Giáo án Đạo đức 1 - Tuần 12 đến 16

BÀI 6. NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ

A. MỤC TIÊU:

-Trẻ em có quyền có quốc tịch. Biết được tên nước, nhận biết được Quốc kì, Quốc ca của Tổ quốc Việt Nam.

-Nêu được : Khi chào cờ cần phải bỏ mũ nón, đứng nghiêm, mắt nhìn Quốc kì

-Thực hiện nghiêm trang khi chào cờ đầu tuần. .(HS khá giỏi biết nghiêm trang khi chào cờ là thể hiện lòng tôn kính Quốc kỳ và yêu quý Tổ quốc Việt Nam.)

 - Tôn kính Quốc kì và yêu quý Tổ quốc Việt Nam.

B. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:

- Vở bài tập Đạo đức 1 .

- Một lá cờ Việt Nam (đúng qui cách, bằng vải hoặc giấy).

- Bài hát “Lá cờ Việt Nam”.

- Bút màu, giấy vẽ, và một lá cờ nhỏ có cán cầm.

 C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

 

docx 12 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 29/12/2020 Lượt xem 353Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đạo đức 1 - Tuần 12 đến 16", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN 12
 NGÀY SOẠN:
 NGÀY DẠY:..
BÀI 6. NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ
A. MỤC TIÊU:
-TRẺ EM CÓ QUYỀN CÓ QUỐC TỊCH. BIEÁT ÑÖÔÏC TEÂN NÖÔÙC, NHAÄN BIEÁT ÑÖÔÏC QUOÁC KÌ, QUOÁC CA CUÛA TOÅ QUOÁC VIEÄT NAM.
-Neâu ñöôïc : Khi chaøo côø caàn phaûi boû muõ noùn, ñöùng nghieâm, maét nhìn Quoác kì
-THÖÏC HIEÄN NGHIEÂM TRANG KHI CHAØO CÔØ ÑAÀU TUAÀN. .(HS KHAÙ GIOÛI BIEÁT NGHIEÂM TRANG KHI CHAØO CÔØ LAØ THEÅ HIEÄN LOØNG TOÂN KÍNH QUOÁC KYØ VAØ YEÂU QUYÙ TOÅ QUOÁC VIEÄT NAM.)
 - TOÂN KÍNH QUOÁC KÌ VAØ YEÂU QUYÙ TOÅ QUOÁC VIEÄT NAM.	
B. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- VỞ BÀI TẬP ĐẠO ĐỨC 1 .
- MỘT LÁ CỜ VIỆT NAM (ĐÚNG QUI CÁCH, BẰNG VẢI HOẶC GIẤY).
- BÀI HÁT “LÁ CỜ VIỆT NAM”.
- BÚT MÀU, GIẤY VẼ, VÀ MỘT LÁ CỜ NHỎ CÓ CÁN CẦM.
 C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. ỔN ĐỊNH: CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
2. BÀI MỚI:
* GIỚI THIỆU BÀI: GHI TỰA
* HOẠT ĐỘNG 1: QUAN SÁT TRANH BÀI TẬP 1 VÀ ĐÀM THOẠI.
- YÊU CẦU HỌC SINH QUAN SÁT TRANH VÀ THẢO LUẬN CÂU HỎI:
