Giáo án Âm nhạc lớp 1 - Học kì 1 - Trường tiểu học Hương Sơn B

TUẦN 1

Tiết 1

HỌC HÁT BÀI: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP

 Dân ca Nùng

 Đặt lời: Anh Hoàng

I. MỤC TIÊU:

 - HS hát đúng lời ca, giai của bài hát: Quê hương tươi đẹp và biết bài hát thuộc làn điệu dân ca Nùng.

 - HS hát rõ lời, đồng đều hoà giọng. Hát kết hợp gõ đệm theo phách.

 - Qua bài hát giáo dục HS lòng yêu quê hương đất nước.

II. CHUẨN BỊ :

 - GV: đàn, bảng phụ chép bài hát.

 - HS : Nhạc cụ gõ.

III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC:

 

doc 26 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 580Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Âm nhạc lớp 1 - Học kì 1 - Trường tiểu học Hương Sơn B", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 hát mẫu, bắt nhịp hướng dẫn HS tập hát từng câu. 
 Chim ca líu lo
 Hoa như đon chào
 Bầu trời xanh
 Nước long lanh
 La la lá la
 Là là la là
 Mời bạn cùng vui múa vui ca.
- Bắt nhịp, HS hát lại bài cùng GV.
- GV đàn cho hs hát theo giai điệu của đàn.
- Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi.
 *) Tập hát kết hợp gõ đệm,vận động phụ hoạ bài hát. 
- GV làm mẫu hướng dẫn HS vận động theo nhịp của bài.
- Dạo đàn,hát vận động cùng HS (2 lần)
* Gõ đệm theo phách:
 “ Chim ca líu lo.
 x x xx
 Hoa như đón chào...”
 x x x x
- GV đàn cho hs luyện tập.
- Dạo đàn, HS hát gõ nhạc cụ
- Hướng dẫn hs hát kết hợp gõ đệm theo TT :
 Chim ca líu lo, hoa như đón chào...
- Chia lớp ra nhiều nhóm luyện tập.
 * * * * * * * *
 4. Củng cố- dặn dò : ( 3’ )
- Đàn cho cả lớp hát+ gõ đệm theo phách.
- GV nêu câu hỏi, HS nhắc lại tên bài hát.
- Nhắc HS về học bài.
- Hát tập thể một bài hát.
- Hai học sinh lên bảng hát.
 - Chú ý nghe.
- Đọc lời HD.
- Tập hát từng câu.
- Học sinh thực hiện.
- HS quan xát làm theo
-
- Tập hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Tập hát và gõ đệm theo phách.
 - Học sinh thực hiện.
 - HS hát + gõ đệm theo TT
- Nhắc lại tên bài hát.
- Học sinh ghi nhớ.
TUẦN 4
Tiết 4
ÔN TẬP BÀI HÁT: MỜI BẠN VUI MÚA CA
TRÒ CHƠI ÂM NHẠC: NGỰA ÔNG ĐÃ VỀ
I. MôC TI£u:
 - HS thuéc bµi,thÓ hiÖn ®óng tÝnh chÊt cña bµi h¸t: Mêi b¹n vui móa ca 
 - Hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản, tham gia trò chơi. 
 - Qua bài học này các em được ®äc bµi ®ång dao “ ngùa «ng ®· vÒ” để tập luyện 1 âm hình tiÕt tÊu.
II. CHUẨN BỊ :
 - GV: ®µn ®iÖn tö. 
 - HS : Nh¹c cô gâ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Ổn định tổ chức: (2p )
- GV h­íng dÉn HS khëi ®éng giäng
2. Khởi động (2p )
 - Bài: Mời bạn vui múa ca
 - Gäi 2 HS h¸t l¹i bµi ( GV nhËn xÐt)
 3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: ( 1p ) 
- GV giíi thiÖu bµi häc.
- Ghi ®Çu bµi lªn b¶ng.
 b. Nội dung bài:
+Ôn tËp bµi h¸t: Mêi b¹n vui móa ca. ( 10p ) 
