Giáo án Khối 4 - Tuần 16

Tập đọc

KÉO CO

Sgk/155 tgdk/40’

I. Mục tiêu:

- Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn diễn tả trò chơi kéo co sôi nổi trong bài.

- Hiểu nội dung: Kéo co là một trò chơi thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc ta cần được giữ gìn, phát huy.( trả lời được các câu hỏi trong SGK).

II. Đồ dùng dạy - học:

- Tranh minh học bài đọc trong SGK.

- Bảng phụ viết sẵn những câu , đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc.

III. Các hoạt động dạy - học:

1. Ổn định: Hát

2. Kiểm tra bài cũ:

- GV gọi 2 HS đọc diễn cảm bài: Tuổi Ngựa và TLCH.

- GV nhận xét đánh giá.

3. Bài mới: - GTB: Kéo co.

HĐ 1: - Hoạt động cả lớp.

* Hướng dẫn luyện đọc

- Gọi 1 HS đọc bài.

- GV kết hợp sửa sai phát âm, ngắt giọng.

+ Bài được chia làm mấy đoạn?

a) Đọc nối tiếp đoạn

- Gọi 2 HS đọc nối tiếp đoạn, GV kết hợp sửa cách phát âm cho HS.

- Yêu cầu 2 HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 kết hợp giải nghĩa từ.

b) Đọc trong nhóm.

- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.

- GV tổ chức cho HS thi đọc.

c) GV hướng dẫn cách đọc bài.

- GV đọc mẫu toàn bài.

* Tìm hiểu bài.

 