- CÁC BẠN NHỎ TRONG TRANH ĐANG LÀM GÌ? 
- CÁC BẠN ĐÓ LÀ NGƯỜI NƯỚC NÀO? VÌ SAO EM BIẾT?
KẾT LUẬN: CÁC BẠN NHỎ TRONG TRANH ĐANG GIỚI THIỆU, LÀM QUEN VỚI NHAU. MỖI BẠN MANG MỘT QUỐC TỊCH RIÊNG: VIỆT NAM, LÀO, TRUNG QUỐC, NHẬT BẢN. TRẺ EM CÓ QUYỀN CÓ QUỐC TỊCH. QUỐC TỊCH CỦA CHÚNG TA LÀ VIỆT NAM.
Nghæ
* HOẠT ĐỘNG 2: QUAN SÁT TRANH NÊU NHẬN XÉT CHO TỪNG TRANH.
- CHIA NHÓM VÀ NÊU YÊU CẦU CHO TỪNG NHÓM: TỪNG NHÓM QUAN SÁT TRANH VÀ NÊU NHẬN XÉT. TRANH 1, 2, 3:
+ NHỮNG NGƯỜI TRONG TRANH ĐANG LÀM GÌ?
- TRANH 1,2:
+ TƯ THẾ ĐỨNG CỦA HỌ NHƯ THẾ NÀO?
+ VÌ SAO HỌ ĐỨNG NHƯ THẾ?
- TRANH 3: VÌ SAO HỌ SUNG SƯỚNG CÙNG NHAU NÂNG LÁ CỜ TỔ QUỐC? 
- KHI CHAØO CÔØ PHAÛI ÑÖÙNG TÖ THEÁ NHÖ THEÁ NAØO? 
KẾT LUẬN: QUỐC KÌ TƯỢNG TRƯNG CHO MỘT NƯỚC. QUỐC KÌ VIỆT NAM MÀU ĐỎ, Ở GIỮA CÓ NGÔI SAO MÀU VÀNG (GIỚI THIỆU CHO HỌC SINH XEM LÁ CỜ). QUỐC CA LÀ BÀI HÁT CHÍNH THỨC CỦA MỘT NƯỚC DÙNG KHI CHÀO CỜ. KHI CHÀO CỜ ( BỎ MỦ NÓN; SỬA SANG LẠI ĐẦU TÓC, QUẦN ÁO CHỈNH TỀ; ĐỨNG NGHIÊM; MẮT HƯỚNG VỀ QUỐC KÌ). NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ ĐỂ BÀY TỎ LÒNG TÔN KÍNH QUỐC KÌ, THỂ HIỆN TÌNH YÊU ĐỐI VỚI TỔ QUỐC VIỆT NAM.
* HOẠT ĐỘNG 3: LÀM BÀI TẬP 3.
- GỌI MỘT HỌC SINH NÊU YÊU CẦU BÀI HOẶC GỢI Ý HỌC SINH: NHẬN XÉT XEM TRANH VỀ BẠN NÀO CHƯA NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ.
- GỌI ĐẠI DIỆN HỌC SINH LÊN TRÌNH BÀY.
- NHẬN XÉT.
KẾT LUẬN: KHI CHÀO CỜ PHẢI ĐỨNG NGHIÊM TRANG KHÔNG QUÂY NGANG QUÂY NGỬA HAY NÓI CHUYỆN RIÊNG.
3. NHAÄN XEÙT – DAËN DOØ:
HÁT.
- LẮNG NGHE, LẶP LẠI
- QUAN SÁT, TLCH.
- THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI 4 (5).
- TỪNG NHÓM LÊN TRÌNH BÀY KẾT QUẢ THẢO LUẬN.
- HS NEÂU
- QUAN SÁT, LẮNG NGHE.
- NÊU YÊU CẦU BÀI TẬP 3. (NẾU ĐƯỢC).
THẢO LUẬN THEO BÀN.
- TRÌNH BÀY KẾT QUẢ.
=> NHẬN XÉT, BỔ SUNG.
TUAÀN 13
 NGÀY SOẠN:
 NGÀY DẠY:..
BÀI 6. NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ
A. MỤC TIÊU:
1. KIẾN THỨC : - HS HIỂU TRẺ EM CÓ QUYỀN CÓ QUỐC TỊCH.
- QUỐC KÌ VIỆT NAM LÀ LÁ CỜ ĐỎ CÓ NGÔI SAO 5 CÁNH.
- QUỐC KÌ TƯƠNG ỨNG CHO MỘT ĐẤT NƯỚC.
2. KỸ NĂNG:-HS NHẬN BIEÁT ĐƯỢC LÁ CỜ CỦA TỔ QUỐC.
