Giáo án môn Lịch sử 9 (chuẩn)

Tiết 1, 2

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU

TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX

A. MTCĐ:

1. Về kiến thức:

Những thành tựu to lớn của ND LX trong công cuộc hàn gắn vết thương CT, khôi phục nền KT; tiếp tục XD CSVC- KT của CNXH

Những thắng lợi coa ý nghĩa to ls của ND ĐÂ sau 1945: giành thắng lợi trong cuộc CM GP DT, thành lập chế đọ DCND và tiến hành công cuộc XDCNXH

Sự hình thành HTTG mới.

2. Về tư tưởng:

Khẳng định những thành tựu có ý nghĩa to lớn có ý nghĩa ls của công cuộc XDCNXH ở LX và các nước ĐÂ

Mặc dù ngày nay, tình hình đã thay đổi nhưng mối quan hệ của ta với các nước CH thuộc LX cũ và các nước ĐÂ vẫn được duy trì tăng cường khối đoàn kết , thúc đẩy sự nghiệp CM của chúng ta.

3. Về kỹ năng:

Rèn luyện kỹ năng, phân tích, nhận định đánh giá; sử dụng lược đồ châu Âu và bản đồ thế giới, hướng dẫn HS khai thác tài liệu, tranh ảnh LS để hiểu them về châu Âu nhất là các nước ĐÂ và LX cũ.

 

