Tiết 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn - Võ Thị Luyến

I. MỤC TIÊU

 - Mở rộng hiểu biết cho HS về các giun tròn kí sinh khác như : giun kim, giun móc câu, phần nào về giun chỉ.

- Biết thêm giun tròn còn kí sinh ở cả thực vật như: giun rễ lúa ( nhiều sách gọi là tuyến trùng ).

- Xác định được dặc điểm chung của giun tròn để phân biệt chúng với các loài giun sán khác.

- Rèn kĩ năng tư duy, óc phân tích tổng hợp, phát hiện kiến thức mới, năng lực tự học cho HS.

- Giáo dục ý thức phòng bệnh.

II. CHUẨN BỊ

*GV: Tranh ảnh về các loại giun tròn kí sinh: giun kim, giun móc câu, giun chỉ, giun rễ lúa.

*HS: Chuẩn bị bài mới vào VBT.

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 31/12/2015 Lượt xem 502Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn - Võ Thị Luyến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 7 Ngày soạn: 11/10/09
 TiÕt 14 mét sè giun trßn kh¸c vµ ®Æc ®iÓm chung Ngày dạy: 12/10/09
 Cña ngµnh giun trßn
I. Môc tiªu
 - Më réng hiÓu biÕt cho HS vÒ c¸c giun trßn kÝ sinh kh¸c nh­ : giun kim, giun mãc c©u, phÇn nµo vÒ giun chØ. 
- BiÕt thªm giun trßn cßn kÝ sinh ë c¶ thùc vËt nh­: giun rÔ lóa ( nhiÒu s¸ch gäi lµ tuyÕn trïng ).
- X¸c ®Þnh ®­îc dÆc ®iÓm chung cña giun trßn ®Ó ph©n biÖt chóng víi c¸c loµi giun s¸n kh¸c.
- RÌn kÜ n¨ng t­ duy, ãc ph©n tÝch tæng hîp, ph¸t hiÖn kiÕn thøc míi, n¨ng lùc tù häc cho HS. 
- Gi¸o dôc ý thøc phßng bÖnh.
II. ChuÈn bÞ
*GV: Tranh ¶nh vÒ c¸c lo¹i giun trßn kÝ sinh: giun kim, giun mãc c©u, giun chØ, giun rÔ lóa.
*HS: ChuÈn bÞ bµi míi vµo VBT.
III .TIÕN TR×NH D¹Y HäC:
*KiÓm tra - Nªu t¸c h¹i vµ biÖn ph¸p phßng chèng giun ®òa kÝ sinh ë ng­êi.
*Më bµi -TiÕp tôc nghiªn cøu mét sè giun trßn kÝ sinh.
 *Ho¹t ®éng 1: Mét sè giun trßn kh¸c
 + Môc tiªu: HS hiÓu biÕt thªm mét sè giun trßn kÝ sinh nh­: giun kim (ë ruét giµ), giun mãc c©u (ë t¸ tµng), giun chØ ( ë m¹ch b¹ch huyÕt), giun rÔ lóa (ë rÔ lóa).
+TiÕn hµnh hoạt động:
HO¹T §éNG CñA THÇY
HO¹T §éNG CñA TRß
- GV treo tranh H.14.1; 14.1; 14.3; 14.4 yªu cÇu HS quan s¸t, ®äc chó thÝch SGK.
- GV l­u ý: Riªng giun kim, cho HS nghiªn cøu kÜ H.14.4 vµ diÔn ®¹t toµn bé vßng ®êi ®ã theo gîi ý cña h×nh vÏ.
- GV chia nhãm 4 - 6 HS, cho th¶o luËn c©u hái cuèi phÇn I:
+ C¸c loµi giun trßn th­êng kÝ sinh ë ®©u?
+ H·y gi¶i thÝch s¬ ®å vßng ®êi giun kim ë H 14.4:
 . Giun g©y cho trÎ em ®iÒu phiÒn to¸i nh­ thÕ nµo?
 . Do thãi quen nµo cña trÎ em mµ giun kim khÐp kÝn ®­îc vßng ®êi?
+ §Ó ®Ò phßng bÖnh giun, chóng ta ph¶i cã biÖn ph¸p g×?
-GV ®i c¸c nhãm h­íng dÉn thªm (nÕu HS yªu cÇu)
- GV chèt kiÕn thøc
- HS lµm theo h­íng dÉn cña GV.
