Bài thu hoạch chính trị hè 2015

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2015

Bài làm :

Câu 1:Qua nghiên cứu quán triệt NQ số 37/NQTW ngày 9/10/2014 của Bộ chính trị (Khóa XI) về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, đặc biệt các biện pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác lý luận từ nay đến năm 2030; Bản thân có những kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện thắng lợi NQ HN lần thứ VIII BCH TW (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT, đáp ứng yêu cầu CN hóa, hiện đại hóa trong điều kiện KT thị trường định hướng XHCN và hội nhập QT”

1- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học.

Trên cơ sở mục tiêu đổi mới giáo dục và đào tạo, cần xác định rõ và công khai mục tiêu, chuẩn đầu ra của từng bậc học, môn học, chương trình, ngành và chuyên ngành đào tạo. Coi đó là cam kết bảo đảm chất lượng của cả hệ thống và từng cơ sở giáo dục và đào tạo; là căn cứ giám sát, đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo.

Đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ và dạy nghề. Đổi mới nội dung giáo dục theo hướngtinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân. Đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập, đáp ứng yêu cầu của các bậc học, các chương trình giáo dục, đào tạo và nhu cầu học tập suốt đời của mọi người.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

Tiếp tục đổi mới và chuẩn hóa nội dung giáo dục mầm non, chú trọng kết hợp chăm sóc, nuôi dưỡng với giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý, yêu cầu phát triển thể lực và hình thành nhân cách.Xây dựng và chuẩn hóa nội dung giáo dục phổ thông theo hướng hiện đại, tinh gọn, bảo đảm chất lượng, tích hợp cao ở các lớp học dưới và phân hóa dần ở các lớp học trên; giảm số môn học bắt buộc; tăng môn học, chủ đề và hoạt động giáo dục tự chọn. Biên soạn sách giáo khoa, tài liệu hỗ trợ dạy và học phù hợp với từng đối tượng học, chú ý đến học sinh dân tộc thiểu số và học sinh khuyết tật.

 

docx 2 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 312Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài thu hoạch chính trị hè 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
GV: LÊ VĂN BÌNH
BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2015
Bài làm :
Câu 1:Qua nghiên cứu quán triệt NQ số 37/NQTW ngày 9/10/2014 của Bộ chính trị (Khóa XI) về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, đặc biệt các biện pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác lý luận từ nay đến năm 2030; Bản thân có những kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện thắng lợi NQ HN lần thứ VIII BCH TW (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT, đáp ứng yêu cầu CN hóa, hiện đại hóa trong điều kiện KT thị trường định hướng XHCN và hội nhập QT”
1- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học.
Trên cơ sở mục tiêu đổi mới giáo dục và đào tạo, cần xác định rõ và công khai mục tiêu, chuẩn đầu ra của từng bậc học, môn học, chương trình, ngành và chuyên ngành đào tạo. Coi đó là cam kết bảo đảm chất lượng của cả hệ thống và từng cơ sở giáo dục và đào tạo; là căn cứ giám sát, đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo.
Đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ và dạy nghề. Đổi mới nội dung giáo dục theo hướngtinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân. Đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập, đáp ứng yêu cầu của các bậc học, các chương trình giáo dục, đào tạo và nhu cầu học tập suốt đời của mọi người.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
Tiếp tục đổi mới và chuẩn hóa nội dung giáo dục mầm non, chú trọng kết hợp chăm sóc, nuôi dưỡng với giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý, yêu cầu phát triển thể lực và hình thành nhân cách.Xây dựng và chuẩn hóa nội dung giáo dục phổ thông theo hướng hiện đại, tinh gọn, bảo đảm chất lượng, tích hợp cao ở các lớp học dưới và phân hóa dần ở các lớp học trên; giảm số môn học bắt buộc; tăng môn học, chủ đề và hoạt động giáo dục tự chọn. Biên soạn sách giáo khoa, tài liệu hỗ trợ dạy và học phù hợp với từng đối tượng học, chú ý đến học sinh dân tộc thiểu số và học sinh khuyết tật.
2- Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan
học sinh, làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.
3- Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập
4- Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng
5- Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo
6- Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo
7- Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là khoa học giáo dục và khoa học quản lý
8- Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo
Chủ động hội nhập quốc tế về giáo dục, đào tạo trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa và thành tựu khoa học, công nghệ của nhân loại. Hoàn thiện cơ chế hợp tác song phương và đa phương, thực hiện các cam kết quốc tế về giáo dục, đào tạo.
Câu 2:Trên cơ sở thực trạng sự nghiệp GD và ĐT ở Tp Quy Nhơn trong 5 năm qua (2010-2015). Trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp về GD và ĐT mà NQĐH Đại biểu Đảng bộ Tp Quy Nhơn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức sâu sắc của hệ thống chính trị và toàn xã hội về "Giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, của Nhà nước và của toàn dân", "Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu", "Đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển".
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể và công tác kết nạp đảng viên trong trường học. 
- Tiếp tục triển khai mục tiêu nâng cao chuẩn năng lực giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn Tp, tỉnh.
- Phát huy vai trò của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong bố trí, sắp xếp và sử dụng cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên, sớm xây dựng được đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 
- Thực hiện nghiêm túc, công khai, khách quan, dân chủ trong sử dụng, đánh giá chất lượng, đãi ngộ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quản lý giáo dục và đào tạo. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân Tỉnh về dạy thêm, học thêm.
- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho giáo dục , đáp ứng yêu cầu của đổi mới chương trình giáo dục và phương pháp giảng dạy; phát triển trường đạt chuẩn quốc gia.
- Các ngành, các cấp phối hợp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc thu - chi tài chính, không để xảy ra tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.
- Triệt để khắc phục bệnh thành tích, không để xảy ra tình trạng tiêu cực trong thi cử. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục.
- Triển khai thực hiện tốt mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn Tp,Tỉnh. 
- Thực hiện tốt mọi quy chế của đơn vị và của ngành.
- Luôn luôn rèn luyện đạo đức để trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo. 
- Tiếp tục thực hiện việc đổi mới tư duy, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh của lớp mình. 
- Khắc phục tiêu cực trong tình trạng dạy thêm, học thêm, trong thi cử nhằm đảm bảo sự công bằng với học sinh.
- Học tập chương trình bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp của đội ngũ theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp.
- Tiếp tục, duy trì ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy nhằm đổi mới nội dung dạy và học theo hướng hiện đại.
- Thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế thi và đánh giá định kỳ kết quả học tập học sinh theo các thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Nâng cao chất lượng giảng dạy trên lớp, phụ đạo học sinh yếu; luôn đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, thi cử theo hướng đánh giá khách quan, đúng thực chất năng lực của học sinh.
- Giúp học sinh được tăng thời lượng tự học có hướng dẫn tại trường, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
 Người viết

Tài liệu đính kèm:

  • docxBAI_THU_HOACH_CHINH_TRI_HE_NAM_2015.docx