Giáo án Đạo đức 5 theo VNEN

 TuÇn 1

Em lµ häc sinh líp 5

I.Mục đích yêu cầu:

- Biết HS lớp 5 là HS của lớp lớn nhất trường, cần phải gương mẫu cho các em lớp dưới học tập.

- Có ý thức học tập, rèn luyện. HS khá giỏi biết nhắc nhở các bạn cần có ý thức học tập, rèn luyện.

- Vui và tự hào là HS lớp 5.

II. Chuẩn bị:

- C¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò Tr­êng em

- GiÊy tr¾ng , bót mµu

- C¸c chuyÖn nãi vÒ tÊm g­¬ng HS líp 5 g­¬ng mÉu

 

doc 68 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 26/12/2020 Lượt xem 19Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Đạo đức 5 theo VNEN", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Gäi 1 sè HS bµy tr­íc líp
- GV nhËn xÐt 
* Ho¹t ®éng 3: HS h¸t, kÓ chuyÖn, ®äc th¬...vÒ chñ ®Ò t×nh b¹n
+ Môc tiªu: Cñng cè bµi
+ C¸ch tiÕn hµnh:
Cã thÓ tù HS xung phong lªn kÓ, ®äc th¬...
- GV nhËn xÐt
- HS ho¹t ®éng nhãm, th¶o luËn vµ ®ãng vai
- C¸c nhãm lªn ®ãng vai
- HS lÇn l­ît tr¶ lêi
- HS suy nghÜ tr¶ lêi
- HS th¶o luËn nhãm 2
- Mét sè HS tr×nh bµy tr­íc líp
- 2 , 3 HS tr×nh bµy
TuÇn 11 
thùc hµnh gi÷a k× I
I. Mục đích yêu cầu:
- Rèn HS kĩ năng tự nhận thức những mặt mạnh và những mặt yếu cần khắc phục của mình về việc thực hiện nhiệm vụ của HS lớp 5, tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt qua khó khăn trong cuộc sống, lòng biết ơn tổ tiên và cư xử với bạn bè.
- Giáo dục HS yêu quý thầy cô, bạn bè và những người xung quanh.
II. Chuẩn bị:
Các hoạt động trò chơi.
III. Các hoạt động:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Điều chỉnh
A- Bài cũ: 
- HS trả lời câu hỏi:
+ Theo em bạn bè cần cư xử với nhau như thế nào?
+ Điều gì sẽ xảy ra khi xung quanh chúng ta không có bạn bè?
+ Hãy kể cho các bạn nghe về tình bạn của em?
- Nhận xét.
B- Bài mới:
- GT bài: Nêu MĐYC của tiết học.
Hoạt động 1: Trò chơi “ Hái hoa”.
Muc tiêu: Củng cố những kiến thức đã học từ tuần 1- 10.
Tiến hành:
- Cho HS xung phong hái hoa với các câu hỏi:
+ Nêu trách nhiệm của HS lớp 5?
+ Thế nào là người sống có trách nhiệm?
+ Thế nào là có chí thì nên?
+ Nêu trách nhiệm của mọi người đối vcới tổ tiên?
+ Hãy nêu cách đối xử của mình với bạn bè?
- Nhận xét.
Hoạt động 2: Trò chơi “Sắm vai”
Mục tiêu: Biết giải quyết đúng tình huống.
Cách tiến hành:
- Chia nhóm 4.
- Nêu tình huống: Trong giờ chơi, bạn Minh làm rơi hộp bút của bạn Hoa nhưng lại đỗ lỗi cho bạn Bình.
- Yêu cầu các nhóm sắm vai để giải quyết tình huống.
- Gọi vài nhóm lên thể hiện trước lớp.
- Nhận xét khen các nhóm thực hiện tốt, động viên các nhóm chưa đạt.
-KL: Nếu không suy nghĩ kĩ trước khi làm một việc gì đó sẽ dễ mắc sai lầm, nhiều khi dẫn đến hậu quả tai hại cho bản thân.
Hoạt động 3: Tự liên hệ bản thân.
Mục tiêu: Tự nhận xét đánh giá bản thân về việc thực hiện nhiệm vụ của HS lớp 5, tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt qua khó khăn trong cuộc sống, lòng biết ơn tổ tiên và cư xử với bạn bè.
Tiến hành:
- Gọi vài HS nêu trước lớp.
- Nhận xét 
Hoạt động nối tiếp:
- Dặn dò: Chuẩn bị bài “ Kính già- yêu trẻ”.
- Nhận xét tiết học.
- Cá nhân trả lời. Lớp nhận xét
- Nghe và tìm hiểu tình huống.
- Các nhóm thảo luận tìm cách và đóng vai để thể hiện.
