Bài 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em

Trẻ em là tương lai của mỗi dân tộc và của toàn nhân loại. Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời năm 1989 đã ghi nhận các quyền cơ bản của trẻ em. Các quyền đó có thể chia làm 4 nhóm: - Nhóm quyền sống còn - Nhóm quyền bảo vệ - Nhóm quyền phát triển - Nhóm quyền tham gia