doc 17 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 06/01/2021 Lượt xem 158Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Khối 4 - Tuần 16", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 trung t©m ë ®ång b»ng B¾c Bé
- y/c HS quan s¸t l­îc ®å, b¶n ®å hµnh chÝnh, giao th«ng VN t×m vµ chØ vÞ trÝ thñ ®« Hµ Néi vµ cho biÕt Hµ Néi gi¸p víi nh÷ng tØnh nµo ?
+ Cho biÕt tõ Hµ Néi cã thÓ ®i tíi c¸c tØnh kh¸c b»ng c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn giao th«ng nµo?
+ Tõ tØnh em ®Õn Hµ Néi b»ng lo¹i ph­¬ng tiÖn giao th«ng nµo?
GV: Hµ Néi lµ TP lín nhÊt ë miÒn B¾c.
H§2: Thµnh phè cæ ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn
+ Thñ ®« Hµ Néi cßn cã nh÷ng tªn gäi nµo kh¸c, tíi nay Hµ Néi ®­îc bao nhiªu tuæi?
+ Khu phè cæ cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g×? (ë ®©u? Tªn phè cã ®Æc ®iÓm g×? Nhµ cöa ®­êng phè) 
+ KÓ tªn nh÷ng danh lam th¾ng c¶nh, di tÝch lÞch sö cña Hµ Néi?
H§3: Hµ Néi – trung t©m chÝnh trÞ, v¨n hãa, khoa häc vµ kinh tÕ lín cña c¶ n­íc
+ T×m nh÷ng h×nh ¶nh (dÉn chøng) Hµ Néi lµ Trung t©m chÝnh trÞ, v¨n hãa, khoa häc vµ kinh tÕ lín cña c¶ n­íc ?
+ KÓ tªn mét sè tr­êng §H, viÖn b¶o tµng ë Hµ Néi?
+ H·y kÓ tªn danh lµm th¾ng c¶nh ë Hµ Néi mµ em biÕt?
3.Hoạt động cuối cùng : GV nhận xét tiết học
D.Bổ sung :.
 Thứ năm ngày 14 tháng 12 năm 2017
Toán (Tiết 77)
Th­¬ng cã ch÷ sè 0
Sgk : 85 Tgdk : 40 phút
A.Mục tiêu : 
Gióp HS biÕt thùc hiÖn chia cho sè cã hai ch÷ sè trong tr­êng hîp cã ch÷ sè 0 ë th­¬ng.
* HS kh¸, giái: lµm thªm BT1(dßng 3); BT2; BT3
B. Đồ dùng dạy học : Bảng con. Saùch giaùo khoa, baûng phuï.
C. Hoạt động dạy học:
1.Hoạt động đầu tiên : gäi HS ch÷a bµi tËp 2, 3 tiÕt tr­íc.
- GV nhËn xÐt, nghi ®iÓm.
2.Hoạt động dạy bài mới : 
H§1: H×nh thµnh kiÕn thøc mí
a. Tr­êng hîp th­¬ng cã ch÷ sè 0 ë hµng ®¬n vÞ.
VD: 9450 : 35 = 
L­u ý HS ë l­ît chia thø 3.
HS ®Æt tÝnh, tÝnh (nh­ ®· häc ) 
9450 35	- ë lÇn chia thø 3 h¹ 0 
245	270	 0 chia cho 35 ®­îc 0 
000	viÕt 0 vµo vÞ trÝ thø 3 cña th­¬ng
b. Tr­êng hîp th­¬ng cã ch÷ sè 0 ë hµng chôc .
VD: 1448 : 24
GV: ë lÇn chia nµo mµ SBC nhá h¬n sè chia sÏ ®­îc 0 viÕt vµo th­¬ng sau ®ã h¹ chia tiÕp lÇn sau.
H§2 : Thùc hµnh :
Bµi 1(dßng 1,2): §Æt tÝnh råi tÝnh.
- HS lµm bµi – lªn b¶ng ch÷a bµi.
 a) 8750 35 23520 56
 175 250 112 42
 00 00
b) 2996 28 2420 12
 196 107 020 201
 00 8
- GV nhËn xÐt kÕt luËn.
3.Hoạt động cuối cùng : GV nhận xét tiết học
D.Bổ sung :.
Luỵên từ và câu (Tiết 31)
Më réng vèn tõ : §å ch¬i - Trß ch¬i
Sgk : 157 Tgdk : 40 phút
A.Mục tiêu : 
- BiÕt dùa vµo môc ®Ých, t¸c dông ®Ó ph©n lo¹i mét sè trß ch¬i quen thuéc(BT1); t×m ®­îc mét vµi thµnh ng÷, tôc ng÷ cã nghÜa cho tr­íc liªn quan ®Õn chñ ®iÓm (BT2); b­íc ®Çu biÕt sö dông mét vµi thµnh ng÷ ë BT2 trong t×nh huèng cô thÓ (BT3).
TCTV : HS yếu đọc ghi nhớ nhiều lần.
B. Đồ dùng dạy học :B¶ng phô kÎ s¼n ®Ó HS lµm bµi tËp 1, 2 .
C. Hoạt động dạy học: 
1.Hoạt động đầu tiên : Gäi mét sè HS nªu c©u hái (cã gi÷ phÐp lÞch sù) .
2.Hoạt động dạy bài mới : 
GV h­íng dÉn HS lµm bµi tËp .
Bµi 1: Gäi HS ®äc y/c cña bµi.
- y/c mét sè HS nãi vÒ c¸ch ch¬i trß ch¬i: « ¨n quan, nh¶y lß cß, xÕp h×nh.
+ Trß ch¬i rÌn luyÖn søc m¹nh .
+ Trß ch¬i rÌn luyÖn sù khÐo lÐo .
+ Trß ch¬i rÌn luyÖn trÝ tuÖ.
Bµi 2: HS ®äc y/c bµi, lµm bµi c¸ nh©n
