Phân phối chương trình môn Tin học lớp 10

Chương I: Một số khái niệm cơ bản của tin học

Tiết 1 §1: Tin học là một ngành khoa học

Tiết 2 §2: Thông tin và dữ liệu (mục 1,2,3,4)

Tiết 3 §2: Thông tin và dữ liệu (mục 5)

Tiết 4 Bài tập và thực hành 1

Tiết 5 §3: Giới thiệu về máy tính (mục 1,2,3)

Tiết 6 §3: Giới thiệu về máy tính (mục 4,5,6)

Tiết 7 §3: Giới thiệu về máy tính (mục 7,8)

Tiết 8 Bài tập và thực hành 2

Tiết 9 §4: Bài toán và thuật toán (mục 1, mục 2: Khái niệm, diễn tả thuật toán bằng cách liệt kê)

Tiết 10 §4: Bài toán và thuật toán (mục 2-diễn tả thuật toán bằng sơ đồ khối, tính chất của thuật toán)

Tiết 11 §4: Bài toán và thuật toán (mục 3–ví dụ 2 Bài toán sắp xếp)

Tiết 12 §4: Bài toán và thuật toán (mục 3–ví dụ 3 Bài toán tìm kiếm tuần tự)

Tiết 13 Bài tập

Tiết 14 Bài tập

Tiết 15 Bài tập

 