- Trình bày.
- Lớp nhận xét.
- Nghe.
- Cá nhân phát biểu, lớp nhận xét.
TuÇn 12
KÝnh giµ yªu trÎ
 I. Môc đích yêu cầu:
- Biết vì sao phải kính trọng,lễ phép với người già, yêu thương nhường nhịn em nhỏ.
- Nêu được những hành vi, việc làm phù hợp với lứa tuổi thể hiện sự kính trọng người già, thương yêu em nhỏ.
- Có thái độ và hành vi thể hiện sự kính trọng, lễ phép với người già, nhường nhịn em nhỏ.
- Biết nhắc nhở bạn bè kính trọng người già, yêu thương, nhường nhịn em nhỏ.
III. Chuẩn bị:
§å dïng ®Ó ®ãng vai cho ho¹t ®éng 1 tiÕt 1
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Điều chỉnh
A- Bài cũ:
- Gọi HS nêu lại ghi nhớ.
- Nhận xét.
B- Bài mới:
GT bài.
Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu néi dung truyÖn sau ®ªm m­a
* Môc tiªu: HS biÕt cÇn ph¶i gióp ®ì ng­êi giµ , em nhá vµ ý nghÜa cña viÖc gióp ®ì ng­êi giµ em nhá
* C¸ch tiÕn hµnh
1. GV ®äc truyÖn Sau ®ªm m­a
2. Th¶o luËn:
+C¸c b¹n ®· lµm g× khi gÆp bµ cô vµ em bÐ?
+V× sao bµ cô c¶m ¬n c¸c b¹n?
+Em cã suy nghÜ g× vÒ viÖc lµm cña c¸c b¹n?
+Em häc ®­îc ®iÒu g× tõ c¸c b¹n nhá trong truyÖn?
- Gäi 3 HS ®äc ghi nhí
Ho¹t ®éng 2: Lµm bµi tËp 1 trong SGK
* Môc tiªu: HS nhËn biÕt c¸c hµnh vi thÓ hiÖn t×nh c¶m kÝnh giµ yªu trÎ
* C¸ch tiÕn hµnh
- Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 1
- Gäi HS tr×nh bµy ý kiÕn, c¸c HS kh¸c nhËn xÐt
- KL: C¸c hµnh vi a, b, c, lµ nh÷ng hµnh vi thÓ hiÖn t×nh c¶m kÝnh giµ yªu trÎ
Hµnh vi d, ch­a thÓ hiÖn sù quan t©m yªu th­¬ng ch¨m sãc em nhá.
* GV yªu cÇu HS t×m hiÓu c¸c phong tôc tËp quán thÓ hiÖn t×nh c¶m kÝnh giµ yªu trÎ cña ®Þa ph­¬ng cña d©n téc ta.
- HS nghe
+ C¸c b¹n trong truyÖn ®· ®øng tr¸nh sang mét bªn ®­êng ®Ó nh­êng ®­êng cho bµ cô vµ em bÐ, b¹n S©m d¾t em nhá, b¹n H­¬ng nh¾c bµ ®i lªn cá ®Ó khái ng·.
+ Bµ cô c¶m ¬n c¸c b¹n v× c¸c b¹n ®· biÕt gióp ®ì ng­êi giµ vµ em nhá
+ C¸c b¹n ®· lµm mét viÖc tèt. c¸c b¹n ®· thùc hiÖn truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ta ®ã lµ kÝnh giµ yªu trÎ. c¸c b¹n ®· quan t©m gióp ®ì ng­êi giµ 
+ Em häc ®­îc:
- Ph¶i quan t©m gióp ®ì ng­êi giµ em nhá
- KÝnh giµ yªu trÎ lµ biÓu hiÖn t×nh c¶m tèt ®Ñp gi÷a con ng­êi víi con ng­êi lµ biÓu hiÖn cña ng­êi v¨n minh lÞch sù
- HS ®äc vµ lµm bµi tËp 1
- HS tr×nh bµy ý kiÕn
- HS tù t×m hiÓu vµ tr¶ lêi
TuÇn 13
KÝnh giµ yªu trÎ( TT)
 I. Môc đích yêu cầu:
- Biết vì sao phải kính trọng,lễ phép với người già, yêu thương nhường nhịn em nhỏ.
- Nêu được những hành vi, việc làm phù hợp với lứa tuổi thể hiện sự kính trọng người già, thương yêu em nhỏ.
- Có thái độ và hành vi thể hiện sự kính trọng, lễ phép với người già, nhường nhịn em nhỏ.
- Biết nhắc nhở bạn bè kính trọng người già, yêu thương, nhường nhịn em nhỏ.
III. Chuẩn bị:
Chuẩn bị câu chuyện kể cho hoạt động 3.
