Bài 10, Tiết 12: Lực đẩy Ác-Si-Mét

CÂU 1: Nói áp suất khí quyển bằng 75cmHg có nghĩa là thế nào? Tính áp suất này ra N/m2.

CÂU 2: Tại sao không thể tính trực tiếp áp suất khí quyển bằng công thức p = d.h?

 

ppt 29 trang Người đăng giaoan Lượt xem 1213Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài 10, Tiết 12: Lực đẩy Ác-Si-Mét", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA BÀI CŨCÂU 1: Nói áp suất khí quyển bằng 75cmHg có nghĩa là thế nào? Tính áp suất này ra N/m2.CÂU 2: Tại sao không thể tính trực tiếp áp suất khí quyển bằng công thức p = d.h?CÂU 1 Nói áp suất khí quyển bằng 75cmHg có nghĩa là thế nào? Tính áp suất này ra N/m2.Trả lời CÂU 1:Nói áp suất khí quyển bằng 76cmHg có nghĩa là không khí gây ra một áp suất bằng áp suất ở đáy cột thủy ngân cao 75cm.Độ lớn : p = d.h = 136000x0,75 = 101000N/m2CÂU 2: Tại sao không thể tính trực tiếp áp suất khí quyển bằng công thức p =d.h?Trả lời CÂU 2 :Vì độ cao của lớp khí quyển không xác định được chính xác và trọng lượng riêng của không khí cũng thay đổi theo độ cao.KIỂM TRA BÀI CŨKhi kéo gàu nước từ dưới giếng lên,trong hai trường hợp sau: Gàu ngập trong nước Gàu đã lên khỏi mặt nướcthì trường hợp nào kéo gàu nhẹ hơn?Khi gàu còn ngập trong nước thì kéo nhẹ hơnBµi 10: tiÕt 12LùC §ÈY ¸C-SI-MÐTI.TAÙC DUÏNG CUÛA CHAÁT LOÛNG LEÂN VAÄT NHUÙNG CHÌM TRONG NOÙ. C1. Treo vaät vaøo löïc keá, löïc keá chæ giaù trò P1 . Nhuùng vaät chìm trong nöôùc, löïc keá chæ P2. P2 < P1 chöùng toû ñieàu gì? Traû lôøi : Treo vaät vaøo löïc keá, löïc keá chæ P1 laø troïng löôïng cuûa vaät. Nhuùng vaät chìm vaøo trong nöôùc, löïc keá chæ P2 . P2 <P1 chöùng toû chaát loûng taùc duïng moät löïc ñaåy vaät töø döôùi leân. Keát luaän : Moät vaät nhuùng trong chaát loûng, bò chaát loûng taùc duïng moät lực ñaåy höôùng töø :döôùi leânLùC §ÈY ¸C-SI-MÐTPFA● Kết luận : Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ dưới lên........................................Lực này gọi là lực đẩy Ác-si-mét( kí hiệu là FA) theo phương thẳng đứng.LùC §ÈY ¸C-SI-MÐTI.TAÙC DUÏNG CUÛA CHAÁT LOÛNG LEÂN VAÄT NHUÙNG CHÌM TRONG NOÙ. I. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nóII. Độ lớn của lực đẩy Ac-si-mét1. Dự đoán...độ lớn của lực đẩy lên vật nhúng chìm trong chất lỏng bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.LùC §ÈY ¸C-SI-MÐTI. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nóII. Độ lớn của lực đẩy Ac-si-mét1. Dự đoán...độ lớn của lực đẩy lên vật nhúng chìm trong chất lỏng bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.Dự đoán đó ta hiểu là:=10m=10.D.VFA=Plỏng=d.VHay FA = d.VTrong đó FA: là lực đẩy Ac-si-mét (N) LùC §ÈY ¸C-SI-MÐTV: là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ(m3 ) d: là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3 ) I. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nóII. Độ lớn của lực đẩy Ac-si-mét1. Dự đoán...độ lớn của lực đẩy lên vật nhúng chìm trong chất lỏng bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.2.Thí nghiệm kiểm traLùC §ÈY ¸C-SI-MÐT1N2N3N5N4N6NABước 1: Móc vật vào lực kế, đọc và ghi lại số chỉ của lực kế (P1=?N)Bước 2: Nhúng vật trong bình chất lỏng, đọc và ghi lại số chỉ của lực kế (P2 =?N)Bước 3: So sánh P1 với P2. Kết quả đó chứng tỏ điều gì?1N2N3N5N4N6NBĐo trọng lượng của cốc và vật lực kế chỉ giá trị P10,10,20,35N0,46N0,10,20,35N0,46NB lực kế chỉ giá trị P2Độ lớn của Fa tính thế nào theo P1 ; P2?Fa = P1 - P2 (1) lực kế chỉ giá trị P10,10,20,30,50,40,6Bđổ nước tràn ra từ cốc B vào cốc A Độ lớn của Fa tính theo P1 và P2 làFa = P1 - P2 (1)Trọng lượng phần nước bị vật chiếm chỗ tính thế nào theo P1 và P2?P = P1 - P2 (2)Từ (1) và (2) suy ra điều gì?Fa=Pdự đoán của Ac-si-met là đúng lực kế chỉ giá trị P1I. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nóII. Độ lớn của lực đẩy Ac-si-mét1. Dự đoánDự đoán đó của ông là đúng3.Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét :FA = d.VTrong đó FA: là lực đẩy Ac-si-mét (N) LùC §ÈY ¸C-SI-MÐTV: là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ(m3 ) d: là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3 ) 2.Thí nghiệm kiểm tra :C4 : Giaûi thích hieän töôïng neâu ra ôû phaàn môû baøi: “ Khi keùo nöôùc töø döôùi gieáng leân, ta thaáy gaøu nöôùc khi coøn ngaäp trong nöôùc nheï hôn khi ñaõ leân khoûi maët nöôùc. Taïi sao? TL : Khi keùo nöôùc töø döôùi gieáng leân, ta thaáy gaøu nöôùc khi coøn ngaäp trong nöôùc nheï hôn khi ñaõ leân khoûi maët nöôùc. vì luùc gaøu coøn ngaäp trong nöôùc thì noù chòu theâm löïc ñaåy Ac – Si – Meùt töø döôùi leân. LùC §ÈY ¸C-SI-MÐTI. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nóII. Độ lớn của lực đẩy Ac-si-métIII. Vận dụng.Bài tập 2 Ba quả cầu bằng thép nhúng trong nước. Hỏi lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên quả cầu nào lớn nhất ? Hãy chọn câu trả lời đúng :A. Quả 3, vì nó ở sâu nhất.B. Quả 2, vì nó lớn nhất.C. Quả 1, vì nó nhỏ nhất.D. Bằng nhau vì đều bằng thép và đều nhúng trong nước.123F1 F2Mét hòn đá ®Æc treo trªn mét lùc kÕ, lùc kÕ chØ 1,78 N. Nhóng ch×m hòn đá vµo n­íc sè chØ lùc kÕ lµ 1,58 N. TÝnh:1- Lùc ®Èy AcsimÐt cña n­íc lªn qu¶ cÇu. 2- ThÓ tÝch cña qu¶ cÇu. Cho biÕt dn = 10000 N/m3; Bài tập 1F1 F2Lùc ®ÈyAcsimÐt lªn vËt:FA = F1 – F2 =ThÓ tÝch cña qu¶ cÇu:V = 20.10 -6m3 =20cm3 1,78N – 1,58N = 0,20N FA =dnVTóm tắtF1= F2 =V=FA/dn.V= 0,2/10000=0,000002(m3) Thay số vào ta được:1,78N 1,58NFA=?GiảiV=?Áp dụng công thức:dn =10000I. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nóII. Độ lớn của lực đẩy Ac-si-métFA = d.VTrong đó FA: là lực đẩy Ac-si-mét (N) LùC §ÈY ¸C-SI-MÐTV: là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ(m3 ) d: là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3 ) ● Kết luận : Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ dưới lên theo phương thẳng đứng.Lực này gọi là lực đẩy Ác-si-mét( kí hiệu là FA)Ghi nhớHướng dẫn về nhàHoàn chỉnh vở ghi bài học .Lưu ý phần vận dụng. Nghiên cứu nội dung CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT ở SGKHọc thuộc bài.B¹n h·y tr¶ lêi 3 c©u háiAuBài tập 3:Em h·y cho biÕt nhµ b¸c häc AcsimÐt ®· ph¸t hiÖn chiÕc v­¬ng miÖn kh«ng ph¶i vµng nguyªn chÊt nh­ thÕ nµo?Bài tập 3:Em h·y cho biÕt nhµ b¸c häc AcsimÐt ®· ph¸t hiÖn chiÕc v­¬ng miÖn kh«ng ph¶i vµng nguyªn chÊt nh­ thÕ nµo?C©u hái 1. Träng l­îng riªng cña chÊt nµo lín h¬n: b¹c hay vµng?Träng l­îng riªng cña b¹c: 105000 N/m3Träng l­îng riªng cña vµng: 193000 N/m3Bài tập 3:Em h·y cho biÕt nhµ b¸c häc AcsimÐt ®· ph¸t hiÖn chiÕc v­¬ng miÖn kh«ng ph¶i vµng nguyªn chÊt nh­ thÕ nµo?C©u hái 2. Hai thái b¹c vµ vµng cã khèi l­îng b»ng nhau, ®­îc nhóng ch×m vµo trong n­íc. Lùc ®Èy ¸csimÐt lªn thái nµo lín h¬n?AuB¹cThÓ tÝch cña b¹c lín h¬n nªn lùc ®Èy AcsimÐt lín h¬nC©u hái 3. Hai thái b¹c vµ vµng cã khèi l­îng b»ng nhau ®­îc treo th¨ng b»ng trªn mét chiÕc c©n. Hái c©n bÞ lÖch vÒ phÝa nµo nÕu nhóng c¶ hai thái vµo n­íc?B¹cAuBài tập 3:Em h·y cho biÕt nhµ b¸c häc AcsimÐt ®· ph¸t hiÖn chiÕc v­¬ng miÖn kh«ng ph¶i vµng nguyªn chÊt nh­ thÕ nµo?B¹n h·y quan s¸t bøc tranh nµy vµ gi¶i thÝchNHÖÕNG ÖÙNG DUÏNG CUÛA LÖÏC ÑAÅY AC- SI- MEÙT TRONG ÑÔØI SOÁNG, KÓ THUAÄT. Tạo hoá tạo ra con người không phải để chết đuối NHÖÕNG ÖÙNG DUÏNG CUÛA LÖÏC ÑAÅY AC- SI- MEÙT TRONG ÑÔØI SOÁNG, KÓ THUAÄT. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 10. Lực đẩy Ác-si-mét.ppt