docx 11 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 05/04/2019 Lượt xem 288Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình môn Tin học lớp 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 
MÔN TIN HỌC LỚP 10
Thực hiện từ năm học 2011-2012
Cả năm 37 tuần 70 tiết
Học kỳ I 19 tuần 36 tiết
Học kỳ II 18 tuần 34 tiết
HỌC KỲ I
Tiết
Nội dung
Chương I: Một số khái niệm cơ bản của tin học
Tiết 1
§1: Tin học là một ngành khoa học
Tiết 2
§2: Thông tin và dữ liệu (mục 1,2,3,4)
Tiết 3
§2: Thông tin và dữ liệu (mục 5)
Tiết 4
Bài tập và thực hành 1
Tiết 5
§3: Giới thiệu về máy tính (mục 1,2,3)
Tiết 6
§3: Giới thiệu về máy tính (mục 4,5,6)
Tiết 7
§3: Giới thiệu về máy tính (mục 7,8)
Tiết 8
Bài tập và thực hành 2
Tiết 9
§4: Bài toán và thuật toán (mục 1, mục 2: Khái niệm, diễn tả thuật toán bằng cách liệt kê)
Tiết 10
§4: Bài toán và thuật toán (mục 2-diễn tả thuật toán bằng sơ đồ khối, tính chất của thuật toán)
Tiết 11
§4: Bài toán và thuật toán (mục 3–ví dụ 2 Bài toán sắp xếp)
Tiết 12
§4: Bài toán và thuật toán (mục 3–ví dụ 3 Bài toán tìm kiếm tuần tự)
Tiết 13
Bài tập
Tiết 14
Bài tập
Tiết 15
Bài tập
Tiết 16
Kiểm tra 45 phút
Tiết 17
§5: Ngôn ngữ lập trình
Tiết 18
§6: Giải bài toán trên máy tính
Tiết 19
§7: Phần mềm máy tính
Tiết 20
§8: Những ứng dụng của tin học
Tiết 21
§9: Tin học và xã hội
Chương II: Hệ điều hành
Tiết 22
§10: Khái niệm hệ điều hành
Tiết 23
§11: Tệp và quản lý tệp
Tiết 24
§12: Giao tiếp với hệ điều hành
Tiết 25
Bài tập và thực hành 3 (phần a)
Tiết 26
Bài tập và thực hành 3 (phần b, c, d)
Tiết 27
Bài tập và thực hành 4 (phần: a, b, c)
Tiết 28
Bài tập và thực hành 4 (phần: d, e, f)
Tiết 29
Bài tập và thực hành 5 (phần: a, b)
Tiết 30
Bài tập và thực hành 5 (phần: c, d)
Tiết 31
Bài tập và thực hành 5 (phần: e)
Tiết 32
Kiểm tra thực hành
Tiết 33
§13: Một số hệ điều hành thông dụng
Tiết 34
Bài tập
Tiết 35
Ôn tập
Tiết 36
Thi học kì 1
HỌC KỲ II
Tiết
Nội dung
Chương III: Soạn thảo văn bản
Tiết 37
§14: Khái niệm soạn thảo văn bản (mục 1)
Tiết 38
§14: Khái niệm soạn thảo văn bản (mục 2, 3)
Tiết 39
Bài tập
Tiết 40
§15: Làm quen với Microsoft Word (mục 1, 2)
Tiết 41
§15: Làm quen với Microsoft Word (mục 3)
Tiết 42
Bài tập và thực hành 6 (phần a, b)
Tiết 43
Bài tập và thực hành 6 (phần c, luyện tập bằng bài tập khác)
Tiết 44
§16: Định dạng văn bản
Tiết 45
Bài tập và thực hành 7 (phần a)
Tiết 46
Bài tập và thực hành 7 (phần b)
Tiết 47
Bài tập và thực hành 7 (luyện tập bằng một bài tập khác)
Tiết 48
§17: Một số chức năng khác
Tiết 49
§18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo
Tiết 50
Bài tập và thực hành 8 (phần a, b, c)
Tiết 51
Bài tập và thực hành 8 (phần d, e)
Tiết 52
§19: Tạo và làm việc với bảng
Tiết 53
Bài tập
Tiết 54
Bài tập và thực hành 9 (phần a)
Tiết 55
Bài tập và thực hành 9 (phần b)
Tiết 56
Kiểm tra thực hành
Chương IV: Mạng máy tính và Internet
Tiết 57
§20: Mạng máy tính
Tiết 58
§21: Mạng thông tin toàn cầu Internet (Mục 1, 2 a,b)
Tiết 59
§21: Mạng thông tin toàn cầu Internet (mục 2 c, 3)
Tiết 60
§22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet (mục 1, 2)
Tiết 61
§22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet (mục 3, 4)
Tiết 62
Bài tập và thực hành 10 
Tiết 63
Bài tập và thực hành 10
Tiết 64
Kiểm tra 45 phút
Tiết 65
Bài tập và thực hành 11
Tiết 66
Bài tập và thực hành 11
Tiết 67