doc 112 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 09/03/2020 Lượt xem 726Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Lịch sử 9 (chuẩn)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 và 1936 – 1939 để thấy sự chuyển biến của phong trào đấu tranh.
- Biết sử dụng tranh, ảnh lịch sử.
B. CB:
 - Giáo viên: Giáo án
 - Học sinh: Soạn bài.
C. CBLL:
1. Kiểm tra bài cũ: 7p
Trình bày phong trào cách mạng 1930 – 1931 và ý nghĩa lịch sử của nó?
2. Bài mới:
 Giới thiệu: Qua cao trào cách mạng 1930 – 1931, PTCMVN lại bước sang một thời kỳ mới. Đó là thời kỳ như thế nao?
TG
THẦY
TRÒ
NỘI DUNG
10p
HOẠT ĐỘNG I
I.Tình hình thế giới và trong nước.
Nêu tình hình thế giới trong cuộc khủng hoảng KT?
Các nước ĐQ đã làm gì trước bối cachr trên ?
Tình hình trong nước có những thay đổi gì?
1. Tình hình thế giới:
- Cuộc KHKTTG dẫn đến có nhiều sự thay đổi:
+ Một số nước ĐQ thành lập chế độ Phát xít.
+ 7/1935 Đại hội VII của QTCS quyết định thành lập MTND chống Phát xít
- 1936 MTND Pháp thắng cử đã ban hành chính sách tự do dân chủ cho cả các nước thuộc địa.
2. Tình hình trong nước:
- Tù Chính trị được thả, tìm cách liên lạc với tổ chức.
- Cuộc khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng đến đời sống của mọi tầng lớp.
- Bọn cầm quyền ở Đông Dương thi hành các chính sách bóc lột và khủng bố.
1. Tình hình thế giới:
- Cuộc KHKTTG dẫn đến có nhiều sự thay đổi.
- 1936 MTND Pháp thắng cử đã ban hành chính sách tự do dân chủ cho cả các nước thuộc địa.
2. Tình hình trong nước:
- Tù Chính trị được thả, tìm cách liên lạc với tổ chức.
- Đời sống của mọi tầng lớp bị đe dọa.
- Bọn cầm quyền ở Đông Dương thi hành các chính sách bóc lột và khủng bố.
17p
HOẠT ĐỘNG II
II. MTDC Đông Dương và PTĐT đòi tự do dân chủ.
Nêu chủ trương của Đảng?
- Kẻ thù?
- Nhiệm vụ?
- Tổ chức?
- Mục tiêu?
- Hình thức và PP đâu tranh?
Tại sao ta lại có sự thay đổi như trên?
Nêu các phong trào đấu tranh CM?
Tại sao PTDTDC lại chấm dứt?
1. Chủ trương của Đảng:
- Xác định kẻ thù: Phản động Pháp ở thuộc địa.
- Nhiệm vụ: Chống ĐQ, chống CTĐQ và bọn phản động ở thuộc địa; đòi cơm áo và hòa bình, dân chủ, tự do.
- Thành lập MT: MTND phản đế 1936, MTDCĐD 1938 
- Mục tiêu: Nhằm tập hợp lực lượng quần chúng yêu nước, dân chủ, tiến bộ.
- HT và PP đấu tranh: Hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai nửa công khai.
2. Các phong trào đấu tranh:
- 1936 Vận động trù bị ĐD đại hội
- 1937 Đón đặc phái viên của chính phủ Pháp và toàn quyền ĐD
- 1938 PT công nhân
- Các hoạt động khác: Nhiều tờ báo công khaicủa Đảng và Mặt trận ra đời.
- Cuối năm 1938 Pháp thay đổi chính sách, bọn phản động ở thuộc địa nổi lên chống phá CM
- 9/1939 Chiến tranh TG thứ 2 bùng nổ PTDTDC chấm dứt.
1. Chủ trương của Đảng:
- Xác định kẻ thù: 
- Nhiệm vụ: Chống ĐQ, chống CTĐQ và bọn phản động ở thuộc địa; đòi cơm áo và hòa bình, dân chủ, tự do.
- Thành lập MT: MTND phản đế 1936, MTDCĐD 1938 
- Mục tiêu: Nhằm tập hợp lực lượng quần chúng yêu nước, dân chủ, tiến bộ.
- HT và PP đấu tranh: Hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai nửa công khai.
2. Các phong trào đấu tranh:
- 1936 Vận động trù bị ĐD đại hội
- 1937 Đón đặc phái viên của chính phủ Pháp và toàn quyền ĐD
- 1938 PT công nhân
- Các hoạt động khác: Nhiều tờ báo công khai của Đảng và Mặt trận ra đời.
- Cuối năm 1938 Pháp thay đổi chính sách, bọn phản động ở thuộc địa nổi lên chống phá CM
- 9/1939 Chiến tranh TG thứ 2 bùng nổ PTDTDC chấm dứt.