- GV nhËn xÐt kÕt luËn.
Bµi 3: Gäi HS ®äc y/c bµi tËp.
- GV nh¾c HS chó ý ph¸t biÓu t×nh huèng ®Çy ®ñ.
VD: a) NÕu b¹n em ch¬i víi mét sè b¹n h­, häc kÐm h¼n ®i.
b) NÕu b¹n em thÝch trÌo lªn mét chç cao chªnh vªnh, rÊt nguy hiÓm ®Ó tá ra m×nh gan d¹.
3.Hoạt động cuối cùng : GV nhận xét tiết học
D.Bổ sung :.
Lịch sử ( Tiết 16)
	Cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n x©m l­îc M«ng – Nguyªn
Sgk : 40 Tgdk : 35 phút
A.Mục tiêu : 
- Nªu ®­îc mét sè sù kiÖn tiªu biÓu vÒ ba lÇn chiÕn th¾ng chèng qu©n x©m l­îc M«ng – Nguyªn, thÓ hiÖn:
+ QuyÕt t©m chèng giÆc cña qu©n d©n nhµ TrÇn: TËp trung vµo c¸c sùu kiÖn nh­ Héi nghÞ Diªn Hång, HÞch t­íng sÜ, viÖc chiÕn sÜ thÝch vµo hai tay ch÷ “ S¸t Th¸t” vµ chuyÖn TrÇn Quèc To¶n bãp n¸t qu¶ cam.
+ Tµi thao l­îc cña c¸c t­íng sÜ mµ tiªu biÓu lµ TrÇn H­ng §¹o (ThÓ hiÖn ë viÖc khi giÆc m¹nh, qu©n ta chñ ®éng rót khái kinh thµnh, khi chóng suy yÕu th× qu©n ta tiÕn c«ng quyÕt liÖt vµ giµnh nhiÒu th¾ng lîi; hoÆc qu©n ta dïng kÕ c¾m cäc gç tiªu diÖt ®Þch trªn s«ng B¹ch §»ng)
MTB§ : HS biết được vai trò của biển, đảo đối với đời sống của con người: Xây dựng hải cảng, phát triển giao thông đường biển, công nghiệp đóng tàu, phát triển du lịch.
- Các hoạt động khai thác biển, hải đảo như trên cũng là một trong những nhân tố gây ô nhiễm môi trường biển.
- Giáo dục tình yêu thiên nhiên, môi trường biển, đảo, ý thức trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo 
TCTV : HS yếu đọc nội dung bài học nhiều lần
B. Đồ dùng dạy học : Tranh minh häa sgk.
S­u tÇm nh÷ng mÉu chuyÖn vÒ anh hïng TrÇn Quèc To¶n.
C. Hoạt động dạy học:
1.Hoạt động đầu tiên : Nªu kªt qu¶ c«ng cuéc ®¾p ®ª cña nhµ TrÇn?
- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm .
2.Hoạt động dạy bài mới : 
H§1: T×m hiÓu ý chÝ quyÕt t©m ®¸nh giÆc cña vua t«i nhµ TrÇn
+ T×m nh÷ng sù viÖc cho thÊy vua t«i nhµ TrÇn rÊt quyÕt t©m ®¸nh giÆc.
GV kÕt luËn, chuyÓn ý : 
H§2: KÕ s¸ch ®¸nh giÆc cña vua t«i nhµ TrÇn vµ kÕt qu¶ cña cuéc kh¸ng chiÕn
+ Nhµ TrÇn ®· ®èi phã víi giÆc nh­ thÕ nµo khi chóng m¹nh vµ khi chóng yÕu ?
+ ViÖc c¶ 3 lÇn vua t«i nhµ TrÇn ®Òu rót khái Th¨ng Long cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo?
+ Víi c¸ch ®¸nh th«ng minh ®ã vua t«i nhµ TrÇn ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ thÕ nµo? ý nghÜa cña cuéc kh¸ng chiÕn ®ã ?
+ Theo em, v× sao nh©n d©n ta ®¹t ®­îc th¾ng lîi vÏ vang nµy?
H§3: KÓ chuyÖn tÊm g­¬ng yªu n­íc cña TrÇn Quèc To¶n
- GV tæ chøc cho HS kÓ nh÷ng c©u chuyÖn ®· t×m hiÓu ®­îc vÒ tÊm g­¬ng yªu n­íc cña TrÇn Quèc To¶n.
- GV tæng kÕt ®«i nÐt vÒ vÞ t­íng trÎ TrÇn Quèc To¶n.
3.Hoạt động cuối cùng : GV nhận xét tiết học
D.Bổ sung :.
 Chiều,thứ năm ngày 14 tháng 12 năm 2017
Khoa học (Tiết 32)
Kh«ng khÝ gåm nh÷ng thµnh phÇn nµo ?
Sgk : 66 Tgdk : 35 phút
A.Mục tiêu : 
Quan s¸t vµ lµm thÝ nghiÖm ®Ó ph¸t hiÖn ra mét sè thµnh phÇn chÝnh cña kh«ng khÝ : khÝ ni-t¬, khÝ «-xi, khÝ c¸c-b«-nÝc.
Nªu ®­îc thµnh phÇn chÝnh cña kh«ng khÝ gåm khÝ ni-t¬ vµ khÝ «-xi. Ngoµi ra cßn cã khÝ c¸c-b«-nÝc, h¬i n­íc, bôi, vi khuÈn,
B. Đồ dùng dạy học : 
H×nh trang: 66-67 (SGK) .
ChuÈn bÞ c¸c ®å dïng thÝ nghiÖm theo nhãm :
+ Lä thñy tinh, nÕn, chËu thñy tinh, vËt liÖu dïng ®Ó lµm kª lä (nh­ h×nh vÏ) .
+ N­íc v«i trong .
C. Hoạt động dạy học:
1.Hoạt động đầu tiên : + Nªu c¸c tÝnh chÊt cña kh«ng khÝ ?
- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
2.Hoạt động dạy bài mới : 
H§1: X¸c ®Þnh thµnh phÇn chÝnh cña kh«ng khÝ
GV chia nhãm, giao viÖc.
GV h­íng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm.
+ Cã ®óng lµ kh«ng khÝ gåm 2 thµnh phÇn chÝnh lµ khÝ «-xy duy tr× sù ch¸y vµ khÝ ni-t¬ kh«ng duy tr× sù ch¸y kh«ng?
+ T¹i sao khi nÕn t¾t, n­íc l¹i d©ng vµo trong cèc?
- HD ®Ó HS suy luËn phÇn kh«ng khÝ mÊt ®i chÝnh lµ «-xy duy tr× sù ch¸y.
+ PhÇn kh«ng khÝ cßn l¹i cã duy tr× sù ch¸y kh«ng? T¹i sao em biÕt?.
- GV h­íng dÉn HS kÕt luËn.
H§2: T×m hiÓu mét sè thµnh kh¸c cña kh«ng khÝ
- Cho HS quan s¸t n­íc v«i trong ngay tiÕt häc. Cuèi tiÕt häc quan s¸t l¹i xem n­íc v«i cã cßn trong n÷a kh«ng?
- Gäi mét sè HS tr¶ lêi c©u hái: Kh«ng khÝ gåm nh÷ng thµnh phÇn nµo?
3.Hoạt động cuối cùng : GV nhận xét tiết học
D.Bổ sung .
Tiếng Việt bổ sung (Tiết 46)
LUYỆN TẬP
A.Mục tiêu :
- Biết đọc với giọng vui, nhẹ nhàng; đọc đúng nhịp thơ, bước đầu biết đọc với giọng có biểu cảm một khổ thơ trong bài.
- Hiểu ND: Cậu bé tuổi Ngựa thích bay nhảy, thích du ngoạn nhiều nơi nhưng rất yêu mẹ, đi đâu cũng nhớ tìm đường về với mẹ (trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3, 4; thuộc khoảng 8 dòng thơ trong bài).
* HS khá, giỏi thực hiện được CH5 (SGK).
KNS: -Laéng nghe lôøi daïy cuûa thaày coâ
-Theå hieän söï kính troïng, bieát ôn vôùi thaày coâ 
TCTV : HS yếu đọc trôi chảy từng đoạn thơ.
B. Đồ dùng dạy học : Tranh minh hoaï 
Baûng phuï vieát saün caâu, ñoaïn vaên caàn höôùng daãn HS luyeän ñoïc
C. Hoạt động dạy học:
1.Hoạt động đầu tiên : 
- Goïi 2 hoïc sinh noái tieáp nhau ñoïc baøi “Caùnh dieàu tuoåi thô” vaø traû lôøi caâu hoûi noäi dung baøi - Giaùo vieân nhaän xeùt – Ñaùnh giaù 
2.Hoạt động dạy bài mới : 
Tuæi ngùa
1. 	a) LuyÖn ®äc diÔn c¶m khæ th¬ d­íi ®©y, sau khi thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô : X¸c ®Þnh giäng ®äc (vui, nhÑ nhµng) ; nhÞp th¬ (VD : Ngùa con sÏ ®i kh¾p / Trªn nh÷ng c¸nh ®ång hoa /...) ; tõ ng÷ gîi t¶, gîi c¶m cÇn nhÊn giäng (VD : ®i kh¾p, lo¸, lµm sao, ng¹t ngµo, x«n xao, kh¾p ®ång,...). 
Ngùa con sÏ ®i kh¾p
Trªn nh÷ng c¸nh ®ång hoa
Lo¸ mµu tr¾ng hoa m¬
Trang giÊy nguyªn ch­a viÕt
Con lµm sao «m hÕt
Mïi hoa huÖ ng¹t ngµo
Giã vµ n¾ng x«n xao
Kh¾p ®ång hoa cóc d¹i.
b) §äc thuéc vµ diÔn c¶m khæ th¬ trªn hoÆc khæ th¬ thø hai cña bµi (“MÑ ¬i, con sÏ phi... Ngän giã cña tr¨m miÒn”).
2. 	Khoanh trßn ch÷ c¸i tr­íc dßng d­íi ®©y nªu ®óng tÝnh c¸ch næi bËt cña cËu bÐ tuæi Ngùa trong bµi th¬.
a . Giµu ­íc m¬ vµ trÝ t­ëng t­îng, thÝch ®i kh¾p n¬i, rÊt yªu th­¬ng mÑ. 
b . Giµu ­íc m¬ vµ trÝ t­ëng t­îng, thÝch ®i thËt xa vµ rÊt nhí mÑ ë nhµ. 
c . Giµu ­íc m¬ vµ trÝ t­ëng t­îng, thÝch ch¹y nh­ ngùa, rÊt th­¬ng mÑ. 
KÐo co
1. 	Chän mét trong hai ®o¹n (a hoÆc b) ®Ó luyÖn ®äc diÔn c¶m (giäng s«i næi, hµo høng ; l­u ý ng¾t h¬i hîp lÝ ë mét sè c©u ; nhÊn giäng ë mét sè tõ ng÷ diÔn t¶ cuéc thi, VD : nam, n÷, rÊt lµ vui, ganh ®ua,... trai tr¸ng, thua, ®«ng h¬n, chuyÓn b¹i thµnh th¾ng,...) :
a) Héi lµng H÷u TrÊp / thuéc huyÖn QuÕ Vâ, tØnh B¾c Ninh th­êng tæ chøc thi kÐo co gi÷a nam vµ n÷. Cã n¨m / bªn nam th¾ng, cã n¨m / bªn n÷ th¾ng. Nh­ng dï bªn nµo th¾ng th× cuéc thi còng rÊt lµ vui. Vui ë sù ganh ®ua, vui ë nh÷ng tiÕng hß reo khuyÕn khÝch cña ng­êi xem héi.
