Giáo án môn Âm nhạc 6

I. MỤC TIÊU:

1- Kiến thức: - HS có khái niệm về nghệ thuật Âm nhạc - nghệ thuật âm thanh - nắm các phân môn.

 - Tập lại bài Quốc ca.

2- Kỹ nãng: - Phân biệt ðýợc ba phân môn của Âm nhạc: Học hát - Tập ðọc nhạc - Âm nhạc thýờng thức. HS hiểu biết về các thuộc tính của âm thanh.

 - Hát ôn bài bài Quốc ca chính xác về cao ðộ, trýờng ðộ và ðặc biệt là sắc thái bài hát.

3- Thái ðộ: HS xác ðịnh ðýợc nhiệm vụ học tập môn Âm nhạc, ðồng thời tạo hứng thú học tập ở bộ môn này.

II. CHUẨN BỊ:

+ Giáo viên: - Ðàn Organ ðiện tử, thanh phách, bảng phụ. (nếu có)

 - Bãng nhạc mẫu. (nếu có)

+ Học sinh: - Sách giáo khoa Âm nhạc 6.

 

doc 62 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 07/04/2017 Lượt xem 478Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Âm nhạc 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ôïp vôùi vaän ñoäng theo nhòp
- Chia nhoùm haùt ñuoåi
- Nhoùm 1 haùt tröôùc, nhoùm 2 vaøo sau nhoùm 1 moät nhòp
- OÂn taäp theo nhoùm, toå, caù nhaân
- Nhoùm, toå, caù nhaân thöïc hieän haùt oân
- Cho HS haùt ñuoåi keát hôïp thöïc hieän ñoäng taùc phuï hoïa
- Haùt ñuoåi keát hôïp thöïc hieän caùc ñoäng taùc phuï hoïa
3.2 Hoạt động 2:
- Ñaøn toaøn baøi TÑN soá 4
- Cho thöïc haønh tieát taáu
- Laéng nghe baøi TÑN soá 4
- OÂn taäp tieát taáu baøi TÑN
2. OÂn taäp : TÑN soá 4
- Cho ñoïc thang aâm Cdur (môû roäng xuoáng noát Sì)
- Luyeän thanh theo ñaøn
- Ñoïc oân baøi TÑN + goõ phaùch
- Ñoïc oân baøi TÑN keát hôïp goõ phaùch theo nhòp 2-3 laàn
- Ñoïc oân baøi TÑN 2, 3 laàn
- Ñoïc oân theo nhoùm, toå, caù nhaân
- Cho HS haùt lôøi ca töø 2 - 3 laàn
- Theå hieän lôøi ca, coù theå keát hôïp goõ phaùch, tieát taáu
- Yeâu caàu HS ñaët lôøi môùi
- Ñaët vaø haùt lôøi môùi theo chuû ñeà töï choïn
3.3 Hoạt động 3:
3.AÂm nhaïc thöôøng thöùc
- Cho HS nghe trích ñoaïn caùc baøi daân ca
- Laéng nghe vaø nhaän dieän caùc baøi daân ca
Sô löôïc veà daân ca Vieät Nam
a- Daân ca laø gì?
- Daân ca do ai saùng taùc?
- Daân ca ñöôïc gìn giöõ ñeán naøy nay nhôø ñaâu?
- Daân ca baét nguoàn töø ñaàu? Cho VD
- Daân ca do nhaân daân saùng taùc
- Ngöôøi daân truyeàn mieäng töø ñôøi naøy sang ñôøi khaùc
- Töø trong lao ñoäng, trong sinh hoaït vui chôi, ca haùt, giao löu tình caûm
Daân ca laø nhöõng baøi haùt do nhaân daân saùng taùc ra, ñöôïc truyeàn töø ñôøi naøy sang ñôøi khaùc baèng hình thöùc truyeàn mieäng 
b- Nguoàn goác cuûa daân ca
- Do ñaâu maø daân ca coù söï khaùc nhau?
- Chöùng minh baèng trích ñoaïn daân ca
- Cho HS xem tranh minh hoïa caùc hình 
- Do ñòa lyù, phong tuïc, ngoân ngöõ
- Laéng nghe ñeå nhaän bieát
- Quan saùt tranh veõ 
- Baét nguoàn töø lao ñoäng, sinh hoaït, vui chôi, giao löu tình caûm
thöùc sinh hoaït vaên hoùa
- Khaùc nhau laø do ñòa lí, phong tuïc, ngoân ngöõ 
c- Caùc vuøng vaø theå loaïi
- Neâu caùc theå loaïi daân ca theo vuøng mieàn?
- Nam boä: Caûi löông, lí, hoø,...
- Baéc boä: Daân ca quan hoï, haùt xoan,...
- Trung boä: Hoø Hueá, Lí Hueá, Saéc buøa,...
Nam boä: Lí, noùi thô, ñaøn ca, taøi töû,...