- GV d¹o ®µn, HS h¸t l¹i bµi(1 lÇn)
- Söa lçi cho HS.
- D¹o ®µn, HS h¸t.
- Gäi tõng nhãm h¸t.
- Mời 1 vài nhóm lên biểu diễn.
- GV d¹o ®µn cho HS h¸t, vËn ®éng theo nhÞp vµ thùc hiÖn phô ho¹ bµi h¸t.
- Gäi HS lªn thùc hiÖn bµi trước líp theo c¸c h×nh thøc ®¬n ca vµ tèp ca.
 + Trß ch¬i: “Ngùa «ng ®· vÒ” ( 15p )
- GV h­íng dÉn HS tËp ®äc, gâ ®Öm theo tiÕt bµi ®ång dao.
- Chia líp thµnh 2 nhãm, nhãm ®äc bµi nhãm gâ ®Öm theo tiÕt tÊu cña bµi. 
*TËp ®äc c©u ®ång dao theo tiÕt tÊu:
Nhong nhong nhong ngùa «ng đã vÒ.
 (SGV trang 15)
- Chia lớp thành từng nhóm vừa đọc lời đồng giao vừa chơi trò cưỡi “ngựa”.
- Chia lớp ra nhiều nhóm: nhóm cưỡi ngựa, nhóm gõ phách, nhóm gõ trống.
4.Cñng cè- dặn dò:( 5p )
- GV y/c HS nh¾c l¹i tªn bµi h¸t.
- GV nh¾c l¹i néi dung bµi häc, d¹o ®µn cho HS h¸t l¹i bµi h¸t.
- Nh¾c HS vÒ häc bµi.
- Hát tập thể một bài hát.
- Hai học sinh lên bảng hát.
- Chú ý nghe.
- Học sinh thực hiện.
- Học sinh thực hiện.
- Tập hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- HS t/h
- HS gõ đệm
- Học sinh thực hiện.
- Nhóm t/h
- Nhóm t/h
- Nhắc lại tên bài hát.
- Học sinh ghi nhớ.
TUẦN 5
Tiết 5
ÔN TẬP 2 BÀI HÁT: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP
MỜI BẠN VUI MÚA CA
I. MôC TI£u:
 - HS nhí, thuéc, thÓ hiÖn ®óng tÝnh chÊt, giai ®iÖu cña 2 bµi h¸t: Quª h­¬ng t­¬i ®Ñp vµ Mêi b¹n vui móa ca. 
 - HS n¾m ®­¬c c¸ch gâ ®Öm theo ph¸ch hoÆc theo tiÕt tÊu lêi ca tõng bµi. BiÕt võa h¸t võa vËn ®éng phô ho¹ vµ kÕt hîp trß ch¬i.
 - Qua bài học giúp các em tự tin, mạnh dạn khi biểu diễn.
Ii. CHUẨN BỊ :
 - GV: ®µn ®iÖn tö. 
 - HS : Nh¹c cô gâ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Ổn định tổ chức: (2’ )
- GV h­íng dÉn HS khëi ®éng giäng.
2.Khởi động (2p 
- Bài: Mời bạn vui múa ca
- Gäi 2 HS h¸t l¹i bµi
( GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸)
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: ( 2’ ) 
- GV giíi thiÖu bµi häc.
- Ghi ®Çu bµi lªn b¶ng.
 b. Nội dung bài: 
*¤n tËp bµi h¸t: Quª h­¬ng t­¬i ®Ñp (12’) 
- GV y/c HS nh¾c l¹i tªn t¸c gi¶ s¸ng t¸c bµi h¸t.
- GV d¹o ®µn, HS h¸t l¹i bµi
- Söa lçi cho HS.
- GV ®µn, HS h¸t, gâ ®Öm theo ph¸ch cña bµi:
- GV ®µn, HS h¸t, gâ ®Öm tiÕt tÊu
- GV ®µn cho HS h¸t, vËn ®éng theo nhÞp 
- Gäi vài nhãm biểu diễn trước tr­íc líp.
- Gäi HS h¸t c¸ nh©n.
* ¤n tËp bµi h¸t: Mêi ban vui móa ca( 12’) 
 Trß ch¬i: “Ngùa «ng ®· vÒ” 
- GV nh¾c l¹i luËt ch¬i.
- GV h­íng dÉn HS tËp ®äc, gâ ®Öm theo tiÕt bµi ®ång dao.
- Chia líp thµnh 2 nhãm, nhãm ®äc bµi nhãm gâ ®Öm theo tiÕt tÊu cña bµi.
 ( Tæ chøc cho HS ch¬i nh­ đã lµm ë tiÕt häc tr­íc)
.
4. Cñng cè- dặn dò: (3’ )
- GV nh¾c l¹i néi dung bµi häc
- GV d¹o ®µn cho HS h¸t l¹i bµi : Mêi b¹n vui móa ca.
- Nh¾c HS vÒ häc bµi.
- Hát tập thể một bài hát.
- Hai học sinh lên bảng hát.
- Chú ý nghe.