b) Lµng TÝch S¬n / thuéc thÞ x· VÜnh Yªn, tØnh VÜnh Phóc l¹i cã tôc thi kÐo co gi÷a trai tr¸ng hai gi¸p trong lµng. Sè ng­êi cña mçi bªn kh«ng h¹n chÕ. NhiÒu khi, cã gi¸p thua keo ®Çu, tíi keo thø hai, ®µn «ng trong gi¸p kÐo ®Õn ®«ng h¬n, thÕ lµ chuyÓn b¹i thµnh th¾ng. Sau cuéc thi, d©n lµng næi trèng mõng bªn th¾ng. C¸c c« g¸i lµng còng kh«ng ngít lêi ngîi khen nh÷ng chµng trai th¾ng cuéc.
2. 	Ghi l¹i ®iÓm kh¸c nhau vµ gièng nhau cña c¸ch tæ chøc thi kÐo co ë hai lµng H÷u TrÊp (QuÕ Vâ, B¾c Ninh) vµ TÝch S¬n (VÜnh Yªn, VÜnh Phóc) b»ng c¸ch ®iÒn tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng :
- Kh¸c nhau : + Lµng H÷u TrÊp thi kÐo co gi÷a ....................................
	 + Lµng TÝch S¬n thi kÐo co gi÷a .....................................
- Gièng nhau : C¶ hai lµng ®Òu vui vÎ ............................................... cho nh÷ng ng­êi ch¬i kÐo co.
3.Hoạt động cuối cùng : GV nhận xét tiết học
D.Bổ sung :.
Thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017
Tập đọc ( Tiết 32)
Trong qu¸n ¨n “Ba c¸ bèng”
Sgk : 158 Tgdk : 40 phút
A.Mục tiêu : 
- BiÕt ®äc ®óng c¸c tªn riªng n­íc ngoµi(Bu-ra-ta-n«, Tooc-ti-la, Ba-ra-ba, §u-rª-ma, A-li-xa, A-di-li-«); B­íc ®Çu ®äc ph©n biÖt râ lêi dÉn truyÖn víi lêi nh©n vËt.
- HiÓu ND: Chó bÐ ng­êi gç (Bu-ra-ti-n«) th«ng minh ®· biÕt dïng m­u ®Ó chiÕn th¾ng kÎ ¸c ®ang t×m c¸ch h¹i m×nh. (Tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái trong SGK)
TCTV : HS yếu đọc trôi chảy từng đoạn thơ.
B. Đồ dùng dạy học : Tranh minh hoaï 
Baûng phuï vieát saün caâu, ñoaïn vaên caàn höôùng daãn HS luyeän ñoïc
C. Hoạt động dạy học:
1.Hoạt động đầu tiên : kiÓm tra 2 HS tiÕp nèi ®äc bµi: KÐo co - Tr¶ lêi c©u hái néi dung bµi ®äc.
2.Hoạt động dạy bài mới : 
H§1: H­íng dÉn luyÖn ®äc 
GV gäi mét HS ®äc c¶ bµi.
Bµi nµy ®­îc chia lµm mÊy ®o¹n?
- GV YC HS ®äc tiÕp nèi ®o¹n.
+ LÇn1: GV kÕt hîp s÷a lçi ph¸t ©m, ng¾t nghØ.
+ LÇn 2: KÕt hîp gióp HS hiÓu nghÜa tõ: Mª tÝn, ngay d­íi mòi.
+ LÇn 3: HS ®äc hoµn thiÖn.
- Y/C HS luyÖn ®äc theo cÆp.
- 1 HS ®äc l¹i toµn bµi.
GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi 
H§2: T×m hiÓu bµi
+ Bu-ra-ti-n« cÇn moi bÝ mËt g× cña l·o Ba-ra-ba?
-y/c HS ®äc ®o¹n “Tõ ®Çu ®Õn C¸c- l« ¹”
+ Chó bÐ gç ®· lµm c¸ch nµo ®Ó buéc l·o Ba-ra-ba nãi ra ®iÒu bÝ mËt.?
- y/c HS ®äc ®o¹n cßn l¹i.
+ Chó bÐ gç gÆp ®iÒu g× nguy hiÓm vµ ®· tho¸t th©n nh­ thÕ nµo?
+ T×m nh÷ng h×nh ¶nh, chi tiÕt trong truyÖn em cho lµ ngé ngÜnh vµ lÝ thó nhÊt.
H§3: H­íng dÉn ®äc diÔn c¶m
- HD 4 HS ®äc theo c¸ch ph©n vai. 
- HD HS ®äc diÔn c¶m mét ®o¹n
- Chó ý nhÊn giäng ë nh÷ng tõ ng÷.
- Tæ chøc thi ®äc diÔn c¶m theo nhãm
- GV nhËn xÐt HS ®äc.
3.Hoạt động cuối cùng : GV nhận xét tiết học
D.Bổ sung :.
Toán
CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ 
I. Mục tiêu: 
- Biết thực hiện phép chia số có bốn chữ số cho số có ba chữ số( chia hết, chia có dư).
II. Đồ dùng dạy - học: 
III. Các hoạt động dạy - học:
1. Ổn định: - Hát. 
2. Bài cũ:
- HS làm bảng con đặt tính rồi tính.
23520 : 56 2420 : 12
- GV nhận xét đánh giá.
3. Bài mới: 
- GTB: Chia cho số có 3 chữ số.
* Hướng dẫn thực hiện phép chia.
HĐ 1: Trường hợp chia hết. 
- GV ghi: 1944:162 = ?
 a. Đặt tính.