- GV toùm taét, keát luaän - cho nghe caùc trích ñoaïn ñeå nhaän dieän 
- Laéng nghe caùch phaùt aâm ñeå nhaän dieän vuøng, mieàn
Baéc boä: Daân ca quan hoï, haùt xoan, haùt ví, haùt troáng quaân,...
- Em haõy theå hieän baøi daân ca em bieát?
- Ñeäm ñaøn cho HS haùt baøi Lí caây boâng
- HS theå hieän
- Haùt baøi Lí caây boâng theo ñaøn
Trung boä: Hoø Hueá, Lí Hueá, haùt Saéc buøa, Cheøo, troàng,...
4. Cuûng coá, luyeän taäp:- Goïi töøng toáp 4 em doïc baøi TÑN
 - Goïi 1-2 hs traû lôøi daân ca laøi gì?
5- Dặn dò: - Tìm hieåu noäi dung baøi haùt Ñi caáy.
IV. BOÅ SUNG VAØ RUÙT KINH NGHIEÄM:
Tuần: .	
Tiết:13 HOÏC HAÙT: ÑI CAÁY
Ngày soạn:// Daân ca Thanh Hoùa
Ngày dạy: //
I. MUÏC TIEÂU:
1- Kieán thöùc: 	Hoïc haùt baøi Ñi caáy - trích trong toå khuùc Muùa ñeøn Daân ca Thanh Hoùa vôùi giai
 ñieäu meàm maïi, nhòp nhaøng vaø uyeån chuyeån.
2- Kyõ naêng: 	- Haùt ñuùng giai ñieäu, thöïc hieän ñuùng caùc töø coù daáu luyeán, coù aâm hoa mó.
	- Bieát caùch haùt vaø theå hieän baøi daân ca nheï nhaøng, meàm maïi vaø duyeân daùng.
3- Thaùi ñoä: 	Yeâu thích daân ca vaø thích haùt daân ca, cuï theå laø baøi Ñi caáy.
II. CHUAÅN BÒ:
+ Giaùo vieân: 	- Ñaøn Organ ñieän töû, maùy haùt, baêng nhaïc, baûng phuï, tranh veõ.(nếu có)
+ Hoïc sinh: 	- Tìm hieåu noäi dung baøi haùt Ñi caáy
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC:
1- OÅn ñònh lôùp.
2- Kieåm tra baøi cuõ. 1- HS theå hieän baøi haùt Haønh khuùc tôùi tröôøng? (4 HS)
 2- Daân ca laø gì? 
3- Baøi môùi. 
HOAÏT ÑOÄNG GV - HS
NOÄI DUNG
3.1 Hoạt động 1:
- Cho HS quan saùt tranh ñeå giôùi thieäu baøi
- Quan saùt tranh maø GV trình baøy
1/Tìm hieåu baøi 
- Trình baøy baûng phuï baøi Ñi caáy
- Xem baøi haùt Ñi caáy
- Neâu xuaát xöù baøi haùt?
- Laø daân ca cuûa tænh Thanh Hoùa
- Thanh Hoùa thuoäc mieàn naøo? Coù ñaëc ñieåm gì ñaëc bieät
- Thanh hoùa laø moät tænh thuoäc mieàn Baéc Trung Boä coù caû 3 vuøng ñòa dö: Ñoàng baèng, trung du vaø mieàn nuùi
- ÔÛ Thanh Hoùa coù ñòa danh naøo hay nhaân vaät naøo noåi tieáng?
- Thanh hoùa coù con soâng Maõ chaûy qua, laø queâ höông cuûa nhieàu vò anh huøng daân toäc: Leâ Lai, Leâ Lôïi, Baø Trieäu,...
- Cho HS nghe baêng baøi Ñi caáy
- Laéng nghe baøi Ñi caáy
- Baøi naøy trích töø ñaâu?
- Baøi Ñi caáy ñöôïc trích töø toå khuùc Muùa ñeøn - goàm 10 baøi haùt muùa keát hôïp
- Caùc baøi haùt aáy theå hieän noäi dung gì?
- Caùc hoaït ñoäng lao ñoäng: Gieo maï, deät vaûi, ñi caáy,...
- Cho HS nghe trích ñoaïn vaøi ca khuùc trong toå khuùc Muùa ñeøn 
- Nghe baêng vaø caûm thuï 
- Baøi haùt Ñi caáy noùi leân ñieàu gì?
- Baøi haùt theå hieän hoaït ñoäng ñi caáy raát hay: ñi caáy vaøo ñeâm traêng vaø söï laïc quan, yeâu ñôøi cuûa ngöôøi daân
3.2 Hoạt động 2:
- Cho HS ñoïc laïi lôøi ca baøi Ñi caáy
- Ñoïc lôøi ca baøi Ñi caáy
2/Hoïc haùt
- "AÊn côm baèng ñeøn" ñeøn traåu, ñeøn laïc ngaøy xöa
- Laéng nghe
- Baøi haùt ñöôïc vieát ôû nhòp naøo?