- Học sinh trả lời
- HS hát
- HS hát và gõ đệm theo phách.
- Hs kết hợp gõ đệm theo TT
- HS hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- HS t/h
- HS chia nhóm t/h
- Học sinh thực hiện.
- Nhắc lại tên bài hát.
- Học sinh ghi nhớ.
TUẦN 6
Tiết 6
HỌC HÁT BÀI: TÌM BẠN THÂN 
 Nhạc và lời: Việt Anh 
I. MỤC TIÊU:
 - HS hát đúng lời ca, giai điệu lời 1 bài hát: Tìm bàn thân và biết bài hát do tác giả Việt anh sáng tác (Tên thật là Đặng Trí Dũng).
 - HS biết hát, gõ đệm theo phách của bài.
 - Qua bài hát giáo dục lòng yêu mến bạn bè và những người xung quanh.
II. CHUẨN BỊ :
 - GV: Đàn điện tử. Bảng phụ chép lời 1 bài hát.
 - HS : Nhạc cụ gõ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Ổn định tổ chức: (2’ )
- GV hướng dẫn HS khởi động giọng.
 2. Khởi động (2p) 
 - Bài: Mời bạn vui múa ca
- Gọi 2 HS hát lại bài
( GV nhận xét, đánh giá)
 3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: ( 2’ ) 
- GV giới thiệu bài hát, sơ lược về tác giả Viết Anh.
- Ghi đầu bài, hát mẫu bài hát.
 b. Nội dung bài: ( 25’ )
 *. Tập hát: Tìm bạn thân 
- GV treo bảng phụ.
- Chỉ bảng,đọc lời ca, HS đọc theo.
- GVdạo đàn, hát mẫu cho HS nghe
- GV hát mẫu, bắt nhịp hướng dẫn HS tập hát từng câu.
* Lời 1:
 Nào ai ngoan ai xinh ai tươi
 Nào ai yêu những ngưòi bạn thân
 Tìm đến đây, ta cầm tay
 Mùa vui nào.
- Cho hs hát ghép cả bài.
- Mời từng nhóm đứng tại chỗ hát , GV sửa sai.
*. Tập hát kết hợp gõ đệm theo phách của bài. 
- GV hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm với nhạc nhạc cụ :
“ Nào ai ngoan ai xinh ai tươi..”
 x x x x
- Bắt nhịp, hát vỗ tay cùng HS 
- Dạo đàn, HS hát gõ nhạc cụ.
- Gọi 1 nhóm hát. cả lớp gõ đệm 
4. Củng cố- dặn dò : ( 3’ )
- GV y/c HS nhắc lại tên bài hát, tác giả ?
- GV đàn cho hs hát kết hợp gõ đệm theo phách. 
- Nh¾c HS vÒ häc bµi.
- Hát tập thể một bài hát.
- Hai học sinh lên bảng hát.
- Chú ý nghe.
- Đọc lời ca cùng thầy.
- HS nghe
- Tập hát từng câu.
- Học sinh thực hiện.
- HS sửa sai theo hướng dẫn.
- Tập hát và gõ đệm theo phách.
- Học sinh thực hiện.
- HS 1 nhóm hát , 1 nhóm gõ đệm 
- Nhắc lại tên bài hát.
- Học sinh ghi nhớ.
TUẦN 7
Tiết 7
HỌC HÁT BÀI: TÌM BẠN THÂN(tiếp)
I. MỤC TIÊU:
 - HS hát đúng giai điệu và thuộc lời 1, tập hát lời 2 của bài hát.
 - HS biết hát, kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản
 - Giúp các em yêu quí bạn bè và những người xung quanh.
 II. CHUẨN BỊ :
 - GV: Đàn điện tử. Bảng phụ chép lời 2 bài hát.
 - HS : Nhạc cụ gõ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Ổn định tổ chức: (2’ )
- GV bắt nhịp, HS hát lại bài 
 2. Khởi động (2p) 
 - Bài: Tìm bạn thân
- Gọi 2 HS hát lại bài
( GV nhận xét, đánh giá)
 3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: ( 2’ ) 
- GV giới thiệu bài học.
- Ghi đầu bài lên bảng.
 b. Nội dung bài: ( 24’ )
