Giáo án Hướng dẫn học tuần 28 - Lớp 5

 HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN

 LUYỆN TẬP

I.MỤC TIÊU

 giúp học sinh:

 -rèn luyện kĩ năng tính vận tốc, quãng đươờng, thời gian.

 - làm quen với bài toán chuyển động ngơược chiều trong cùng một thời gian.

 - Yêu thích môn học hơn .

II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1.Kiểm tra bài cũ:

- yêu cầu hs nêu quy tắc và công thức tính vận tốc, quãng đường, thời gian.

 -nhận xét,củng cố

2.Bài mới :

2.1 Giới thiệu bài :

- GV giới thiệu trực tiếp .

2.2 Hướng dẫn làm bài tập

bài 1

-gọi hs đọc đề bài.

- Bài toán cho biết gì ?

Bài toán hỏi gì ?

- cho 1 hs làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở.

 

docx 11 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 09/01/2021 Lượt xem 287Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hướng dẫn học tuần 28 - Lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 28
Ngày thứ : 1 
Ngày soạn : 18 / 3 /2016 
Ngày giảng: Thứ hai , 21 /3/2016	 
 HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN
 LUYỆN TẬP 
I.MỤC TIÊU
 Gióp häc sinh:
 -RÌn luyÖn kÜ n¨ng tÝnh vËn tèc, qu·ng ®ưêng, thêi gian.
 - Lµm quen víi bµi to¸n chuyÓn ®éng ngưîc chiÒu trong cïng mét thêi gian. 
 - Yêu thích môn học hơn .
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Tg
phút
Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra bài cũ:
- Yªu cÇu HS nªu quy t¾c vµ c«ng thøc tÝnh vËn tèc, qu·ng ®ưêng, thêi gian.
 -NhËn xÐt,củng cố
2.Bài mới :
2.1 Giới thiệu bài :
- GV giới thiệu trực tiếp . 
2.2 Hướng dẫn làm bài tập
Bµi 1 
-Gäi HS ®äc ®Ò bµi.
- Bài toán cho biết gì ? 
Bài toán hỏi gì ?
- Cho 1 HS lµm bµi trªn b¶ng, c¶ líp lµm bµi vµo vë.
-NhËn xÐt, söa sai.
Bµi 2
-Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi to¸n.
- Bµi to¸n cho biÕt g×? 
- Bµi to¸n hái g× ?
- Yªu cÇu 1 HS lµm bµi trªn b¶ng, c¶ líp lµm bµi vµo vë.
-NhËn xÐt, chèt ®¸p ¸n.
Bµi 3
- Gäi HS yªu cÇu bµi to¸n.
- Cho HS lµm bµi vµo vë vµ nªu kÕt qu¶.
-NhËn xÐt, söa sai.
Bµi 4
-Gäi häc sinh ®äc ®Ò bµi to¸n.
- Bµi to¸n cho biÕt g×? 
- Bµi to¸n hái g× ?
- Yc hs làm bài 
- Gọi hs lên bảng làm bài 
 3.Củng cố 
- GV nhận xét giờ học
4. Dặn dò:
- Về các em chuẩn bị bài sau .
 2
 32
 2
 1
-
3 HS nêu 
Hs Nghe
Bµi 1 
-1,2 HS ®äc.
- Bài toán cho biết một xe máy đi từ A đến B hêt 4 giờ với vận tốc 32km/giờ
- Bài toán hỏi cũng quãng đường đó ô tô đi với vận tốc 50 km/giờ thì đi hết bao nhiêu thời gian ?
- Hs làm bài 
Bµi gi¶i
Qu·ng ®ưêng ngêi ®ã ®i xe m¸y lµ:
32 x 4 = 128 (km)
Thêi gian « t« ®i qu·ng ®ưêng ®ã lµ:
128 : 50 = 2,56 (giê)
 §¸p sè: 2,56 giê
Bµi 2
Hs đọc yc của bài 
 Bài toán cho biết Quãng đường AB dài 90 km, Lúc 7 giờ 30 phút một xe tải đi từ A đến B hết 2 giờ 30phuts , Xe nghỉ 30 phút ở B rồi quay trở về A với vận tốc 40km/giờ
-Bài toán hỏi xe tải về đến A lúc mấy giờ 
Bµi gi¶i
Xe tải đến B lúc:
7giờ30phút +2 giờ 30phút = 10 giờ.
Xe tải xuất phát từ B lúc:
10 giờ + 30 phút = 10 giờ 30 phút.
Thời gian xe tải đi từ B về A là:
90 : 40 = 2,25 (giờ).
hay 2 giờ 15 phút.
Xe tải về tới A lúc:
10 giờ 30 phút + 2 giờ 15 phút 
 = 12 giờ 45 phút.
 Đáp số: 12 giờ 45 phút.
Bµi 3 
Hs đọc yc của bài 
Bài giải
Sau mỗi giờ cả ô tô và xe máy đi được quang đường là:
40 + 28 = 68(km).
Thời gian đi để ô tô và xe máy gặp nhau là:
102 : 68 = 1,5(giờ) 
hay 1 giờ 30phút.
Ô tô gặp xe máy lúc:
7 giờ 30 phút + 1 giờ 30phút
 = 9 (giờ).
 Đáp số: 9 giờ.
Bµi 4
-2 HS ®äc.
- Một tàu thủy chạy trên sông từ bến A đến bến B , khi xuôi dòng sông hết 4 giờ , khi ngược dòng sông hết 5 giờ .Biết vận tốc khi xuôi dòng hơn vận tốc khi ngược dòng là 7km/ giờ 
- Bài toán yc tính độ dài quãng đường từ bến A đến bến B ?
Hs nghe 
Hs nghe
 * *******************************************************
 HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ĐỌC
	 CHUYÊN ÔNG YÊT KIÊU
 I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức 
- Ca ngơị Yết Kiêu có tài bơi lặn . ông đã góp phần quan trọng vào việc đánh thắng quân Nguyên .
2.Kĩ năng 
- Đọc đúng các tiếng, từ khó hoặc dễ lẫn. 
Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.
 - Đọc diễn cảm toàn bài, thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung
- Trả lời đúng các câu hỏi cuối bài.
3.Thái độ 
- Biết ơn ông Yết Kiêu
II. . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Tranh minh hoạ trang 12 SGK 
III. . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
TG
(phút)
Hoạt động của học sinh
1 Ổn định lớp
2. KTBC: Gọi HS đọc bài của tiết trước 
3. Bài mới
3.1. Giới thiệu bài: Treo tranh minh hoạ bài tập đọc 
3.2. Hướng dẫn luyện đọc và TLCH
a) Luyện đọc
- GV yêu cầu HS mở SGK trang 11 
- Gọi hs đọc toàn bài 
- Gv chia đoạn 
Gọi HS đọc nối tiếp từng đoạn.
GV sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho từng HS 
- GV yêu cầu HS tìm hiểu nghĩa của các từ khó 
- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp
- Gv tổ chức thi đọc giua các nhóm 
- GV đọc toàn bài
b) Đọc - hiểu 
Yêu cầu HS đọc thầm trả lời câu hỏi . 
1.Yết Kiêu có tài đặc biệt như thế nào?
 2. Vì sao Yết Kiêu xin vua cho đi đánh giặc 
3 Yết Kiêu đánh giặc bằng cách nào ?
4. Dựa vào nội dung bài , viết 1-2 câu nói về công đánh giặc của Yết Kiêu .
c. Luyện đọc diễn cảm:
- Gọi HS luyện đọc cả bài .
- Tuyên dương HS đọc tốt
4.Củng cố 
 GV tổng kết tiết học.
5. Dặn dò
Dặn HS chuẩn bị bài sau .
 1
 2
 1
 10
 12
 6
 2
 1
- HS đọc bài
- Hs nêu 
- Hs đọc 
HS đọc theo thứ tự:
- HS luyện đọc nối tiếp từng đoạn trước lớp, cả lớp theo dõi và đọc thầm
- Hs luyện đọc 
- 2 HS ngồi cùng bàn luyện đọc
Hs nghe 
- HS cả lớp đọc thầm 
1.Yết Kiêu có tài bơi lôị và lặn sâu .
2. Vì ông yêu nước và căm thù giặc .
3. Yết Kiêu đánh giặc bằng mưu kế .
4. Học sinh làm bài cá nhân .
-Yết Kiêu góp phần dọn sạch quân Nguyên ra khỏi bờ cõi nước ta .
-Vài HS đọc ,lớp bình xét 
- Hs nghe 
-Thực hiện theo hướng dẫn của GV.
	************************************************************** 
LUYỆN VIẾT 
 BÀI 28
I MỤC TIÊU: 
 1.Kiến thức :
- Viết đúng cụm từ : Vỗ tay phải nhiều ngón . bàn kĩ phải nhiều người .
-Củng cố cách viết các chữ cái viết hoa , viết thường ,dấu chữ ,dấu thanh có trong bài viết . 