- PHÂN BIỆT ĐƯỢC TƯ THẾ ĐỨNG CHÀO CỜ ĐÚNG VỚI TƯ THẾ SAI.
- BIẾT NGHIÊM TRANG TRONG CÁC GIỜ CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN.
3. THÁI ĐỘ: HS LUÔN TOÂN TRỌNG LÁ QUỐC KÌ.
B. CHUẨN BỊ:
1. GIÁO VIÊN:VỞ BÀI TẬP ĐẠO ĐỨC, MỘT LÁ QUỐC KÌ.
2. HỌC SINH:
- SGK.
- VỞ BÀI TẬP ĐẠO ĐỨC.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TIẾT 2
Hoạt động của giáo viên
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. KHỞI ĐỘNG: CHO HỌC SINH HÁT BÀI “LÁ CỜ VIỆT NAM” (HƯỚNG DẪN HỌC SINH HÁT).
2. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
* HOẠT ĐỘNG 1: VẼ VÀ TÔ QUỐC KÌ.
- CHO HỌC SINH MỞ VỞ BÀI TẬP (TRANG 21) YÊU CẦU BÀI TẬP 4.
- HỎI: CỜ VIỆT NAM CÓ HÌNH GÌ? MÀU GÌ?
+ CÒN CÓ GÌ? 
- HƯỚNG DẪN HỌC SINH THỰC HIỆN BÀI TẬP ( LƯU Ý NHỮNG HỌC SINH YẾU ).
- GỢI Ý ĐỂ HỌC SINH NHẬN XÉT ( ĐÚNG MÀU ).
- NX, KHEN NHỮNG EM VẼ QUỐC KÌ ĐẸP NHẤT.
* TẬP CHÀO CỜ: HỌAT ĐỘNG 2
- LÀM MẨU CHO HỌC SINH XEM KẾT HỢP HÁT QUỐC CA.
- HỎI ĐỂ HỌC SINH NHẮC LẠI TƯ THẾ KHI CHÀO CỜ.
- GỌI VÀI HỌC SINH LÊN THỰC HIỆN THEO HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN.
- NHẬN XÉT KẾT LUẬN.
- CHO CẢ LỚP CHÀO CỜ, RA HIỆU LỆNH:
+ CHỈNH TRANG TRANG PHỤC.
+ NGHIÊM, NHÌN QUỐC KÌ.
+ HÁT QUỐC CA.
- CHO HỌC SINH THI ĐUA “CHÀO CỜ”.
- RA TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM.
- CÙNG HỌC SINH NHẬN XÉT, CHO ĐIỂM, HOAN HÔ TỔ THẮNG CUỘC.
Nghæ
* HOẠT ĐỘNG 3: TRÒ CHƠI “CỜ ĐỎ PHẤP PHỚI”.
- NÊU YÊU CẦU: CÔ SẼ ĐƯA RA CÁC TÌNH HUỐNG. CÁC BẠN NÀO TRONG TÌNH HUỐNG XỬ LÝ ĐÚNG THÌ CÁC BẠN GIƠ CAO CỜ LÊN, CÒN TÌNH HUỐNG NÀO XỬ LÍ SAI THÌ CÁC EM HẠ CỜ XUỐNG BÀN. EM NÀO THỰC HIỆN SAI SẼ LÊN BẢNG TẬP CHÀO NHIỀU LẦN CHO ĐÚNG. 
- CÔ CŨNG CÓ CỜ NHƯNG CÓ THỂ CÔ LÀM SAI KHÔNG NÊN LÀM THEO CÔ MÀ LẮNG NGHE RÕ TÌNH HUỐNG ĐỂ THỰC HIỆN.
- MỜI VÀI HỌC SINH LÀM THƯ KÍ THEO DÕI ĐỂ MỜI NHỮNG BẠN KHÔNG THỰC HIỆN ĐÚNG LÊN BẢNG.
- NÊU TÌNH HUỐNG CHẲNG HẠN: 
+ LỚP NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ.
+ Bạn Hải đội mủ khi chào cờ.
+ Bạn Tiến không hát quốc ca.
+ BẠN LAN, NGA NHÌN MÂY BAY.
- TỔNG KẾT TRÒ CHƠI: KHEN CÁC EM CHƠI TỐT, CHO CÁC EM XỬ LÍ SAI ĐỨNG CHÀO CỜ TRƯỚC LỚP. 