- Nhòp laø nhòp cuûa baøi haùt
- Tìm caùc töø ñöôïc luyeán trong baøi
- Ñoù laø caùc töø: beû, ñeøn, saùng, baïn, chôi, ngoaøi, thaép, ta
- Cho HS ñaùnh daáu caùc choã laáy hôi
- Ñaùnh daáu ôû caùc töø: Caønh sen, saùng traêng, cuøng chaêng, ngoaøi theàm,...
- Cho HS nghe toaøn baøi ® thöïc hieän tieát taáu
- Thöïc hieän tieát taáu baøi haùt
- Khôûi ñoäng gioïng
- Khôûi ñoäng gioïng theo ñaøn
- Ñeäm cho HS taäp töøng caâu ngaén
- taäp haùt töøng caâu ngaén theo ñaøn
-Cho HS haùt toaøn baøi - GV ñeäm 
- Haùt toaøn baøi theo ñaøn 
- Yeâu caàu haùt keát hôïp ñaùnh nhòp 
- Haùt keát hôïp ñaùnh nhòp 
- Cho Hs haùt caù nhaân, nhoùm, toå 
- Haùt theo nhoùm, toå, caù nhaân
- Yeâu caàu haùt + goõ tieát taáu hoaëc goõ phaùch theo nhòp
- Haùt keát hôïp goõ tieát taáu, hoaëc goõ phaùch theo nhòp
- Troø chôi: Nghe giai ñieäu ñoaùn caâu haùt
- Nghe vaø nhaän dieän nhanh caâu haùt 
- Cho haùt toaøn baøi 
- Haùt toaøn baøi hoaøn chænh
4. Củng cố, luyện tập:	- Hoïc thuoäc baøi haùt vaø haùt ñuùng giai ñieäu baøi Ñi caáy.
	- Töï ñaët lôøi ca môùi theo chuû ñeà queâ höông, tröôøng lôùp, baïn beø.
5. Dặn dò:	- Phaân tích baøi TÑN soá 5 veà cao ñoä, tröôøng ñoä.
	- Traû lôøi caâu hoûi soá 1, 2 trang 34 SGK.
IV. BOÅ SUNG VAØ RUÙT KINH NGHIEÄM:
Tuần: .	
Tiết:14 OÂN TAÄP BAØI HAÙT: ÑI CAÁY
Ngày soạn:// TAÄP ÑOÏC NHAÏC - TÑN SOÁ 5
Ngày dạy: //..	
I. MUÏC TIEÂU:
1- Kieán thöùc: 	- OÂn baøi haùt Ñi caáy, taäp haùt nheï nhaøng, duyeân daùng keát hôïp theå hieän ñoäng taùc phuï hoïa. Tập hát theo hình thức đơn ca, song tam, tốp.
	- Taäp ñoïc nhaïc thang aâm: C - D - E - G - A.
2- Kyõ naêng: 	- Haùt daân ca nhòp nhaøng, meàm maïi, haùt ñuùng caùc töø ñöôïc luyeán hay coù aâm hoa mó. 
	- Ñoïc nhaïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä vaø tieát taáu.
3- Thaùi ñoä: 	 - Yeâu thích vieäc hoïc vaø taäp haùt caùc baøi daân ca, ñaëc bieät laø daân ca Vieät Nam.
	 - Hs coù höùng thuù trong vieäc ñaët lôøi môùi cho baøi daân ca Ñi caáy noùi rieâng vaø daân ca noùi chung.
II. CHUAÅN BÒ:
+ Giaùo vieân: - Ñaøn Organ ñieän töû, baêng nhaïc, maùy haùt, thanh phaùch, song loan.(nếu có)
 + Hoïc sinh: - Phaân tích baøi TÑN soá 5 veà cao ñoä, tröôøng ñoä.
	- Traû lôøi caâu hoûi soá 1, 2 trang 34 SGK.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC:
1- OÅn ñònh lôùp.
2- Kieåm tra baøi cuõ. 1- Haùt thuoäc baøi Ñi caáy 
3- Baøi môùi.
HOAÏT ÑOÄNG GV- HS 
NOÄI DUNG
3.1 Hoạt động 1:
- Cho Hs nghe laïi baøi haùt Ñi caáy qua baêng nhaïc
- Laéng nghe giai ñieäu vaø lôøi ca baøi Ñi caáy 
1. OÂn taäp baøi haùt : Ñi caáy
Daân ca Thanh Hoùa
- Theo em caâu naøo khoù haùt nhaát?