-Củng cố kĩ thuật viết liền mạch .
 2.Kĩ năng :
-HS viết đúng ,đẹp các chữ có trong bài ,tốc độ phù hợp.
 3.Thái độ :
-Giáo dục HS nét chữ -nết người
 II.. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
-Gv: Kẻ sẵn khung kẻ trên bảng lớp
-HS:Vở luyện viết ,vở ô li 
III.. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động của giáo viên
TG
(Phút)
Hoạt động của HS
1.Ổn định tổ chức :
-Cho HS hát :
1
-Hát tập thể 
2.Kiểm tra bài cũ:
-Kiểm tra vở viết của HS,nhắc nhở chung.
2
-HS báo cáo tình hình chuẩn bị 
3.Bài mới 
1.3.Giới thiệu bài 
-Giới thiệu chương trình luyện viết ,tên bài học 
2
-Nghe ,ghi tên bài học
2.3.Hướng dẫn tìm hiểu nội dung bài viết :
-GV đọc bài viết, giải nghĩa từ ngữ .
-Cho HS đọc lại toàn bộ nội dung bài viết và tìm hiểu nội dung bài .
-Nội dung bài viết muốn nói lên điều 
gì ?
6
-Cả lớp đọc thầm ,tìm hiểu nội dung bài viết . 
-1-2 HS nêu nội dung bài viết dựa vào câu hỏi GV đưa ra.
-Bài ca ngợi Trần Nguyệt Hãn là người tướng giỏi . Ông đã giúp Lê Lợi rất nhiều , làm lên chiến công vang dậy trong sử sách 
3.3 .Hướng dẫn viết kết hợp viết mẫu
a.Các chữ viết hoa trong bài
b.Các trường hợp viết nối không thuận lợi
-Hướng dẫn trình bày cả bài 
10
-Cả lớp quan sát ,lắng nghe
-Luyện viết ra nháp 
4.3.Thực hành
-Giáo viên giao việc .
-GV đi sửa chữa :tư thế ngồi viết ,cách cầm bút ,kĩ thuật viết chữ cho HS . 
-Nhận xét ,góp ý đối với một số bài viết.
15
-HS viết toàn bộ bài viết
4.Củng cố :
-Chữa lỗi phổ biến .
-Tổ chức cho HS :thi viết chữ trên bảng lớp .
(Tiêu chí đánh giá :Viết đúng , viết đẹp, đảm bảo tốc độ .)
3
-HS tham gia chữa lỗi 
-HS tham gia với tinh thần xung phong 
5.Dặn dò:
-Nhắc nhở HS luôn có ý thức rèn chữ giữ vở ,thể hiện nét chữ ,nết người.
1
-Nghe,ghi nhớ và thực hiện theo đúng yêu cầu GV đưa ra.
*********************************************************************
Ngày thứ : 2
Ngày soạn : 19 /3 / 2016 
 Ngày giảng: Thứ ba, 22 /3 /2016
HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN
	LUYỆN TẬP 
 I.MỤC TIÊU	
 Gióp häc sinh:
-Làm quen với bài toán chuyển động cùng chiều.
- Rèn kĩ năng tính vận tốc, quãng đường, thời gian. 
- Yêu thích môn học hơn 
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Tg
phút
Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra bài cũ:
- Yªu cÇu HS nªu quy t¾c vµ c«ng thøc tÝnh vËn tèc, qu·ng ®ưêng, thêi gian.
 -NhËn xÐt,củng cố 
2.Bài mới :
2.1 Giới thiệu bài :
- GV giới thiệu trực tiếp . 
2.2 Hướng dẫn làm bài tập
Bµi 1 :Đ úng ghi Đ sai ghi S:
-Gäi HS ®äc ®Ò bµi.
- Cho HS lµm bµi vµo vở và nêu kết quả.
-NhËn xÐt, söa sai.
Bµi 2:Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
-Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi to¸n.
-Cho học sinh làm bài vào vở và nêu kết quả.
-NhËn xÐt, chèt ®¸p ¸n.
Bµi 3
- Gäi HS yªu cÇu bµi to¸n.
Bài toan cho biết gì ? 
Bài toán hỏi gì ? 
- Cho 1HS lµm bµi trên bảng cả lớp làm bài vào vở. 
-GvNhËn xÐt, söa sai.
Bµi 4:Nối các phân số bằng nhau
-Gäi häc sinh ®äc yêu cầu bµi to¸n.
-Gọi 1 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở.
Gv nhận xét 
3.Củng cố 