- 1-2 HS tr×nh bµy vßng ®êi cña giun kim.
- HS th¶o luËn nhãm.
*Yªu cÇu tr¶ lêi ®­îc:
+Th­êng kÝ sinh ë n¬i giµu chÊt dinh d­ìng nh­: ruét non, t¸ trµng, m¹ch b¹ch huyÕt, rÔ lóa. G©y c¸c t¸c h¹i sau: lÊy tranh thøc ¨n, g©y viªm nhiÔm n¬i ë kÝ sinh vµ cßn tiÕt ra c¸c chÊt ®éc cã h¹i cho c¬ thÓ vËt chñ.
+ H.14.4 lµ s¬ ®å giun kim ®Î trøng ë cöa hËu m«n trÎ em, g©y ngøa ng¸y, khã chÞu. TrÎ em th­êng ®­a tay g·i vµ do thãi quen mót tay ®· ®­a lu«n trøng giun vµo miÖng ®Ó khÐp kÝn vßng ®êi cña giun.
+ §Ó ®Ò phßng bÖnh giun, ph¶i gi÷ g×n vÖ sinh c¸ nh©n vµ vÖ sinh m«i tr­êng cho tèt, tiªu diÖt ruåi nhÆng, kh«ng t­íi rau b»ng ph©n t­¬i.
-§¹i diÖn cña 2 - 4 nhãm tr¶ lêi c¸c c©u hái , nhãm cßn l¹i nhËn xÐt vµ bæ sung.
TiÓu kÕt : - Mét sè giun trßn kÝ sinh nh­: Giun kim, giun tãc, giun mãc, giun chØ...
 - KÝ sinh chñ yÕu ë c¬, ruét...(ng­êi, ®éng vËt). RÔ, th©n, qu¶ (thùc vËt) - G©y nhiÒu t¸c h¹i.
 - CÇn gi÷ g×n vÖ sinh m«i tr­êng, vÖ sinh ¨n uèng vµ vÖ sinh c¸ nh©n ®Ó tr¸nh giun.
 *Ho¹t ®éng 2: §Æc ®iÓm chung cña giun trßn
 + Môc tiªu : HS n¾m ®­îc ®Æc ®iÓm chung cña giun trßn ®Ó ph©n biÖt chóng víi c¸c loµi giun kh¸c.
+ Tiến hành hoạt động:
HO¹T §éNG CñA THÇY
HO¹T §éNG CñA TRß
- GV h­íng dÉn HS vËn dông kiÕn thøc ®· cã, ®äc th«ng tin môc II, hoµn thµnh b¶ng: §Æc ®iÓm cña ngµnh giun trßn.
- GV®i kiÓm tra vµ h­íng dÉn HS.
- GV tiÕp tôc th¶o luËn t×m ®Æc ®iÓm chung cña ngµnh giun trßn.
- GV yªu cÇu HS tù rót ra kÕt luËn
- HS lµm viÖc theo h­íng dÉn cña GV.
-HS ch÷a bµi, HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung
- Yªu cÇu nªu ®­îc:
+ H×nh d¹ng c¬ thÓ.
+ CÊu t¹o ®Æc tr­ng cña c¬ thÓ.
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy, nhãm kh¸c bæ sung
TiÓu kÕt : - C¬ thÓ h×nh trô, th­êng thun hai ®Çu.
 - Khoang c¬ thÓ ch­a chÝnh thøc.
 - C¬ quan tiªu ho¸ d¹ng èng (miÖng - hËu m«n)
 - Gi¸o viªn cho kÕt qu¶ ®óng nh­ sau:
STT
§¹i diÖn
§Æc ®iÓm 
Giun ®òa 
Giun kim
Giun mãc c©u
Giun rÔ lóa
1
N¬i sèng
Ruét non
Ruét giµ
T¸ trµng 
RÔ lóa
2
C¬ thÓ h×nh trô thu«n hai ®Çu
x
x
3
Líp vá cuticun trong suèt (nh×n râ néi quan)
x
x
x
4
KÝ sinh chØ cã mét vËt chñ
x
x
x
x
5
§Çu nhän, ®u«i tï
x
x
 *KÕt luËn chung: HS ®äc kÕt luËn chung SGK
IV. KiÓm tra ®¸nh gi¸
1. Đặc điểm chung ngành giun tròn?
2. Cách phòng chống 1 số bệnh giun tròn?
V. H­íng dÉn häc ë nhµ 
- Tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi vµo vë bµi tËp vµ häc thuéc .
- §äc môc: “Em cã biÕt?’’
- ChuÈn bÞ bµi míi: T×m b¾t giun ®Êt, ®äc tr­íc bµi 15: Giun ®Êt.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 14. Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn - Võ Thị Luyến - Trường THCS Kim.doc