dạng bảng có ưu điểm gì:

 A. Tính toán nhanh chóng

 B. Dễ sắp xếp, Dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng

 C. Dễ sắp xếp

 D. Dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng

 Câu 3. Để lưu trang tính ta chọn lệnh:

 A. File\Exit B. File\Save C. File\Open D. File\New

 Câu 4. Khi bảng tính đã đựợc lưu ít nhất một lần ( đã có tên) ta muốn lưu với tên khác thì:

 A. File\Saveas B. File\Open C. File\ Save D. File\exit

 Câu 5. Để di chuyển nội dung ô tính ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?

 A. (copy) B. (cut) C. (paste D. (new)

 Câu 6. Một bảng tính có thể bao gồm:

 A. Nhiều trang tính B. 2 trang tính C. 3 trang tính D. 1 trang tính

 Câu 7. Trong các nút lệnh nút lệnh nào dùng để lưu bảng tính

 A. B. C. D.

 Câu 8. Giả sử cần tính tổng các giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào sau đây là đúng?

 A. =(C2+D4)B2 B. =(C2+D4)*B2 C. (C2+D4)*B2 D. = C2+D4* B2

 

doc 3 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 11/03/2020 Lượt xem 439Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tin học 7 - Ôn trắc nghiệm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN TRẮC NGHIỆM
 Câu 1. Trong các nút lệnh nút lệnh nào dùng để mở bảng tính cũ: 
	A. 	B. 	C. 	D. 
 Câu 2. Thông tin được lưu dưới dạng bảng có ưu điểm gì: 
	A. Tính toán nhanh chóng 	
	B. Dễ sắp xếp, Dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng 
	C. Dễ sắp xếp 	
	D. Dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng 
 Câu 3. Để lưu trang tính ta chọn lệnh: 
	A. File\Exit 	B. File\Save 	C. File\Open 	D. File\New 
 Câu 4. Khi bảng tính đã đựợc lưu ít nhất một lần ( đã có tên) ta muốn lưu với tên khác thì: 
	A. File\Saveas 	B. File\Open 	C. File\ Save 	D. File\exit
 Câu 5. Để di chuyển nội dung ô tính ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?
	A. (copy) 	B. (cut) 	C. (paste 	D. (new) 
 Câu 6. Một bảng tính có thể bao gồm: 
	A. Nhiều trang tính 	B. 2 trang tính 	C. 3 trang tính 	D. 1 trang tính 
 Câu 7. Trong các nút lệnh nút lệnh nào dùng để lưu bảng tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
 Câu 8. Giả sử cần tính tổng các giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào sau đây là đúng? 
	A. =(C2+D4)B2 	B. =(C2+D4)*B2 	C. (C2+D4)*B2 	D. = C2+D4* B2 
 Câu 9. Tính tổng giá trị trong các ô C2:F2 em sử dụng công thức nào 
	A. =average(C2:F2) 	B. =min(C2:F2) 	C. =max(C2:F2) 	D. =sum(C2:F2) 
 Câu 10. Thanh công thức dùng để: 
	A. Tất cả các ý đều đúng	B. Hiển thị nội dung ô tính được chọn 
	C. Hiển thị công thức trong ô tính được chọn 	D. Nhập dữ liệu cho ô tính được chọn 
 Câu 11. Để tính giá trị lớn nhất ta sử dụng hàm: 
	A. AVERAGE 	B. MIN 	C. SUM 	D. MAX 
 Câu 12. Câu nào sau đây sai: 
	A. Trên trang tính chỉ chọn được một khối duy nhất 
	B. Miền giao nhau giữa cột và dòng là ô tính dùng để chứa dữ liệu 
	C. Địa chỉ ô tính là cặp địa chỉ tên cột và tên hàng 
	D. Miền làm việc chính của bảng tính gồm các cột và các dòng 