 *- Ôn tập lời 1,tập hát lời 2 bài:
 Tìm bạn thân 
- GV bắt nhịp, HS hát lại lời 1.
- Sửa lỗi cho HS.
- Dạo đàn, HS hát, gõ đệm theo phách.
 - GV treo bảng phụ.
- Chỉ bảng,đọc lời ca, HS đọc theo 
- GV đàn cho HS hát
* Lời 2:
- GV đàn và hướng dẫn hs hát từng câu
- Mời từng nhóm hát, GV sửa lỗi.
- Luyện tập từng nhóm.
 *- Tập hát kết hợp gõ đệm theo phách, vận động phụ hoạ bài hát. 
- GV hướng dẫn HS gõ đệm.
 “ Rồi tung tăng ta đi bên nhau...”
 x x x x
- Bắt nhịp cho hs hát+ vỗ tay theo phách
- Dạo đàn, HS hát + gõ đệm có nhạc cụ.
- GV hướng dẫn HS tập vận động phụ hoạ 
- Dạo đàn, Hs hát vận đông theo nhịp 
- Gọi 1 hoặc 2 nhóm lên trình bày bài trước lớp.
 4. Củng cố- dặn dò : ( 3’ ) 
- GV nêu câu hỏi, HS nhắc lại tên bài hát.
- GV đàn cho hs hát kết hợp gõ đệm theo phách.
- NX :
- Nhắc HS về học bài.
- Hát tập thể một bài hát.
- Hai học sinh lên bảng hát.
- Chú ý nghe.
- HS hát lời 1
- Tập sửa sai theo hướng dẫn.
- Tập hát và gõ đệm theo phách.
- Đọc lời ca cùng thầy.
- HS hát
- HS hát theo HD 
– Nhóm hát
--
- Tập hát và gõ đệm theo phách.
- Học sinh thực hiện.
- HS hát+ vỗ đệm
- HS hát + gõ đệm
- HS hát kết hợp vận động phụ hoạ.
Học sinh thực hiện
.- HS trình bày
- Nhắc lại tên bài hát.
- HS t/h
- Học sinh ghi nhớ.
TUẦN 8
Tiết 8
HỌC HÁT BÀI: LÍ CÂY XANH
 Dân ca Nam Bộ
I. MỤC TIÊU:
 - HS hát đúng lời ca, giai điệu lời 1 bài hát: Lí cây xanh.
 - Hát đồng đều, rõ lời. Hát kết hợp gõ đệm theo TT, phách.
 - Hs biết: Lí cây xanh là 1 bài dân ca Nam Bộ.
II. CHUẨN BỊ :
 - GV: Đàn điện tử. Bản đồ hành chính Viết Nam. Bảng phụ chép lời bài hát.
 - HS : Nhạc cụ gõ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Ổn định tổ chức:( 2’ )
- GV hướng dẫn HS khởi động giọng.
 2.Khởi động (2p) 
 - Bài: Tìm bạn thân
- Gọi HS hát lại bài
( GV nhận xét, đánh giá)
 3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: (2 ’ )
- GV giới thiệu bài hát.
- Ghi đầu bài, GV đọc rồi cho hs đọc
- GV treo bản đồ, giới thiệu vị trí khu vưc
và cuộc sống sinh hoạt của người dân Nam Bộ.
 b. Nội dung bài:( 24’ )
 * - Tập hát: Lí cây xanh
- GV treo bảng phụ.
- Chỉ bảng,đọc lời ca, HS đọc theo (3 lần)
- GV đàn, hát mẫu cho HS nghe 
- GV hát mẫu, bắt nhịp hướng dẫn HS tập hát từng câu.
- Bắt nhịp, HS hát lại cả bài
- GV sửa sai cho hs
- Luyện tập dưới nhiều hình thức :
 *- Tập hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca, vận động theo nhịp của bài. 
 + Gõ theo tiết tấu:
- GV hướng dẫn HS hát + gõ đệm nhạc cụ
- Bắt nhịp, hát vỗ tay cùng HS 
- GV đàn giai điệu, HS gõ tiết tấu.
- Gọi 1 nhóm hát. Cả lớp gõ đệm
 “ Cái cây xanh xanh
x x x x
 thì lá cũng xanh...” 
 x x x x 
- Hướng dẫn hát kết hợp gõ đệm theo phách:
 Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh
 * * * * *
 + Tập vận động theo nhịp:
- GV hướng dẫn HS vận động theo nhịp của bài. 