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
Điều chỉnh
A- Bài cũ:
- Gọi HS nêu lại ghi nhớ.
- Nhận xét.
B- Bài mới:
* Ho¹t ®éng 1: Đóng vai( BT 2)
Mục tiêu:Biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong các tình huống thể hiện tình cảm kính già, yêu trẻ.
Tiến hành:
- GV tæ chøc cho HS H§ nhãm. th¶o luËn ®Î t×m c¸ch gi¶i quyÕt t×nh huèng sau ®ã s¾m vai thÓ hiÖn t×nh huèng.
1. Trªn ®­êng ®i häc thÊy mét em bÐ bÞ l¹c, ®ang khãc t×m mÑ, em sÏ lµm g×?
2. Em sÏ lµm g× khi thÊy 2 em nhá ®ang ®¸nh nhau đÓ tranh giµnh mét qu¶ bãng?
3. Lan ®ang ch¬i nh¶y d©y cïng b¹n th× cã mét cô giµ ®Õn hái th¨m ®­êng. NÕu lµ Lan em sÏ lµm g×?
- Gäi HS lªn s¾m vai
- GV nhËn xÐt
KL: Khi gÆp ng­êi giµ , c¸c em cÇn nãi n¨ng, chµo hái lÔ phÐp. Khi gÆp c¸c em nhá chóng ta ph¶i nh­êng nhÞn gióp ®ì.
 Ho¹t ®éng 2: Lµm bµi tËp 3-4 trong SGK
* Môc tiªu: HS biÕt lùa chän c¸ch xö lÝ, ®ãng vai mét t×nh huèng trong bµi tËp 2
* C¸ch tiÕn hµnh
- HS lµm viÖc theo nhãm
- §¹i diÖn nhãm lªn tr¶ lêi
GVnhËn xÐt KL:
+ Ngµy dµnh cho ng­êi cao tuæi lµ ngµy1- 10 hµng n¨m
+ Ngµy dµnh cho trÎ em lµ ngµy quèc tÕ thiÐu nhi 1-6
+ Tæ chøc dµnh cho ng­êi cao tuæi lµ Héi ng­êi cao tuæi
+ C¸c tæ chøc dµnh cho trÎ em lµ §TNTPHCM. sao nhi ®ång..
Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu vÒ truyÒn thèng KÝnh giµ yªu trÎ cña ®Þa ph­¬ng
* Môc tiªu: HS biÕt ®­îc truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ta lµ lu«n lu«n quan t©m ch¨m sãc ng­êi giµ, trÎ em
* C¸ch tiÕn hµnh
- HS th¶o luËn theo cÆp
Em h·y kÓ víi b¹n nh÷ng phong tôc tËp qu¸n tèt ®Ñp thÓ hiÖn t×nh c¶m kÝnh giµ yªu trÎ cña d©n téc ta 
- HS tr¶ lêi
- GV nhËn xÐt
KL: Mét sè phong tôc tËp qu¸n ®Ñp :
+ Ng­êi giµ lu«n ®­îc chµo hái..
+ Con ch¸u lu«n quan t©m ch¨m sãc, tÆng quµ cho bè mÑ «ng bµ..
+ Tæ chøc lÔ th­îng thä cho «ng bµ cha mÑ
+ TrÎ em ®­îc mõng tuæi ®­îc tÆng quµ vµo dÞp lÔ tÕt.
Hoạt động nối tiếp:
- Nếu thấy bạn bè chưa có thái độ và hành vi thể hiện sự kính già, yêu trẻ em sẽ làm gì?
- Dặn dò : Ng­êi giµ vµ em nhá lu«n lµ nh÷ng ng­êi ®­îc quan t©m ch¨m sãc vµ gióp ®ì ë mäi lóc mäi n¬i.KÝnh giµ yªu trÎ lµ mét truyÒn thèng tèt ®Ñp cña ND ta . C¸c em lu«n cè g¾ng thùc hiÖn bµi häc kÝnh giµ yªu trÎ.
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- HS th¶o luËn
1. Em dõng l¹i , dç em bÐ vµ hái tªn, ®Þa chØ. Sau ®ã, em cã thÓ dÉn em bÐ ®Õn ®ån c«ng an gÇn nhÊt ®Ó nhê t×m gia ®×nh em bÐ....
2. HS tr¶ lêi
3. HS tr¶ lêi
+ HS lªn thùc hiÖn
- Líp nhËn xÐt 
- HS th¶o luËn nhãm
- §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy
Dành cho HS khá giỏi.
TuÇn 14
T«n träng phô n÷
 I. Môc đích yêu cầu:
- Nêu được vai trò của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.Biết vì sao phải tôn trọng phụ nữ.
