Giáo án Lớp 1 - Tuần 28 - Trường TH “B” Vĩnh Phú Tây

 Tiết 2-3 TẬP ĐỌC Tiết chương trình: 271-272

NGÔI NHÀ

(Tiết 1)

I. Mục tiêu:

 - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: hàng xoan, xao xuyến,vàng, tre. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ.

 - Hiểu nội dung bài:Tình cảm của bạn nhỏ với ngôi nhà.

 Trả lời được câu hỏi 1 (SGK)

II. Đồ dùng dạy học:

 Tranh trong SGK

III. Hoạt động dạy học:

 

doc 23 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 29/12/2020 Lượt xem 401Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 28 - Trường TH “B” Vĩnh Phú Tây", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ùt tieát hoïc.
HS quan saùt, traû lôøi, boå sung
HS độc lập làm việc theo từng cặp. Theo từng tranh, HS trình bày, bổ sung, tranh luận với nhau.
Một số cặp diễn vai, nhận xét, góp ý
HS độc lập làm.
 Ruùt kinh nghieäm:	
Thöù ba ngaøy 22 thaùng 03 naêm 2011
 Tieát 1 THEÅ DUÏC Tieát chöông trình :28
(Coù giaùo vieân boä moân daïy)
Tieát 2 Chính taû (taäp cheùp) Tieát chöông trình: 273
 Baøi: Ngôi nhà
I. MUÏC TIEÂU:
Nhìn baûng, cheùp laïi ñuùng khổ thơ 3 bài Ngôi nhà trong khoaûng 10 – 12 phuùt.
Ñieàn duùng vaàn iêu hay yêu; chöõ c hay k vaøo choã troáng.
Laøm ñöôïc baøi taäp 2,3(SGK).
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 	Baûng phuï vieát saün noäi dung baøi vieát.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kieåm tra baøi cuõ:
Giôùi thieäu baøi 
Baøi môùi
Hoaït ñoäng1
Höôùng daãn hoïc sinh vieát töø khoù.
Hoaït ñoäng2
Höôùng daãn hoïc sinh vieát baøi chính taû.
Hoaït ñoäng3
Baøi taäp
Hoaït ñoäng 4
Cuûng coá, daën dò
Chấm 1 số bài chính tả mà giờ trước chưa chấm
Cho HS ñieàn: tr hay ch?
Thi aïy anh boùng
 Nhaän xeùt
Hoâm nay thaày daïy caùc em baøi: Bài Ngôi nhà. Điền vần iêu hay yêu; c hay k vào chỗ trống.
Nhaéc laïi
Giaùo vieân ñính baûng phuï coù vieát ñoaïn caàn phaûi taäp cheùp leân baûng lôùp.
Giaùo vieân ñoïc maãu laàn1
Cho hoïc sinh ñoïc 
Bạn nhỏ yêu ngôi nhà của mình như thế nào?
Höôùng daãn hoïc sinh phaân tích caùc töø khoù:
Cho hoïc sinh ñoïc laïi töø khoù, viết bảng con.
Nhaän xeùt
Giaùo vieân ñoïc maãu laàn2.
Höôùng daãn hoïc sinh caùch ngoài vieát, caàm buùt, ñaët vôû, caùch vieát ñeà baøi vaøo vôû trang vôû. Vieát luøi vaøo 1 oâ chöõ ñaàu cuûa mỗi dòng thơ. Cho hoïc sinh vieát baøi vaøo vôû chính taû.
Giaùo vieân quan saùt giuùp ñôõ.
-Giaùo vieân ñoïc laïi baøi cho hoïc sinh soaùt loãi.
Chöõ sai gaïch chaân sau ñoù ghi soá loãi ra leà vôû.
-Chaám moät soá vôû vaø nhaän xeùt.
Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 
Höôùng daãn caùc em naém vöõng yeâu caàu baøi.
Quan saùt tranh ñieàn vaàn coøn thieáu vaøo choã chaám.
gọi học sinh leân baûng laøm, coøn laïi laøm baøi vaøo baûng con.
Nhaän xeùt cho hoïc sinh ñoïc .
Cho HS ghi nhớ
 i
 k ê
 e
Hoâm nay caùc em hoïc baøi gì? 
Veà nhaø caùc em laøm baøi taäp vaøo vôû.
Xem baøi hoïc tieáp theo.