- Ñaøn vaø haùt laïi caâu haùt ñoù 
- Traû lôøi theo caûm nhaân cuûa caù nhaân 
- Laéng nghe GV ñaøn vaø haùt
- Cho Hs haùt oân toaøn baøi theo ñaøn
- Haùt oân toaøn baøi theo ñaøn - chuù yù haùt oân meàm maïi, nheï nhaøng
- Cho caù nhaân Hs xung phong theå hieän
- Caù nhaân theå hieän baøi haùt
- Cho caû lôùp haùt keát hôïp ñaùnh nhòp
- Haùt oân toaøn baøi theo ñaøn keát hôïp ñaùnh nhòp 
- Chia nhoùm haùt - nhoùm ñaùnh nhòp
- Thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa moãi nhoùm (hoaùn ñoåi)
- Chia Hs ñöùng haùt vaø theå hieän ñoäng taùc phuï hoïa
- Haùt vaø theå hieän caùc ñoäng taùc phuï hoïa
- OÂn taäp theo nhoùm
- Haùt oân theo nhoùm
- Cho Hs theå hieän lôøi môùi cuûa baøi Ñi caáy
- Theå hieän lôøi môùi cuûa GV vaø töï ñaët - haùt lôøi môùi cho baøi daân ca naøy
3.2 Hoạt động 2:
- Cho lôùp haùt oân toaøn baøi - vaän ñoäng 
- Haùt oân toaøn baøi theo ñaøn keát hôïp vaän ñoäng nhòp nhaøng
2. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 5
Vaøo röøng hoa
N&L: Anh Vieät
Cao ñoä: C - D - E - G - A
- Trình baøy baûng phuï baøi TÑN soá 5
- Quan saùt baøi TÑN soá 5
- Baøi TÑN soá 5 ñöôïc bieát ôû nhòp naøo? YÙ nghóa cuûa nhòp?
- Nhòp goàm 2 phaùch trong moãi oâ nhòp, giaù trò moã phaùch töông öùng vôùi moät hình noát ñen, phaùch 1 maïnh, phaùch 2 nheï.
- Neâu noát cao nhaát vaø thaáp nhaát trong baøi?
- Cao nhaát: Ñoá, thaáp nhaát: Ñoà 
- Ngoaøi ra trong baøi coøn coù cao ñoä naøo?
- D - E - G - A
Tröôøng ñoä:
- Cho Hs luyeän thanh
- Luyeän thanh thang Cdur theo ñaøn
- Baøi TÑN soá 5 coù kí hieäu aâm nhaïc naøo? Taùc duïng cuûa noù?
- Daáu nhaéc laïi cho bieát ñoaïn nhaïc beân trong phaûi ñoïc hoaëc haùt hai laàn
- Cho Hs thöïc hieän tieát taáu baøi TÑN
- Ñoïc teân noát vaø goõ phaùch 
- Ñeäm ñaøn cho hs ñoïc töøng caâu 
- Ñoïc töøng caâu ngaén theo ñaøn
- Ñoïc nhaïc vaø thöïc hieän tieát taáu
- Ñoïc nhaïc keát hôïp goõ tieát taáu
- Ñoïc nhaïc + tieát taáu theo nhoùm, toå 
- Nhoùm, toå ñoïc nhaïc keát hôïp thöïc hieän tieát taáu
- Cho Hs ñoïc keát hôïp goõ phaùch theo nhòp , hoaëc ñaùnh nhòp 
- Ñoïc keát hôïp goõ phaùch theo nhòp , hoaëc ñaùnh nhòp 
- Cho Hs gheùp lôøi ca
- Haùt lôøi ca baøi TÑN
- OÂn luyeän theo nhoùm, toå, caù nhaân
- Luyeän ñoïc
4. Củng cố, luyện tập:	- Haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø dieãn taû meàm maïi, duyeân daùng baøi Ñi caáy.
	- Neâu söï caûm nhaân khi nghe vaø hoïc haùt baøi Ñi caáy.
5. Dặn dò: 	- OÂn baøi haùt Ñi caáy vaø baøi TÑN soá 5 (hoïc thuoäc)
 - Tìm hieåu veà caùc loaïi nhaïc cuï daân toäc phoå bieán.
IV. BOÅ SUNG VAØ RUÙT KINH NGHIEÄM:
Tuần: .	
Tiết:15 OÂN TAÄP: TÑN SOÁ 5
Ngày soạn:// AÂNTT: 	GIÔÙI THIEÄU MOÄT SOÁ NHAÏC CUÏ DAÂN TOÄC PHOÅ BIEÁN
Ngày dạy: //.. 	
I. MUÏC TIEÂU:
1- Kieán thöùc: 	- HS ñoïc ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca baøi taäp ñoïc nhaïc soá 5.
	- HS keå ñöôïc teân vaø nhaän bieát ñöôïc moät soá nhaïc cuï daân toäc phoå bieán.
2- Kyõ naêng: 	- Ñoïc baøi TÑN soá 5 ñuùng yeâu caàu.
	- Nhaän dieän caùc nhaïc cuï daân toäc phoå bieán.
3- Thaùi ñoä: - Tieáp tuïc cuûng soá söï yeâu thích haùt daân ca vaø ñoïc nhaïc ôû hoïc sinh
	- Coù yù thöùc giöõ gìn vaø traân troïng caùc nhaïc cuï daân toäc.