8p
 HOẠT ĐỘNG III
III. Ý NGHĨA CỦA PT
Nêu ý nghĩa của PTCM trên?
Em nhận xét gì vai trò lãnh đạo của Đảng ?
- Đối với Đảng: Nâng cao uy tín, mở rộng ảnh hưởng của Đảng; đào tạo cán bộ CM.
- Đối với quần chúng: Được tập dượt đấu tranh. Được tuyền chính sách của Đảng và tư tưởng Chủ nghĩa Mác lê-nin.
- Đối với Đảng: Nâng cao uy tín, mở rộng ảnh hưởng của Đảng; đào tạo cán bộ CM.
- Đối với quần chúng: Được tập dượt đấu tranh. Được tuyền chính sách của Đảng và tư tưởng Chủ nghĩa Mác lê-nin.
3. Củng cố dặn dò: (3p)
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Chuẩn bị bài mới: “Việt Nam trong những năm 1939 - 1945”:
+ Hoàn cảnh thế giới.
+ Những cuộc nổi dậy của dân ta.
+ Kết quả và ý nghĩa và bài học rút ra từ phong trào.
D.RÚT KINH NGHIỆM:
 DUYỆT TUẦN 22
.......
Tieát 25
VIEÄT NAM TRONG NHÖÕNG NAÊM 1939-1945.
A. MTCĐ:
1. Về kiến thức:
- Khi CTTG thứ hai bùng nổ, TD Pháp đã thỏa hiệp với Nhật rồi đầu hàng và câu kết với Nhật áp bức bóc lột ND ta, làm cho đời sống của các tầng lớp, các giai cấp vô cùng cực khổ.
- Những nét chính về diễn biến của ba cuộc nổi dậy: Bắc Sơn; Nam kỳ: Đô Lương; ý nghĩa của ba cuộc khởi nghĩa này.
2. Về tư tưởng:
GD cho HS lòng căm thù ĐQ,PX Pháp – Nhật và lòng kính yêu, khâm phục tinh thần yêu nước của ND ta.
3. Về kỹ năng:
Tập cho HS biết phân tích các thủ đoạn thâm độc của Nhật- Pháp; biết đánh giá ý nghĩa của ba cuộc nổi dậy đầu tiên và biết sử dụng lược đồ.
B. CB:
 - Giáo viên: Giáo án, lược đồ.
 - Học sinh: Soạn bài.
C. CBLL:
1. Kiểm tra bài cũ: 7p
Trình bày phong trào cách mạng 1936 – 1939 và ý nghĩa lịch sử của nó?
2. Bài mới:
 Giới thiệu: Qua cao trào cách mạng 1936– 1939, tình hình thế giới có nhiều thay đổi? PTCMVN lại bước sang một thời kỳ mới. Đó là thời kỳ như thế nào?
TG
THẦY
TRÒ
NỘI DUNG
10p
HOẠT ĐỘNG I
I.Tình hình thế giới và Đông Dương
Tình hình theá giôùi nhö theá naøo?
ÔÛ Ñoâng Döông Nguy cô cuûa Phaùp laø gì?
Neâu caùc haønh ñoäng cuûa Nhaät vaø Phaùp?
Cuoäc soáng nhaân ta nhö theá naøo?
1. Tình hình thế giới.
- 9/1939 CTTG thứ II Bùng nổ.
- 6/1940 Đức chiếm Pháp.
- Nhật chiếm TQ và tiến sát biên giới Việt –Trung.
2. Tình hình Đông Dương:
- Nguy cơ của Pháp: Ngọn lửa CM của ND ta và Nhật chuẩn bị hất cẳng Pháp để độc chiếm Đông Dương.
- Hành động của Nhật, Pháp :
+ 9/1940 Nhật chiếm lạng sơn
+ 23/7/1941 Pháp – Nhật ký hiệp ước phòng thủ chung ĐD, cùng bóc lột ND ta.
* Pháp thi hành chính sách KT chỉ huy để tăng thuế.
* Nhật: mua cưỡng bức lương thực
- Cuộc sống ND ta: điêu đứng, chết đói 
1. Tình hình thế giới.
- 9/1939 CTTG thứ II Bùng nổ.
- 6/1940 Đức chiếm Pháp.
- Nhật chiếm TQ và tiến sát biên giới Việt –Trung.
2. Tình hình Đông Dương:
- Nguy cơ của Pháp: Ngọn lửa CM của ND ta và Nhật chuẩn bị hất cẳng Pháp để độc chiếm Đông Dương.
- Hành động của Nhật, Pháp :
+ 9/1940 Nhật chiếm lạng sơn
+ 23/7/1941 Pháp – Nhật ký hiệp ước phòng thủ chung ĐD. 
* Pháp thi hành chính sách KT chỉ huy để tăng thuế.
* Nhật: mua cưỡng bức lương thực
- Cuộc sống ND ta: điêu đứng, chết đói 
17p
HOẠT ĐỘNG II
II.Những cuộc nổi dậy đầu tiên.
Neâu nguyeân nhaân daãn ñeán khôûi nghóa Baéc Sôn?
Trình baøy dieãn bieán vaø keát quaû cuûa cuoäc khôûi nghóa?
Tìm nguyeân nhaân daãn ñeán cuoäc khôûi nghóa Nam kyø?
Ñaûng boä Nam kyø quyeát ñònh khôûi nghóa trong tình theá ntn?
Neâu nhöõng keát quaû thu ñöôïc
Trình baøy cuoäc binh bieán Ñoâ löông?
Vì sao cuoäc binh bieân nhanh choùng thaát baïi?
Neâu yù nghóa vaø baøi hoïc kinh nghieäm töø 3 cuoäc noåi daäy?
1. Kn Bắc Sơn (27/9/1940)
- Nguyên nhân: khi Nhật tràn vào, Pháp rút chạy khỏi Lạng Sơn 
- Diễn biến và kết quả:
+ 17/9/1940 Đảng bộ Bắc Sơn lãnh đạo ND nổi dậy, thành lập chính quyền CM.
+ Thực dân Pháp quay lại đàn áp, quân CM rút vào rừng
+ 1941 Cứu quốc quân được thành lập
2. Khởi nghĩa Nam kỳ (23/11/1940)
- Nguyên nhân: Pháp bắt lính người Việt ra trận chết thay ở chiến trường Lào – Căm-pu-chia.
- Diễn biến và kết quả:
+ Đảng bộ Nam kỳ quyết định khởi nghĩa khi chưa chuẩn bị tốt.
+ Đêm 22 – 23/11/1940 ND nổi dậy tiêu diệt đồn bốt giặc và thành lập chính quyền CM, lần đâu tiên cờ đỏ sao vàng xuất hiện.
+ Thực dân pháp đàn áp; CM bị tổn thất nặng, nghĩa quân rút vào rừng, hoạt động bí mật.
3. Binh biến Đô Lương:
- Nguyên nhân: PTCM dâng cao, ảnh hưởng đến tinh thần của binh lính người Việt quân đội Pháp ; bất bình trước việc đưa lính đỡ đạn ở biên giới Lào của Pháp.
- Diễn biến và kết quả:
+ 13/01/1941 Đội Cùng cùng đồng sự của ông nổi dậy chiếm Đô Lương rồi kéo về Vinh.
+ Pháp đàn áp, Đội Cung cùng các đồng sự của ông đều bị bắt và sử tử
- Ý nghĩa: Tinh thần oanh liệt, bài học bổ ích về khởi nghĩa vũ trang về XD lực lượng, chiến tranh du kích, chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa.
1. Kn Bắc Sơn (27/9/1940)
- Nguyên nhân: khi Nhật tràn vào, Pháp rút chạy khỏi Lạng Sơn 
- Diễn biến và kết quả:
+ 17/9/1940 Đảng bộ Bắc Sơn lãnh đạo ND nổi dậy, thành lập chính quyền CM.
+ Thực dân Pháp quay lại đàn áp, quân CM rút vào rừng
+ 1941 Cứu quốc quân được thành lập
2. Khởi nghĩa Nam kỳ (23/11/1940)
- Nguyên nhân:Sự bất bình của binh lính người Việt và sự thống khổ của ND ta.
- Diễn biến và kết quả:
+ Đêm 22 – 23/11/1940 ND nổi dậy tiêu diệt đồn bốt giặc 
+ Thực dân pháp đàn áp. 
3. Binh biến Đô Lương:
- Nguyên nhân: PTCM dâng cao; bất bình binh lính người Việt.
- Diễn biến và kết quả:
+ 13/01/1941 Đội Cùng cùng đồng sự của ông nổi dậy chiếm Đô Lương rồi kéo về Vinh.
+ Pháp đàn áp, Đội Cung cùng các đồng sự của ông đều bị bắt và sử tử
- Ý nghĩa: Tinh thần oanh liệt, bài học bổ ích về khởi nghĩa vũ trang 
3. Củng cố dặn dò: (3p)
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Chuẩn bị bài mới: “Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng tám 1945”:
+ Nội dung hội nghị TW lần thứ 8
+ Chuẩn bị của ta .
D.RÚT KINH NGHIỆM:
Tieát 26
CAO TRAØO CAÙCH MAÏNG TIEÁN TÔÙI TOÅNG KHÔÛI NGHÓA THAÙNG TAÙM 1945
A. MTCĐ:
1. Về kiến thức:
- Hoàn cảnh dẫn tới việc Đảng ta chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh và sự phát triển của lực lượng cách mạng sau khi Việt Minh thành lập.
- Những chủ trương của Đảng sau khi Nhật đảo chinhsPhaps và diễn biến của cao trào kháng Nhật cứu nước, tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945.
2. Về tư tưởng:
Giáo dục cho HS lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh, lòng tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng
3. Về kỹ năng:
Tập cho sử dụng tranh ảnh, lược đồ lịch sử. Tập đánh giá, phân tích sự kiện lịch sử.
B. CB:
 - Giáo viên: Giáo án, lược đồ.
 - Học sinh: Soạn bài.
C. CBLL:
1. Kiểm tra bài cũ: 7p
Nêu tình hình thế giới và Đông Dương 1939-1945 và ý nghĩa của 3 cuộc nổi dậy.
2. Bài mới:
 Giới thiệu: Trước những tác động của tình hình biến động của thế giới, đời sống cực khổ của ND ta thì sự phát triển của phong trào cách mạng như thế nào?
TG
THẦY
TRÒ
NỘI DUNG
10p
HOẠT ĐỘNG I
I.Mặt trận Việt Minh ra đời 