 b.Tìm chữ số đầu tiên của thương.
 c. Tìm chữ số thứ 2 của thương
d. Thử lại: 
- GV nhận xét, đánh giá.
HĐ 2: Trường hợp chia có dư. 
- GV ghi: 8469 : 241 = ?
- Tương tự như trên (theo đúng 4 bước: chia, nhân, trừ, hạ).
- Thử lại.
*Lưu ý: 
- Số dư phải luôn luôn nhỏ hơn số chia.
- GV cần giúp HS tập ước lượng tìm thương trong mỗi lần chia. 
- GV nhận xét, đánh giá.
HĐ 3: - Thực hành.
Bài 1: Đặt tính rồi tính.
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài tập.
- HS làm bảng con.
a)
2120 : 424
6420 : 321
b)
1935 : 354
4957 : 165
- Y/c đổi chéo bảng để kiểm tra lẫn nhau.
- GV nhận xét, đánh giá.
4. Củng cố:
+ HS nêu cách chia cho số có ba chữ số?
- GV nhận xét đánh giá tiết học.
5. Dặn dò: 
- Dặn HS về ôn bài và chuẩn bị bài mới.
D.Bổ sung :.
Tập làm văn (Tiết 31)
LuyÖn tËp giíi thiÖu ®Þa ph­¬ng
Sgk : 160 Tgdk : 40 phút
A.Mục tiêu : 
- Dùa vµo bµi tËp ®äc KÐo co, thuËt l¹i ®­îc c¸c trß ch¬i ®· giíi thiÖu trong bµi; biÕt giíi thiÖu mét trß ch¬i (hoÆc lÔ héi) ë quª h­¬ng ®Ó mäi ng­êi h×nh dung ®­îc diÔn biÕn vµ ho¹t ®éng næi bËt.
KNS: ThÓ hiÖn ®­îc sù tù tin trong giao tiÕp
B. Đồ dùng dạy học : Tranh minh ho¹ trang 160 SGK
C.Hoaït ñoäng treân lôùp :
1.Hoạt động đầu tiên : Khi quan s¸t ®å vËt cÇn chó ý ®Õn ®iÒu g×?
2.Hoạt động dạy bài mới : 
- GV HD HS lµm bµi tËp. 
Bµi 1: Gäi HS ®äc YC bµi tËp.
- Gäi 1 HS ®äc bµi KÐo co
+ Bµi KÐo co giíi thiÖu trß ch¬i cña ®Þa ph­¬ng nµo?
- GV YC HS thuËt l¹i c¸c trß ch¬i ®· ®­îc giíi thiÖu.
- GV YC HS giíi thiÖu b»ng lêi cña m×nh ®Ó thÓ hiÖn kh«ng hkhÝ s«i ®éng, hÊp dÉn.
- Goi 3 ®Õn 5 HS tr×nh bµy.
- GV theo dâi nhËn xÐt.
Bµi 2: Gäi HS nªu YC- YC HS quan s¸t tranh minh ho¹ vµ nãi tªn nh÷ng trß ch¬i, lÔ héi ®­îc giíi thiÖu trong tranh.
+ ë ®Þa ph­¬ng m×nh hµng n¨m cã nh÷ng lÔ héi nµo?
+ ë lÔ héi ®ã cã nh÷ng trß ch¬i nµo?
- GV gîi ý ®Ó HS giíi thiÖu.
- HS kÓ trong nhãm
- HS tr×nh bµy tr­íc líp.
- GV nhËn xÐt kÕt luËn.
3.Hoạt động cuối cùng : GV nhận xét tiết học
D.Bổ sung :.
 Tiếng Việt củng cố (Tiết 48)
LUYỆN TẬP
A.Mục tiêu : 
A.Mục tiêu :
- Dùa vµo dµn ý ®· lËp trong bµi TLV tuÇn 15, HS viÕt ®­îc mét bµi v¨n m« t¶ ®å ch¬i mµ em thÝch víi ®ñ ba phÇn: Më bµi, Th©n bµi , KÕt luËn.
B. Đồ dùng dạy học : Dµn ý bµi v¨n miªu t¶ ®å ch¬i mçi HS ®Òu cã.
C. Hoạt động dạy học:
1.Hoạt động đầu tiên : KiÓm tra1 HS ®äc bµi giíi thiÖu mét trß ch¬i hoÆc mét lÔ héi ë quª em,
- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
2.Hoạt động dạy bài mới : 
1. 	Dùa vµo h­íng dÉn ë cét A, h·y lËp dµn ý bµi v¨n t¶ mét ®å ch¬i mµ em thÝch (cét B).
A
B
a) Më bµi
(Giíi thiÖu ®å ch¬i em chän t¶.) VD : §ã lµ ®å ch¬i g×, cã tõ bao giê, ai mua hay cho, tÆng ?
b) Th©n bµi
– T¶ bao qu¸t (mét vµi nÐt vÒ h×nh d¸ng, kÝch th­íc, mµu s¾c, chÊt liÖu lµm ®å ch¬i,).
– T¶ chi tiÕt tõng bé phËn cã ®Æc ®iÓm næi bËt (cã thÓ t¶ bé phËn cña ®å ch¬i lóc “tÜnh” råi ®Õn lóc “®éng” cã nh÷ng ®iÓm g× ®¸ng chó ý, lµm cho em thÝch thó).
 KÕt hîp t¶ vµ nªu c¶m xóc, suy nghÜ cña em vÒ ®å ch¬i...
 c) KÕt bµi
 Nªu nhËn xÐt hoÆc c¶m nghÜ cña em vÒ ®å ch¬i ®­îc t¶. 
a) Më bµi
b) Th©n bµi
c) KÕt bµi
2. 	Dùa vµo c¸c c©u hái gîi ý, h·y viÕt ®o¹n v¨n ng¾n (kho¶ng 8 c©u) giíi thiÖu mét trß ch¬i hoÆc mét lÔ héi ë quª h­¬ng (cã thÓ lµ n¬i em sinh sèng hoÆc mét n¬i kh¸c mµ em biÕt).
* Gîi ý :
