Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét

Một vật nhúng vào chất lỏng bị chất lỏng đẩy thẳng đứng từ dưới lên với lực có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ. Lực này gọi là lực đẩy Ác-si-mét Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét FA= d.V trong đó d là trọng lượng riêng của chất lỏng v là thể tích phần chất lỏng bị vật chiến chỗ