II. CHUAÅN BÒ: + Giaùo vieân: 	- Ñaøn Organ, tranh aûnh, maùy haùt, BGTC. (neáu coù)
 + Hoïc sinh: 	- OÂn baøi haùt Ñi caáy vaø baøi TÑN soá 5 (hoïc thuoäc)
 - Tìm hieåu veà caùc loaïi nhaïc cuï daân toäc phoå bieán.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC:
1- OÅn ñònh lôùp. - HS baùo caùo só soá lôùp
2- Kieåm tra baøi cuõ. Đan xen tong tiết học
3- Baøi môùi.
HOAÏT ÑOÄNG GV - HS
NOÄI DUNG
3.1 Hoạt động 1:
 - GV ñaøn cho HS khôûi ñoäng gioïng
- HS thöïc hieän
1. OÂn taäp TÑN soá 5
- Ñeäm ñaøn baøi TÑN soá 5
- Laéng nghe cao ñoä cuûa baøi TÑN soá 5
- Cho Hs ñoïc oân baøi TÑN soá 5
- Ñoïc oân toaøn baøi TÑN theo ñaøn
- GV ñeäm ñaøn cho Hs ñoïc baøi TÑN keát hôïp goõ tieát taáu
- Ñoïc oân cao ñoä keát hôïp goõ tieát taáu 
- Ñeäm ñaøn cho HS haùt lôøi ca
- Haùt oân lôøi ca baøi TÑN theo ñaøn
3.2 Hoạt động 2:
- Goïi Hs ñoïc AÂNTT trong SGK
- Ñoïc baøi trong SGK veà caùc nhaïc cuï daân toäc
2.AÂm nhaïc thöôøng thöùc:
SÔ LÖÔÏC VEÀ MOÄT SOÁ NHAÏC CUÏ DAÂN TOÄC PHOÅ BIEÁN
- Cho HS quan saùt tranh aûnh caùc nhaïc cuï.
- Quan saùt tranh aûnh vaø caùc nhaïc cuï ñeå nhaän dieän 
- Cho Hs nghe trích ñoaïn moät soá nhaïc cuï
- Nghe caùc trích ñoaïn caùc nhaïc cuï daân toäc ñeå nhaän dieän
- Cho Hs neâu caûm nhaän 
- Thaùi ñoä ñoái vôùi caùc nhaïc cuï daân toäc phoå bieán ôû VN.
- Phaùt bieåu caûm nhaän
Caùc nhaïc cuï daân toäc phoå bieán ôû VN raát phong phuù vaø ña daïng, ñoäc ñaùo vaø thaân quen.
-Coù yù thöùc toân troïng, giöõ gìn, yeâu thích vaø baûo toàn caùc nhaïc cuï daân toäc VN.
4. Củng cố, luyện tập:	- HS nhaéc vaø giôùi thieäu sô löôïc laïi caùc nhaïc cuï ñaõ hoïc
5. Dặn dò:	- Traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK/tr.35- - Chuaån bò tieát sau oân taäp.
IV. BOÅ SUNG VAØ RUÙT KINH NGHIEÄM: 
Tuần: .
Tiết:16 OÂN TAÄP
Ngày soạn://
Ngày dạy: //.. 
I. MUÏC TIEÂU:
1- Kieán thöùc: 	- OÂn luyeän hai baøi haùt “Tieáng chuông và ngọn cờ” vaø “Vui bước trên đường xa”.
	- Ñoïc oân 3 baøi TÑN: Soá 1,2,3.
2- Kyõ naêng: 	- Haùt oân ñuùng saéc thaùi cuûa töøng baøi haùt.
	- Ñoïc oân caùc baøi TÑN ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä, tieát taáu.
3- Thaùi ñoä: 	 - Coù yù thöùc vaø coá gaéng khi oân taäp
II. CHUAÅN BÒ:
+ Giaùo vieân: 	- Ñaøn Organ, baûng phuï, maùy haùt. (nếu có)
 + Hoïc sinh: 	- Traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK/tr.35 - Chuaån bò nội dung oân taäp.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC:
1- OÅn ñònh lôùp.
2- Kieåm tra baøi cuõ. đđĐan xen trong tiết học
3- Baøi môùi.
HOAÏT ÑOÄNG GV- HS 
NOÄI DUNG
3.1 Hoạt động 1:
- Cho Hs nhaän dieän baøi haùt
- Laéng nghe giai ñieäu treân ñaøn vaø nhaän dieän baøi haùt chính xaùc
1. OÂn taäp 2 baøi haùt 
Tiếng chuông và ngọn cờ
Vui bước trên đường xa
Ñi caáy.