- (Më ®Çu) : Quª em ë ®©u ? N¬i ®ã cã trß ch¬i (lÔ héi) g× lµm em thÝch thó, muèn giíi thiÖu cho c¸c b¹n biÕt.
- (Giíi thiÖu vÒ trß ch¬i / lÔ héi) : Trß ch¬i (lÔ héi) th­êng diÔn ra ë vÞ trÝ nµo ? H×nh thøc tæ chøc trß ch¬i (lÔ héi) ra sao ? Trß ch¬i (lÔ héi) ®­îc diÔn ra nh­ thÕ nµo ? Cã nh÷ng nÐt -g× ®éc ®¸o, thó vÞ lµm em vµ mäi ng­êi thÝch thó ?..
3.Hoạt động cuối cùng : GV nhận xét tiết học
D.Bổ sung :.
Chiều,thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017
Chính tả (Tiết 16)
KÉO CO
Sgk : 156 Tgdk : 40 phút
A.Mục tiêu :
Nghe- viÕt ®óng chÝnh t¶, tr×nh bµy ®óng mét ®o¹n trong bµi KÐo co.
T×m vµ viÕt ®óng nh÷ng ©m, vÇn dÔ lÉn (gi, d, r ; Êt, ©c)
B. Đồ dùng dạy học : B¶ng phô hoÆc giÊy A4 ®Ó HS thi lµm bµi tËp 2a.
C. Hoạt động dạy học:
1.Hoạt động đầu tiên :
Gäi mét HS t×m ®äc 5 tõ ng÷ chøa tiÕng b¾t ®Çu b»ng tr, ch.
2.Hoạt động dạy bài mới : 
H§1: H­íng dÉn HS nghe, viÕt
- Y/c HS ®äc ®o¹n cÇn viÕt chÝnh t¶ trong bµi : KÐo co.
- GV nh¾c c¸c em chó ý c¸ch tr×nh bµy, nh÷ng tªn riªng cÇn viÕt hoa.
- GV ®äc chÝnh t¶.
- GV ®äc l¹i.
- GV chÊm mét sè bµi, nhËn xÐt.
H§2: HD HS lµm bµi tËp chÝnh t¶
Bµi 2a: y/c HS lµm bµi tËp 2a.
- GV ph¸t giÊy A4 cho mét sè HS viÕt lêi gi¶i - cÇm lªn b¶ng.
- GV nhËn xÐt kÕt luËn.
Bµi 2b: - y/c HS lµm bµi tËp 2b.
3.Hoạt động cuối cùng : GV nhận xét tiết học
D.Bổ sung :.
HĐGD (Tuần 16)
SINH HOAÏT NGOẠI KHÓA
Tổ chức các trò chơi dân gian
SINH HOAÏT LỚP
 TUAÀN 16
 A. Muïc tieâu: - HS bieát ñöôïc nhöõng öu ñieåm, nhöõng haïn cheá veà caùc maët trong tuaàn 16.
- Bieát ñöa ra bieän phaùp khaéc phuïc nhöõng haïn cheá cuûa baûn thaân.
- Giaùo duïc HS thaùi ñoä hoïc taäp ñuùng ñaén, bieát neâu cao tinh thaàn töï hoïc, töï reøn luyeän baûn thaân.
B. Ñaùnh giaù tình hình tuaàn qua:	
 * Neà neáp: - Ñi hoïc ñaày ñuû, ñuùng giôø.
- Duy trì SS lôùp toát.	
- Neà neáp lôùp töông ñoái oån ñònh.
 * Hoïc taäp: 
- Daïy-hoïc ñuùng PPCT vaø TKB, coù hoïc baøi vaø laøm baøi tröôùc khi ñeán lôùp.
- Moät soá em chöa chòu khoù hoïc ôû nhaø.
 * Vaên theå mó:
- Thöïc hieän haùt ñaàu giôø, giöõa giôø vaø cuoái giôø nghieâm tuùc.
- Tham gia ñaày ñuû caùc buoåi theå duïc giöõa giôø.
- Thöïc hieän veä sinh haøng ngaøy trong caùc buoåi hoïc.
- Veä sinh thaân theå, veä sinh aên uoáng : toát.
 * Hoaït ñoäng khaùc:
- Sinh hoaït Ñoäi ñuùng quy ñònh.
C .Keá hoaïch tuaàn 17:
 * Neà neáp:
- Tieáp tuïc duy trì SS, neà neáp ra vaøo lôùp ñuùng quy ñònh.
- Ñi hoïc ñeàu, nghæ hoïc phaûi xin pheùp.
- Khaéc phuïc tình traïng noùi chuyeän rieâng trong giôø hoïc.
- Chuaån bò baøi chu ñaùo tröôùc khi ñeán lôùp.
 * Hoïc taäp:
- Tích cöïc töï oân taäp kieán thöùc ñaõ hoïc.
- Ñaåy maïnh vieäc töï hoïc ôû nhaø
- Toå tröïc duy trì theo doõi neà neáp hoïc taäp vaø sinh hoaït cuûa lôùp.
- Khaéc phuïc tình traïng queân saùch vôû vaø ñoà duøng hoïc taäp ôû HS.
 * Veä sinh:
- Thöïc hieän VS trong vaø ngoaøi lôùp.
- Giöõ veä sinh caù nhaân, veä sinh aên uoáng.
 * Hoaït ñoäng khaùc:
- Nhaéc nhôû HS tham gia Keá hoaïch nhoû, heo ñaát vaø tham gia ñaày ñuû caùc hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp ; thực hiện tiết kiệm năng lượng điện, nước và chất đốt.
- Vaän ñoäng HS ñi hoïc ñeàu, khoâng nghæ hoïc tuyø tieän.
Thứ hai ngày 18 tháng 12 năm 2017
TOÁN ( Tiết 79)
LUYỆN TẬP
A.Muïc tieâu :