Nhaän xeùt tieát hoïc
Hoïc sinh ñoïc ñoaïn vieát
Như yêu đất nước
phaân tích caùc töø khoù:
tre: tr + e
đất: đ + ât + /
chim: ch + im
2 em ñoåi vôû soaùt loãi
2. Ñieàn vaàn: iêu hay yêu?.
Hiếu chăm ngoan, học giỏi, có năng kh vẽ. Bố mẹ rất  quý Hiếu
3.Ñieàn chöõ: c hay k?
Ông trồng ây cảnh.
Bà .ể chuyện.
Chị xâu im.
 baøn tay meï
Ruùt kinh nghieäm:	
Tieát 3 TOAÙN 
LUYỆN TẬP
(Tiếp theo)
I. MUÏC TIEÂU:
Hieåu bài toán có một phép trừ: Bài toán cho biết gì? Hoûi gì? Bieát trình bày baøi giaûi goàm: caâu lôøi giaûi, pheùp tính, ñaùp soá.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
	Tranh trong SGK
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kieåm tra baøi cuõ:
Giôùi thieäu baøi 
Baøi môùi
Hoaït ñoäng1
giới thiệu cách trình bày bài giải
Hoaït ñoäng 2
Luyeän taäp
Hoaït ñoäng 3
Cuûng coá, daën doø
Cho HS làm bài 4/147
Nhaän xeùt, ghi ñieåm.
Hoâm nay hoïc bài giải toán có lời văn (tiếp theo) 
Hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán
Bài toán cho biết gì?
Bài toán hỏi gì?
GV ghi tóm tắt
Có : 9 con gà
Bán : 3 con gà
Còn lại:  con gà?
Muốn biết nhà An còn mấy con gà ta làm thế nào?
Bài 1: Có 8 con chim đậu trên cây, sau đó có 2 con bay đi. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu con chim?
Bài toán cho biết gì?
Bài toán hỏi gì?
GV ghitóm tắt
Có : 8 con chim
Bay đi : 2 con chim
Còn lại:  con chim?
Bài 2: An có 8 quả bóng, An thả 3 quả bay đi. Hỏi An còn lại mấy quả bóng?
Bài toán cho biết gì?
Bài toán hỏi gì?
 GV ghi tóm tắt
Có : 8 quả bóng
Bay:3 quả bóng
Còn: quả bóng?
Bài 3: Đàn vịt có 8 con, 5 con ở dưới ao. Hỏi trên bờ có mấy con vịt?
Bài toán cho biết gì?
Bài toán hỏi gì?
GV ghi tóm tắt
Đàn vịt có: 8 con vịt
Ở dưới ao: 5 con vịt
Trên bờ :  con vịt?
Bài giải gồm những gì?
Veà nhaø hoïc baøi, vieát baøi vaø laøm baøi.
Nhaän xeùt tieát hoïc.
HS giải
Baøi giaûi
Coù taát caû soá caây laø:
 10+8=18 (caây)
 Ñaùp soá: 18 caây.
Nhà An có 9 con gà, mẹ đem bán 3 con gà.
Hỏi nhà An còn lại mấy con gà? 
Lấy số gà có trừ đi số gà bán
HS trình bày bài giải.
Số gà còn lại là:
 9 – 3 = 6 (con)
 Đáp số: 6 con gà.
HS đọc đề bài
Có 8 con chim đậu trên cây, sau đó có 2 con bay đi.
Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu con chim?
Bài giải
Số chim còn lại là:
 8 – 2 = 6 (con)
 Đáp số: 6 con chim.
HS đọc.
An có 8 quả bóng, An thả 3 quả bay đi. 
Hỏi An còn lại mấy quả bóng?
Bài giải
Số quả bóng còn lại là:
 8 – 3 = 5 (quả)
 Đáp số: 5 quả bóng.
Đàn vịt có 8 con, 5 con ở dưới ao. 
Hỏi trên bờ có mấy con vịt?
Bài giải
Số vịt trên bờ là:
8 – 5 = 3 (con)
 Đáp số: 3 con vịt.
caâu lôøi giaûi, pheùp tính, ñaùp soá.
Ruùt kinh nghieäm:	
Thöù ba ngaøy thaùng 8 naêm 2013
Tieát 1 Chính taû 
 Baøi: Caâu ñoá
I. MUÏC TIEÂU:
Nhìn baûng, cheùp laïi ñuùng baøi Caâu ñoá veà con ong: 16 chöõ trong khoaûng 8 ñeán 10 phuùt.
