BÀI 9. TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

- Hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và mọt số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc - Xây dựng ý thức trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc