Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 5 - Tháng 9 - Chủ điểm Truyền thống trường em

TUẦN 1-LỚP 5

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP.

Chủ điểm "TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG EM".

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

I- Mục tiêu:

Giúp Hs hiểu được ý nghĩa ngày khai giảng, thực hiện tốt các nội dung trong buổi lễ.Tạo cho các em tâm lí hồ hởi .phấn khởi khi bước vào năm học mới.

II- Quy mô hoạt động:

Chung toàn trường

 III- Tiến hành hoạt động:

1- Chuẩn bị:

- GV chỉ đạo HS vệ sinh sân trường sạch sẽ.

- Kiểm tra đồng phục, luyện tập đội hình đội ngũ duyệt các nghi thức cho HS

Ca múa hát tập thể chào mừng năm học mới.

- Tập hợp HS đúng nơi quy định.

2. Tổ chức thực hiện:( TPT điều hành)

 

doc 6 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 31/12/2020 Lượt xem 239Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 5 - Tháng 9 - Chủ điểm Truyền thống trường em", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THÁNG: 9 CHỦ ĐIỂM : TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG EM
	 Gv: Nguyễn Tư Mùi
TUẦN
NỘI DUNG BÀI SOẠN
GHI CHÚ
1
Khai giảng năm học mới
2
3
Học nội quy học sinh
4
 Thứ 2 ngày 10 tháng 9 năm 2012.
TUẦN 1-LỚP 5
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP.
Chủ điểm "TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG EM".
KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
I- Mục tiêu:
Giúp Hs hiểu được ý nghĩa ngày khai giảng, thực hiện tốt các nội dung trong buổi lễ.Tạo cho các em tâm lí hồ hởi .phấn khởi khi bước vào năm học mới.
II- Quy mô hoạt động: 
Chung toàn trường
 III- Tiến hành hoạt động:
1- Chuẩn bị:
- GV chỉ đạo HS vệ sinh sân trường sạch sẽ.
- Kiểm tra đồng phục, luyện tập đội hình đội ngũ duyệt các nghi thức cho HS
Ca múa hát tập thể chào mừng năm học mới.
- Tập hợp HS đúng nơi quy định.
2. Tổ chức thực hiện:( TPT điều hành)
 .
Thứ 2 ngày 17 tháng 9 năm 2012.
TUẦN 2-LỚP 5
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP.
Chủ điểm "TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG EM".
KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
I- Mục tiêu:
Giúp Hs hiểu được ý nghĩa ngày khai giảng, thực hiện tốt các nội dung trong buổi lễ.
II- Quy mô hoạt động: 
Chung toàn trường
 III- Tiến hành hoạt động:
1- Chuẩn bị:
- GV chỉ đạo HS vệ sinh sân trường sạch sẽ.
- Kiểm tra đồng phục, cờ, hoa.
- Tập hợp HS đúng nơi quy định.
2. Tổ chức thực hiện:( TPT điều hành)
Tuần 3: Chủ điểm "TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG EM".
 Thứ 2 ngày 24 tháng 9 năm 2012. 
HỌC NỘI QUY, NHIỆM VỤ HỌC SINH.
I- Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Hieåu ñöôïc nội qui của nhà trường và nhiệm vụ của người học sinh.
- Thöïc hieän nghieâm tuùc nội qui của nhà trường vaø nhieäm vuï cuûa ngöôøi HS.
- Coù yù thöùc thöïc hieän toát noäi qui cuûa nhaø tröôøng vaø nhieäm vuï cuûa học sinh. II- Quy mô hoạt động: Theo lớp.
III- Chuẩn bị: bảng ghi nội quy, nhiệm vụ của học sinh.
IV- Tiến hành hoạt động:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
A- Nêu lí do:
B- Tiến trình hoạt động:
1. Noäi qui cuûa nhaø tröôøng:
Gv neâu noäi qui cuûa nhaø tröôøng.
Cho HS thaûo luaän veà noäi qui cuûa nhaø tröôøng vaø yù nghóa.
GV tổng hợp ý kiến, tổng hợp lại những nội dung cơ bản của nội quy nhà trường.