- Dạo đàn, HS hát vận động tại chỗ 
4. Củng cố- dặn dò : ( 2’)
- GV gọi HS nhắc lại tên bài hát.
- Nhắc HS về học bài.
- Hát tập thể một bài hát.
- Hai học sinh lên bảng hát.
- Chú ý nghe, đọc
- HS quan xát
Đọc lời ca 
Tập hát từng câu.
- HS hát cả bài
- sửa sai theo hướng dẫn.
- HS hát theo: Tổ 
 Nhóm
 Cá nhân
- Tập hát và gõ đệm theo TT. 
- Học sinh thực hiện.
- HS t/h
- HS t/h
Học sinh thực hiện.
Nhắc lại tên bài hát.
 - Học sinh ghi nhớ.
TUẦN 9
Tiết 9
ÔN TẬP BÀI HÁT: LÍ CÂY XANH
TẬP NÓI THƠ THEO TIẾT TẤU
 (Tiết tấu của bài Lí cây xanh)
I. MỤC TIÊU:
 - HS hát thuộc lời ca, đúng giai điệu, tập nói theo thơ của bài hát: Lí cây xanh.
 - Tập trình diễn bài hát kết hợp vận động phụ hoạ sinh động.
 - Qua tiết học, HS đọc được bài thơ theo âm hình tiết tấu bài Lí cây xanh.
II. CHUẨN BỊ :
 - GV: Đàn điện tử.
 - HS : Nhạc cụ gõ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Ổn định tổ chức:(2’ )
- GV dao đàn, HS hát 1 bài hát đã học.
 2. Khởi động (2p) 
 - Bài: Lí cây xanh
- Mời 1 nhóm HS hát
 (GV nhận xét, đánh giá)
 3. Bài mới:
*. Giới thiệu bài: ( 1’ ) 
- GV giới thiệu bài học.
- Ghi đầu bài lên bảng
 *. Nội dung bài:
 a) Ôn tập bài: Lí cây xanh ( 10’ )
- GV đàn, HS hát lại bài .
- Sửa lỗi cho HS.
- Bắt nhịp cho cả lớp hát.
- GV y/c HS hát gõ đệm nhạc cụ theo nhịp 2 của bài 
- Gọi HS thực hiện bài trước lớp theo các hình thức đơn ca, song ca và tam ca
(HS nhận xét, GV nhận xét,đánh giá từng tiết mục)
 b) Tập đọc thơ theo tiết tấu của bài.(15’)
+Bài 1: Cái cây xanh xanh 
 Thì lá cũng xanh...
+ Bài 2: Vừa đi vừa nhảy
 Là anh sáo xinh....
 (SGV trang 23, 24)
- GV Hướng dẫn HS thực hiện
- GV đọc trước, HS đọc theo, vừa đọc vừa gõ nhạc cụ
- Chia lớp ra nhiều nhóm luyện tập 
 4. Củng cố- dặn dò: ( 2’ )
- HS nhắc lại tên bài hát
- GV nhận xét giờ học:
- Nhắc Hs về ôn bài
Hát tập thể một bài hát.
- Nhóm học sinh lên bảng hát.
 - Chú ý nghe.
Học sinh thực hiện.
- Cả lớp hát
- Tập hát và gõ đệm theo nhịp. 
- Học sinh thực hiện.
- Tập đọc thơ theo tiết tấu của bài
Học sinh thực hiện.
Nhóm t/h
- Nhắc lại tên bài hát.
- Học sinh ghi nhớ.
TUẦN10
Tiết 10
ÔN TẬP 2 BÀI HÁT: TÌM BẠN THÂN, LÍ CÂY XANH
I. MỤC TIÊU:
 - HS thuộc lời ca, thể hiện đúng tính chất, giai điệu của 2 bài hát: Tìm bạn thân; Lí cây xanh. 
 - HS biết hát kết hợp vỗ tay, gõ đệm theo phách hoặc theo tiết tấu lời ca từng bài
 * Biết vừa hát vừa vận động phụ hoạ các bài hát một cách nhe nhàng.
 - Qua ôn tập giúp các em đọc tốt bài thơ 4 chữ theo tiết tấu: Lí cây xanh.
I. CHUẨN BỊ :
 - GV: Đàn điện tử. 
 - HS : Nhạc cụ gõ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Ổn định tổ chức: ( 2’ )
- GV hướng dẫn HS khởi động giọng.
 2.Khởi động (2p) 
 - Bài: Lí cây xanh
- Gọi 2 HS hát lại bài
( GV nhận xét, đánh giá)