 Câu 13. Cho biết kết quả của hàm =Average(4,10,16)? 
	A. 10 	B. 16	C. 30 	D. 4 
Câu 14. Địa chỉ ô B3 nằm ở : 
	A. Dòng B, Dòng 3 	B. Dòng B, cột 3 	C. Cột B, dòng 3 	D. Cột B, cột 3 
 Câu 15. Loại dữ liệu nào sau đây được căn lề trái trong ô tính? 
	A. Dữ liệu kiểu ngày tháng 	B. Dữ liệu kí tự 	C. Dữ liệu số 	D. Dữ liệu hàm 
 Câu 16. Để thoát khỏi màn hình EXCEL ta chọn cách nào đây? 
	A. File/Exit 	B. File/Open 	C. File/Print 	D. File/Save 
 Câu 17. Trong các phần mềm có tên sau, phần mềm nào là phần mềm bảng tính 
	A. MicroSoft Power Point 	B. MicroSoft Access 	C. MicroSoft Word 	D. MicroSoft Excel 
 Câu 18. Trong các công thức sau công thức nào viết đúng 
	A. =Sum(A1;A2;A3;A4)	B. =sum(A1;A4)	
	C. =SUM(A1,A2,A3,A4) 	D. =Sum(A1-A4) 
 Câu 19. Để sao chép nội dung ô tính ta sử dụng nút lệnh nào sau đây? 
	A. (new) 	B. (cut) 	C. (paste 	D. (copy) 
Câu 20. Hộp tên cho biết thông tin: 
	A. Không có ý nào đúng 	B. Tên của cột 	C. Tên của hàng 	D. Địa chỉ ô tính được chọn 
 Câu 21. Trong ô tính xuất hiện ###### vì: 
	A. Tính toán ra kết quả sai 
	B. Công thức nhập sai 
	C. Độ rộng của hàng quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài 
	D. Độ rộng của cột quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài 
 Câu 22. Để tính tổng giá trị trong các ô E3 và F7, sau đó nhân với 10% ta thực hiện bằng công thức nào sau đây? 
	A. = (E3 + F7) * 10% 	B. =E3 + (F7 * 10%) 	C. E3 + F7 * 10% 	D. (E3 + F7) * 10% 
 Câu 23. Khối là tập hợp các ô kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Địa chỉ khối được thể hiện như câu nào sau đây là đúng: 
	A. H1 - H5 	B. H1->H5 	C. H1:H5 	D. H1H5 
 Câu 24. Các thành phần chính trên trang tính bao gồm? 
	A. Hộp tên, khối 	B. Các hàng, các cột, các ô tính 
	C. Thanh công thức 	D. Tất cả các ý đều đúng 
 Câu 25. Trong các công thức tính trung bình cộng, công thức nào viết sai 
	A. = Average(A1:A5)/5	B. =(A1+A2+A3+A4+A5)/5 	
	C. =Average(A1:A5) 	D. =sum(A1:A5)/5
 Câu 26. Để thêm cột trên trang tính ta thực hiện như sau: 
	A. Table / Columns 	B. Table / Rows 	C. Insert / Columns 	D. Insert / Rows 
 Câu 27. Cho hàm =Sum(A5:A10) để thực hiện? 
	A. Tìm giá trị lớn nhất từ ô A5 đến ô A10 	B. Tìm giá trị lớn nhất của ô A5 và ô A10 
	C. Tính tổng từ ô A5 đến ô A10 	D. Tính tổng của ô A5 và ô A10 
 Câu 28. Công thức nào viết sai: 
	A. =sum(A1:A4) 	B. =SUM(A1:A4) 	C. = sum(A1:A4) 	D. =sum (A1:A4) 
 Câu 29. Muốn nhập công thức vào bảng tính, cách nhập nào là đúng? 
	A. 152 + 4 : 2 	B. = 152 + 4 : 2 	C. 15^2+4/2	D. = 15^2 + 4/2 
 Câu 30. Để sửa dữ liệu ta: 
	A. Nháy đúp chuột trái vào ô cần sửa 	B. Nháy nút chuột trái 
	C. Nháy đúp chuột phải vào ô cần sửa 	D. Nháy nút chuột phải 
 Câu 31. Công thức nào sau đây là đúng ? 
	A. =sum(A3.B3.C3) 	B. =sum(A3,B3,C3) 	C. =sum(A3;B3;C3) 	D. =sum(A3/C3) 
 Câu 32. Phần mềm Typing Test dùng để: 
	A. Luyện gõ phím nhanh bằng 10 ngón tay 	B. Học địa lý thế giới 
	C. Học toán học 	D. Học vẽ hình hình học động 

Tài liệu đính kèm:

  • doctracnghiem7ontap.doc