Bài tập và thực hành 11
Tiết 68
Bài tập
Tiết 69
Ôn tập
Tiết 70
Thi học kì 2
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 
MÔN TIN HỌC LỚP 11
Thực hiện từ năm học 2011-2012
Cả năm 37 tuần 52 tiết
Học kì I : 19 tuần thực hiện 18 tiết
Học kì II : 18 tuần thực hiện 34 tiết
HỌC KỲ I
Chương I. Một số khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
Tiết 1
§1 Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
Tiết 2
§2 Các thành phần của ngôn ngữ lập trình
Chương II. Chương trình đơn giản
Tiết 3
§3 Cấu trúc chương trình
Tiết 4
§4 Một số kiểu dữ liệu chuẩn
§5 Khai báo biến
Tiết 5
§6 Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
Tiết 6
§7 Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản
§8 Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình.
Tiết 7
Bài tập và thực hành 1
Tiết 8
Bài tập và thực hành 1
Tiết 9
Bài tập
Tiết 10
Kiểm tra 45 phút
Chương III. Cấu trúc rẽ nhánh và lặp
Tiết 11
§9 Cấu trúc rẽ nhánh (mục 1, 2, 3)
Tiết 12
§9 Cấu trúc rẽ nhánh (mục 4)
Tiết 13
Bài tập
Tiết 14
§10 Cấu trúc lặp (mục 1, 2)
Tiết 15
§10 Cấu trúc lặp (mục 3)
Tiết 16
Bài tập 
Tiết 17
Ôn tập
Tiết 18
Thi học kì 1 
HỌC KỲ II
Chương III. Cấu trúc rẽ nhánh và lặp
Tiết 19
Bài tập và thực hành 2
Tiết 20
Bài tập và thực hành 2
Tiết 21
Bài tập
Tiết 22
Bài tập
Tiết 23
Bài tập
Chương IV. Kiểu dữ liệu có cấu trúc
Tiết 24
§11 Kiểu mảng (mục 1: a)
Tiết 25
§11 Kiểu mảng (mục 1: b)
Tiết 26
Bài tập
Tiết 27
Bài tập và thực hành 3
Tiết 28
Bài tập và thực hành 3
Tiết 29
Bài tập và thực hành 4
Tiết 30
Bài tập và thực hành 4
Tiết 31
§12 Kiểu xâu (mục 1, 2)
Tiết 32
§12 Kiểu xâu (mục 3)
Tiết 33
Bài tập
Tiết 34
Bài tập và thực hành 5
Tiết 35
Bài tập và thực hành 5
Tiết 36
Bài tập
Tiết 37
Kiểm tra 45 phút
Chương V. Tệp và thao tác với tệp
Tiết 38
§14 Kiểu dữ liệu tệp
§15 Thao tác với tệp
Tiết 39
§16 Ví dụ làm việc với tệp (vd 1)
Tiết 40
§16 Ví dụ làm việc với tệp (vd 2)
Tiết 41
Bài tập
Chương VI. Chương trình con và lập trình có cấu trúc
Tiết 42
§17 Chương trình con và phân loại
Tiết 43
§18 Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con (mục 1)
Tiết 44
§18 Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con (mục 2)
Tiết 45
Bài tập
Tiết 46
Bài tập
Tiết 47 
Bài tập và thực hành 6
Tiết 48 
Bài tập và thực hành 6
Tiết 49
Bài tập
Tiết 50
Ôn tập
Tiết 51
Ôn tập
Tiết 52 
Thi học kì 2.
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 
MÔN TIN HỌC LỚP 12 
Thực hiện từ năm học 2011-2012
Cả năm 37 tuần 52 tiết
Học kỳ I 19 tuần 34 tiết
Học kỳ II 18 tuần 18 tiết
HỌC KỲ I
Chương I. Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu
Tiết 1
§1 Một số khái niệm cơ bản (mục 1, 2)
Tiết 2
§1 Một số khái niệm cơ bản (mục 3)
Tiết 3
§2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (mục 1)
Tiết 4
§2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (mục 3, 4)
Tiết 5
Bài tập và thực hành 1 , Tìm hiểu hệ CSDL
Tiết 6
Bài tập và thực hành 1 , Tìm hiểu hệ CSDL
Tiết 7
Bài tập
Chương II. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MICROSOFT ACCESS
Tiết 8
§3 Giới thiệu Microsoft Access (mục 1, 2, 3)
Tiết 9
§3 Giới thiệu Microsoft Access (mục 4, 5)
Tiết 10
§4 Cấu trúc bảng (mục 1)
Tiết 11
§4 Cấu trúc bảng (muc 2)
Tiết 12
Bài tập và thực hành 2. Tạo cấu trúc bảng
Tiết 13
Bài tập và thực hành 2. Tạo cấu trúc bảng
Tiết 14
§5 Các thao tác cơ bản trên bảng
Tiết 15