* HOẠT ĐỘNG 4: TỔNG KẾT, DẶN DÒ.
- HƯỚNG DẪN HS ĐỌC HAI CÂU THƠ CUỐI BÀI. 
- THỰC HIỆN CHÀO CỜ NGHIÊM TRANG VÀO THỨ HAI HÀNG TUẦN VÀ CÁC NGÀY LỄ.
HÁT ĐT.
- LẮNG NGHE.
- HÌNH CHỮ NHẬT, MÀU ĐỎ, GIỮA CÓ NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH.
- LÀM BÀI TẬP 4.
- GIỚI THIỆU TRANH VẼ VÀ NHẬN XÉT: CỜ VIỆT NAM MÀU ĐỎ. NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁCH Ở GIỮA.
QUAN SÁT, NGHE.
TLCH: ĐỨNG NGHIÊM, MẮT NHÌN LÁ QUỐC KÌ HÁT TO, RÕ BÀI QUỐC CA.
- 4 EM TẬP CHÀO CỜ, CẢ LỚP THEO DÕI, NHẬN XÉT.
-CHÀO CỜ THEO HIỆU LỆNH CỦA GV.
- TỪNG TỔ “ CHÀO CỜ” THEO HIỆU LỆNH TỔ TRƯỞNG.
- LỚP THEO DÕI, NHẬN XÉT.
NHẬN BIẾT TƯ THẾ ĐÚNG SAI KHI CHÀO CỜ.
- LẮNG NGHE ĐỂ THỰC HIỆN.
3 -> 5 BẠN LÀM THƯ KÍ.
-THỰC HIỆN TRÒ CHƠI:
+ GIƠ CAO CỜ.
+ HẠ CỜ XUỐNG BÀN.
+ HẠ CỜ
+ HẠ CỜ.
- CÁC BẠN CHÀO CỜ LỚP.
- THEO DÕI.
- ĐỌC VÀ HỌC CHO THUỘC.
TUAÀN 14
 NGÀY SOẠN:
 NGÀY DẠY:..
BÀI 7. ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ
A. MỤC TIÊU:
- HS NEÂU ÑÖÔÏC THEÁ NAØO LAØ ÑI HOÏC ÑEÀU VAØ ÑUÙNG GIÔØ
- HS BIẾT ÍCH LỢI CỦA VIỆC ĐI HỌC ĐÚNG GIỜ VÀ ĐỀU. BIEÁT ÑÖÔÏC NHIEÄM VUÏ CUÛA HS LAØ PHAÛI ÑI HOÏC ÑEÀU VAØ ÑUÙNG GIÔØ.
- HS THỰC HIỆN HAÈNG NGAØY ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ (HS KHAÙ GIOÛI BIEÁT NHAÉC BAÏN BEØ ÑI HOÏC ÑEÀU VAØ ÑUÙNG GIÔØ).
-GDKNS:+KN RA QUYẾT ĐỊNH VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ĐỂ ĐI HỌC ĐÚNG GIỜ.
+KN QUẢN LÍ THỜI GIAN ĐỂ ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ.
B. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- VỞ BÀI TẬP ĐẠO ĐỨC 1.
- TRANH BÀI TẬP 1 VÀ 4 ( PHÓNG TO).
- BÀI THƠ “ MÈO CON ĐI HỌC”.
C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 1
Hoạt động của GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS.
A. ỔN ĐỊNH: 
B. BÀI MỚI:
1.PHẦN ĐẦU: KHỞI ĐỘNG
* GIỚI THIỆU BÀI: GIỚI THIỆU NỘI DUNG BÀI HỌC.
* HOẠT ĐỘNG 1: QUAN SÁT TRANH ( BÀI TẬP 1) VÀ THẢO LUẬN NHÓM.
- GIỚI THIỆU TRANH VÀ GỢI Ý: THỎ VÀ RÙA CÙNG ĐI HỌC. THỎ THÌ NHANH NHẸN, RÙA THÌ CHẬM CHẠP. CÁC EM THỬ ĐÓAN XEM CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA VỚI 2 BẠN?