Haønh khuùc tôùi tröôøng
- Cho Hs khôûi ñoäng gioïng 
- Khôûi ñoäng gioïng theo ñaøn
- Ñeäm ñaøn cho Hs haùt oân
- Haùt oân töøng baøi theo ñaøn
- Cho HS luyeän taäp
- OÂn luyeän theo nhoùm, toå töøng baøi haùt
- Kieåm tra vaøi nhoùm baèng caùch cho Hs thi
- Theå hieän baøi haùt cuøng vôùi nhoùm theo ñaøn
- Cho Hs haùt + vaän ñoäng taïi choã + ñoäng taùc phuï hoïa
- haùt oân theo ñaøn keát hôïp vôùi vaän ñoäng taïi choã + ñoäng taùc phuï hoïa
- Yeâu caàu vaøi nhoùm, caù nhaân bieåu dieãn
- Bieåu dieän theo nhoùm, caù nhaân
3.2 Hoạt động 2:
- Cho Hs nghe giai ñieäu 2 baøi TÑN 
- laéng nghe vaø nhaän dieän chính xaùc baøi TÑN
2. OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc
TÑN số 1,2,3,4,5
- Thöïc hieän tieát taáu 2 baøi TÑN
- Nhaän dieän chính xaùc tieát taáu cuûa töøng baøi TÑN
-Ñeäm thang Cdur ñeå HS luyeän thanh
- Luyeän thanh theo ñaøn
- Ñeäm ñaøn cho Hs ñoïc oân töøng baøi TÑN
- Ñoïc oân töøng baøi TÑN theo ñaøn
- Goïi vaøi Hs ñoïc
- Hs ñoïc - taäp theå nhaän xeùt
- Cho Hs ñoïc oân + tieát taáu
- Ñoïc oân töøng baøi keát hôïp thöïc hieän tieát taáu
- Chia nhoùm luyeän taäp
- OÂn luyeän 2 baøi TÑN theo nhoùm
- Cho caùc nhoùm, toå ñoïc thi
- Thi ñua giöõa caùc nhoùm, toå 
- CHo Hs haùt oân lôøi ca
- Haùt oân lôøi ca cuûa töøng baøi TÑN theo ñaøn
- Troø chôi: + Nghe giai ñieäu ñoïc cao ñoä
+ Nghe tieát taáu ñoaùn caâu haùt
- Laéng nghe GV theå hieän vaø nhaän dieän caâu haùt
- Ñeäm cho Hs ñoïc oân 
- Ñoïc oân theo ñaøn
4. Củng cố, luyện tập: - Haùt thuoäc 4 baøi haùt vöøa oân, chuù yù caùch theå hieän.
 - Luyeän taäp thuaàn thuïc 2 baøi TÑN soá 4, 5.
5. Dặn dò: - HS về nhà tiếp tục ôn tập các bài hát và bà TĐN đã học. Xem lại 2 bài hát Đi cấy và Hành khúc tới trường. 2 bài TĐN số 4,5. Tuần sau kiểm tra HKI.
IV. BOÅ SUNG VAØ RUÙT KINH NGHIEÄM 
Tuần: .	
Tiết:17 KIEÅM TRA HOÏC KYØ I
Ngày soạn://
Ngày dạy: //.. 
I. MUÏC TIEÂU:
1- Kieán thöùc: 	Giuùp Hs nhôù vaø thöïc hieän ñuùng yeâu caàu 4 baøi haùt vaø 5 baøi TÑN ñaõ hoïc.
2- Kyõ naêng: 	Töï tin vaø thöïc hieän chính xaùc khi thöïc haønh moät mình (boùc thaêm)
3- Thaùi ñoä: 	 Coù yù thöùc, thaùi ñoä ñuùng ñaén khi thöïc hieän kieåm trai cuõng nhö khi caùc baïn khaùc thi.
II. CHUAÅN BÒ:
+ Giaùo vieân: 	- Ñaøn , saùch giaùo khoa (nếu có đàn)
+ Hoïc sinh: 	- HS ôn tập các bài hát và bà TĐN đã học. 
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC:
1- OÅn ñònh lôùp.
2- Kieåm tra baøi cuõ.
3- Baøi môùi.
HOAÏT ÑOÄNG GV - HS 
NOÄI DUNG
- Neâu yeâu caàu, hình thöùc thi boùc thaêm vaø thöïc hieän 
- laéng nghe ñeå bieát caùch thöùc thöïc hieän, boùc thaêm caâu hoûi vaø theå hieän 
KIEÅM TRA HK I
Một nhóm 4 HS lên bảng bốc thăm và trình bày 2 bài hát và 2 bài TĐN:
Hành khúc tới trường.
Đi cấy
TĐN số 4-5
- Cho Hs haùt oân 4 baøi haùt vaø 5 baøi TÑN
- Haùt oân + ñoïc oân caùc baøi haùt, TÑN theo ñaøn
- Yeâu caàu taäp theå giöõ traät töï vaø tieán haønh thi
- Boùc thaêm vaø thöïc hieän baøi thi theo thöù töï 
4. Củng cố, luyện tập:
5. Dặn dò: Phaân tích nhòp, yù nghóa lôøi ca cuûa baøi haùt Nieàm vui cuûa em.
IV. BOÅ SUNG VAØ RUÙT KINH NGHIEÄM: 
Tuần: .	