Ñieàn ñuùng chöõ ch, tr, v, d, hoaëc gi vaøo choã troáng.
Laøm ñöôïc baøi taäp( 2)a
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 	Baûng phuï vieát saün noäi dung baøi vieát.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kieåm tra baøi cuõ:
Giôùi thieäu baøi 
Baøi môùi
Hoaït ñoäng1
Höôùng daãn hoïc sinh vieát töø khoù.
Hoaït ñoäng2
Höôùng daãn hoïc sinh vieát baøi chính taû.
Hoaït ñoäng3
Baøi taäp
Hoaït ñoäng 4
Cuûng coá, daën doø
Kieåm tra söï chuaån bò vôû chính taû cuûa hoïc sinh.
Cho HS ñieàn chöõ c hoaëc k?
haùt ñoàng a chôi eùo co
Nhaän xeùt
Hoâm nay thaày daïy caùc em baøi:aøau ñoá.
Ñieàn chöõ ch, tr, v, d, hoaëc gi vaøo choã troáng.
Nhaéc laïi
Giaùo vieân ñính baûng phuï coù vieát ñoaïn caàn phaûi taäp cheùp leân baûng lôùp.
Giaùo vieân ñoïc maãu laàn1
Cho hoïc sinh ñoïc 
Höôùng daãn hoïc sinh phaân tích caùc töø khoù:
Cho hoïc sinh ñoïc laïi töø khoù.
Nhaän xeùt
Giaùo vieân ñoïc maãu laàn2.
Höôùng daãn hoïc sinh caùch ngoài vieát, caàm buùt, ñaët vôû, caùch vieát ñeà baøi vaøo vôû trang vôû. Thuïc vaøo 3oâ,chöõ caùi ñaàu vieát hoa. 
Cho hoïc sinh vieát baøi vaøo vôû chính taû.
Giaùo vieân quan saùt giuùp ñôõ.
-Giaùo vieân ñoïc laïi baøi cho hoïc sinh soaùt loãi.
Chöõ sai gaïch chaân sau ñoù ghi soá loãi ra leà vôû.
-Chaám moät soá vôû vaø nhaän xeùt.
Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 
Höôùng daãn caùc em naém vöõng yeâu caàu baøi.
Quan saùt tranh ñieàn vaàn coøn thieáu vaøo choã chaám.
gọi học sinh leân baûng laøm, coøn laïi laøm baøi vaøo baûng con.
Nhaän xeùt cho hoïc sinh ñoïc .
Hoâm nay caùc em hoïc baøi gì? 
Veà nhaø caùc em laøm baøi taäp vaøo vôû.
Xem baøi hoïc tieáp theo.
Nhaän xeùt tieát hoïc
Hoïc sinh ñoïc ñoaïn vieát
phaân tích caùc töø khoù:
tí: t+i+/
suoát: s + uoât + /
khaép:kh +aêp+/
hoa: h+oa
HS vieát baøi
2 em ñoåi vôû soaùt loãi
2. Ñieàn chöõ: 
 a. tr hay ch?
Thi aïy anh boùng
Caâu ñoá
Ruùt kinh nghieäm:	
Thöù tö ngaøy 23 thaùng 03 naêm 2013
Tieát 1 AÂM NHAÏC Tieát chöông trình:28
Tieát 2-3 TẬP ĐỌC Tieát chöông trình : 275-276
 QUÀ CỦA BỐ
 I. Mục tiêu:
	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: về phép, vững vàng, vùng, rất ngoan, súng. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ.
	- Hiểu nội dung bài: Bố là bộ đội ngoài đảo xa, bố rất nhớ và yêu em.
 Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK)
	Học thuộc lòng một khổ của bài thơ.
Ii. Đồ dùng dạy học:
	Tranh trong SGK
Iii. Hoạt động dạy học:
Nội dung
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của học sinh
Kiểm tra bài cũ:
Giới thiệu bài
Bài mới
Hoạt động 1
Luyện đọc tiếng, từ ngữ
Hoạt động 2
Luyện đọc câu, đoạn, bài
Hoạt động 3
Ôn vần
Hoạt động 1
Tìm hiểu bài đọc
Hoạt động 2
Luyện nói 
Hoạt động 3
Củng cố, dặn dò
Cho học sinh đọc bài Ngôi nhà.