- Nêu được những việc cần làm phù hợp với lứa tuổi thể hiện sự tôn trọng phụ nữ. Biết chăm sóc, giúp đỡ chị em gái, bạn gái và người phụ nữ trong cuộc sống hàng ngày.
- Tôn trọng, quan tâm, không phân biệt đối xử với chị em gái, bạn gái và người phụ nữ khác trong cuộc sống.
II. Chuẩn bị:
- ThÎ c¸c mµu ®Ó sö dông cho ho¹t ®éng 3, tiÕt 1
- Tranh ¶nh, bµi th¬, bµi h¸t, truyÖn nãi vÒ ng­êi phô n÷ VN
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
Điều chỉnh
A- Bài cũ:
- Gọi HS nêu lại ghi nhớ.
- Nhận xét.
B- Bài mới:
GT bài.
* Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu th«ng tin: trang 22 SGK
+ Môc tiªu: HS biÕt nh÷ng ®ãng gãp cña ng­êi phô n÷ VN trong gia ®×nh vµ ngoµi x· héi
+ C¸ch tiÕn hµnh
- GV chia nhãm 4 giao nhiÖm vô
Quan s¸t chuÈn bÞ giíi thiÖu néi dung tõng bøc tranh trong SGK
- Gäi ®¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy
- Nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung
KL: §ã lµ nh÷ng ng­êi phô n÷ mµ chóng ta võa nªu cã nhiÒu ®ãng gãp trong x· héi 
-Em h·y kÓ c¸c c«ng viÖc mµ ng­êi phô n÷ trong gia ®×nh , x· héi mµ em biÕt?
-Vì sao phải tôn trọng phụ nữ?
- GV gäi 1 vµi HS ®äc ghi nhí trong SGK
* Ho¹t ®éng 2: Lµm bµi tËp 1 SGK
+ Môc tiªu: HS biÕt c¸c hµnh vi thÓ hiÖn sù t«n träng phô, sù ®èi xö b×nh ®¼ng gi÷a trÎ em trai vµ trÎ em g¸i.
+ C¸ch tiÕn hµnh
- GV giao nhiÖm vô cho HS 
- GV gäi mét sè HS lªn tr×nh bµy
GV KL
* Ho¹t ®éng 3: Bµy tá th¸i ®é
+ Môc tiªu: HS biÕt ®¸nh gi¸ vµ bµy tá th¸i ®é t¸n thµnh víi c¸c ý kiÕn t«n träng phô n÷, biÕt gi¶i thÝch lÝ do vµ sao t¸n thµnh hoÆc kh«ng t¸n thµnh ý kiÕn ®ã
+ C¸ch tiÕn hµnh: 
1. GV nªu yªu cÇu cña bµi tËp 2, HD häc sinh c¸ch thøc bµy tá th¸i ®é th«ng qua viÖc gi¬ thÎ mµu
2. GV lÇn l­ît nªu tõng ý kiÕn, HS bµy tá theo qui ­íc: t¸n thµnh gi¬ thÎ ®á , kh«ng t¸n thµnh gi¬ thÎ xanh
KL: 
- Tµn thµnh ý kiÕn (a), ( d) 
- Kh«ng t¸n thµnh víi c¸c ý kiÕn ( b) ; ( c) ;( ®) V× c¸c ý kiÕn nµy thÓ hiÖn sù thiÕu t«n träng phô n÷
* Ho¹t ®éng 4: Giíi thiÖu vÒ mét ng­êi phô n÷ mµ em kÝnh träng, yªu mÕn ( cã thÓ lµ bµ, mÑ, c« gi¸o, phô n÷ næi tiÕng trong XH
- GV nhËn xÐt 
DÆn dß: VÒ nhµ s­u tÇm c¸c bµi th¬ bµi h¸t ca ngîi ng­êi phô n÷ nãi chung vµ ng­êi phô n÷ VN nãi riªng.
- C¸c nhãm quan s¸t ¶nh vµ th¶o luËn vÒ néi dung tõng ¶nh
+ Bµ NguyÔn ThÞ §Þnh, bµ NguyÔn ThÞ Tr©m , chÞ NguyÔn Thuý HiÒn vµ bµ mÑ trong bøc ¶nh" mÑ ®Þu con lµm n­¬ng" ®Òu lµ nh÷ng phô n÷ ®· cã ®ãng gãp rÊt lín trong sù nghiÖp b¶o vÖ tæ quèc, x©y dùng ®Êt n­íc, khoa häc , qu©n sù thÓ thao vµ trong gia ®×nh..
 - HS kÓ: ng­êi phô n÷ næi tiÕng nh­ phã chñ tÞch n­íc Tr­¬ng MÜ Hoa,
Trong thÓ thao: NguyÔn Thuý HiÒn ...
