Giáo án Câu lạc bộ lớp 4 - Tuần 15, 16

DUNG SINH HOẠT:

GIẢI TOÁN VỀ 4 PHÉP TÍNH TRÊN STN

THÔNG QUA TRÒ CHƠI TIẾP SỨC.

 (2 tiết)

I/ MỤC TIÊU: - Củng cố giải toán về 4 phép tính trên số tự nhiên.

- Phát động HS sưu tầm dạng toán về tìm số TBC, tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

 II/ CHUẨN BỊ : BT theo nd sinh hoạt .

III / CÁC HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHỦ YẾU:

*HĐ1: Khởi động : Hát tập thể bài ‘‘ Em yêu hòa bình ’’

*HĐ2 : Thi giải toán ( HS Thi giải toán tiếp sức )

- GV phụ trách tổ chức cho HS sinh hoạt CLB dưới sự điều khiển của Ban cán bộ:

Bài 1. Người ta xếp 4235 cái cốc vào các hộp, mỗi hộp 6 cái cốc. Hỏi có thể xếp được nhiều nhất bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái cốc?

Bài 2. Một xe ô tô chạy 12km thì hết 1l xăng. Nếu phải chạy quãng đường dài 180km thì hết bao nhiêu lít xăng?

Bài 3. Mỗi lớp học cần xếp đúng 35 chiếc ghế. Hỏi có 985 chiếc ghế thì xếp được vào nhiều nhất bao nhiêu lớp học và còn thừa bao nhiêu chiếc ghế?

Bài 4. Một cửa hàng có 36 bao gạo như nhau, mỗi bao chứa 50kg gạo. Cửa hàng đã bán được tổng số gạo. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo.

Bài 5. Người ta xếp các gói kẹo vào các hộp, mỗi hộp 30 gói. Hỏi có thể xếp 2 000gói kẹo vào nhiều nhất bao nhiêu hộp và còn thừa bao nhiêu gói kẹo?

Bài 6. Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 4080m2 và chiều rộng là 48m. Tính chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật đó.

 