- THEO DÕI GIÚP ĐỠ CÁC NHÓM YẾU.
- GỌI ĐẠI DIỆN NHÓM LÊN TRÌNH BÀY. CẢ LỚP THEO DÕI NX, BỔ SUNG ( TREO TRANH BÀI TẬP 1 ).
- BỔ SUNG THÊM NẾU CÁC EM CHƯA NÊU ĐẦY ĐỦ.
- ĐÀM THOẠI: 
+ VÌ SAO THỎ NHANH NHẸN LẠI ĐI HỌC MUỘN, CÒN RÙA CHẬM CHẠP LẠI ĐI HỌC ĐÚNG GIỜ? 
+ QUA CÂU CHUYỆN EM THẤY BẠN NÀO ĐÁNG KHEN? VÌ SAO?
- VAÄY THEÁ NAØO LAØ ÑI HOÏC ÑEÀU VAØ ÑUÙNG GIÔØ?
KẾT LUẬN: THỎ LA CÀ NÊN ĐI HỌC MUỘN.
- RÙA TUY CHẬM CHẠP NHƯNG RẤT CỐ GẮNG ĐI HỌC ĐÚNG GIỜ. BẠN RÙA THẬT ĐÁNG KHEN.
Nghỉ giữa tiết
* HOẠT ĐỘNG 2: ĐÓNG VAI.
MỤC TIÊU: GDKNS: KN RA QUYẾT ĐỊNH VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ĐỂ ĐI HỌC ĐÚNG GIỜ.
- YÊU CẦU HS THẢO LUẬN THEO BÀN TRONG THỜI GIAN 3 PHÚT: CHỌN VÀ CỬ 2 BẠN ĐÓNG VAI; ĐÓNG VAI MẸ THÌ NÓI “CON ƠI, DẬY ĐI HỌC ĐI KẺO MUỘN!” CÒN CON THÌ NHÓM XÂY DỰNG LỜI THOẠI CHO PHÙ HỢP THEO Ý KIẾN THẢO LUẬN.
- CHO HS LÊN ĐÓNG VAI TRƯỚC LỚP. CÁC NHÓM KHÁC NHẬN XÉT: NẾU EM CÓ MẶT Ở ĐÓ EM SẼ NÓI GÌ VỚI BẠN? VÌ SAO?.
* HOẠT ĐỘNG 3: LIÊN HỆ BẢN THÂN.
MỤC TIÊU:GDKNS: KN QUẢN LÍ THỜI GIAN ĐỂ ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ.
- BẠN NÀO TRONG LỚP MÌNH LUÔN ĐI HỌC ĐÚNG GIỜ? ĐI HỌC ĐỀU?
- KỂ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM ĐỂ ĐI HỌC ĐÚNG GIỜ?
- CHỐT Ý VÀ BỔ SUNG (NẾU HS NÓI CHƯA ĐỦ):
+CHUẨN BỊ QUẦN ÁO, SÁCH VỞ TỪ TỐI HÔM TRƯỚC.
+ KHÔNG THỨC KHUYA.
+ ĐỂ ĐỒNG HỒ BÁO THỨC HOẶC NHỜ CHA MẸ GỌI ĐỂ DẠY ĐÚNG GIỜ.
=> ĐƯỢC ĐI HỌC LÀ QUYỀN LỢI CỦA TRẺ EM. NHIEÄM VUÏ CAÙC EM LAØ PHAÛI ÑI HOÏC ÑEÀU VAØ ĐÚNG GIỜ, GIÚP CÁC EM THỰC HIỆN TÔT QUYỀN ĐƯỢC ĐI HỌC CỦA MÌNH.
3. NHẬN XÉT, DẶN DÒ.
-CỦNG CỐ THỰC HIỆN NHỮNG ĐIỀU VỪA NÓI ĐỂ LUÔN ĐI HỌC ĐÚNG GIỜ, CHỈ NGHỈ HỌC KHI CẦN THIẾT VÀ PHẢI XIN PHÉP.
-HÁT.
-QUAN SÁT TRANH 1 ( TRANG 23 VBT).
-THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI 
-TRÌNH BÀY NỘI DUNG THẢO LUẬN: (2-3 NHÓM) “ĐẾN GIỜ VÀO HỌC RÙA ĐÃ NGỒI HỌC, THỎ CÒN HÁI HOA TRÊN ĐƯỜNG”.
- HOẠT ĐỘNG CẢ LỚP.
- TLCH: CÁ NHÂN ( VÀI EM)
- HS NEÂU
-HS LẮNG NGHE.
-ĐÓNG VAI THEO TÌNH HUỐNG “TRƯỚC GIỜ ĐI HỌC” ( BÀI TẬP 2).
- PHÂN VAI.
-CHỌN LỜI THOẠI CHO BẠN ĐÓNG VAI CON.
- TỪNG NHÓM THỰC HIỆN.
- HOẠT ĐỘNG CẢ LỚP.
- GIƠ TAY NẾU KHÔNG ĐI TREÃ KHÔNG NGHỈ HỌC.
- TỰ NÊU LÊN THEO HIỂU BIẾT CỦA MÌNH.
- LẮNG NGHE.
=> ĐƯỢC ĐI HỌC LÀ QUYỀN LỢI CỦA TRẺ EM. NHIEÄM VUÏ CAÙC EM LAØ PHAÛI ÑI HOÏC ÑEÀU VAØ ĐÚNG GIỜ, GIÚP CÁC EM THỰC HIỆN TÔT QUYỀN ĐƯỢC ĐI HỌC CỦA MÌNH.
TUAÀN 15
 NGÀY SOẠN:
 NGÀY DẠY:..
BÀI 7. ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ
. MỤC TIÊU:
- HS NEÂU ÑÖÔÏC THEÁ NAØO LAØ ÑI HOÏC ÑEÀU VAØ ÑUÙNG GIÔØ
- HS BIẾT ÍCH LỢI CỦA VIỆC ĐI HỌC ĐÚNG GIỜ VÀ ĐỀU. BIEÁT ÑÖÔÏC NHIEÄM VUÏ CUÛA HS LAØ PHAÛI ÑI HOÏC ÑEÀU VAØ ÑUÙNG GIÔØ.
- HS THỰC HIỆN HAÈNG NGAØY ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ (HS KHAÙ GIOÛI BIEÁT NHAÉC BAÏN BEØ ÑI HOÏC ÑEÀU VAØ ÑUÙNG GIÔØ).
-GDKNS:+KN RA QUYẾT ĐỊNH VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ĐỂ ĐI HỌC ĐÚNG GIỜ.
+KN QUẢN LÍ THỜI GIAN ĐỂ ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ.
B. CHUẨN BỊ:
1. GIÁO VIÊN:
- TRANH BÀI TẬP 4 ( 2 TRANH ), BÀI TẬP 5 (2 TRANH).
2. HỌC SINH:
- SGK.
- VỞ BÀI TẬP ĐẠO ĐỨC.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 
TIẾT 2
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
* KHỞI ĐỘNG:
ĐỌC CHO HỌC SINH NGHE BÀI THƠ: “MÈO CON ĐI HỌC”
VÌ SAO MÈO CON KHÔNG ĐI HỌC?
CỪU ĐÃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ MÈO CON KHỎI BỆNH VÀ ĐỒNG Ý ĐI HỌC?
GIỚI THIỆU GHI TỰA.
* HOẠT ĐỘNG 1: ĐÓNG VAI.
YÊU CẦU HỌC SINH CHUẨN BỊ ĐÓNG VAI THEO CÁC TÌNH HUỐNG Ở BÀI TẬP 4,5.
THEO DÕI GỢI Ý ĐỂ HỌC SINH CHỌN LỜI THOẠI CHO NHÂN VẬT THEO CÁCH XỬ LÍ CỦA NHÓM VÀ GIÚP ĐỠ CÁC EM ĐỌC LỜI NÓI TRONG TỪNG TRANH.
CHO HỌC SINH LÊN ĐÓNG VAI TRƯỚC LỚP.
THEO DÕI GỢI Ý CÁC EM NHẬN XÉT VÀ CHỐT LẠI Ý ĐÚNG.
HỎI: ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ CÓ LỢI GÌ? (GỢI Ý HỌC SINH TLCH).
Nghæ
* HOẠT ĐỘNG 2: CHỌN HÀNH VI ĐÚNG.
PHÁT CHO MÕI HỌC SINH MỘT PHIẾU VÀ NÊU Ý KIẾN ĐỂ HỌC SINH THỰC HIỆN.
NGỌC VÀ LAN ĐI HỌC TRÊN ĐƯỜNG THẤY CỬA HÀNG. CÓ NHIỀU ĐỒ CHƠI ĐẸP; HAI BẠN THÍCH QUÁ DỪNG LẠI XEM THEO EM HAI BẠN ĐÓ:
* ĐÚNG * SAI * KHÔNG BIẾT
