Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 19: Tìm kiếm và thay thế - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc

1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức:

- HS biết:

- Giúp HS biết cách tìm nhanh chóng một từ hoặc một dãy kí tự và thay thế bằng một từ hoặc một dãy kí tự khác.

- HS hiểu:

Học sinh hiểu được những cách tìm và sửa lỗi nhanh chóng khi soạn thảo văn bản.

1.2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng sử dụng chuột

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng các chức năng có sẵn của Word.

1.3. Thái độ:

- Giúp HS có tính khoa học và lòng yêu thích bộ môn.

2. TRỌNG TÂM

Tìm phần văn bản.

Thay thế.

3. CHUẨN BỊ

3.1. Giáo viên: Máy chiếu, phòng máy

3.2. Học sinh: SGK+vở ghi bài+Kiến thức phần hướng dẫn tự học ở nhà tiết trước.

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 05/01/2016 Lượt xem 584Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 19: Tìm kiếm và thay thế - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Baøi: 19 – tieát: 55
Tuaàn daïy: 29
TÌM KIEÁM VAØ THAY THEÁ
1. MUÏC TIEÂU
1.1. Kieán thöùc:
- HS bieát:
- Giuùp HS bieát caùch tìm nhanh choùng moät töø hoaëc moät daõy kí töï vaø thay theá baèng moät töø hoaëc moät daõy kí töï khaùc.
- HS hieåu:
Hoïc sinh hieåu ñöôïc nhöõng caùch tìm vaø söûa loãi nhanh choùng khi soaïn thaûo vaên baûn.
1.2. Kyõ naêng:
- Reøn kyõ naêng söû duïng chuoät
- Reøn luyeän kyõ naêng söû duïng caùc chöùc naêng coù saün cuûa Word.
1.3. Thaùi ñoä:
- Giuùp HS coù tính khoa hoïc vaø loøng yeâu thích boä moân.
2. TROÏNG TAÂM
Tìm phaàn vaên baûn.
Thay theá.
3. CHUAÅN BÒ
3.1. Giaùo vieân: Maùy chieáu, phoøng maùy
3.2. Hoïc sinh: SGK+vôû ghi baøi+Kieán thöùc phaàn höôùng daãn töï hoïc ôû nhaø tieát tröôùc.
4. TIEÁN TRÌNH:
4.1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: 
Lôùp 6a1: 	
Lôùp 6a2: 	
Lôùp 6a3: 	
 4.2. Kieåm tra mieäng:
GV neâu caâu hoûi vaø YCHS traû lôøi:
? Theá naøo laø trình baøy trang vaên baûn? Haõy neâu söï khaùc bieät cuûa leà trang vaên baûn vaø leà ñoaïn vaên baûn?
Ña: Laø trình baøy hai vaán ñeà cô baûn sau: choïn höôùng trang, ñaït leà trang. Khaùc nhau: 
Leà trang
Leà ñoaïn vaên
Coù taùc duïng vôùi moïi trang
Ñöôïc tính töø leà trang vaø coù theå thoø ra ngoaøi
4.3.Baøi môùi:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS
NOÄI DUNG BAØI HOÏC
*HÑ1: Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp 
-GV: Giôùi thieäu baøi -> vaøo baøi môùi.
*HÑ2: Tìm phaàn vaên baûn
-GV: Coâng cuï tìm kieán coù taùc duïng gì?
-HS: caù nhaân traû lôøi
-GV: YCHS thaûo luaän nhoùm vaø neâu thao taùc ñeå môû hoäp thoaïi tìm kieám vaø thay theá 
-HS: thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän traû lôøi 
-HS: nhoùm khaùc nhaän xeùt, söûa neáu sai
-GV: nhaän xeùt, thoáng nhaát keát quaû ñuùng.
-GV: töø hoaëc daõy kí töï tìm ñöôïc seõ hieån thò ntn treân maøn hình?
 + Ñeå tìm tieáp em nhaùy nuùt leänh gì?
-HS: caù nhaân traû lôøi
*HÑ3: Thay theá phaàn vaên baûn
-GV: Tính naêng thay theá coù coâng duïng gì?
-HS: caù nhaân traû lôøi
-GV: YCHS thaûo luaän nhoùm neâu thao taùc ñeå thay theá?
-HS: thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän traû lôøi 
-HS: nhoùm khaùc nhaän xeùt, söûa neáu sai
-GV: nhaän xeùt, thoáng nhaát keát quaû ñuùng.
-GV: Goïi HS ñoïc löu yù SGK/98
-GV: Coâng cuï tìm vaø thay theá coù ích khi naøo?
-HS: caù nhaân traû lôøi.
1./ Tìm phaàn vaên baûn:
- Coâng cuï tìm kieám giuùp tìm nhanh moät töø (hoaëc daõy kí töï) trong vaên baûn.
- Ñeå tìm, em choïn leänh Edit -> Find hoäp thoaïi Find and Replace (tìm vaø thay theá) seõ xuaát hieän. Sau ñoù thöïc hieän laàn löôït caùc böôùc nhö SGK/97 
2./ Thay theá:
- Tính naêng thay theá giuùp tìm nhanh daõy kí töï trong vaên baûn vaø thay theá daõy kí töï tìm ñöôïc baèng moät daõy khaùc.
- Ñeå thay theá, em choïn leänh Edit -> Replace hoäp thoaïi Find and Replace (tìm vaø thay theá) seõ xuaát hieän. Sau ñoù thöïc hieän laàn löôït caùc böôùc nhö SGK/98
* Löu yù: SGK/98
4.4.Caâu hoûi, baøi taäp cuûng coá:
	-GV: Qua baøi hoïc hoâm nay chuùng ta ghi nhôù ñöôïc nhöõng ñieàu gì?
	-HS: ñoïc ghi nhôù SGK/98
	-GV: YCHS thöïc haønh thao taùc tìm vaø thay theá treân ñoaïn vaên coù saün treân maùy
	-HS: thöïc haønh
	-GV: theo doõi, giuùp ñôõ neáu HS gaëp khoù khaên. 
4.5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc:
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát naøy: 	Hoïc baøi: vôû ghi + ghi nhôù SGK/98
Traû lôøi taát caû caùc caâu hoûi vaø baøi taäp SGK/98
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo: 	Theâm hình aûnh ñeå minh hoaï. 
	+ Neâu caùc böôùc ñeå cheøn hình aûnh vaøo vaên baûn?
	+ Neâu caùc böôùc ñeå thay ñoåi boá trí hình aûnh treân vaên baûn?
5. RUÙT KINH NGHIEÄM 

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 19. Tìm kiếm và thay thế - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc.doc