doc 6 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 1387Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Câu lạc bộ lớp 4 - Tuần 15, 16", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 15 Ngày soạn: 13/12/2017 
 Ngày dạy: Thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017
TOÁN
NỘI DUNG SINH HOẠT:
GIẢI TOÁN VỀ 4 PHÉP TÍNH TRÊN STN 
THÔNG QUA TRÒ CHƠI TIẾP SỨC.
	(2 tiết)
I/ MỤC TIÊU: - Củng cố giải toán về 4 phép tính trên số tự nhiên.
- Phát động HS sưu tầm dạng toán về tìm số TBC, tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
 II/ CHUẨN BỊ : BT theo nd sinh hoạt .
III / CÁC HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHỦ YẾU: 
*HĐ1: Khởi động : Hát tập thể bài ‘‘ Em yêu hòa bình ’’
*HĐ2 : Thi giải toán ( HS Thi giải toán tiếp sức )
- GV phụ trách tổ chức cho HS sinh hoạt CLB dưới sự điều khiển của Ban cán bộ:
Bài 1. 	Người ta xếp 4235 cái cốc vào các hộp, mỗi hộp 6 cái cốc. Hỏi có thể xếp được nhiều nhất bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái cốc?	
Bài 2. 	Một xe ô tô chạy 12km thì hết 1l xăng. Nếu phải chạy quãng đường dài 180km thì hết bao nhiêu lít xăng?	
Bài 3. Mỗi lớp học cần xếp đúng 35 chiếc ghế. Hỏi có 985 chiếc ghế thì xếp được vào nhiều nhất bao nhiêu lớp học và còn thừa bao nhiêu chiếc ghế?
Bài 4. Một cửa hàng có 36 bao gạo như nhau, mỗi bao chứa 50kg gạo. Cửa hàng đã bán được tổng số gạo. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo.
Bài 5. Người ta xếp các gói kẹo vào các hộp, mỗi hộp 30 gói. Hỏi có thể xếp 2 000gói kẹo vào nhiều nhất bao nhiêu hộp và còn thừa bao nhiêu gói kẹo?
Bài 6. Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 4080m2 và chiều rộng là 48m. Tính chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật đó.
*HĐ3 : Phát động HS sưu tầm dạng toán tìm số TBC, tìm hai số khi biết tổng và hiệu hai số đó.
 - Chủ tịch hội đồng tự quản phát động mỗi thành viên trong CLB về nhà sưu tầm các dạng toán về tìm số TBC, tìm hai số khi biết tổng và hiệu hai số đó.
IV/ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ : Nhận xét, tuyên dương, dặn dò ,giao nhiệm vụ tuần tới .
	TIẾNG VIỆT
NỘI DUNG SINH HOẠT:
ÔN TẬP CÂU HỎI, DẤU CHẤM HỎI. VIẾT THƯ
I. MỤC TIÊU: - Củng cố về câu hỏi , dấu chấm hỏi thông qua các trò chơi.
- Tổ chức viết thư thăm hỏi các chú bộ đội đảo xa.
 II/ CHUẨN BỊ : BT theo nd sinh hoạt .
III / CÁC HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHỦ YẾU: 
*HĐ1: Khởi động : Chơi tập thể trò chơi “Chuyền hoa”
*HĐ2 : Ôn tập, củng cố về câu hỏi, dấu chấm hỏi ( HS ôn tập thông qua trò chơi “ Truyền điện” )
- GV phụ trách tổ chức cho HS sinh hoạt CLB dưới sự điều khiển của Ban cán bộ:
Bµi 1: ViÕt mét c©u c©u hái víi môc ®Ých kh¸c cho mçi t×nh huèng sau:
a)Khen mét ngêi b¹n cã lßng tèt ®· gióp ®ì m×nh mét viÖc quan träng:
b) Kh¼ng ®Þnh mét ®iÒu m×nh biÕt vÒ thµnh tÝch häc tËp cña mét ngêi b¹n:
c) Muèn b¹n gióp m×nh mét viÖc cô thÓ nµo ®ã:
Bµi 2: G¹ch ch©n tõ nghi vÊn trong mçi c©u hái sau:
a) CËu cã biÕt ch¬i cê vua kh«ng?
b) Anh võa míi ®i häc vÒ µ?
c) MÑ s¾p ®i chî cha?