 SƠN ĐI HỌC THÊM GẶP HẢI VÀ CÁC BẠN ĐI ĐÁ BÓNG THÍCH QUÁ SƠN VỘI THEO CÁC BẠN NGAY THEO EM SƠN: 
* ĐÚNG * SAI * KHÔNG BIẾT
MÙA MƯA BÃO MÀ CÁC BẠN LỚP 1A VẪN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ. THEO EM CÁC BẠN LỚP 1A:
* ĐÚNG * SAI * KHÔNG BIẾT
HÔM NAY LÀ NGÀY GIỖ NỘI CẢ NHÀ NGA VỀ QUÊ. TRƯỚC KHI ĐI NGA VIẾT GIẤY XIN PHÉP NGHỈ HỌC. THEO EM BẠN NGA:
* ĐÚNG * SAI * KHÔNG BIẾT
THU PHIẾU ĐÃ HOÀN THÀNH KIỂM TRA KẾT QUẢ VÀ LẤY Ý KIẾN CẢ LỚP. CUỐI CÙNG KẾT LUẬN.
ĐỂ THỰC HIỆN TỐT VIỆC ĐI HỌC ĐÚNG GIỜ EM CẦN LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
YÊU CẦU HỌC SINH NÊU GIỜ VÀO HỌC CỦA TRƯỜNG.
* HOẠT ĐỘNG 3: CHO HỌC SINH HÁT, ĐỌC THƠ, KỂ CHUYỆN VỀ GƯƠNG TỐT CHỦ ĐỀ “ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ”. ĐỌC HAI CÂU THƠ CUỐI BÀI.
KẾT LUẬN: ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ GIÚP CÁC EM HỌC TẬP TỐT, THỰC HIỆN TỐT QUYỀN ĐƯỢC HỌC CỦA MÌNH.
NHẬN XÉT DẶN DÒ: 
THỰC HIỆN TỐT VIỆC ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ.
LẮNG NGHE.
TLCH: DO ỐM, DO LƯỜI.
CẮT ĐUÔI MÈO, MÈO SỢ QUÁ NÊN ĐI HỌC.
THẢO LUẬN NHÓM 4, PHẦN VAI, CHỌN LỜI CHO NHÂN VẬT (3 PHÚT). HÀ, SƠN DỰA VÀO LỜI NÓI CỦA CÁC BẠN KHÁC TRONG TRANH.
- VÀI NHÓM THỰC HIỆN, CẢ LỚP NHẬN XÉT VÀ CHỌN CÁCH XỬ LÍ TỐT NHẤT.
- THẢO LUẬN TLCH.
- ĐƯỢC NGHE GIẢNG ĐẦY ĐỦ
- HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN.
- NHẬN XÉT HÀNH VI ĐÚNG SAI. ĐÁNH DẤU X VÀO * THÍCH HỢP.
- NHẬN XÉT HÀNH VI.
1. SAI 2. SAI.
 3. ĐÚNG 4. ĐÚNG.
- NGỦ DẬY ĐÚNG GIỜ.
SÁNG: 6H45’
CHIỀU: 13H15’
- XUNG PHONG THỰC HIỆN.
- ĐỌC ĐT+CN.
TRÒ NGOAN ĐẾN LỚP ĐÚNG GIỜ.
ĐỀU ĐẶN ĐI HỌC NẮNG MƯA NGẠI GÌ.
TUAÀN 16
 NGÀY SOẠN:
 NGÀY DẠY:..
BÀI 8. TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG HỌC
A. MỤC TIÊU:
- NEÂU ÑÖÔÏC CAÙC BIEÅU HIEÄN CUÛA GIÖÕ TRAÄT TÖÏ KHI NGHE GIAÛNG, KHI RA VAØO LÔÙP.
- NEÂU ÑÖÔÏC LÔÏI ÍCH CUÛA VIEÄC GIÖÕ TRAÄT TÖÏ, KHI NGHE GIAÛNG, KHI RA VAØO LÔÙP ĐỂ THỰC HIỆN TỐT QUYỀN ĐƯỢC HỌC TẬP, QUYỀN ĐƯỢC ĐẢM BẢO AN TOÀN CỦA TRẺ EM.
- HS CÓ Ý THỨC GIỮ TRẬT TỰ KHI RA VÀO LỚP VÀ KHI NGHE GIAÛNG (HS KHAÙ GIOÛI BIEÁT NHAÉC NHÔÛ BAÏN BEØ CUØNG THÖÏC HIEÄN)
B. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN.
- TRANH VÀ BÀI TẬP 1 ĐẾN 4, VÀ VỞ BÀI TẬP. BÀI THƠ “ĐÀN KIẾN NÓ ĐI”
- PHẦN THƯỞNG CHO CUỘC THI XẾP HÀNG.
C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 1:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
A.ỔN ĐỊNH: CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
B.BÀI MỚI:
1.PHẦN ĐẦU: KHÁM PHÁ
* GIỚI THIỆU BÀI: NÊU, GHI TỰA.
2.PHẦN HOẠT ĐỘNG: KẾT NỐI:
A)HOẠT ĐỘNG 1: QUAN SÁT TRANH VÀ THẢO LUẬN (BÀI TẬP 1)
-YEÂU CAÀU QUAN SÁT TRANH NHẬN XÉT VIỆC RA VÀO LỚP CỦA CÁC BẠN TRONG 2 TRANH 1, 2 TRANG 26.
- GỌI CÁC NHÓM LÊN TRÌNH BÀY ( TREO TRANH LÊN BẢNG).
- GỢI Ý ĐỂ CẢ LỚP TRAO ĐỔI.
- EM CÓ SUY NGHÓ GÌ VỀ VIỆC LÀM CỦA BẠN Ở TRANH 2?
- NẾU EM CÓ MẶT Ở ĐÓ EM SẼ LÀM GÌ?
KẾT LUẬN: CHEN LẤN, XÔ ĐẨY KHI RA, VÀO LỚP LÀM ỒN ÀO, MẤT TRẬT TỰ VÀ CÓ THỂ GÂY VẤP NGÃ.
Nghæ
* HOẠT ĐỘNG 2: CÁC TỔ THI XẾP HÀNG.
- THÀNH LẬP BAN GIÁM KHẢO.
- NEÂU YEÂU CAÀU CUỘC THI: 
+ TỔ TRƯỞNG BIẾT ĐIỀU KHIỂN (1Đ)
+ RA VÀO LỚP KHÔNG CHEN LẤN XÔ ĐẨY (1Đ)
+ ĐI CÁCH ĐÑEÀU, ÑEO CẶP GỌN GÀNG (1Đ)
+ KHÔNG KÉO LÊ GIÀY DÉP GÂY BỤI, GÂY ỒN (1Đ)
- CHO CÁC TỔ LẦN LƯỢT THỰC HIỆN .
- CÙNG BAN GIÁM KHẢO NHẬN XÉT CHO ĐIỂM, CÔNG BỐ KẾT QUẢ PHÁT THƯỞNG.
* HOẠT ĐỘNG 3: ĐÀM THOẠI 
- KHI RA VÀO LỚP CẦN PHẢI CHÚ Ý GÌ?
- THẾ NÀO LÀ GIỮ TRẬT TỰ KHI RA VÀO LỚP?
- THEÁ NAØO LAØ GIÖÕ TRAÄT TÖÏ KHI NGHE GIAÛNG?
- GIÖÕ TRAÄT TÖÏ KHI NGHE GIAÛNG, KHI RA VAØO LÔÙP COÙ LÔÏI GÌ?
3.NHẬN XÉT DẶN DÒ:
- THỰC HIỆN TỐT VIỆC GIỮ TRẬT TỰ KHI RA VÀO LỚP, KHI NGHE GIAÛNG.
HÁT 
- LẮNG NGHE, LẬP LẠI.
- THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI:
- THẾ NÀO LÀ GIỮ TRẬT TỰ KHI RA VÀO LỚP.
- ĐẠI DIỆN VÀI NHÓM LÊN TRÌNH BÀY NỘI DUNG THẢO LUẬN. TRAO ĐỔI, TRANH LUẬN.
- NÊU Ý KIẾN: CN.
- BIẾT GIỮ TRẬT TỰ KHI RA VÀO LỚP.
- CÁN BỘ LỚP THAM GIA THEO DÕI ĐỂ THỰC HIỆN ĐẠT ĐIỂM CAO.
- TIẾN HÀNH TỪNG TỔ.
- SUY NGHÓ, PHÁT BIỂU.
- GIỮ TRẬT TỰ..
- KHÔNG CHEN LẤN, XÔ ĐẨY NHAU; - - - KHÔNG KÉO LÊ GIÀY DÉP.
- GIÖÕ IM LAËNG
- TRAÛ LÔØI
 DUYỆT CỦA CHUYÊN MÔN
 DUYỆT CỦA TỔ

Tài liệu đính kèm:

  • docxTUAN 12-16.docx