Bài tập và thực hành 3. Thao tác trên bảng
Tiết 16
Bài tập và thực hành 3. Thao tác trên bảng
Tiết 17
§6 Biểu mẫu
Tiết 18
Bài tập và thực hành 4. Tạo biểu mẫu đơn giản
Tiết 19
Bài tập và thực hành 4. Tạo biểu mẫu đơn giản
Tiết 20
§7 Liên kết giữa các bảng
Tiết 21
Bài tập và thực hành 5. Liên kết giữa các bảng
Tiết 22
Bài tập và thực hành 5. Liên kết giữa các bảng
Tiết 23
Kiểm tra thực hành
Tiết 24
§8 Truy vấn dữ liệu
Tiết 25
Bài tập và thực hành 6. Mẫu hỏi trên một bảng
Tiết 26
Bài tập và thực hành 6. Mẫu hỏi trên một bảng
Tiết 27
Bài tập và thực hành 7. Mẫu hỏi trên nhiều bảng
Tiết 28
Bài tập và thực hành 7. Mẫu hỏi trên nhiều bảng
Tiết 29
§9 Báo cáo và kết xuất báo cáo
Tiết 30
Bài tập và thực hành 8. Tạo báo cáo
Tiết 31
Bài tập và thực hành 8. Tạo báo cáo
Tiết 32
Ôn tập
Tiết 33
Ôn tập
Tiết 34
Thi học kỳ 1
HỌC KỲ II
Tiết 35
Bài tập và thực hành 9. Bài thực hành tổng hợp
Tiết 36
Bài tập và thực hành 9. Bài thực hành tổng hợp
Chương III. Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ
Tiết 37
§10 Cơ sở dữ liệu quan hệ (mục 1, 2 phần a)
Tiết 38
§10 Cơ sở dữ liệu quan hệ ( mục 2 phần b, 2: phần c1)
Tiết 39
§10 Cơ sở dữ liệu quan hệ (mụ 2: phần c2, c3)
Tiết 40
Bài tập và thực hành 10. Hệ CSDL quan hệ
Tiết 41
Bài tập và thực hành 10. Hệ CSDL quan hệ
Tiết 42
§11 Các thao tác với CSDL quan hệ
Tiết 43
§11 Các thao tác với CSDL quan hệ
Tiết 44
Bài tập
Tiết 45
Kiểm tra 45 phút
Chương IV. Kiến trúc và bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu
Tiết 46
§13 Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL (mục 1, 2)
Tiết 47
§13 Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL (mục 3, 4)
Tiết 48
Bài tập và thực hành 11. Bảo mật CSDL
Tiết 49
Bài tập và thực hành 11. Bảo mật CSDL
Tiết 50
Ôn tập
Tiết 51
Ôn tập
Tiết 52
Thi học kỳ 2
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC
MÔN TIN HỌC, CẤP THPT
(Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
1. Lớp 10
TT
Chương
Bài
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện
Chương I Một số khái niệm cơ bản của Tin học 
§2. Thông tin và dữ liệu Trang
Mục 2. Ðơn vị đo lượng thông tin (trang 7)
 Không cần giải thích sâu, chỉ dừng lại ở mức khái niệm về bit, biết bội số của bit, byte để tra cứu khi cần.
Hệ đếm La Mã (trang 11)
 Không bắt buộc 
Biểu diễn số nguyên (trang 12)
 Không giải thích sâu việc biểu diễn số nguyên trong bộ nhớ.
Biểu diễn số thực (trang 13)
 Chỉ giới thiệu cách biểu diễn dạng dấu phẩy động. 
§4. Bài toán và thuật toán 
Khái niệm thuật toán (trang 33)
- Chỉ cần trình bày thuật toán giải một số bài toán đơn giản như: Sắp xếp một dãy số nguyên dương
 - Về kiến thức: HS cần biết cả hai cách biểu diễn thuật toán là sơ đồ khối và ngôn ngữ liệt kê;
 - Về kĩ năng: HS chỉ cần sử dụng được một trong hai cách (sơ đồ khối hoặc ngôn ngữ liệt kê) để mô tả thuật toán.
\
Một số ví dụ về thuật toán (trang 36)
 - Về các ví dụ này, không nhất thiết phải giới thiệu đồng thời cả hai cách biểu diễn thuật toán là sơ đồ khối và ngôn ngữ liệt kê;
- Không bắt buộc dạy: 
+ Ví dụ 1: Kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương; 
+ Ví dụ 3: Thuật toán tìm kiếm nhị phân.
§6. Giải bài toán trên máy tính điện tử 
Diễn tả thuật toán (trang 48)
 Không bắt buộc dạy: Thuật toán tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương M và N. Không nhất thiết phải giới thiệu mô tả thuật toán này bằng sơ đồ khối. 