d) Lµm sao b¹n l¹i khãc?
Bµi 3: Khoanh vµo ch÷ c¸i tríc t×nh huèng cha thÓ hiÖn phÐp lÞch sù cña ngêi hái:
a) MÑ hái S¬n: “MÊy giê con tan häc?”
b) S¬n hái Hµ: “MÊy giê sÏ häp líp?”
c) Th¾ng hái Liªn: “Mîn bót ch× mµu mét lóc cã ®îc kh«ng?”
d) LiÖn hái mÑ: “Tèi nay mÑ cã bËn kh«ng ¹?”
e) Hµ thá thÎ víi bµ: “Bµ cã cÇn ch¸u x©u kim gióp bµ kh«ng ¹?”
g) Ph¬ng hái Th¶o: “ V× sao h«m qua kh«ng ®i häc?”
Bµi 4: Em h·y ®Æt c©u hái thÓ hiÖn th¸i ®é lÞch sù khi hái trong mçi t×nhh uèng sau:
Em hái mét ngêi lín tuæi vÒ ®êng ®i:
Em hái mÑ xem m×nh ®îc ¨n g× trong b÷a c¬m tèi?
*HĐ3 : Tổ chức viết thư thăm hỏi các chú bộ đội đảo xa.
- Các thành viên trong CLB viết cá nhân.
IV/ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ : Nhận xét, tuyên dương, dặn dò ,giao nhiệm vụ tuần tới .
TUẦN 16 Ngày soạn: 20/12/2017 
 Ngày dạy: Thứ sáu ngày 22 tháng 12 năm 2017
TOÁN
NỘI DUNG SINH HOẠT:
THI GIẢI TOÁN ĐỐ VUI VỀ TÌM HAI SỐ BIẾT 2 HIỆU SỐ.
(2 tiết)
I. MỤC TIÊU: 	Thi giải toán đố vui về tìm 2 số biết 2 hiệu số thông qua giao lưu các thành viên.
 II/ CHUẨN BỊ : BT theo nd sinh hoạt .
III / CÁC HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHỦ YẾU: 
*HĐ1: Khởi động : Hát tập thể bài ‘‘ Em yêu hòa bình ’’
*HĐ2 : Thi giải toán ( HS Thi giải toán giao lưu )
- GV phụ trách tổ chức cho HS sinh hoạt CLB dưới sự điều khiển của Ban cán bộ:
Bài 1: Để chuẩn bị cho năm học mới, hai bạn Vĩnh và Kim đi mua sắm sách vở. Vĩnh mua 15 quyển vở, Kim mua nhiều hơn hơn Vĩnh 5 quyển vở cùng loại và phải trả nhiều hơn Vĩnh 20.000 đồng. Hỏi mỗi bạn phải trả bao nhiêu tiền mua vở?
	Bài giải
	Giá tiền một quyển vở là:
	20.000 : 5 = 4.000 (đồng)
	Số tiền bạn Vĩnh mua hết là:
	4.000 x 15 = 60.000 (đồng)
	Số tiền bạn Kim mua hết là:
	60.000 + 20.000 = 80.000 (đồng)
	Đáp số: Vĩnh: 60.000 đồng
	 Kim: 80.000 đồng
	Bài 2: Một hiệu sách, lần thứ nhất bán được 27 quyển vở. Lần thứ hai bán được 40 quyển vở cùng loại và nhận nhiều tiền hơn lần trước 52.000 đồng. Hỏi mỗi lần bán hiệu sách nhận bao nhiêu tiền?
	Bài giải
Số quyển vở lần sau bán nhiều hơn làn trước là:
	40 – 27 = 13 (quyển)
	Giá tiền một quyển vở là:
	52.000 : 13 = 4.000 (đồng)
	Số tiền hiệu sách nhận được khi bán lần thứ hai là:
	4.000 x 40 = 160.000 (đồng)
	Số tiền hiệu sách nhận được khi bán lần thứ nhất là:
	160.000 – 52.000 = 108.000 (đồng)
	Đáp số: Lần thứ nhất: 108.000 đồng
	 Lần thứ hai: 160.000 đồng
	Bài 3: Hồng mua 3 cái bút và 5 quyển vở hết 39.000 đồng. Hoa mua 3 cái bút và 9 quyển vở cùng loại như Hồng hết 51.000 đồng. Tính giá tiền một cây bút, một quyển vở?
	Phân tích:
	Ta thấy Hồng và Hoa, mỗi người mua 3 cây bút cùng loại nên số tiền mua bút của hai bạn bằng nhau. Số tiền chênh lệch là do số vở cùng loại chênh lệch.
	Bài giải
Cách 1:
Số vở bạn Hoa mua nhiều hơn số vở bạn Hồng mua là:
	9 – 5 = 4 (quyển)
	Số tiền mua 4 quyển vở là:
	51.000 – 39.000 = 12.000 (đồng)
	Giá tiền một quyển vở là:
	12 : 4 = 3.000 (đồng)
	Số tiền mua 5 quyển vở là:
	3.000 x 5 = 15.000 (đồng)
	Số tiền mua 3 cây bút là:
	39.000 – 15.000 = 24.000 (đồng)
	Giá tiền một cây bút là:
	24.000 : 3 = 8.000 (đồng)