Trả lời câu hỏi: 
Ở ngôi nhà của mình, bạn nhỏ đã nhìn thấy gì, nghe thấy gì, ngửi thấy gì?
Các em hãy tìm và đọc những câu thơ nói về tình yêu ngôi nhà của bạn nhỏ gắn với tình yêu quê hương đất nước.
Nhận xét, ghi điểm
Hôm nay chúng ta học bài Quà của bố
GV đọc mẫu cả bài
GV lần lượt gạch chân từng tiếng, từ ngữ: về phép, vững vàng, vùng, rất ngoan, súng.
Lần lượt cho HS đọc nối tiếp từng dòng thơ, khổ thơ
Giảng từ: đảo, bộ đội
1. Tìm tiếng trong bài có vần oan
Tiết 2
2. Nói câu chứa tiếng:
- có vần oan
- có vần oat
Cho HS xem tranh, đọc câu mẫu
GV đọc mẫu trong SGK
Hỏi: Bố bạn nhỏ là bộ đội ở đâu?
Bố gửi cho bạn những quà gì?
Cho HS thi đọc thuộc bài thơ.
Cho học sinh xem tranh, thảo luận, trình bày.
Bức tranh vẽ cảnh gì?
Mẫu:
Bố bạn làm nghề gì?
Bố mình là bác sĩ.
GV động viên, khuyến khích HS nói trọn câu.
Yêu cầu HS đọc thuộc cả bài.
Về nhà học bài, xem trước bàì sau.
Nhận xét giờ học 
Học sinh đọc rồi trả lời câu hỏi.
HS đọc khổ thơ 1 và 2
Ở ngôi nhà của mình, bạn nhỏ đã nhìn thấy hàng xoan trước ngõ, hoa nở như mây từng chùm, nghe thấy tiếng chim ở đầu hồi lãnh lót, ngửi thấy mùi rạ lợp trên mái nhà, trên sân phơi thơm phức.
HS đọc đoạn 3
Đó là khổ thơ
Em yêu ngôi nhà
 Gỗ tre mộc mạc
 Như yêu đất nước
 Bốn mùa chim ca.
HS đánh vần, đọc
HS đọc cá nhân, nhóm, lớp
HS đọc toàn bài.
ngoan
1-2 HS đọc lại toàn bài
Chúng em vui liên hoan.
Chúng em thích hoạt động.
HS nói thêm nhiều câu khác nữa
HS đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh
Vùng đảo xa
Nghìn cái nhớ, nghìn cái thương, nghìn lời chúc, nghìn cái hôn.
HS thảo luận, trình bày.
Ruùt kinh nghieäm:	
Tieát 4 TOAÙN Tieát chöông trình:110 
LUYỆN TẬP
I.MUÏC TIEÂU:
	Biết giải toán có phép trừ; thực hiện được cộng, trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 20
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
	Tranh SGK phóng to
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kieåm tra baøi cuõ:
Giôùi thieäu baøi 
Baøi môùi
Luyeän taäp
Hoaït ñoäng 4
Cuûng coá, daën doø
Cho HS giải bài 2/149
Veà nhaø hoïc baøi, vieát baøi vaø laøm baøi.
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Hôm nay học bài lyện tập
Bài 1: Cửa hàng có 15 búp bê, đã bán đi 2 búp bê. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu búp bê?
Bài toán cho biết gì?
Bài toán hỏi gì?
GV ghi tóm tắt
Có : 15 búp bê
Đã bán: 2 búp bê
Còn lại:  búp bê? 
Bài 2: Trên sân bay có 12 máy bay, sauđó có 2 máy bay bay đi. Hỏi trên sân còn lại bao nhiêu máy bay?
Bài toán cho biết gì?
Bài toán hỏi gì?
Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống:
18
14
17
 -2 -3 
 - 4 +1 
 +2 -5 
Còn thời gian GV hướng dẫn HS làm bài 4: Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Có : 8 hình tam giác
Tô màu : 4 hình tam giác
Không tô màu: ... hình tam giác? 
Hôm nay học bài gì? 
về nhà học bài, làm bài.
nhận xét giờ học. 
HS giải
Bài giải
Số quả bóng còn lại là:
 8 – 3 = 5 (quả)
 Đáp số: 5 quả bóng.
HS đọc
Cửa hàng có 15 búp bê, đã bán đi 2 búp bê.
 Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu búp bê?
Bài giải
Số búp bê cửa hàng còn lại là:
 15 – 2 = 13 (búp bê)
 Đáp số: 13 búp bê.
Hoïc sinh ñoïc laïi.
Trên sân bay có 12 máy bay, sauđó có 2 máy bay bay đi.
 Hỏi trên sân còn lại bao nhiêu máy bay?
 Bài giải
Số máy bay còn lại là:
12 – 2 = 10 (máy bay)
 Đáp số: 10 máy bay.
Hoïc sinh vieát soá vaøo baûng 
HS vieát soá vaøo.
Bài luyện tập
Ruùt kinh nghieäm:	
Thöù naêm ngaøy 24 thaùng 3 naêm 2011
Tieát 1 Chính taû Tieát chöông trình: 277
 Baøi: Qùa của bố
I. MUÏC TIEÂU:
Nhìn baûng, cheùp laïi ñuùng khổ thơ 2 của bài Quà của bố khoaûng 10-12 phuùt.
Ñieàn đuùng chữ s hay x; vần im hay iêm vaøo choã troáng.
Laøm ñöôïc baøi taäp 2a, 2b(SGK).
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 	Baûng phuï vieát saün noäi dung baøi vieát.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kieåm tra baøi cuõ:
Giôùi thieäu baøi 
Baøi môùi
Hoaït ñoäng1
Höôùng daãn hoïc sinh vieát töø khoù.
Hoaït ñoäng2
Höôùng daãn hoïc sinh vieát baøi chính taû.
Hoaït ñoäng3
Baøi taäp
Hoaït ñoäng 4
Cuûng coá, daën doø
Kieåm tra söï chuaån bò vôû chính taû cuûa hoïc sinh và chấm 1 số vở.
Cho HS ñieàn chöõ: c hay k?
Ông trồng ây cảnh.
Bà .ể chuyện.
Chị xâu im.
Nhaän xeùt
Hoâm nay thaày daïy caùc em baøi: Quà của bố; điền chữ x, s; đieàn vaàn im, iêm.
Nhaéc laïi
Giaùo vieân ñính baûng phuï coù vieát ñoaïn caàn phaûi taäp cheùp leân baûng lôùp.
Giaùo vieân ñoïc maãu laàn1
Cho hoïc sinh ñoïc 
Bố gửi cho bạn những quà gì?
Höôùng daãn hoïc sinh phaân tích caùc töø khoù:
Cho hoïc sinh ñoïc laïi töø kho, viết vào bảng con.
Nhaän xeùt
Giaùo vieân ñoïc maãu laàn2.
Höôùng daãn hoïc sinh caùch ngoài vieát, caàm buùt, ñaët vôû, caùch vieát ñeà baøi vaøo vôû trang vôû, chöõ caùi ñaàu dòng vieát hoa. 
Cho hoïc sinh vieát baøi vaøo vôû chính taû.
Giaùo vieân quan saùt giuùp ñôõ.
-Giaùo vieân ñoïc laïi baøi cho hoïc sinh soaùt loãi.
Chöõ sai gaïch chaân sau ñoù ghi soá loãi ra leà vôû.
-Chaám moät soá vôû vaø nhaän xeùt.
Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 
Höôùng daãn caùc em naém vöõng yeâu caàu baøi.
Quan saùt tranh ñieàn vaàn coøn thieáu vaøo choã chaám.
gọi học sinh leân baûng laøm, coøn laïi laøm baøi vaøo baûng con.
Nhaän xeùt cho hoïc sinh ñoïc .
Hoâm nay caùc em hoïc baøi gì? 
Veà nhaø caùc em laøm baøi taäp vaøo vôû.
Xem baøi hoïc tieáp theo.
Nhaän xeùt tieát hoïc
Hoïc sinh ñoïc ñoaïn vieát
Nghìn cái nhớ, nghìn cái thương, nghìn lời chúc, nghìn cái hôn.
phaân tích caùc töø khoù:
gửi: g + ưi + 
nghìn: ngh + in + 
chúc: ch + uc + /
hôn: h + ôn
2 em ñoåi vôû soaùt loãi
2. Ñieàn chữ: x hay s?.
e lu	dòng  ông
3.Ñieàn vần: im hay iêm?
Trái 	kim t..