Tình hình thế giới có thay đổi gì?
Tính chất của cuộc chiến ntn?
Nêu tình hình trong nước?
- NAQ đã làm gì?
- Tại sao phải thay đổi khẩu hiệu?
Mặt trận VM ra đời với mục đích gì? 
Nêu những hoạt động của MTVM?
Khi cuộc chiến bước vào giai đoạn cuối thì ta có chuẩn bị gì?
1. Tình hình Thế giới.
6/1941 Đức tấn công LX, trên Thế giới chia làm hai trận tuyến LLDC>< PX
2. Tình hình trong nước.
- 28/1/1941 NAQ về nước, triệu tập HN BCHTW lần thứ 8 tại Pắc bó Cao Bằng từ 10 – 19/5/1941
+Khẩu hiệu: Gác “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày” thực hiện “Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian chia cho dân cày nghèo, giảm tô, giảm tức, chia lại ruộng công
+ 19/5/1941 Mặt trận Việt minh được thành lập nhằm mục đích đánh đuổi Pháp – Nhật
+XDLL quần chúng: Hội cứu quốc
+ XDLL CM: Cứu quốc quân
+ Báo chí tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng và Mặt trận; vạch trần âm mưu của kẻ thù.
- Khi cuộc chiến bước vào giai đoạn cuối:
+ 5/1944 Tổng bộ Việt minh ra chỉ thị chuẩn bị khởi nghĩa
+ 10/1944 HCM giở thư cho đồng bào chuẩn bị khởi nghĩa.
+ 22/12/1944 Đội VNTTGPQ ra đời, thắng liên tiếp hai trận.
+ Đội Cứu quốc quân mở rộng địa bàn xuống Thái Nguyên, Vĩnh Yên.
1. Tình hình Thế giới.
6/1941 Đức tấn công LX 
2. Tình hình trong nước.
- 28/1/1941 NAQ về nước, triệu tập HN BCHTW lần thứ 8 tại Pắc bó Cao Bằng từ 10 – 19/5/1941
+Khẩu hiệu: Thực hiện “Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian chia cho dân cày nghèo, giảm tô, giảm tức, chia lại ruộng công ”
+ 19/5/1941 Mặt trận Việt minh được thành lập nhằm mục đích đánh đuổi Pháp – Nhật
+XDLL quần chúng: Hội cứu quốc
+ XDLL CM: Cứu quốc quân
+ Báo chí tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng và Mặt trận.
 - Khi cuộc chiến bước vào giai đoạn cuối:
+ 5/1944 Tổng bộ Việt minh ra chỉ thị chuẩn bị khởi nghĩa
+ 10/1944 HCM giở thư cho đồng bào chuẩn bị khởi nghĩa.
+ 22/12/1944 Đội VNTTGPQ ra đời, thắng liên tiếp hai trận.
+ Đội Cứu quốc quân mở rộng địa bàn xuống Thái Nguyên, Vĩnh Yên.
17p
HOẠT ĐỘNG II
II.Cao trào kháng Nhật, cứu nước. Tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945.
Tại sao Nhật phải đảo chính Pháp?
Tại sao Nhật phải thành lập chính quyền bù nhìn?
Trong Hội nghị mở rộng ta đã xác định kẻ thù là ai?
Hội nghị quân sự đã làm gì?
Khu giải phóng ra đời vào thời gian nào?
Em có nhận xét gì về khu giải phóng Việt Bắc.
 PTĐT của ND ta trong cả nước ntn?
1. Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945)
- Nhật bị Anh, Mỹ tấn công, Pháp chuẩn bị lật đổ Nhật.
- 9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp độc chiếm Đông Dương, thành lập chính quyền bù nhìn.
2. Tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng 8 -1945.
- 9/3/1945 Hội nghị mở rộng của Đảng xác định kẻ thù là Phát xít Nhật.
- 15/4/1945 Hội nghị quân sự thống nhất lực lượng vũ trang: VNGPQ.
- 4/6/1945 khu giải phóng Việt Bắc ra đời, UB lâm thời khu giải phóng thi hành 10 chính sách của Việt minh.
- PTĐT của nhân dân: Phá kho thóc giải quyết nạn đói; bầu không khí khởi nghĩa lan tràn khắp cả nước.
1. Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945)
 9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp độc chiếm Đông Dương, thành lập chính quyền bù nhìn.
2. Tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng 8 -1945.
- 9/3/1945 Hội nghị mở rộng của Đảng xác định kẻ thù là Phát xít Nhật.
- 15/4/1945 Hội nghị quân sự thống nhất lực lượng vũ trang: VNGPQ.