 -Reøn luyeän kyõ naêng thöïc hieän pheùp chia soá coù boán chöõ soá cho soá coù ba chöõ soá.
 -Cuûng coá veà chia moät soá cho moät tích.
 -Giaûi toaùn coù lôøi vaên.
B.Ñoà duøng daïy hoïc :
C.Hoaït ñoäng treân lôùp :
1.Hoạt động đầu tiên : GV goïi HS leân baûng yeâu caàu HS laøm baøi taäp 2b/86, kieåm tra vôû baøi taäp veà nhaø cuûa moät soá HS khaùc.
 b) 8700 : 25 : 4 
 = 348 : 4 
 = 87 
-GV chöõa baøi, nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. 
2.Hoạt động dạy bài mới : 
 a) Giôùi thieäu baøi 
 -Giôø hoïc toaùn hoâm nay caùc em seõ ñöôïc reøn luyeän kyõ naêng thöïc hieän caùc pheùp chia soá coù 4 chöõ soá cho soá coù 3 chöõ soá vaø cuûng coá veà chia moät soá cho moät tích. 
 b) Luyeän taäp , thöïc haønh 
 Baøi 1(Boû caâu b): Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì ?
 -Cho HS töï ñaët tính roài tính. 
708 : 354 = 2; 7552 : 236 = 32; 9060 : 453 = 20. 
 -GV yeâu caàu HS caû lôùp nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng 
 -GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. 
 Baøi 2 :GV goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi. 
 -Baøi toaùn hoûi gì ? 
 -Muoán bieát caàn taát caû bao nhieâu hoäp, loaïi moãi hoäp 160 goùi keïo ta caàn bieát gì tröôùc ? 
 -Thöïc hieän pheùp tính gì ñeå tính soá goùi keïo ?
 -GV yeâu caàu HS toùm taét vaø giaûi baøi toaùn. 
-1 HS neâu ñeà baøi. 
-Neáu moãi hoäp ñöïng 160 goùi keïo thì caàn taát caû bao nhieâu hoäp ? 
- Ta caàn bieát coù taát caû bao nhieâu goùi keïo.
- Thöïc hieän pheùp nhaân 120 x 24 
 -1 HS leân baûng laøm baøi, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû. 
Baøi giaûi
Soá goùi keïo trong 24 hoäp laø:
24 x 120 = 2880 (goùi)
Soá hoäp loaïi chöùa 160 goùi keïo laø:
2880 : 160 = 18 (hoäp)
Ñaùp soá: 18 hoäp
-2 HS ngoài caïnh nhau ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra baøi laãn nhau. 
-GV chöõa baøi nhaän xeùt . 
 Baøi 3 (Boû caâu b): Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì ? 
 -Caùc bieåu thöùc trong baøi coù daïng nhö theá 
naøo ? 
 -Khi thöïc hieän chia moät soá cho moät tích chuùng ta coù theå laøm nhö theá naøo ? 
 -Tính giaù trò cuûa caùc bieåu thöùc theo 2 caùch. 
-  laø moät soá chia cho moät tích. 
- ... laáy soá ñoù chia laàn löôït cho caùc thöøa soá cuûa tích 
 -GV yeâu caàu HSø laøm baøi.
Bổ sung ................................................................................................................
.
Luyện từ và câu (Tiết 32)
C©u kÓ
Sgk : 161 Tgdk : 40 phút
A.Mục tiêu : 
1. HS hiÓu thÕ nµo lµ c©u kÓ, t¸c dông cña c©u kÓ (ND ghi nhí).
2. BiÕt t×m c©u kÓ trong ®o¹n v¨n (BT1, môc III), biÕt ®Æt mét vµi c©u kÓ ®Ó kÓ, t¶, tr×nh bµy ý kiÕn (BT2). 
TCTV : HS yếu đọc nội dung bài học nhiều lần 
B. Đồ dùng dạy học : B¶ng phô ®Ó HS lµm bµi tËp.
C. Hoạt động dạy học :
1.Hoạt động đầu tiên : KiÓm tra HS lµm l¹i bµi tËp 2, 3( tiÕt TLV: §å ch¬i - Trß ch¬i).
- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
2.Hoạt động dạy bài mới :
H§1: T×m hiÓu vÝ dô
a) NhËn xÐt.
Bµi1: Gäi mét HS ®äc y/c bµi .
+ C©u in ®Ëm trong ®o¹n v¨n sau ®©y ®­îc dïng lµm g×? Cuèi c©u Êy cã dÊu g×?
Bµi 2: Nh÷ng c©u cßn l¹i trong ®o¹n v¨n trªn ®­îc dïng lµm g× ? cuèi c©u cã dÊu g×?

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Tuan 16 Lop 4_12223995.doc