Quà của bố
Ruùt kinh nghieäm:	
Tieát 2 Keå chuyeän Tieát chöông trình: 278
 Baøi: Bông hoa cúc trắng
I. MUÏC TIEÂU:
 Keå laïi moät ñoaïn caâu chuyeän döïa theo tranh vaø gôïi yù döôùi tranh.
 Hieåu noäi dung cuûa caâu chuyeän: Lòng hiếu thảo của cô bé làm cho đất trời cũng cảm động, giúp cô chữa khỏi bệnh cho mẹ .
* HS khá gioûi keå ñöôïc toàn bộ caâu chuyeän theo tranh.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 Tranh 
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kieåm tra baøi cuõ
Giôùi thieäu baøi 
Baøi môùi
Hoaït ñoäng1
Höôùng daãn hoïc sinh keå chuyeän
Hoaït ñoäng 2
Höôùng daãn hoïc sinh theo vai
Hoaït ñoäng 4
Cuûng coá, daën doø
Cho HS kể lại chuyện trí khôn.
Nhaän xeùt
Hoâm nay thaày daïy caùc em baøi: trí khoân
Nhaéc laïi
Giaùo vieân keå caâu chuyeän laàn 1
Giaùo vieân keå caâu chuyeän laàn 2,3 keát hôïp tranh minh hoaï.
Giaùo vieân ñöa tranh leân vaø hoûi gôïi yù ñeå hoïc sinh keå chuyeän
Tranh 1: Người mẹ ốm nói gì với con?
Tranh 2: Cụ già nói gì với cô bé?
Tranh 3: Cô bé làm gì sau khi hái được bông hoa?
Tranh 4: Caâu chuyeän keát thuùc như theá naøo?
Nhaän xeùt
Höôùng dẫn hoïc sinh phaân vai keå toaøn boä caâu chuyeän: moãi nhoùm 4 baïn: Hoå, Traâu, ngöôøi noâng daân, ngöôøi daãn chuyeän.
Höôùng daãn hoïc sinh neâu yù nghóa caâu chuyeän: Lòng hiếu thảo của cô bé làm cho đất trời cũng cảm động, giúp cô chữa khỏi bệnh cho mẹ .
Hoâm nay caùc em hoïc baøi gì? 
Veà nhaø caùc em laøm baøi taäp vaøo vôû.
Xem baøi hoïc tieáp theo.
Nhaän xeùt tieát hoïc
hoïc sinh nghe vaø quan saùt.
mời thầy thuốc về cho mẹ. 
tìm bông hoa cúc trắng và đếm số cánh hoa trên bông hoa ấy bao nhiêu cánh hoa là bấy nhiêu ngày mẹ con còn sống.
cô bé đếm số cánh hoa thấy ít, cô xé mỗi cánh hoa thành nhiều cánh hoa.
Mẹ cô bé khoẻ lại.
Cho hoïc sinh keå töøng tranh
Hoïc sinh khaù keå 4 tranh
hoïc sinh phaân vai keå toaøn boä caâu chuyeän: moãi nhoùm 4 baïn: mẹ, thầy thuốc, cô bé, ngöôøi daãn chuyeän.
Bông hoa cúc trắng
Ruùt kinh nghieäm:	
Tieát 3 TOAÙN Tieát chöông trình: 111
LUYỆN TẬP
I. MUÏC TIEÂU:
	Biết giải và trình bày bài giải toán có lời văn có 1 phép trừ.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
	Hình như SGK phóng to.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kieåm tra baøi cuõ:
Giôùi thieäu baøi 
Baøi môùi
Luyeän taäp
Hoaït ñoäng 4
Cuûng coá, daën doø
Yeâu caàu HS giải bài tâp 4/150.
Nhaän xeùt, ghi ñieåm.
Hôm nay học bài luyện tập.
1. Lan gấp được 14 cái thuyề, Lan cho bạn 4 cái thuyền. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái thuyền?
Bài toán cho biết gì?
Bài toán hỏi gì?
Hướng dẫn HS tóm tắt
Có : 14 cái thuyền
Cho bạn: 4 cái thuyền
Còn lại :  cái thuyền?
2. Tổ em có 9 bạn, trong đó có 5 bạn nữ. Hỏi tổ em có mấy bạn nam?
Bài toán cho biết gì?
Bài toán hỏi gì?
Hướng dẫn HS tóm tắt:
Có : 9 bạn
Nữ : 5 bạn
Nam: ... bạn?
