Giáo án Toán 1 - Các số 1, 2, 3

KẾ HOẠCH DẠY HỌC

BÀI CÁC SỐ 1, 2, 3

I. Mục tiêu cần đạt:

 Học xong bài này, học sinh có khả năng:

1. Có khái niệm ban đầu về số 1, số 2, số 3.

2. Biết đọc, viết các số 1, 2, 3.

3. Đếm được các số từ 1 đến 3 và từ 3 đến 1.

4. Nhận diện được số lượng các vật và viết số lượng đó bằng các số 1 hoặc 2 hoặc 3.

II. Các hoạt động chủ yếu:

1. Hoạt động 1: Khởi động hát bài Em yêu trường em (thời gian: 1 phút)

- Hoạt động lựa chọn: lắng nghe, hát.

- Hình thức tổ chức: cả lớp.

2. Hoạt động 2: Đặt vấn đề và dẫn dắt vào bài học

- Hoạt động lựa chọn: lắng nghe, trả lời.

- Hình thức tổ chức: cả lớp, cá nhân.

 

docx 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 803Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 1 - Các số 1, 2, 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC
Thứ......., ngày.....tháng.....năm.........
Giáo viên (sinh viên): Nay Y Shu	MSSV: 41.01.901.156
KẾ HOẠCH DẠY HỌC 
BÀI CÁC SỐ 1, 2, 3
Mục tiêu cần đạt: 
Học xong bài này, học sinh có khả năng:
Có khái niệm ban đầu về số 1, số 2, số 3.
Biết đọc, viết các số 1, 2, 3.
Đếm được các số từ 1 đến 3 và từ 3 đến 1.
Nhận diện được số lượng các vật và viết số lượng đó bằng các số 1 hoặc 2 hoặc 3.
Các hoạt động chủ yếu:
Hoạt động 1: Khởi động hát bài Em yêu trường em (thời gian: 1 phút)
Hoạt động lựa chọn: lắng nghe, hát.
Hình thức tổ chức: cả lớp.
Hoạt động 2: Đặt vấn đề và dẫn dắt vào bài học
Hoạt động lựa chọn: lắng nghe, trả lời.
Hình thức tổ chức: cả lớp, cá nhân.
Thời gian
Hoạt động 
của giáo viên
Hoạt động mong đợi 
ở học sinh
2 phút
Bạn nào có thể cho thầy và các bạn biết tranh trên bảng vẽ gì?
Bao nhiêu bông hoa?
Các con có biết cách viết khác của ba bông hoa không?
2 – 3 HS trả lời
Bông hoa
Ba bông hoa
Không
Hoạt động 3: Nhằm đạt mục tiêu số 1, 2.
Hoạt động lựa chọn: quan sát, trả lời.
Hình thức tổ chức: cả lớp, cá nhân.
Thời gian
Hoạt động 
của giáo viên
Hoạt động mong đợi 
ở học sinh
10 phút
Hoạt động: Làm quen với số 1
Quan sát tranh trên bảng và cho thầy biết tranh bảng vẽ gì?
Bao nhiêu con chim?
Tranh này vẽ gì?
Bao nhiêu em bé?
Tranh này vẽ gì?
Bao nhiêu chấm tròn?
Tranh này vẽ gì?
Bao nhiêu con tính?
Vậy Một con chim, Một em bé, Một chấm tròn, Một con tính có chung tiếng gì?
Một có kí hiệu toán học là gì?
1 được viết như thế nào?
Hoạt động: Làm quen với số 2
 Quan sát tranh trên bảng và cho thầy biết tranh bảng vẽ gì?
Bao nhiêu con chim?
Tranh này vẽ gì?
Bao nhiêu em bé?
Tranh này vẽ gì?
Bao nhiêu chấm tròn?
Tranh này vẽ gì?
Bao nhiêu con tính?
Vậy Hai con chim, Hai em bé, Hai chấm tròn, Hai con tính có chung tiếng gì?
Một có kí hiệu toán học là gì?
2 được viết như thế nào?
Hoạt động: Làm quen với số 3
 Quan sát tranh trên bảng và cho thầy biết tranh bảng vẽ gì?
Bao nhiêu bông hoa?
Tranh này vẽ gì?
Bao nhiêu em bé?
Tranh này vẽ gì?
Bao nhiêu chấm tròn?
Tranh này vẽ gì?
Bao nhiêu con tính?
Vậy Ba bông hoa, Ba em bé, Ba chấm tròn, Ba con tính có chung tiếng gì?
Ba có kí hiệu toán học là gì?
Ba được viết như thế nào?
Vậy các đã trả lời được câu hỏi của đầu bài chưa?
1 – 2 HS trả lời
con chim
Một con chim
1 – 2 HS trả lời
Em bé
1 – 2 HS trả lời
Một em bé
Chấm tròn
Một chấm tròn
Con tính
Một con tính
Chung tiếng một
1 – 2 HS 
1
Viết là 1
1 – 2 HS trả lời
Con chó
Hai con chó
1 – 2 HS trả lời
Em bé
1 – 2 HS trả lời
Hai em bé
Chấm tròn
Hai chấm tròn
Con tính
Hai con tính
Chung tiếng Hai
1 – 2 HS 
2
Viết là 2
1 – 2 HS trả lời
Bông hoa
Ba con chó
1 – 2 HS trả lời
Em bé
1 – 2 HS trả lời
Ba em bé
Chấm tròn
Ba chấm tròn
Con tính
Ba con tính
Chung tiếng Ba
1 – 2 HS 
3
Viết là 3
Rồi, viết là 3 bông hoa.
Hoạt động 4: Nhằm đạt mục tiêu 3, 4.
Hoạt động lựa chọn: Quan sát, lắng nghe và trả lời (trên phiếu học tập).
Hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm đôi.
Thời gian
Hoạt động 
của giáo viên
Hoạt động mong đợi 
ở học sinh
5 phút
Hoạt động: Đếm xuôi, đếm ngược các số 1, 2, 3 (hình thức: Nhóm đôi)
Các con hãy viết số lượng ô vuông dưới mỗi cột tương ứng?
Mời một bạn đọc các số trên bảng.
Cả cùng đọc các số trên bảng nào.
Mời một bạn đọc các số trên bảng.
Cả lớp cùng đọc các số trên bảng nào.
Hoạt động: Điền số lượng của vật và vẽ vật (cá nhân)
Các con hãy viết số lượng của các vật trên bảng.
Các con hãy viết số hoặc vẽ chấm tròn trên bảng.
Cột 1 là 1, cột 2 là 2, cột 3 là 3; cột 4 là 3, cột 5 là 2; cột 6 là 1.
Viết
Đọc
Đọc
Đọc
Đọc
6 HS lên viết
9 HS lên viết
Củng cố và đánh giá:
Mời một em nhắc lại cho thầy các số mà hôm nay chúng ta được học.
Hôm nay lớp ta học rất tốt.
Các con về nhà xem lại bài học hôm nay và chuẩn bị tiếp theo nhé.
Chuẩn bị: 
GV: Tranh con chim, em bé, chấm tròn, con tính, bông hoa; phiếu học tập.
HS: SGK Toán lớp 1, bảng con.

Tài liệu đính kèm:

  • docxCac so 1 2 3_12230202.docx