Đề kiểm tra học kì I, năm học 2017 - 2018 môn: Tin học 6 phần: Trắc nghiệm - Đề 1

A/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm)

(Chú ý: HS có thể làm luôn vào đề kiểm tra)

1. Thông tin là:

A. Sự hiểu biết về con người

B. Những gì biết qua báo chí và truyền hình

C. Tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính con người

D. Điều mà mọi người nói chuyện với nhau

2. Hoạt động thông tin bao gồm:

A. Nhận và xử lý thông tin B. Nhận, xử lý, trao đổi và lưu trữ thông tin

C. Xử lý thông tin D. Nghiên cứu về máy tính

3. Một trong các nhiệm vụ của tin học:

A. Nghiên cứu về máy tính điện tử

B. Nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động dựa vào máy tính điện tử

C. Nghiên cứu việc tính toán của con người

D. Nghiên cứu bộ não con người

 

docx 5 trang Người đăng minhkhang45 Lượt xem 517Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I, năm học 2017 - 2018 môn: Tin học 6 phần: Trắc nghiệm - Đề 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS NGỌC QUAN
TỔ TỰ NHIÊN
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: TIN HỌC 6
PHẦN: TRẮC NGHIỆM, ĐỀ 1
Thời gian: 45 phút (không kể phát đề)
Đề chẵn
Họ và tên:	..Lớp:
Điểm
Nhận xét của giáo viên
A/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm)
(Chú ý: HS có thể làm luôn vào đề kiểm tra)
1. Thông tin là: 
A. Sự hiểu biết về con người 	
B. Những gì biết qua báo chí và truyền hình
C. Tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính con người
D. Điều mà mọi người nói chuyện với nhau
2. Hoạt động thông tin bao gồm:
A. Nhận và xử lý thông tin	B. Nhận, xử lý, trao đổi và lưu trữ thông tin
C. Xử lý thông tin	D. Nghiên cứu về máy tính
3. Một trong các nhiệm vụ của tin học:
A. Nghiên cứu về máy tính điện tử
B. Nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động dựa vào máy tính điện tử
C. Nghiên cứu việc tính toán của con người	
D. Nghiên cứu bộ não con người
4. Phần chính của bộ nhớ trong là:
A. RAM	B. CDROM	C. DVD và CD	D. USB
5. Thông tin lưu trữ trong máy tính được gọi là:
A. Lưu trữ thông tin	B. Dữ liệu	C. Văn bản	D. Xử lý thông tin
6. Đơn vị chính để đo dung lượng bộ nhớ:
A. Byte, kilo byte, mega byte, giga byte	B. byte, bit, mega bit, giga bit
C. giga byte, bit, kilo byte	D. kilo byte, deca byte, bit.
7. Có máy thao tác đối với chuột:
A. 3	B. 4	C. 5	D. 6
8. Phần mềm Mouse Skill có mấy mức đánh giá:
A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
9. Để tắt máy tính ta chọn nút lệnh nào sau đây:
A. 	B. 	C. 	D. Một nút khác
10. Quan sát thanh công việc hiện có bao nhiêu chương trình đang chạy?
A.1	B. 2	C. 3	D. 4
11. Tệp là:
A. Đơn vị lưu trữ thông tin cơ bản về phần cứng	
B. Đơn vị lưu trữ thông tin cơ bản về phần mềm
C. Là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ 
D. Nơi lưu trữ thông tin về hệ thống máy tính
12. Tên tệp gồm có:
A. Phần tên và không có phần mở rộng	 
B. Phần tên và phần mở rộng cách nhau bởi dấu chấm (.)
C. Phần tên và phần mở rộng	
D. Phần tên và phần mở rộng cách nhau bởi dấu chấm phẩy (;)
13. Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Máy tính có thể dùng để liên lạc, tra cứu, mua bán trực tuyến
B. Máy tính có thể phân biệt được các loại mùi vị, nước hoa
C. Máy tính có thể biết em đang suy nghĩ gì	
D. Máy tính không phụ thuộc vào con người
14. Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay:
A. Đắt tiền	B. Khó sử dụng	
C. Không có khả năng tư duy	D. Cồng kềnh, phức tạp
15. Với mỗi mức luyện tập, phần mềm Mouse Skill cho phép thực hiện tối đa mấy thao tác:
A. 1 lần	B. 5 lần	C. 10 lần	D. tùy ý
16. Thanh công việc em thường thấy:
A. Bảng chọn Start, đồng hồ hệ thống C. Bảng chọn Start, biểu tượng My Computer