3. Một sợi dây dài 13 cm, đã cắt đi 2 cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét? 
 ? cm 2 cm
 13 cm
 4. Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Có : 15 hình tròn
Tô màu : 4 hình tròn
Không tô màu: ... hình tròn?
Hôm nay học bài gì?
Veà nhaø hoïc baøi, vieát baøi vaø laøm baøi.
Nhaän xeùt tieát hoïc.
HS giải
Số H tam giác không tô màu là:
8 – 4 = 4 ( hình)
 Đáp số: 4 hình tam giác.
HS đọc
Lan gấp được 14 cái thuyề, Lan cho bạn 4 cái thuyền. 
Hỏi Lan còn bao nhiêu cái thuyền?
Bài giải
Số cái thuyền còn lại là:
 14 – 4 = 10 (cái thuyền)
 Đáp số: 10 cái thuyền.
HS đọc
Tổ em có 9 bạn, trong đó có 5 bạn nữ.
 Hỏi tổ em có mấy bạn nam?
Bài giải
Số bạn nam là:
9 – 5 = 4 (bạn nam)
 Đáp số: 4 bạn nam.
Hoïc sinh đọc
HS giải.
Sợi dây còn lại dài là:
 13 – 2 = 11 (cm)
 Đáp số: 11 cm.
Số hình tròn không tô màu là:
15 – 4 = 11 (hình)
 Đáp số: 11 hình tròn.
Hôm nay học bài luyện tập.
Ruùt kinh nghieäm:	
Tieát 4 Taäp vieát Tieát chöông trình : 274
Baøi: K
I. MUÏC TIEÂU:
-Toâ ñöôïc caùc chöõ hoa: K.
-Vieát ñuùng caùc vaàn: iêu, yêu; hiếu thảo, yêu mến, kieåu chöõ vieát thöôøng, côõ chöõ theo vôû Taäp vieát1, taäp hai.
*Hoïc sinh khaù gioûi vieát ñieàu neùt, daõn ñuùng khoaûng caùch vaø vieát ñuû soá doøng, soá chöõ quy ñònh trong vôû taäp vieát.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
Maãu chöõ vieát
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kieåm tra baøi cuõ:
Giôùi thieäu baøi 
Baøi môùi
Hoaït ñoäng 1
Höôùng daãn toâ chöõ hoa.
Hoaït ñoäng 2
Höôùng daãn vieát vaàn,töø ngöõ.
Hoaït ñoäng 3
Luyeän vieát vaøo vôû taäp vieát.
Hoaït ñoäng 4
Cuûng coá,daën doø
Goïi hoïc sinh vieát: vườn hoa, ngát hương.
Nhaän xeùt
Hoâm nay coâ daïy caùc em baøi taäp vieát: K.
 Giaùo vieân ñöa ra maãu chöõ cho hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt.
Höôùng daãn hoïc sinh toâ chöõ hoa K.
Giaùo vieân ñöa ra maãu chöõ cho hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt.
Hoïc sinh ñoïc caùc vaàn, töø ngöõ.
Giaùo vieân giaûi nghóa töø
Cho hoïc sinh neâu chieàu cao cuûa caùc con chöõ
Giaùo vieân vieát leân baûng vaø cho hoïc sinh vieát vaøo baûng con
Giaùo vieân theo doõi,uoán naén , giuùp ñôõ.
Nhaän xeùt 
Höôùng daãn hoïc sinh vieát vaøo vôû luyeän vieát.
Giaùo vieân quan saùt giuùp ñôõ.
Chaám moät soá baøi cuûa hoïc sinh 
Nhaän xeùt
Hoâm nay caùc em hoïc baøi gì?
Nhaän xeùt 
Veà nhaø caùc em luyeän vieát phần còn lại. 
Nhaän xeùt tieát hoïc.	
Hoïc sinh vieát 
hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt toâ chöõ hoa, vaàn,töø ngöõ.
1-2 HS ñoïc caû baøi.
Toâ chöõ hoa: K.
Vieát iêu, yêu; hiếu thảo, yêu mếm, 
 K
 iêu yêu
hiếu thảo yêu mến 
Ruùt kinh nghieäm:	
Tieát 5 TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI Tieát chöông trình: 28
CON MUỖI
I. MUÏC TIEÂU:
	Neâu được một số tác hại của muỗi.