-V× hä lµ nh÷ng ng­êi g¸nh v¸c rÊt nhiÒu c«ng viÖc gia ®×nh , ch¨m sãc con c¸i , l¹i cßn tham gia c«ng t¸c x· héi....
- HS ®äc ghi nhí 
- HS lµm viÖc c¸ nh©n
C¸c biểu hiện tôn trọng phụ nữ là: (a),( b).
- C¸c việc biÓu hiÖn kh«ng t«n träng phô n÷ lµ: ( c) ; ( d).
- HS gi¬ thÎ 
- HS gi¶i thÝch lÝ do , 
- Líp nhËn xÐt
- Dành cho 
HS khá giỏi.
TuÇn 15
T«n träng phô n÷(TT)
 I. Môc đích yêu cầu:
- Nêu được vai trò của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.Biết vì sao phải tôn trọng phụ nữ.
- Nêu được những việc cần làm phù hợp với lứa tuổi thể hiện sự tôn trọng phụ nữ. Biết chăm sóc, giúp đỡ chị em gái, bạn gái và người phụ nữ trong cuộc sống hàng ngày.
- Tôn trọng, quan tâm, không phân biệt đối xử với chị em gái, bạn gái và người phụ nữ khác trong cuộc sống.
II. Chuẩn bị:
- Tranh ¶nh, bµi th¬, bµi h¸t, truyÖn nãi vÒ ng­êi phô n÷ VN
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Điều chỉnh
A-Bài cũ:
- Gọi HS nêu ghi nhớ.
- Nhận xét.
B- Bài mới:
GT bài.
* Ho¹t ®éng 1: Xö lÝ t×nh huèng ë bµi tËp 3
+ Môc tiªu: Xö lÝ t×nh huèng 
+ C¸ch tiÕn hµnh:
- §­a 2 t×nh huèng trong SGK bµi tËp 3 lªn b¶ng
- Yªu cÇu c¸c nhãm th¶o luËn , nªu c¸ch xö lÝ mçi t×nh huèng vµ gi¶i thÝch v× sao l¹i chän c¸ch gi¶i quyÕt ®ã
+C¸ch xö lÝ cña c¸c nhãm ®· thÓ hiÖn ®­îc sù t«n träng vµ quyÒn b×nh ®¼ng cña phô n÷ ch­a?
- Nhận xÐt.
* Ho¹t ®éng 2: Lµm bµi tËp 4
+ Môctiªu:HS biếtnh÷ng ngµy vµ tæ chøc dµnh riªng cho phô n÷; đã lµ biÓu hiÖn cña sù t«n träng phô n÷ vµ b×nh ®¼ng giíi trong x· héi
+ C¸ch tiÕn hµnh
- Giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm ®äc bµi 4 vµ th¶o luËn hoÆc GV giao phiÕu bµi tËp cho c¸c nhãm ®ể HS ®iÒn vµo phiÕu
- Yªu cÇu c¸c nhãm lªn d¸n kÕt qu¶ lªn b¶ng
- C¸c nhãm nhËn xÐt bæ sung kÕt qu¶ cho nhau
- KL:
+ Ngµy 8-3 lµ ngµy quèc tÕ phô n÷
+ Ngµy 20-10 lµ ngµy phô n÷ VN
+ Héi phô n÷, c©u l¹c bé c¸c n÷ doanh nh©n lµ tæ chøc XH dµnh riªng cho phô n÷
PhiÕu häc t©p
Em h·y ®iÒn dÊu + vµo chç chÊm tr­íc ý ®óng
1. Ngµy dµnh riªng cho phô n÷
 Ngµy 20- 10 .....
 Ngµy 3- 9 .......
 Ngµy 8- 3 .......
 2.Nh÷ng tæ chøc dµnh riªng cho phô n÷
 C©u l¹c bé doanh nh©n ......
 Héi phô n÷ .......
Héi sinh viªn .......
* Ho¹t ®éng 3: Ca ngîi ng­êi phô n÷ VN
+ Môc tiªu: HS cñng cè bµi häc
+ C¸ch tiÕn hµnh
- GV tæ chøc cho HS h¸t, móa, ®äc th¬ hoÆc kÓ chuyÖn vÒ mét ng­êi phô n÷ mµ em yªu mÕn, kÝnh träng d­íi h×nh thøc thi ®ua gi÷a c¸c nhãm .
- Nêu những việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi thể hiện sự tôn trọng phụ nữ?