 3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: ( 2’ ) 
- GV giới thiệu bài học.
- Ghi đầu bài lên bảng.
 b. Nội dung bài:
 * - Ôn tập bài hát: Tìm bạn thân. ( 10’ ) 
- GV y/c HS nhắc lại tên bài hát, tác giả sáng tác bài hát.
- GV dạo đàn, HS hát lại bài
- Sửa lỗi cho HS.
- GV đàn, HS hát, gõ đệm theo phách của bài.
- GV đàn, HS hát, gõ đệm tiết tấu
- GV đàn cho HS hát, vận động theo nhịp.
- Gọi vài nhóm hát trước lớp.
- Gọi HS hát cá nhân.
 ( HS nhận xét, GV nhận xét)
 * - Ôn tập bài hát: Lí cây xanh ( 10’ )
- (GV hướng dẫn HS ôn tập bài hát theo các bước trên) 
* Tập đọc thơ 4 chữ: ( 6’ )
- GV đọc thơ, HS đọc theo, vừa đọc vừa gõ tiết tấu.
 + Cái cây xanh xanh
 Thì lá cũng xanh.....
 + Vừa đi vừa nhảy
 Là anh Sáo xinh...
 + Chú bé loắt choắt
 Cái sắc xinh xinh...
 4. Củng cố -dặn dò : ( 2’ )
- GV nhắc lại nội dung bài học
 - GV nhận xét giờ học :
- Nhắc HS về học bài.
Hát tập thể một bài hát.
Hai học sinh lên bảng hát.
 - Chú ý nghe.
- Học sinh thực hiện.
- Tập hát và gõ đệm theo phách.
- Học sinh thực hiện. 
– Nhóm t/h.
 – Cá nhân t/h
 -
- HS hát kết hợp vận động phụ hoạ.
Học sinh thực hiện.
 - Chú ý nghe, gõ
Học sinh thực hiện.
 - Chú ý nghe.
- Học sinh ghi nhớ.
TUẦN 11
Tiết 11
HỌC HÁT BÀI: ĐÀN GÀ CON
 Nhạc: Phi- líp- pen- cô
 Lời: Việt anh
I. MỤC TIÊU:
 - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát: Đàn gà con.
 - Hát đồng đều, rõ lời. Hát kết hợp gõ đệm theo phách.
 *HS nhớ tên bài, tên tác giả sáng tác, đặt lời bài hát.
 - Giúp các em biết yêu quí những con vật xung quanh mình.
II. CHUẨN BỊ:
 - GV: Đàn điện tử. Tranh đàn gà con. Bảng phụ chép lời bài hát.
 - HS : Nhạc cụ gõ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Ổn định tổ chức:( 1’ )
- GV hướng dẫn HS khởi động giọng.
 2.Khởi động (2p) 
-Bài: Tìm bạn thân
- Gọi 3 HS hát(Tốp ca)
( GV nhận xét, đánh giá)
 3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: ( 2’ ) 
- GV cho HS xem tranh và giới thiệu bài hát.
- Ghi đầu bài, hát mẫu bài hát.(2 lần)
 b. Nội dung bài:
 * - Học hát bài: Đàn gà con ( 25’)
- GV treo bảng phụ.
- Chỉ bảng,đọc lời ca, HS đọc theo
- Hướng dẫn hs đọc lời ca theo TT
- GV đàn, hát mẫu cho HS nghe hoặc mở băng mẫu.
- GV hát mẫu, bắt nhịp hướng dẫn HS tập hát từng câu. 
+ Lời 1:
C1: Trông kia đàn gà con lông vàng
C2: Đi theo mẹ tìm ăn trong vườn
C3: Cùng tìm mồi ăn ngon ngon
C4: Đàn gà con đi lon ton.
+ Lời 2:
C1: Thóc vãi rồi nhặt ăn cho nhiều
C2: Uống nước vào là no căng diều
C3: Rồi cùng nhau ta đi chơi
C4: Đàn gà con xinh kia ơi.
- Bắt nhịp, HS hát lại cả bài. 
- GV sửa lỗi.
- Luyện tập theo nhóm
* - Tập hát kết hợp gõ đệm theo phách của bài hát.
- GV hướng dẫn HS gõ đệm có nhạc cụ. 
“ Trông kia đàn gà con lông vàng...
 x x x x
- Bắt nhịp, hát vỗ đệm cùng HS
- Gọi từng nhóm hát.Cả lớp gõ đệm)
 4. Củng cố- dặn dò : ( 2’ )