 Chæ ñöôïc caùc boä phaän beân ngoaøi cuûa muỗi treân hình veõ.
	* Biết cách phòng trừ muỗi.	
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
	Tranh trong SGK
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kieåm tra baøi cuõ
Giôùi thieäu baøi 
Hoaït ñoäng 1
Làm việc với SGK
Hoaït ñoäng 2
Thảo luận theo nhóm
Hoaït ñoäng 4
Cuûng coá, daën doø 
Nuôi mèo để làm gì?
Nhận sét.
Hôm nay học bài con muỗi.
Quan sát con muỗi.
- So với con ruồi, thì con muỗi to hay nhỏ?
 - Khi đập muỗi ,em thấy cơ thể muỗi cứng hay mềm?
 - Hãy chỉ vào đầu, thân ,cánh của con muỗi.
 - Quan sát chỉ phần đầu rồi chỉ vào vòi con muỗi.
 - Con muỗi dùng vòi để làm gì?
 - Con muỗi di chuyển như thế nào?
GV kết luận : Muỗi là một loại sâu bọ bé hơn ruồi. Muỗi có đầu, chân và cánh. Muỗi bay bằng cánh, đậu bằng chân, nó dùng vòi để hút máu.
Chia lớp thành 3 nhóm.
Nhóm 1:- Muỗi thường sống ở đâu?
- Vào lúc nào em thường hay nghe thấy tiếng muỗi vo ve và hay bị muỗi đốt nhất?
Nhóm 2:- Bị muỗi đốt có hạy gì?
- Kể tên muột số bệnh do muỗi chuyền mà em biết .
Nhóm 3:- Làm cách nào dể diệt muỗi.
- Em cần làm gì để không bị muỗi đốt?
GV tổng kết.
Muỗi có những bộ qhận nào?
Muỗi có lợi hay có hại?
Về nhà thực hiện theo bài học.
Nhận xét bài học.
HS nghe, quan sát và trảlời.
nhỏ
mềm
đ đốt
di chuyển bằng chân, cánh
HS làm việc, báo cáo
 Ruùt kinh nghieäm:	
Thöù saùu ngaøy 25 thaùng 3 naêm 2011
Tieát 1-2 TẬP ĐỌC Tieát chöông trình : 279-280
 VÌ BÂY GIỜ MẸ MỚI VỀ
 I. Mục tiêu:
	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: khóc oà, hoảng hốt, cắt bánh, đứt tay. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu
	- Hiểu nội dung bài: C6ụ bé làm nũng mẹ nên đợi mẹ về mới khóc. 
 Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK)
II. Đồ dùng dạy học:
	Tranh trong SGK
III. Hoạt động dạy học:
Nội dung
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của học sinh
Kiểm tra bài cũ:
Giới thiệu bài
Bài mới
Hoạt động 1
Luyện đọc tiếng, từ ngữ, câu, đoạn, bài
Hoạt động 3
Ôn vần
Hoạt động4
Tìm hiểu bài đọc
Hoạt động 2
Luyện nói 
Hoạt động 3
Củng cố, dặn dò
Cho học sinh đọc bài Quà của bố.
Hỏi: Bố bạn nhỏ là bộ đội ở đâu?
Bố gửi cho bạn những quà gì?
Nhận xét, ghi điểm
Hôm nay chúng ta học bài Vì bây giờ mẹ mới về.
GV đọc mẫu cả bài
GV lần lượt gạch chân từng tiếng, từ ngữ:khóc oà, hoảng hốt, cắt bánh, đứt tay 
 Lần lượt cho HS đọc nối tiếp từng câu, đoạn, bài
1. Tìm tiếng trong bài có vần ưt
Tiết 2
2. Tìm tiếng ngoài bài:
	- Có vần ưt
	- có vần ưc
3. Nói câu chứa tiếng có vần ưt hoặc ưc.
Cho HS xem tranh, đọc câu mẫu
GV đọc mẫu trong SGK
Hỏi: Khi bị đứt tay cậu bé có khóc không?
Lúc nào câu6 bé mới khóc? Vì sao?
Bài có mấy câu hỏi? Đọc các câu hỏi và câu trả lời.
Cho HS đọc theo vai.
Cho học sinh xem tranh, thảo luận, trình bày.
Bức tranh vẽ cảnh gì?
Mẫu:
 Bạn có hay làm nũng bố mẹ khô

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Tuan 28 Lop 1_12257851.doc