Tiết:19 	HOÏC HAÙT: BAØI NIEÀM VUI CUÛA EM
Ngày soạn:// Nhaïc vaø lôøi: Nguyeãn Huy Hoaøng
Ngày dạy: //.. 
I. MUÏC TIEÂU:
1- Kieán thöùc: 	- Hoïc haùt moät baøi haùt oû nhòp - Gioïng Mi thöù, noùi veà nieàm vui cuûa caùc em nhoû ngöôøi daân toäc thieåu soá khi ñöôïc caép saùch ñeán tröôøng - Taäp trình baøy hoaøn chænh baøi haùt.
2- Kyõ naêng: 	- Haùt ñuùng giai ñieäu, taäp ngaân daøi ñuû 2,5 phaùch - 3 phaùch - luyeán ñuû 2 noát nhaïc vôùi 1 lôøi ca.
	- Taäp theå hieän baøi haùt vôùi tình caûm nheï nhaøng, trong saùng.
3- Thaùi ñoä: 	- Qua baøi haùt Hs caûm, nhaän ñöôïc nieàm vui cuûa caùc baïn nhoû mieàn nuùi khi ñöôïc ñeán tröôøng.
II. CHUAÅN BÒ:
+ Giaùo vieân: 	- Ñaøn Organ ñieän töû, maùy haùt, thanh phaùch, baûng phuï(nếu có)
+ Hoïc sinh: 	- Phaân tích nhòp, yù nghóa lôøi ca cuûa baøi haùt Nieàm vui cuûa em.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC:
1- OÅn ñònh lôùp.
2- Kieåm tra baøi cuõ. Đan xen trong tiết dạy
3- Baøi môùi.
HOAÏT ÑOÄNG GV - HS
NOÄI DUNG
3.1 HĐ 1:
- Trình baøy chaân dung cuûa nhaïc só Nguyeãn Huy Hoaøng 
- Quan saùt chaân dung nhaïc só Nguyeãn Huy Hoaøng
I. Tìm hieåu baøi 
- Giôùi thieäu veà nhaïc só: Sinh naêm 1954, queâ ôû Quaûng Nam, hieän phuï traùch phaàn aâm nhaïc cuûa Ñaøi phaùt thaønh tænh Quaûng Nam
- Laéng nghe vaø naém nhöõng yù chính veà nhaïc só Nguyeãn Huy Hoaøng 
1- Taùc giaû: Ns Nguyeãn Huy Hoaøng sinh naêm 1954, queâ ôû Quaûng Nam, coâng taùc taïi Quaûng Nam
3.2 HĐ 2:
- Qua lôøi ca "...Nuï hoa xinh töôi luoân heù moâi cöôøi" taùc giaû ñaõ söû duïng bieän phaùp gì trong vaên hoïc?
- Bieän phaùp nhaân hoùa vì nuï hoa nhö con ngöôøi, bieát heù moâi cöôøi 
2- Baøi haùt: Nieàm vui cuûa em
- Cho Hs ñoïc lôøi ca baøi haùt
- Ñoïc lôøi ca baøi haùt Nieàm vui cuûa em 
- Lôøi ca baøi haùt noùi leân ñieàu gì?
- Nieàm vui söôùng haïnh phuùc cuûa caùc em nhoû ngöôøi daân toäc thieåu soá khi ñöôïc hoïc haønh, môû mang kieán thöùc
- Baøi haùt vieát ôû nhòp naøo? OÂ nhòp ñaàu tieân coù gì laï? Tính chaát cuûa baøi haùt ?
