Bài 19. Tìm kiếm và thay thế

Hơn hẳn khi viết trên giấy, khi soạn thảo trên máy tính, phần mễm sẽ cung cấp cho em nhiều công cụ sửa lỗi rất nhanh chóng. Trong bài này em sẽ học cách sử dụng các công cụ tìm và thay thế trong văn bản. Tìm kiếm và thay thế công cụ hỗ trợ việc tìm và thay thế nhanh các dãy ký tự trong văn bản Tìm kiếm và thay thế được thực hiện tương ứng bằng các lệnh Edit -> Find… và Edit -> Replace….