- GV nhận xét giờ học
4. Dặn dò:Chuẩn bị bài sau .
 2
 32
1
 2
 1
-2,3 HS nêu ,lớp nhận xét 
Hs Nghe
Bµi 1 :
-1,2 HS ®äc.
-Nêu kêt quả
a)15,75 km Đ b)18km S
Bµi 2 
-1-2 HS đọc
-Tự làm bài vào VBT
-Vài HS báo cáo KQ 
Bµi 3 
Hs đọc yc 
-Bài toán cho biết trên quốc lộ 1A , lúc 6 giờ 15 phút một ô tô con khởi hành từ Ha Nội với vận tốc 55 km/ giờ và một ô tô tải khởi hành từ pủ lí cách Hà Nội 50km với vận tốc 35 km/giờ, Cả 2 xe cùng đi về nghệ An 
- Bài toán hỏi ô tô con đuổi kịp ô tô tải lúc mấy giờ?
- Hs làm bài 
Bài giải
Sau mỗi giờ ô tô đến gần xe máy là:
 55 – 35 = 20(km).
Thời gian đi để ô tô đuổi kịp xe máy là:
50 : 20 = 2,5(giờ) hay 2 giờ 30phút.
Ô tô gặp xe máy lúc:
6 giờ 15 phút + 2 giờ 30phút 
 = 8 giờ 45 phút.
 Đáp số: 8 giờ 45 phút.
Bµi 4 
 -2 HS ®äc.
1 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở.
-Thống nhất kết quả
Hs nghe 
 Hs nghe
 ****************************************************
Ngày thứ : 4
 Ngày soạn : 21 / 3 /2016 
 Ngày giảng: Thứ năm, 24 /3 /2016
	HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN
LUYỆN TẬP
 I.MỤC TIÊU
Gióp häc sinh:
-Làm quen với bài toán chuyển động cùng chiều.
- Rèn kĩ năng tính vận tốc, quãng đường, thời gian 
- Yêu thích môn học hơn 
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Tg
phút
Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra bài cũ:
- Yªu cÇu HS nªu quy t¾c vµ c«ng thøc tÝnh vËn tèc, qu·ng ®ưêng, thêi gian.
 -NhËn xÐt, củng cố
2.Bài mới :
2.1 Giới thiệu bài :
- GV giới thiệu trực tiếp . 
2.2 Hướng dẫn làm bài tập
Bµi 1 
-Gäi HS ®äc ®Ò bµi.
- Cho HS lµm bµi vµo vở và nêu kết quả.
-Gv NhËn xÐt, söa sai.
Bµi 2
-Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi to¸n.
-Gọi 3 HS làm bài trên bảng cả lớp làm bài vào vở.
-NhËn xÐt, chèt ®¸p ¸n.
Bµi 3
- Gäi HS yªu cÇu bµi to¸n.
- Cho 1HS lµm bµi trên bảng cả lớp làm bài vào vở. 
- NhËn xÐt, söa sai.
Bµi 4
-Gäi HS ®äc đề bµi to¸n.
- Bµi to¸n cho biÕt g×? 
- Bµi to¸n hái g× ?
- Yªu cÇu 1 HS lµm bµi trªn b¶ng, c¶ líp lµm bµi vµo vë.
Gv nhận xét 
3.Củng cố 
- GV nhận xét giờ học
4. Dặn dò:
- Về các em chuẩn bị bài sau .
 2
 32
2
 1
- 2,3 HS nêu
Hs Nghe
Bµi 1 
- Hs đọc yc 
a.Viết chữ số thích hợp vào ô trống để được:
-S ố 3 6 72 chia hết cho 9
-S ố 25 0 chia hết cho cả 2 và 5
b.Rút gọn các phân số:
 * = = 
 * = = 
Bµi 2 > < = ?
-3 hs lên bảng làm bài 
 > = <
Bµi 3 Viết hỗn số chỉ phần tô đậm dưới đây vào chỗ chấm:
a) 1 b) 2 
Bµi 4 
-2 HS ®äc.
- Bài toán cho biết một xe máy đi từ A với vận tốc 30km/giờ. Xe máy đi được 45 phút thì có một ô tô cũng đi từ A và đuổi theo xe máy , ô tô gặp xe máy sau 1 giờ 30 phút
-Bài toán yc tính vận tốc của ô tô.
- Ha làm bài 
 Bài giải
Đổi 45 phút = 0,75 giờ
1 giờ 30 phút = 1,5 giờ
Quãng đường xe máy đi được là:
30 x 0,75 = 22,5(km)
Vận tốc của ô tô là:
22,5 : 1,5 = 15 (km/giờ)
 Đáp số: 15 km/giờ
Hs nghe 
Hs nghe 
*************************************************************
HƯỚNG DẪN HỌC LUYỆN TỪ VÀ CÂU
LUYỆN TẬP
 I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức 
Giúp HS:
-Học sinh biết tổng hợp vốn từ ngữ . Phân biệt và sử dụng câu ghép .