Cho HS nhắc lại nội quy của nhà trường.
Yêu cầu học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường.
2. Nhieäm vuï cuûa hoïc sinh:
Cho HS thảo luận- trình bày ý kiến.
GV nhận xét, yêu cầu thực hiện tốt nhiệm vụ của người học sinh.
?Qua caùc nhieäm vuï cuûa người hoïc sinh , em thaáy baûn thaân mình ñaõ thöïc hieän toát nhieäm vuï cuûa mình chöa?
 Caàn phaûi laøm gì ñeå thöïc hieän toát caùc nhieäm vuï cuûa người hoïc sinh ?
?Baûn thaân em ñaõ thöïc söï hoaøn thaønh toát nhieäm vuï hoïc taäp vaø reøn luyeän thaân theå chöa?
?Neâu moät soá noäi dung chính veà noäi qui cuûa nhaø tröôøng vaø nhieäm vuï cuûa người hoïc sinh? 
Nhận xét tiết học
Hát tập thể bài: Em yêu trường em
Dặn dò: Về nhà chép bài hát "Niềm vui khi em có Đảng" để tiết sau tập hát.
C. Tổng kết, dặn dò:
Nhắc học sinh học và nắm được nội quy và nhiệm vụ của người HS,và thực hiện tốt.
- HS theo dõi.
- HS lắng nghe.
- HS thảo luận.
- Một số HS nhắc lại nội quy.
- Cả lớp thống nhất nội quy.
- HS liên hệ.
- HS chép bài hát.
Tuần 4: Tiết 4 Thứ 2 ngày 1 tháng 10 năm 2012. 
 Chủ điểm "TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG EM".
HỌC NỘI QUY, NHIỆM VỤ HỌC SINH.
I/Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh:
 1. Kieán thöùc: Hieåu ñöôïc nội qui của nhà trường và nhiệm vụ của học sinh lớp 5 
2. Kó naêng: Thöïc hieän nghieâm tuùc nội qui của nhà trường vaø nhieäm vuï cuûa ngöôøi HS.
3. Thaùi ñoä: Coù yù thöùc thöïc hieän toát noäi qui cuûa nhaø tröôøng vaø nhieäm vuï cuûa hs lôùp 5
II. Phöông tieän daïy hoïc: Baûng noäi qui cuaû tröôøng
III. Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc
 1.OÅn ñònh toå chöùc
2. Baøi môùi
Noäi dung
 Hoaït ñoÄng cuÛa giaùo vieân vaØ hoÏc sinh
1.Noäi qui cuûa nhaø tröôøng:
Gv neâu 1 soá noäi qui cuûa nhaø tröôøng
2. Nhieäm vuï cuûa hoïc sinh lôùp 5:
-Kính troïng thaày coâ giaùo, nhaân vieân nhaø tröôøng.
-Ñoaøn keát giuùp ñôõ baïn beø.
-Phaùt huy truyeàn thoáng nhaø tröôøng.
-Thöïc hieän noäi quy nhaø tröôøng.
-Hoaøn thaønh nhieäm vuï hoïc taäp vaø reøn luyeän.
-Reøn luyeän thaân theå, giöõ gìn veä sinh caùc nhaân.
-Tham gia caùc hoaït ñoäng taäp theå cuûa tröôøng, lôùp ñoäi.
-Giöõ gìn taøi saûn nhaû tröôøng, giuùp ñôõ gia ñình.
-Tham gia lao ñoäng coâng ích vaø coâng taùc xaõ hoäi.
HS thaûo luaän veà noäi qui cuûa nhaø tröôøng vaø yù nghóa
-HS thaûo luaän:
Kính troïng thaày coâ giaùo, nhaân vieân nhaø tröôøng.
-Ñoaøn keát giuùp ñôõ baïn beø.
Phaùt huy truyeàn thoáng nhaø tröôøng.
-Thöïc hieän noäi quy nhaø tröôøng.
Hoaøn thaønh nhieäm vuï hoïc taäp vaø reøn luyeän.
-Reøn luyeän thaân theå, giöõ gìn veä sinh caùc nhaân.
-Tham gia caùc hoaït ñoäng taäp theå cuûa tröôøng, lôùp ñoäi.
-Giöõ gìn taøi saûn nhaø tröôøng, giuùp ñôõ gia ñình.
-Tham gia lao ñoäng coâng ích vaø coâng taùc xaõ hoäi.
GV:? Qua caùc nhieäm vuï cuûa hoïc sinh lôùp 5, em thaáy baûn thaân mình ñaõ thöïc hieän toát nhieäm vuï cuûa mình chöa?
GV? Caàn phaûi laøm gì ñeå thöïc hieän toát caùc nhieäm vuï cuûa hoïc sinh lôùp 5?
GV:?Baûn thaân em ñaõ thöïc söï hoaøn thaønh toát nhieäm vuï hoïc taäp vaø reøn luyeän thaân theå chöa?
HS thaûo luaän traû lôùi caùc caâu hoûi.
III .Keát thuùc hoaït ñoäng:
 Ngöôøi ñieàu khieån:
 Neâu moät soá noäi dung chính veà noäi qui cuûa nhaø tröôøng vaø nhieäm vuï cuûa hoïc sinh lôùp 5

Tài liệu đính kèm:

  • dochdngll5...doc