Kế hoạch giảng dạy môn: Tin học lớp 11

Mục tiêu tổng quát :

Mục đích cuối cùng là HS nắm được cấu trúc chương trình Pascal, biết khái báo chương trình, sử dụng được các phép toán, biểu thức, hàm số học, câu lệnh gán, các thủ tục chuẩn vào ra. Học sinh soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình. Học sinh biết vận dụng cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp và vận dụng kiểu mảng trong các bài thực hành. Đối với chương trình con, kiểu xâu, kiểu bảng ghi, kiểu tệp học sinh học sinh biết khai báo, và áp dụng trong các bài ví dụ minh học

 

doc 18 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 05/04/2019 Lượt xem 385Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch giảng dạy môn: Tin học lớp 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 SỞ GD-ĐT TIỀN GIANG	KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
TRƯỜNG THPT LONG BÌNH	Môn :	Tin học 	
	Lớp :	11	
	Số tiết dạy/tuần : 1,5 tiết/ tuần
 Cả năm 37 tuần (35 tuần thực học + 2 tuần dự trữ)
Học kì 1: 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết
(8 LT + 2 TH + 5 BT + 1 KT 1 tiết + 1 Ôn tập + 1 KT Học kỳ = 18 tiết)
Học kì 2: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết
(16 LT + 8 TH + 6 BT + 1 KT 1 tiết + 2 Ôn tập + 1 KT Học kỳ = 34 tiết)
Mục tiêu tổng quát :
Mục đích cuối cùng là HS nắm được cấu trúc chương trình Pascal, biết khái báo chương trình, sử dụng được các phép toán, biểu thức, hàm số học, câu lệnh gán, các thủ tục chuẩn vào ra. Học sinh soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình. Học sinh biết vận dụng cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp và vận dụng kiểu mảng trong các bài thực hành. Đối với chương trình con, kiểu xâu, kiểu bảng ghi, kiểu tệp học sinh học sinh biết khai báo, và áp dụng trong các bài ví dụ minh học
Tuần
Chương
(Bài học)
Số 
tiết
Tiết CT
Mục tiêu bài học
PP giảng dạy
Đồ dùng dạy học
Phương pháp đánh giá
HK
1
1
Bài 1:
Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
1
1
Kiến thức:
- Biết được khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình.
- Biết được khái niệm chương trình dịch.
- Phân biệt được hai loại chương trình dịch là thông dịch và biên dịch.
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
2
Bài 2:
Các thành phần của ngôn ngữ lập trình
1
2
Kiến thức:
- Nắm được các thành phần của một ngôn ngữ lập trình nói chung. Một ngôn ngữ lập trình có 3 thành phần cơ bản: bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa.
- Biết được một số khái niệm như: tên, tên chuẩn, tên dành riêng, tên do người lập trình tự đặt, hằng, biến và chú thích.
Kỹ năng:
- Phân biệt được tên chuẩn với tên dành riêng và tên tự đặt.
- Nhớ các quy định về tên, hằng, biến.
- Biết đặt tên đúng và nhận biết được tên sai quy định.
- Sử dụng đúng chú thích.
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
3
Câu hỏi và bài tập cuối chương I
1
3
Học sinh áp dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập.
Bài tập: 1, 2, 3, 4, 5, 6 SGK trang 13
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
4
Bài 3:
Cấu trúc chương trình
Bài 4:
Một số kiểu dữ liệu chuẩn
Bài 5:
Khai báo biến
1
4
Kiến thức:
- Hiểu chương trình là sữ mô tả của thuật toán bằng một ngôn ngữ lập trình.
- Biết cấu trúc của một chương trình Pascal: cấu trúc chung và các thành phần.
Kỹ năng:
Nhận biết được các phần của một chương trình đơn giản.
Kiến thức:
Biết một số kiểu dữ liệu định sẵn trong Pascal: nguyên, thực, kí tự, logic và miền con.
Kỹ năng:
Xác định được kiểu cần khai báo của dữ liệu đơn giản.
Kiến thức:
Hiểu được cách khai báo biến
Kỹ năng:
- Khai báo đúng
- Nhận biết khai báo sai
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
5
Bài 6:
Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
1
5
Kiến thức:
- Biết được các phép toán thông dụng trong ngôn ngữ lập trình.