- GV gọi HS nhắc lại tên bài hát.
- GV nhắc lại nội dung bài học, giáo dục HS phải biết yêu quí, bảo vệ và chăm sóc các con vật nuôi trong nhà.
- Dạo đàn, HS hát lại bài.
 - Nhắc HS về học bài.
Hát tập thể một bài hát.
- Học sinh lên bảng hát.
- Chú ý nghe.
Đọc lời ca theo HD. 
HS nghe.
 – HS tập hát theo GV
- Tập hát từng câu.
- Hát ghép cả bài.
- Tập sửa sai theo hướng dẫn.
 - Tập hát và gõ đệm theo phách của bài hát.
- Học sinh thực hiện.
- Học sinh thực hiện.
Nhắc lại tên bài hát. 
 - Học sinh ghi nhớ.
TUẦN 12
Tiết 12
ÔN TẬP BÀI HÁT: ĐÀN GÀ CON 
I. MỤC TIÊU:
 - HS hát đúng giai điệu và thuộc 2 lời của bài hát: Đàn gà con 
 - Tập trình diễn hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản
 - Giúp các em biết yêu quí, bảo vệ những con vật xung quanh mình.
II. CHUẨN BỊ:
 - GV: Đàn điện tử. 
 - HS : Nhạc cụ gõ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Ổn định tổ chức: (2’)
- GV hướng dẫn HS khởi động giọng.
 2.Khởi động (2p) 
 - Bài: Đàn gà con
- Mời2, 3 HS hát lại bài
( GV nhận xét, đánh giá)
 3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: ( 2’ ) 
- GV giới thiệu bài học.
- Ghi đầu bài lên bảng.
 b. Nội dung bài:
 * Ôn tập bài hát: Đàn gà con ( 8’ ) 
- GV dạo đàn, HS hát lại bài
- Sửa lỗi cho HS.
- GV đàn HS hát, gõ đệm theo phách 
- GV đàn, HS hát, gõ đệm tiết tấu
 *Tập trình diễn tiết mục với bài hát ( 15’ ) 
- GV đàn cho HS hát, vận động theo nhịp 
- GV HD HS thực hiện động tác phụ hoạ.
- Dạo đàn, HS hát phụ hoạ tại chỗ
- Gọi từng nhóm hát trước lớp.
- Gọi HS lên trình bầy bài trước lớp.
 ( HS nhận xét, GV nhận xét)
4. Củng cố- dặn dò ( 3’ )
- GV nhắc lại tên bài, tên tác giả sáng tác.
- GV nhận xét giờ học,
- Nhắc HS về học bài.
- Hát tập thể một bài hát.
- Hai học sinh lên bảng hát.
 - Chú ý nghe.
- Học sinh thực hiện.
- Sửa sai theo hướng dẫn.
- Hát và gõ đệm theo phách.
- Học sinh thực hiện.
HS hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Học sinh thực hiện.
 – Nhóm t/h.
 – Cá nhân t/h. - 
 - Ch - Học sinh thực hiện. 
 - Chú ý nghe. 
 - Học sinh ghi nhớ.
TUẦN 13
Tiết 13
HỌC HÁT BÀI: SẮP ĐẾN TẾT RỒI
 Nhạc và lời: Hoàng VânI. MỤC TIÊU:
 - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát: Sắp đến tết rồi
 - HS biết vừa hát vừa gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca. Hát kết hợp vận động 
 - Giúp các em hiểu được ý nghĩa của ngày tết cổ truyền dân tộc.
II. CHUẨN BỊ:
 - GV: Đàn điện tử. Bảng phụ chép lời bài hát.
 - HS : Nhạc cụ gõ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Ổn định tổ chức: (2’ )
- GV hướng dẫn HS khởi động giọng.
 2.Khởi động (2p) 
- Bài: Đàn gà con
- Mời HS hát lại bài
 ( GV nhận xét, đánh giá tiết mục)
 3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: ( 2’ ) 
- GV giới thiệu bài hát.
- Ghi đầu bài, hát mẫu bài hát.
 b. Nội dung bài:
*. Học hát bài: Sắp đến tết rồi ( 25’ )
- GV treo bảng phụ.
- Chỉ bảng,đọc lời ca, HS đọc theo
- GVdạo đàn, hát mẫu cho HS nghe lại bài lần 
- GV hát mẫu, bắt nhịp hớng dẫn HS tập hát từng câu. 
C1:Sắp đến tết rồi, đến trường rất vui
C2: Sắp đến tết rồi, về nhà rất vui
C3: Mẹ mua cho áo mới nhé, .. mừng ghê
C4: Mùa xuân nay em đã lớn, . ông bà.
- Bắt nhịp cho hs hát cả bài
- GV sửa lỗi. 
- Cho hs luyện tập tại chỗ.
- GV hướng dẫn HS vỗ tay theo tiết tấu.
 Sắp đến tết rồi, đến trường rất vui
 * * * * * * * *
 -HD hs hát, gõ đệm theo phách :
 Sắp đến tết rồi, đến trường rất vui
 x x xx x x x
- GV chia lớp ra nhiều nhóm luyện tập
- GV hướng dẫn HS nhún theo nhịp của bài.
- GV đàn HS hát,vận động tại chỗ
4.Củng cố- dặn dò:( 3’ ) 
- GV gọi HS nhắc lại tên bài, tên tác giả sáng tác.
- GV nhắc lại,giảng thêm cho HS biết vài nét về cái tết cổ truyền của dân tộc.
- Nhắc HS về học bài.
- Hát tập thể một bài hát.
- Nhóm học sinh lên hát.
- Chú ý nghe.
- Đọc lời ca theo HD
- HS nghe
- Tập hát từng câu.
- Hát ghép cả bài.
- HS sửa sai.
- HS t/h
- Hát kết hợp vỗ đệm theo TT
- Hát kết hợp vỗ đệm theo phách
- HS tập theo: Tổ, nhóm, cá nhân
- HS t/h
- Nhắc lại tên bài hát.
- Học sinh ghi nhớ
TUẦN 14
Tiết 14
ÔN TẬP BÀI HÁT: SẮP ĐẾN TẾT RỒI
I. MỤC TIÊU:
 - HS hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát: Sắp đến tết rồi. 
 - HS biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản.
 - Giúp các em biết đôi nét về cái tết cổ truyền của dân tộc.
II. CHUẨN BỊ:
 - GV: Đàn điện tử. 
 - HS : Nhạc cụ gõ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Ổn định tổ chức: ( 2’ )
- GV hướng dẫn HS khởi động giọng.
 2. Khởi động (2p) 
 KT trong quá trình luyện tập.
 3. Bài mới:( 2’ )
a. Giới thiệu bài: 
- GV giới thiệu bài học.
- Ghi đầu bài lên bảng.
 b. Nội dung bài:
 *. Ôn tập bài hát: Sắp đến tết rồi ( 26 ’ ) 
- GV dạo đàn, HS hát lại bài
- Sửa lỗi cho HS.
- GV đàn, HS hát+ gõ đệm theo phách của bài). 
- GV đàn cho HS hát, vận động theo nhịp 
- Mời 1 vài nhóm HS lên trình bầy bài trước lớp theo các hình thức : Đơn Ca, song ca, tam ca.
 (HS nhận xét, GVnhận xét đánh giá từng tiết mục)
 4.Củng cố- dặn dò ( 2’ )
- HS nhắc lại tên bài, tên tác giả sáng tác
- GV nhận xét giờ học:
- GV đàn, HS hát lại bài có phụ họa
 - Nhắc HS về học bài.
- Hát tập thể một bài hát.
 - Chú ý nghe.
- Học sinh thực hiện.
- HS sửa sai.
- Hát và gõ đệm theo phách.
- Học sinh thực hiện.
- HS hát kết hợp vận động phụ hoạ.
Học sinh nghe
 - Chú ý nghe.
- Học sinh thực hiện. 
 - - Học sinh ghi nhớ.
TUẦN 15
Tiết 15
ÔN TẬP 2 BÀI HÁT: ĐÀN GÀ CON
 SẮP ĐẾN TẾT RỒI
I. MỤC TIÊU:
 - HS hát đúng giai điệu, thuộc lời ca 2 bài hát: Đàn gà con và Sắp đến tết rồi. 
 - Biết 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an am nhac lop 1 ca nam_12296265.doc