B. Bảng chọn Start, biểu tượng thùng rác D. Bảng chọn Start, biểu tượng chương trình Excel 
B/ TỰ LUẬN: (6điểm)
Câu 1. (2 điểm) Khái niệm tệp tin?Có mấy loại tệp tin? Cho 4 ví dụ về các loại tệp tin đó.
Câu 2. (4 điểm) Trên đĩa C: có cấu trúc thư mục và tập tin như sau:	
	C:\
HOC TAP
Baitap.doc
GIAI TRI
TOAN
HOA
Nghenhac.mp3
Mario.exe
Daiso.doc
Hinhhoc.doc
Huuco.doc
Voco.doc
Viết đường dẫn đến tệp tin: Voco.doc
Viết đường dẫn đến tệp tin: Nghe nhaC.mp3
Viết đường dẫn đến thư mục HOA
Thư mục nào là thư mục rỗng?
TRƯỜNG THCS NGỌC QUAN
TỔ TỰ NHIÊN
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: TIN HỌC 6
PHẦN: TRẮC NGHIỆM, ĐỀ 1
Thời gian: 45 phút (không kể phát đề)
Đề lẻ
Họ và tên:	..Lớp:
Điểm
Nhận xét của giáo viên
A/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm)
(Chú ý: HS có thể làm luôn vào đề kiểm tra)	
1. Trong tin học thì thông tin có mấy dạng cơ bản?
A. 1 dạng	B. 2 dạng.	C. 3 dạng 	D. 4 dạng.
2. Cấu trúc chung của máy tính theo gồm: Bộ xử lý trung tâm, thiết bị vào/ra vào:
A. Bộ tính điện	B. Bộ nhớ	C. Bộ tính toỏn.	D. Bộ điều khiển.
3. Máy tính không có khả năng nào sau đây ?
A. Tính tóan	 B. Lưu trữ dữ liệu 	C.Làm không mệt mỏi	D. Phân biệt mùi vị.
4. Bộ phận nào được coi là bộ não của máy tính ?
A. Thiết bị vào.	B.Thiết bị ra	 C. Bộ xử lý trung tâm (CPU).D. Màn hình.
5. Chỉ ra thiết bị khụng phải là thiết bị ngoại vi ?
A. Chuột 	B. MS Word	C. Máy in.	D. Đĩa cứng.
6. Để hoạt động máy tính cần có ?
A. Bộ nhớ	B. Phần mềm	C. Thiết bị vào/rA.	D. Bộ xử lý trung tõm (CPU).
7. Đối tượng nào không thuộc phần mềm ?
A. Đĩa mềm	B.Hệ điều hành Windows	C.3D Solar System.	D. Mario.
8. Thư mục có thể chứa:
A. Tệp tin.	B. Thư mục.	C. Cả a và B.	D. không phải a và b
9. Đường dẫn cho biết gì ?
A.Địa chỉ của đối tượng được chọn
B.Số lượng các tệp hiện trên cửa sổ hiện thời.
C.Số lượng các thư mục hiện trên cửa sổ hiện thời.
D.Không có ý nghĩa gì.
10. Để tắt máy đúng qui trình, cần thực hiện theo trình tự:
A. Nhấn công tắc trên màn hình	
B. Nhấn công tắc trên thân máy.
C. Vào Start\Turn off Computer\Turn off	
D. Vào Start\Turn off Computer\Restart
11. Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay:
A. Đắt tiền	B. Khó sử dụng	
C. Không có khả năng tư duy	D. Cồng kềnh, phức tạp
12. Quan sát thanh công việc hiện có bao nhiêu chương trình đang chạy?
A.1	B. 2	C. 3	D. 4
13. Tệp là:
A. Đơn vị lưu trữ thông tin cơ bản về phần cứng	
B. Đơn vị lưu trữ thông tin cơ bản về phần mềm
C. Là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ 
D. Nơi lưu trữ thông tin về hệ thống máy tính
14. Tên tệp gồm có:
A. Phần tên và không có phần mở rộng	 
B. Phần tên và phần mở rộng cách nhau bởi dấu chấm (.)
C. Phần tên và phần mở rộng	
D. Phần tên và phần mở rộng cách nhau bởi dấu chấm phẩy (;)
15. Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Máy tính có thể dùng để liên lạc, tra cứu, mua bán trực tuyến
B. Máy tính có thể phân biệt được các loại mùi vị, nước hoa
C. Máy tính có thể biết em đang suy nghĩ gì	
D. Máy tính không phụ thuộc vào con người
16. Hoạt động thông tin bao gồm:
A. Nhận và xử lý thông tin	B. Nhận, xử lý, trao đổi và lưu trữ thông tin
C. Xử lý thông tin	D. Nghiên cứu về máy tính
B/ TỰ LUẬN: (6điểm)
Câu 1. (2 điểm) Khái niệm tệp tin? Có mấy loại tệp tin? Cho 4 ví dụ các loại tệp tin đó.
Câu 2. (4 điểm) Trên đĩa C: có cấu trúc thư mục và tập tin như sau:	
	C:\
HOC TAP
Baitap.doc
GIAI TRI
TOAN
HOA
Nghenhac.mp3
Mario.exe
Daiso.doc
Hinhhoc.doc
Huuco.doc
Voco.doc
Viết đường dẫn đến tệp tin: Voco.doc
Viết đường dẫn đến tệp tin: Nghe nhaC.mp3
Viết đường dẫn đến thư mục HOA
Thư mục nào là thư mục rỗng?

Tài liệu đính kèm:

  • docxkiem tra hoc ki i_12237143.docx