- Biết diễn đạt một biểu thức trong ngôn ngữ lập trình.
- Biết được chức năng của lệnh gán.
- Biết được cấu trúc của lệnh gán và một số hàm chuẩn thông dụng trong ngôn ngữ lập trình Pascal.
Kỹ năng:
- Sử dụng được các phép toán để xây dựng biểu thức.
- Sử dụng được lệnh gán để viết chương trình.
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
6
Bài 7:
Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản
Bài 8:
Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình
6
Kiến thức:
- Biết được ý nghĩa của các thủ tục vào/ra chuẩn đối với lập trình.
- Biết được cấu trúc chung của thủ tục vào/ra trong ngôn ngữ lập trình Pascal.
Kỹ năng:
Viết được một số lệnh vào/ra đơn giản.
Kiến thức:
- Biết các bước: soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình.
- Biết một số công cụ của môi trường Pascal.
Kỹ năng:
- Bước đầu sử dụng được chương trình dịch để phát hiện lỗi.
- Bước đầu chỉnh sửa được chương trình dựa vào thông báo lỗi của chương trình dịch và tính hợp lý của kết quả thu được.
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
7
Bài tập và thực hành 1
1
7
Kiến thức:
- Biết được một chương trình Pascal hoàn chỉnh.
- Làm quen với các dịch vụ chủ yếu của Pascal trong việc soạn thảo, lưu chương trình, dịch chương trình và thực hiện chương trình.
Kỹ năng:
- Soạn được chương trình, lưu lên đĩa, dịch lỗi cú pháp, thực hiện và tìm lỗi thuật toán và hiệu chỉnh.
- Bước đầu biết phân tích và hoàn thành một chương trình đơn giản trên Pascal.
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
8
Câu hỏi và bài tập cuối chương II
2
8
Học sinh áp dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập.
Bài tập: 1, 2, 3, 4, 5, 6 SGK trang 35, 36
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
9
Bài tậpchương II (tt)
2
9
Học sinh áp dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập.
Bài tập: 7, 8, 9, 10 SGK trang 35, 36
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
10
Bài 9:
Cấu trúc rẽ nhánh
1
10
Kiến thức:
- Hiểu nhu cầu của cấu trúc rẽ nhánh trong biểu diễn thuật toán.
- Hiểu câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu và dạng đủ.
Kỹ năng:
- Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh trong mô tả thuật toán của một số bài toán đơn giản.
- Viết được các câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu và dạng đầy đủ và áp dụng để thể hiện được thuật toán của một số bài toán đơn giản.
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
11
Bài tập và thực hành 2
1
11
Kiến thức:
Nắm chắc cấu trúc và sơ đồ thực hiện của cấo trúc rẽ nhánh.
Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng sử dụng cấu trúc rẽ nhánh trong việc lập trình giải một số bài toán cụ thể.
- Làm quen với các công cụ phục vụ và hiệu chỉnh chương trình.
Thái độ:
Tự giác, tích cực và chủ động trong thực hành.
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
12
Kiểm tra 1 tiết
1
12
Kiểm tra đánh giá khả năng vận dụng kiến thức các bài đã học để lập trình giải các bài tập đơn giản.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
13
Bài 10:
Cấu trúc lặp
2
13
Kiến thức:
- Hiểu nhu cầu của cấu trúc lặp trong biểu diễn thuật toán.
- Hiểu cấu trúc lặp kiểm tra điều kiện trước, cấu trúc lặp với số lần định trước.
- Biết cách vận dụng đúng đắn từng loại cấu trúc lặp vào tình huống cụ thể.
Kỹ năng:
- Mô tả được thuật toán của một số bài toán đơn giản có sử dụng lệnh lặp.
- Viết đúng các lệnh lặp kiểm tra điều kiện trước, lệnh lặp với số lần định trước.
- Viết được thuật toán của một số bài toán đơn giản.
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
14
Bài 10:
Cấu trúc lặp (tt)
2
14
Tiếp theo
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
15
Bài tập chương III
2
15
Học sinh áp dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập.
Bài tập: 1, 2, 3, 4 SGK trang 50, 51
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
16
Bài tập chương III (tt)
2
16
Học sinh áp dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập.
Bài tập: 5, 6, 7, 8 SGK trang 50, 51
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
17
Ôn tập học kỳ I
1
17
Ôn tập toàn bộ kiến thức đã học trong Chương I, Chương II, Chương III để học sinh có thể áp dụng kiến thức đã học để lập trình giải được các bài toán
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
18
Kiểm tra học kỳ I
1
18
Kiểm tra mức thu nhận kiến thức của học sinh trong toàn bộ học kỳ I về: cấu trúc chương trình, khai báo biến, thực hiện các phép toán, các thủ tục chuẩn vào/ra, soạn thảo chương trình, dịch và thực hiện chương trình, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp.
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
HK
2
1
19
Bài 11:
Kiểu mảng
2
19-20
Kiến thức:
- Hiểu khái niệm mảng một chiều và hai chiều.
- Hiểu cách khai báo và truy cập đến các phần tử của mảng.
Kỹ năng:
- Cài đặt được thuật toán của một số bài toán đơn giản với kiểu dữ liệu mảng một chiều.
- Thực hiện được khai báo mảng, truy cập, tính toán các phần tử của mảng.
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
20
Bài tập và thực hành 3
2
21-22
Kiến thức:
Củng cố lại kiến thức cơ bản về kiểu dữ liệu mảng.
Kỹ năng:
- Nâng cao kỹ năng sử dụng một số lệnh kiểu dữ liệu mảng một chiều trong lập trình. Cụ thể:
+ Khai báo kiểu dữ liệu một chiều.
+ Nhập xuất dữ liệu cho mảng.
+ Duyệt qua tất cả các phần tử của mảng để xử lý từng phần tử.
- Biết giải một số bài toán cơ bản thường gặp: 
+ Tính tổng các phần tử thoả mãn điều kiện nào đó.
+ Đếm các số phần tử thoả mãn điều kiện nào đó.
+ Tìm phần tử lớn nhất, nhỏ nhất.
Thái độ:
Góp phần rèn luyện tác phong, tư duy lập trình: tự giác, tích cực, chủ động và sáng tạo trong tìm kiếm kiến thức.
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
21
Bài tập và thực hành 4
2
23-24
Kiến thức:
- Củng cố lại kiến thức cơ bản khi lập trình với kiểu dữ liệu mảng.
- Làm quen với thuật toán sắp xếp đơn giản.
Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng sử dụng kiểu dữ liệu có cấu trúc, kỹ năng diễn đạt thuật toán bằng chương trình sử dụng dữ liệu kiểu mảng.
- Rèn luyện kỹ năng nhận xét, phân tích và đề xuất cách giải bài toán sao cho chương trình chạy nhanh hơn.
Thái độ:
Tự giác, chủ động trong khi thực hành.
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
22
Bài 12:
Kiểu xâu
4
25-26
Kiến thức:
- Biết xâu là một dãy kí tự (có thể coi xâu là mảng một chiều).
- Biết cách khai báo xâu, truy cập phần tử của xâu.
Kỹ năng:
- Sử dụng được một số thủ tục, hàm thông dụng về xâu.
- Cài đặt được một số chương trình đơn giản có sử dụng xâu.
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
23
Bài 12:
Kiểu xâu (tt)
4
27-28
Tiếp theo
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
24
Bài tập và thực hành 5
2
29 - 30
Kiến thức:
- Khắc sâu thêm phần kiến thức về xâu kí tự, đặc biệt các hàm và thủ tục có liên quan.
- Nắm được một số thuật toán cơ bản: tạo xâu mới, đếm số lần xuất hiện một kí tự. 
Kỹ năng:
- Khai báo biến kiểu xâu.
- Nhập/xuất giá trị cho biến xâu.
- Duyệt qua tất cả các kí tự của xâu.
- Sử dụng được các hàm và thủ tục chuẩn.
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
25
Bài tập chương IV
4
31-32
Học sinh áp dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập.
Bài tập: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 SGK trang 79
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
26
Bài tập chương IV
4
33-34
Học sinh áp dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập.