2.Kĩ năng 
 -Biết sử dụng các từ ngữ và sử dụng câu ghép 
3.Thái độ :
- Có thái độ sử dụng từ một cách chính xác ,trong sáng .
II. . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Tranh minh hoạ trang 12 SGK 
III. . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
TG
(phút)
Hoạt động của học sinh
1. KTBC: 
- Gọi HS lên bảng làm bài tập 2 của tiết trước
- Gv nhận xét và tuyên dương 
2. Bài mới
21. Giới thiệu bài 
 - Giới thiệu trực tiếp .
2.2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập
- Gv gọi hs đọc yc của bài 
- Yc hs làm bài sau đó chữa bài 
Bài 1 : Từ nào dưới đây không chỉ nghề nghiệp . 
Bài 2 : Khi đất nước có giặc ngoại xâm , công nhân có nhiệm vụ gì ?
Bài 3 : Viết 2 từ còn lại để có 8 chữ vàng mà Bác Hồ tặng phụ nữ việt nam .
Bài 4 Tập quán nào dưới đây đến nay không còn phù hợp . 
Bài 5 Câu nào đươi đây là câu ghép :
Bài 6 Các vế câu trong câu ghép dưới đây nối với nhau bằng cách nào ? 
Bài 7 Điền từ thích hợp vào chỗ trống để nối các vế câu ghép 
- Gv nhận xét 
4. Củng cố 
- Nhắc lại nội dung bài học.
 5. Dặn dò
- Dặn HS chuẩn bị bài sau. 
 2
 32
 2
 1
-HS đọc bài 
- HS nghe kết hợp viết tên bài .
Bài 1 Từ không chỉ nghề nghiệp . 
Là từ anh hùng .
Bài 2 Khi đất nước có giặc ngoại xâm , công nhân có nhiệm vụ : Bảo vệ tổ quốc .
Bài 3 Anh hùng , bất khuất ,trung hậu .đảm đang .
Bài 4 Tập quán trọng nam khinh nữ đến nay không còn phù hợp . 
Bài 5 Thầy giáo phải kinh ngạc vì chú học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường .
Bài 6 Các vế câu trong câu ghép dưới đây nối với nhau bằng cách nối trực tiếp 
Bài 7 Điền từ thích hợp vào chỗ trống là từ : còn .
- Hs nghe 
- Hs nghe 
	******************************************************
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP LÀM VĂN
 LUYỆN TẬP VỀ VĂN KỂ CHUYỆN 
I . MỤC TIÊU
1. Kiến thức 
- Biết kể lại một câu chuyện vui trong đó sử dụng một số từ ngữ nối hoặc thay thế để liên kết câu . 
.2 .Kĩ năng 
-. Kể lại một câu chuyện vui rõ ràng , rành mạch và lồng ghép kiến thức đã học .
3. Thái độ
-Yêu thích văn kể chuyện ..
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Giấy khổ to, bút dạ
- Phần ghi nhớ viết sẵn bảng phụ
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Tg
phút
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định lớp
2. KTBC: Chữa bài văn lần trước .
GV nhận xét, góp ý cho bài làm của HS 
 3
- HS chữa bài.
3. Bài mới
3.1 Ra đề 
-Gọi HS đọc đề 
Đề bài : Kể lại một câu chuyện vui em đã đọc hoặc nghe kể trong đó sử dụng một số từ ngữ nối hoặc thay thế để liên kết câu . 
-Cho HS giới thiệu chuyện trước lớp 
-Tổ chức kể trong nhóm 
-Tổ chức kể trước lớp 
-Hướng dẫn HS nhận xét 
4. Củng cố:
 - Nhận xét giờ học.
 5.Dặn dò: 
- Dăn HS chuẩn bị bài sau 
 32
 2
 1 
-HS đọc đề 
 - Giới thiệu câu chuyện định kể 
 -HS kể và góp ý cho nhau 
-Một số HS kể trước lớp .
-H/S nhận xét bạn kể ,góp ý cho bạn 
- Hs nghe 
.
Hs nghe 
 *************************************************************
	 .

Tài liệu đính kèm:

  • docxGiao an Tuan 28 Lop 5_12201454.docx