- Baøi haùt vieát ôû nhòp - oâ nhòp ñaàu bò thieáu (nhòp laáy ñaø) tình aûm, hoàn nhieân, trong saùng
- Baøi haùt vieát ôû gioïng Mi thöù, coù 1 daáu thaêng ôû ñaàu baûn nhaïc
- Cho Hs nghe qua baøi haùt 1 laàn
- Laéng nghe baøi haùt vaø caûm thuï 
- Cho Hs nghe qua baøi haùt: 7 caâu, cho Hs ñaùnh daáu baèng buùt chì 
- Söû duïng buùt chì ñaùnh daáu caùc caâu haùt vaøo trong SGK
- Cho Hs luyeän thanh theo ñaøn 
- Luyeän thanh aâm mi, moâ, ma theo ñaøn
- Ñaøn giai ñieäu töøng caâu cho Hs nghe 2, 3 laàn vaø cho Hs taäp haùt 
- Laéng nghe giai ñieäu vaø taäp haùt theo ñaøn 
- Cho Hs taäp haùt caùc töø ñöôïc haùt luyeán 
- Taäp haùt caùc töø: "raãy", leân, thöùc, ñeán, tröôøng, tieáng, moâi,... ® taäp haùt ñuùng môùi toaùt leân ñöôïc tính chaát aâm nhaïc mieàn nuùi
- Taäp hoaøn thieän lôøi 1, chuyeån sang lôøi 2 
- Haùt töøng lôøi vaø gheùp noát toaøn baøi
- Cho caù nhaân Hs theå hieän 
- Caù nhaân theå hieän
- Haùt theo nhoùm 4, 5 Hs
- Taäp haùt theo nhoùm
- Yeâu caàu cho Hs theå hieän baøi haùt baèng tình caûm hoàn nhieân, trong saùng
- Taäp haùt vaø taäp theå hieän tình caûm qua baøi haùt
- Ñeäm ñaøn cho Hs haùt toaøn baøi
- Haùt toaøn baøi theo ñaøn
- Chia nhoùm luyeän taäp 
- Luyeän taäp theo nhoùm, toå 
4. Củng cố - luyeän taäp:	- Haùt ñuùng giai ñieäu vaø dieãn taû ñöôïc tình caûm cuûa baøi haùt "Nieàm vui cuûa em".
5. Daën doø:	 - Phaân tích baøi TÑN soá 6 veà cao ñoä, tröôøng ñoä vaø tieát taáu.
IV. BOÅ SUNG VAØ RUÙT KINH NGHIEÄM:	
Tuần: .	
Tiết:20 OÂN TAÄP BAØI HAÙT NIEÀM VUI CUÛA EM
Ngày soạn:// TAÄP ÑOÏC NHAÏC - TÑN SOÁ 6
Ngày dạy: //.. 
I. MUÏC TIEÂU:
1- Kieán thöùc: 	- Haùt oân ñuùng lôøi ca, saéc thaùi baøi haùt vaø theå hieän vaøi ñoäng taùc phuï hoïa ñôn giaûn.
	- Ñoïc nhaïc nhòp aùp duïng thang aâm Cdur, noát Son naèm döôùi doøng phuï T2 phía döôùi khuoâng nhaïc.
2- Kyõ naêng: 	- Haùt thuoäc lôøi, dieãn caûm vôùi gioïng haùt nheï nhaøng, meàm maïi, roõ lôøi.
	- Ñoïc nhaïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä cuõng nhö tieát taáu baøi TÑN.
3- Thaùi ñoä: 	- Bieát thoâng caûm cho caùc baïn nhoû ôû vuøng xa, vuøng xao vaø töï haøo vì ñöôïc hoïc taäp trong moâi tröôøng ñaày ñuû, ® coù yù thöùc vöôn leân.
II. CHUAÅN BÒ:
+ Giaùo vieân: - Ñaøn Organ ñieän töû, baûng phuï, maùy haùt, baêng nhaïc. (nếu có)
 + Hoïc sinh: - Phaân tích baøi TÑN soá 6 veà cao ñoä, tröôøng ñoä vaø tieát taáu.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC:
1- OÅn ñònh lôùp.
2- Kieåm tra baøi cuõ. HS theå hieän baøi haùt Nieàm vui cuûa em cuûa nhaïc só Nguyeãn Huy Hoaøng ?
3- Baøi môùi.
HOAÏT ÑOÄNG GV - HS
NOÄI DUNG
3.1 HĐ 1
- Trình baøy baûng phuï baøi haùt
- Quan saùt baøi haùt
1. OÂn taäp baøi haùt 
Nieàm vui cuûa em
N&L: Nguyeãn Huy Hoaøng
- Cho Hs nghe laïi baøi haùt Nieàm vui cuûa em 
- Laéng nghe baøi haùt ñeû caûm thuï vaø nhôù laïi noäi dung baøi haùt, lôøi ca baøi haùt 
-Phaûi theå hieän baøi haùt nhö theá naøo?
- Ñeå dieãn taû ñöôïc nieàm vui vaø öôùc mô cuûa caùc baïn Hs mieàn nuùi ta phaûi theå hieän nheï nhaøng, tình caûm vaø trong saùng 
- Khôûi ñoäng gioïng cho Hs
- Khôûi ñoäng gioïng theo ñaøn 
- Ñeäm ñaøn cho Hs haùt oân
- Haùt oân toaøn baøi theo ñaøn
- Cho HS haùt oân theo nhoùm, toå, caù nhaân
- Haùt oân toaøn baøi theo nhoùm, toå, caù nhaân
- Cho caû lôùp haùt oân keát hôïp goõ phaùch, ñaùnh nhòp
- haùt oân toaøn baøi theo ñaøn keát hôïp goõ phaùch, ñaùnh nhòp
- Ñeäm ñaøn cho HS haùt ñôn ca, toáp ca
- Caù nhaân, nhoùm theå hieän theo 

Tài liệu đính kèm:

  • docGA AM NHAC 6- 352PGDPQ.1.doc