Cñng cè dÆn dß
- HS nh¾c l¹i ghi nhí
- NhËn xÐt giê häc
- HS ®äc 2 t×nh huèng 
- HS th¶o luËn theo nhãm
T×nh huèng 1: Chän tr­ëng nhãm phô tr¸ch sao cÇn xem kh¶ n¨ng tæ chøc c«ng viÖc vµ kh¶ n¨ng hîp t¸c víi c¸c b¹n kh¸c trong c«ng viÖc. NÕu TiÕn cã kh¶ n¨ng th× cã thÓ chän b¹n Êy , kh«ng nªn chän TiÕn v× b¹n Êy lµ con trai.
V× trong XH con trai hay g¸i ®Òu b×nh ®¼ng nh­ nhau.
T×nh huèng 2: Em sÏ gÆp riªng b¹n TuÊn vµ ph©n tÝch cho b¹n hiÓu phô n÷ hay nam giíi ®Ò cã quyÒn b×nh ®¼ng nh­ nhau.
ViÖc lµm cña b¹n lµ thÓ hiÖn sù kh«ng t«n träng phô n÷. mỗi ng­êi ®Ò cã quyÒn bµy tỏ ý kiÕn cña m×nh. B¹n TuÊn nªn l¾ng nghe ý kiÕn cña c¸c b¹n n÷.
- HS tr¶ lêi
- C¸c nhãm ®äc phiÕu bµi tËp sau ®ã th¶o luËn vµ ®­a ra ý kiÕn cña nhãm m×nh
1. Ngµy dµnh riªng cho phô n÷ lµ: 20/10, 8/3
 2. Hội phụ nữ.
- HS lÇn l­ît thi kÓ hoÆc h¸t hoÆc ®äc th¬ vÒ nh÷ng ng­êi phô n÷ 
- Dành cho HS khá giỏi.
TuÇn 16
Hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh
 I- Mục đích yêu cầu:
 - Nêu được một số biểu hiện về hợp tác với bạn bè trong học tập, làm việc và vui chơi. Biết thế nào là hợp tác với những người xung quanh.
- Biết được hợp tác với mọi người trong công việc chung sẽ nâng cao được hiệu quả công việc, tăng niềm vui và tình cảm gắn bó giữa người với người.
- Có kĩ năng hợp tác với bạn bè trong các hoạt động của lớp, của trường. Không đồng tình với những thái độ, hành vi thiếu hợp tác với bạn bè trong công việc chung của lớp, của trường.
II- Chuẩn bị:
- Thẻ màu dùng cho hoạt động 2.
III- Các hoạt động:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
Điều chỉnh
A. KiÓm tra bµi cò
- V× sao phô n÷ lµ nh÷ng ng­êi ®¸ng ®­îc t«n träng?
- Nªu một sè viÖc lµm thÓ hiÖn sù t«n träng phô n÷ cña c¸c b¹n nam?
- GV nhËn xÐt 
 B. Bµi míi:
 1. Giíi thiÖu bµi 
+ Khëi ®éng: H¸t bµi " Líp chóng m×nh"
 GV: Trong vui ch¬i, häc tËp còng nh­ lµm viÖc chóng ta chØ biÕt ®oµn kÕt chan hoµ th«i ch­a ®ñ mµ chóng ta cßn ph¶i biÕt hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh n÷a. VËy hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh nh­ thÕ nµo bµi h«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu ®iÒu ®ã 
( ghi b¶ng)
 - Khi ®­îc ph©n c«ng trùc nhËt líp nhãm em th­êng lµm nh÷ng viÖc g×?
- C¸c em cïng nhau lµm viÖc th× kÕt qu¶ thÕ nµo?
 VËy c«ng viÖc c¸c em hoµn thµnh ®ã lµ nhiÖm vô ®­îc giao ®Êy.
* Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu tranh t×nh huèng
 Môc tiªu: HS biÕt ®­îc 1 biÓu hiÖn cô thÓ cña viÖc hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh
 C¸ch tiÕn hµnh:
- GV chia nhãm
- Yªu cÇu quan s¸t 2 tranh trang 25 vµ th¶o luËn c¸c c©u hái d­íi tranh
- C¸c nhãm lµm viÖc
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶
- Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch tæ chøc trång c©y cña mçi tæ trong tranh?
- Víi c¸ch lµm nh­ vËy kÕt qu¶ trång c©y cña mçi tæ sÏ nh­ thÕ nµo?
- KÕt luËn: C¸c b¹n ë tæ 2 ®· biÕt cïng nhau lµm c«ng viÖc chung: ng­êi gi÷ c©y, ng­êi lÊp ®¸t, ng­êi rµo c©y... ®Ó c©y trång ®­îc ngay ng¾n, th¼ng hµng. CÇn biÕt phèi hîp víi nhau. ®ã lµ biÓu hiÖn sù hîp t¸c. 