	Đáp số: Vở: 3.000 đồng
	 Bút: 8.000 đồng
Cách 2:
Giá tiền 4 quyển vở là:
	3 cây bút + 9 quyển vở = 51.000 đồng
	3 cây bút + 5 quyển vở = 39.000 đồng
0 cây bút + 4 quyển vở = 12.000 đồng (Đây là PP khử đi một đại lượng)
	Giá tiền một quyển vở là:
	12.000 : 4 = 3.000 (đồng)
Số tiền mua 5 quyển vở là:
	3.000 x 5 = 15.000 (đồng)
	Số tiền mua 3 cây bút là:
	39.000 – 15.000 = 24.000 (đồng)
Gái tiền một cây bút là:
	24.000 : 3 = 8.000 (đồng)
	Đáp số: Vở: 3.000 đồng
	 Bút: 8.000 đồng
	Bài 4: 	Chị Vĩnh mua 2 mét vải xanh và 6 mét vải hoa. Chị Linh mua 2 mét vải xanh và 9 mét vải hoa cùng loại. Chị Vĩnh phải trả 380.000 đồng. Chị Linh phải trả 530.000 đồng. Tính giá tiền một mét vải mỗi loại?
	(Tương tự cách giải ở bài tập 3, ta có: Một mét vải hoa: 50.000 đồng
Một mét vải xanh: 40.000 đồng)
*HĐ3 : Phát động HS sưu tầm dạng toán về nhiều hơn, ít hơn.
 - Chủ tịch hội đồng tự quản Phát động mỗi thành viên trong CLB về nhà sưu tầm các bài toán về tìm hai số khi biết 2 hiệu số.
IV/ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ : Nhận xét, tuyên dương, dặn dò ,giao nhiệm vụ tuần tới .
	TIẾNG VIỆT
NỘI DUNG SINH HOẠT:
CẢM THỤ VĂN HỌC. CA NGỢI ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ.
I. MỤC TIÊU: - Cảm thụ một đoạn thơ hay trong bài “Tình quân dân”.
-Thi kể chuyện, hát, ngâm thơ ca ngợi anh bộ đội Cụ Hồ.
 II/ CHUẨN BỊ : BT theo nd sinh hoạt .
III / CÁC HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHỦ YẾU: 
*HĐ1: Khởi động : Chơi tập thể trò chơi “Alibaba”
*HĐ2 : - Cảm thụ một đoạn thơ hay trong bài “Tình quân dân”.
 GV phụ trách tổ chức cho HS sinh hoạt CLB :
Đề bài: Trong bµi Tình quân dân, nhµ th¬ Hoµng Trung Th«ng cã viÕt:
C¸c anh vÒ
M¸i Êm nhµ vui
TiÕng h¸t c©u cêi
Rén rµng xãm nhá.
C¸c anh vÒ
Tng bõng tríc ngâ,
Líp líp ®µn em hín hë ch¹y theo sau.
MÑ giµ bÞn rÞn ¸o n©u
Vui ®µn con ë rõng s©u míi vÒ.
Em h·y cho biÕt: Nh÷ng h×nh ¶nh nµo thÓ hiÖn niÒm vui cña xãm nhë khi bé ®éi vÒ? V× sao c¸c anh bé ®éi ®îc mäi ngêi mõng rì ®ãn chµo nh vËy?
Gîi ý
-Nh÷ng h×nh ¶nh thÓ hiÖn niÒm vui cña xãm nhá khi bé ®éi vÒ: m¸i Êm nhµ vui, tiÕng h¸t c©u cêi rén rµng xãm nhá, líp líp ®µn em hín hë ch¹y theo sau, mÑ giµ bÞn rÞn ¸o n©u. (NiÒm vui cña mÑ giµ khi ®ãn bé ®éi vÒ thËt khã nãi nªn lêi, chØ dån nÐn bªn ngoµi mµ kh«ng biÓu lé ra bªn ngoµi).
-C¸c anh bé ®éi ®îc mäi ngêi mõng rì ®ãn chµo nh vËy bëi v×: c¸c anh ®i chiÕn ®Êu b¶o vÖ quª h¬ng, ®Êt níc, s½n sµng hi sinh th©n m×nh ®Ó ®em l¹i cuéc sèng Êm no h¹nh phóc cho mäi ngêi; c¸c anh lµ con em cña nh©n d©n, lu«n gÇn gòi gióp ®ì mäi ngêi víi t×nh c¶m yªu th¬ng ®Ñp ®Ï.
- HS suy nghĩ làm bài cá nhân.
- Cá nhân trình bày bài làm, GV phụ trách cùng các thành viên CLB nhận xét.
*HĐ3 : -Thi kể chuyện, hát, ngâm thơ ca ngợi anh bộ đội Cụ Hồ.
- Các thành viên trong CLB tham gia thi dưới sự điều khiển của Chủ tịch hội đồng tự quản .
IV/ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ : Nhận xét, tuyên dương, dặn dò ,giao nhiệm vụ tuần tới .

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an cau lac bo lop 4 tuan 1516_12229199.doc