Bài tập: 8, 9 SGK trang 80
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
27
Bài 14:
Kiểu dữ liệu tệp
6
35-36
Kiến thức:
Biết được đặc điểm của kiểu dữ liệu tệp.
Kỹ năng:
Phân loại được tệp
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
28
Bài 15:
Thao tác với tệp
6
37-38
Kiến thức:
- Biết cách khai báo tệp.
- Biết khái niệm về tệp có cấu trúc và tệp văn bản.
Kỹ năng:
- Khai báo đúng biến kiểu tệp.
- Thực hiện được thao tác xử lý tệp: gán tên tệp, mở/đóng tệp, đọc/ghi tệp.
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
29
Bài 16:
Ví dụ làm việc với tệp
6
39-40
Kiến thức:
Củng cố lại kiến thức đã học về tệp trong Chương V thông qua VD.
Kỹ năng:
Sử dụng được các hàm và thủ tục liên quan để giải quyết các bài tập.
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
30
Bài tập chương V
2
41-42
Học sinh áp dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập.
Bài tập: 1, 2, 3, 4, SGK trang 89
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
31
Bài 17:
Chương trình con và phân loại
2
43-44
Kiến thức:
- Biết được khái niệm chương trình con.
- Biết được ý nghĩa của chương trình con, sự cần thiết phải viết một chương trình thành các chương trình con.
- Biết được cấu trúc của chương trình con.
- Phân biệt được hai loại chương trình con là hàm và thủ tục.
Kỹ năng:
- Nhận biết được các thành phần trong đầu của thủ tục.
- Nhận biết được hai loại tham số hình thức trong đầu của hàm.
- Biết cách khai báo hai loại chương trình con cùng với tham số hình thức của chúng.
- Biết cách viết lời gọi chương trình con trong thân chương trình chính.
Thái độ:
Rèn luyện các phẩm chất của người lập trình như: tinh thần hợp tác, làm việc theo nhóm, tuân thủ yêu cầu vì một công việc chung.
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
32
Bài 18:
Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con
2
45-46
Kiến thức:
- Biết được cấu trúc chung và vị trí của thủ tục trong chương trình.
- Phân biệt được tham số giá trị và tham số biến.
- Nắm được khái niệm về biến toàn cục và biến cục bộ.
Kỹ năng:
- Nhận biết được các thành phần trong đầu của thủ tục.
- Nhận biết được hai loại tham số hình thức trong đầu của hàm.
- Biết cách khai báo hai loại chương trình con cùng với tham số hình thức của chúng.
- Sử dụng đúng lời gọi chương trình con trong thân chương trình chính.
- Phân biệt được khác nhau cơ bản của thủ tục và hàm.
- Phân biệt và sử dụng đúng biến toàn cục và biến cục bộ.
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
33
Bài tập và thực hành 6
2
47-48
Kiến thức:
Củng cố lại các kiến thức về xâu kí tự, chương trình con.
Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng xử lý xâu bằng việc tạo hiệu ứng chạy chữ trên màn hình.
- Nâng cao kỹ năng viết và sử dụng chương trình con.
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
34
Bài tập chương VI
Ôn tập cuối năm
1
2
49
50
Học sinh áp dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập.
Bài tập: 1, 2, 3, 4 SGK trang 117
Kiến thức:
Nắm được toàn bộ kiến thức đã học được từ đầu năm học.
Kỹ năng:
Vận dụng được các lệnh và kiểu dữ liệu đã học để lập trình giải các bài toán một cách trọn vẹn.
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
35
Ôn tập cuối năm (tt)
Kiểm tra cuối năm học
2
1
51
52
Tiếp theo
- Kiểm tra kết quả tiếp thu của học sinh trong năm học.
- Đánh giá kỹ năng phân tích một bài toán và tư duy lập trình trên giấy.
- Có thái độ tự giác, tích cực trong làm bài kiểm tra.
Diễn giảng
Phát vấn
Thảo luận nhóm
Sử dụng phần mềm hướng dẫn Netop School để làm mẩu minh họa
Máy chiếu Projector
Phòng máy vi tính
Phần mềm đã cài sẵn trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm

Tài liệu đính kèm:

  • docKe_hoach_giang_day_Tin_hoc_11.doc