 * Ho¹t ®éng 2: Lµm bµi tËp 1 
 Môc tiªu: HS nhËn biÕt ®­îc mét sè viÖc lµm thÓ hiÖn sù hîp t¸c 
C¸ch tiÕn hµnh: Ho¹t ®éng nhãm
- GV g¾n b¶ng néi dung bµi tËp 1
- §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi
- GV nhËn xÐt
-Thế nào là hợp tác với những người xung quanh?
KÕt luËn: §Ó hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh, c¸c em cÇn ph¶i biÕt ph©n c«ng nhiÖm vô cho nhau, bµn b¹c c«ng viÖc cho nhau...
* Ho¹t ®éng 3: Bµy tá th¸i ®é
 Môc tiªu: HS biÕt ph©n biÖt ý kiÕn ®óng, sai liªn quan ®Õn viÖc hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh
C¸ch tiÕn hµnh: 
- GV nªu tõng ý kiÕn cña BT2
 +HS gi¬ thÎ ®á (ý ®óng) thÎ xanh ( sai) 
- Gi¶i thÝch lÝ do v× sao em cho lµ ®óng? Vì sao em không đồng tình?
KL tõng néi dung 
 C©u a, d: T¸n thµnh
 C©u b,c: Kh«ng t¸n thµnh
- BiÕt hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh cã lîi g×?
- Ghi nhí: SGK 
- GV gi¶i thÝch c©u tôc ng÷
 Hoạt động nối tiếp:
- Nhận xét.
- Dặn dò: Chuẩn bị bài sau.
- Ng­êi phô n÷ lµ nh÷ng ng­êi cã vai trß quan träng trong gia ®×nh vµ XH. Hä xøng ®¸ng ®­îc mäi ng­êi t«n träng 
- TÆng quµ, chóc mõng ngµy 8-3, nh­êng chỗ cho c¸c b¹n n÷ , bµ giµ , c¸c chÞ khi lªn xe
- HS ghi ®Çu bµi vµo vë
- Mét b¹n giÆt kh¨n lau b¶ng, b¹n th× quÐt líp, quÐt s©n...
- Hoµn thµnh nhanh vµ tèt
- HS quan s¸t tranh vµ ®äc c©u hái trong SGK
- HS th¶o luËn
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy
+ Tæ 1 lµm viÖc c¸ nh©n
+ Tæ 2 lµm viÖc tËp trung 
KÕt qu¶ tæ 1 ch­a hoµn thµnh c«ng viÖc , tæ 2 hoµn thµnh tèt theo ®óng yªu cÇu cña c« gi¸o
- Chia líp lµm 4 nhãm th¶o luËn
- HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy 
C©u a, d, ® lµ ®óng
- HS gi¬ thÎ mµu bµy tá th¸i ®é t¸n thµnh hay kh«ng t¸n thµnh trong tõng ý kiÕn.
- HS gi¶i thÝch: c©u a ®óng v× kh«ng biÕt hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh....
- HS nªu
- Vµi HS nªu
- Dành cho HS khá giỏi.
- Dành cho HS khá giỏi.
\
TuÇn 17
Hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh ( TT )
 I- Mục đích yêu cầu:
 - Nêu được một số biểu hiện về hợp tác với bạn bè trong học tập, làm việc và vui chơi. Biết thế nào là hợp tác với những người xung quanh.
- Biết được hợp tác với mọi người trong công việc chung sẽ nâng cao được hiệu quả công việc, tăng niềm vui và tình cảm gắn bó giữa người với người.
- Có kĩ năng hợp tác với bạn bè trong các hoạt động của lớp, của trường. Không đồng tình với những thái độ, hành vi thiếu hợp tác với bạn bè trong công việc chung của lớp, của trường.
II- Chuẩn bị:
- Kế hoạch cho hoạt động 3.
III- Các hoạt động:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Điều chỉnh
 * Ho¹t ®éng 1: Lµm bµi tËp 3 SGK
a) Môc tiªu: HS biÕt nhËn xÐt 1 sè hµnh vi, viÖc lµm cã liªn quan ®Õn viÖc hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh
b)C¸ch tiÕn hµnh:
- Yªu cÇu th¶o luËn theo cÆp
- Gäi HS tr×nh bµy
- GV KL: ViÖc lµm cña c¸c b¹n T©m, Nga, Hoan,trong t×nh huèng a lµ ®óng
- viÖc lµm cña b¹n Long trong t×nh huèng b lµ ch­a ®óng
* Ho¹t ®éng 2: xö lÝ t×nh huèng bµi tËp 4 trong SGK
a) Môc tiªu: HS biÕt xö lÝ 1 sè t×nh huèng liªn quan ®Õn viÖc hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh.
b) C¸ch tiÕn hµnh: 
- HS th¶o luËn nhãm
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy
- GV nhËn xÐt bæ sung
 KL: 
+ Trong khi thùc hiÖn c«ng viÖc chung cÇn ph©n c«ng nhiÖm vô cho tõng ng­êi vµ phèi hîp gióp ®ì lÉn nhau
+ B¹n Hµ cã thÓ bµn víi bè mÑ vÒ viÖc mang nh÷ng ®å dïng c¸ nh©n nµo®Ó tham gia chuÈn bÞ hµnh trang cho chuyÕn ®i.