Chương II Hệ điều hành
§10. Khái niệm hệ điều hành
Phân loại HĐH (trang 63)
 Không dạy 
HĐH MS-DOS (trang 65 từ đầu trang cho đến trước chú ý)
 Không dạy
§11. Tệp và quản lí tệp 
Mục 2: hệ thống quản lý tệp (trang 66)
 Không dạy
Chương IV Mạng và Internet 
§20. Mạng máy tính 
Các mô hình mạng (trang 139)
 Không dạy
2. Lớp 11
TT
Chương
Bài
Nội dung
 điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện
Chương II Chương trình đơn giản
§ 7. Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản
Mục 2 : Đưa dữ liệu ra màn hình (trang 31)
 Các thủ tục readln, writeln chỉ nên giới thiệu sơ lược về thủ tục không có tham số. Tránh đi sâu giải thích quy cách viết ra màn hình. 
§10. Cấu trúc lặp
Bài 10 (trang 42)
- Chưa nhất thiết phải yêu cầu HS viết một chương trình hoàn chỉnh như trong SGK, nhưng HS phải hiểu hoạt động của hai dạng cấu trúc lặp, biết lựa chọn cấu trúc phù hợp cho từng tình huống lặp cụ thể, viết được câu lệnh lặp mô tả thuật toán tương ứng.
 - Có thể sử dụng cả sơ đồ khối và ngôn ngữ liệt kê để giúp học sinh dễ hiểu thuật toán, tuy nhiên chỉ yêu cầu HS thực hiện được một trong hai cách mô tả thuật toán.
Chương IV Kiểu dữ liệu có cấu trúc
§11. Kiểu mảng và biến có chỉ số 
Kiểu mảng một chiều (trang 53)
 Để tập trung vào nội dung chính, chỉ cần minh họa khai báo kiểu mảng với kiểu chỉ số là số nguyên dương và bắt đầu từ 1, kiểu của mảng là kiểu nguyên, tránh sa vào các chi tiết kĩ thuật của một ngôn ngữ lập trình cụ thể, không cần trình bày kĩ về kích thước của mảng.
Ví dụ 3 (trang 58)
 Không dạy
Mục 2. Kiểu mảng 2 chiều (trang 59)
 Không dạy
§12. Kiểu xâu
Mục 2: Các thao tác xử lý xâu (trang 69)
 Không trình bày sâu về thủ tục và hàm, chỉ cần biết ý nghĩa, hoạt động của các thao tác (mà thủ tục, hàm thực thi) qua ví dụ cụ thể và có thể tra cứu khi cần thiết
§13.Kiểu bản ghi
Toàn bộ nội dung bài (trang 74).
 Không dạy
ChươngVI Chương trình con và lập trình có cấu trúc
§17. Chương trình con và phân loại
Mục 1. Khái niệm chương trình con (trang 93) 
 Không dạy 2 lợi ích cuối của CTC 
Mục 2. Phân loại và cấu trúc chương trình con (trang 94)
 Chỉ giới thiệu tham số hình thức và tham số thực sự mà không đi sâu vào cách truyền tham số bằng tham trị và tham biến.
Bài thực hành 7
Toàn bộ nội dung bài (trang 105)
 Không dạy 
§19. Thư viện và chương trình con chuẩn
Toàn bộ nội dung bài (trang 110)
 Không dạy
Bài thực hành 8
Toàn bộ nội dung bài (trang 115)
 Không dạy
3. Lớp 12
TT
Chương
Bài
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện
Chương I Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu
§1. Một số khái niệm cơ bản
Mục 3. Hệ CSDL
b) Các mức thể hiện của CSDL (trang 9)
c) Các yêu cầu cơ bản của hệ CSDL (trang 12)
 Không dạy
§2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Mục 2. Hoạt động của 1 hệ QTCSDL (trang 17)
 Không dạy
Chương II Hệ quản trị CSDL Microsoft Access
§4. Cấu trúc bảng
Chỉ định khóa (trang 37)
 Yêu cầu nội dung khóa ở mức hiểu được điều chỉnh thành mức biết. 
§7. Liên kết giữa các bảng
Khái niệm (trang 57)
 Yêu cầu nội dung liên kết giữa các bảng ở mức hiểu được điều chỉnh thành mức biết. 
Chương IV. Kiến trúc và bảo mật các hệ CSDL
§12. Các loại kiến trúc của hệ CSDL
Toàn bộ nội dung (trang 95)
 Không dạy

Tài liệu đính kèm:

  • docxPhan_phoi_chuong_trinh_Tin_hoc_THPT.docx