* Ho¹t ®éng 3: Lµm bµi tËp 5
a) Môc tiªu: HS biÕt XD kÕ ho¹ch hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh trong c¸c c«ng viÖc h»ng ngµy.
b) C¸ch tiÕn hµnh:
- HS tù lµm bµi tËp 
- Gäi HS tr×nh bµy dù kiÕn sÏ hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh trong 1 sè c«ng viÖc
- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 
Cñng cè- dÆn dß
- Muèn c«ng viÖc thuËn lîi , ®¹t kÕt qu¶ tèt cÇn lµm g×?
- NhËn xÐt giê häc 
- ChuÈn bÞ bµi sau.
- HS th¶o luËn 
- HS tr¶ lêi
-HS kh¸c nhËn xÐt
- HS th¶o luËn nhãm 4 
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶
- HS lµm bµi råi trao ®æi víi b¹n bªn 
- HS tr×nh bµy.
TuÇn 18
Thùc hµnh cuèi k× I
I- Mục đích yêu cầu:
- Rèn kĩ năng tự nhận thức, đánh giá các ưu điểm cần phát huy và những khuyết điểm cần khắc phục của bản thân về các hành vi đối xử với các cụ già, em nhỏ, phụ nữ và tinh thần hợp tác với những người xung quanh.
- Giáo dục HS luôn có ý thức kính trọng người già, yêu thương nhường nhịn em nhỏ, tôn trọng phụ nữ và luôn hợp tác với những người xung quanh.
II- Chuẩn bị:
- Nội dung câu hỏi “ Hái hoa”.
III- Các hoạt động:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Điều chỉnh
A- Bài cũ:
- Gọi HS nêu ghi nhớ.
- Nhận xét.
B- Bài mới:
- GT bài.
Hoạt động 1: Trò chơi “ Hái hoa”
Mục tiêu: Củng cố nội dung các bài đạo đức đã học từ tuần 12-17.
Tiến hành:
- Cho HS chơi “ Hái hoa”, trả lời các câu hỏi:
+ Vì sao ta phải kính trọng và lễ phép với người già?
+ Nêu những hành vi, việc làm thể hiện sự kính trọng người già?
+ Vì sao ta cần phải yêu thương em nhỏ?
+ Nêu những hành vi, việc làm thể hiện sự yêu thương em nhỏ?
+ Vì sao ta cần phải tôn trọng phụ nữ?
+ Nêu những việc làm thể hiện sự tôn trọng phụ nữ?
+ Thế nào là hợp tác với những người xung quanh?
+ Hợp tác với những người xung quanh có ích lợi gì?
- Nhận xét.
Hoạt động 2: Trò chơi “ Đóng vai”
Mục tiêu: Biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong các tình huống.
Tiến hành:
- Chia nhóm , giao việc cho các nhóm đóng vai các tình huống sau:
+ Trên đường đi học, thấy một em bé bị lạc, đang khóc tìm mẹ.
+ Đang chơi cùng bạn thì có một cụ già đến hỏi đường.
+ Khi bỏ phiếu bầu chi đội trưởng, các bạn nam bàn nhau chỉ bỏ phiếu cho bạn Tiến vì bạn ấy là con trai.
- Nhận xét.
Hoạt động 3: Tự liên hệ.
Mục tiêu: HS tự đánh giá những ưu điểm và tồn tại của bản thân về việc thực hiện các hành vi trên.
Cách tiến hành:
- Cho HS nhận xét bản thân.
- Nhận xét, tuyên dương những HS có việc làm tốt.
Hoạt động nối tiếp:
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS chuẩn bị bài sau.
- Chơi trò chơi.
- Thảo luận, trình bày.
- Cá nhân phát biểu, lớp nhận xét.
TuÇn 19
Em yªu quª h­¬ng
 I. Mục đích yêu cầu:
- Biết làm những việc phù hợp với khả năng để góp phần tham gia xây dựng quê hương.
- Biết được vì sao cần phải yêu quê hương và tham gia góp phần xây dựng quê hương.
- Yêu mến, tự hào về quê hương mình, mong muốn được góp phần xây dựng quê hương.
II. Chuẩn bị:
- GiÊy , bót mµu
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Điều chỉnh
-GT bài: Nêu MĐYC của

Tài liệu đính kèm:

  • docDAO DUC LOP 5 THEO VNEN_12239012.doc