- 4/6/1945 khu giải phóng Việt Bắc ra đời. 
- PTĐT của nhân dân: Phá kho thóc giải quyết nạn đói; bầu không khí khởi nghĩa lan tràn khắp cả nước.
3. Củng cố dặn dò: (3p)
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Chuẩn bị bài mới: “Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945”:
+ Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố như thế nào?
+ Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi? .
D.RÚT KINH NGHIỆM:
 DUYỆT TUẦN 23
.......
Tieát 27
TOÅNG KHÔÛI NGHÓA THAÙNG TAÙM NAÊM 1945
VAØ SÖÏ THAØNH LAÄP NÖÔÙC VIEÄT NAM DAÂN CHUÛ COÄNG HOØA
A. MTCĐ:
1. Về kiến thức:
Khi tình hình thế giới diễn ra vô cùng thuận lợi cho CM nước ta, Đảng ta đứng đầu là HCM đã quyết định phát động khởi nghĩa trong toàn quốc. Cuộc khởi nghĩa nổ ra và nhanh chóng thu được thắng lợi trên khắp cả nước.
Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc CMT8.
2. Về tư tưởng:
Giáo dục cho HS lòng kính yêu Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lòng tin vào sự thắng lợi của CM và niềm tự hào dân tộc.
3. Về kỹ năng:
Tập cho sử dụng tranh ảnh, lược đồ lịch sử. Tập trình bày diễn biến lịch sử, phân tích sự kiện lịch sử.
B. CB:
 - Giáo viên: Giáo án, lược đồ.
 - Học sinh: Soạn bài.
C. CBLL:
1. Kiểm tra bài cũ: 7p
Nêu nội dung hội nghị mở rộng của BCHTW ĐCS ĐD?
Tại sao ta phải thành lập Mặt trận Việt minh?
2. Bài mới:
 Giới thiệu: Trước những tác động của tình hình biến động của thế giới, Đảng và Bác Hồ có những quyết định quan trọng nào trong giờ phút lịch sử này?
TG
THẦY
TRÒ
NỘI DUNG
10p
HOẠT ĐỘNG I
I.Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố 
Trình bày tình hình thế giới?
Tình hình đó chứng tỏ điều gì?
Ta đã làm gì trước tình hình trên?
- 14-15/8?
- 16/8?
Việc Bác Hồ viết thư cho đồng bào cả nước đã thể hiệ điều gì?
1. Tình hình Thế giới.
- 5/1945 Đức đầu hàng
- 13/8/1945 Nhật đầu hàng.
2. Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố.
14-15/8/1945 tại Tân Trào ĐCSĐD quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trocả nước, giành chính quyền; UB khởi nghĩa được thành lập, ra quân lệnh số 1. 
- 16/8/1945 Đại hội quốc dân tại Tân Trào – Hồ Chí Minh ra mắt quốc dân.
+ Thông qua 10 chính sách của Việt minh.
+ Lập UBDTGP do Hồ Chí Minh làm chủ tịch.
+ Hồ Chí Minh viết thư gửi cho đồng bào cả nước.
- Chiều 16/8 quân giải phóng tấn công Thái Nguyên mở đường về Hà Nội
1. Tình hình Thế giới.
- 5/1945 Đức đầu hàng
- 13/8/1945 Nhật đầu hàng.
2. Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố.
14-15/8/1945 tại Tân Trào ĐCSĐD quyết định phát động Tổng khởi nghĩa 
- 16/8/1945 Đại hội quốc dân tại Tân Trào – Hồ Chí Minh ra mắt quốc dân.
- Chiều 16/8 quân giải phóng tấn công Thái Nguyên mở đường về Hà Nội
8p
HOẠT ĐỘNG II
II.Giành chính quyền ở Hà Nội
Không khí Cm ở Hà Nội ntn?
Nêu các sự kiện CMT8 ở Hà Nội?
Ngay 19/8 trở thành ngày ntn?
- Không khí CM: sôi động
+ Nhân dân tham gia các đoàn thể cứu quốc
+ Các đội danh dự của Việt Minh trừng trị tay sai của Nhật
- 15/8 Việt minh diễn thuyết công khai ở rạp hát lớn.
16/8 Việt minh rải truyền đơn; chính quyền bù nhìn bị lung lay
19/8 Mít tinh ở Nhà Hát Lớn, sau đó đoàn biểu tình đi chiếm các công sở của ngụy quyền.
- Không khí CM: sôi động
- 15/8 Việt minh diễn thuyết công khai ở rạp hát lớn.
16/8 Việt minh rải truyền đơn
19/8 Mít tinh ở Nhà Hát Lớn, sau đó đoàn biểu tình đi chiếm các công sở của ngụy quyền.
10p
HOẠT ĐỘNG III
III.Giành chính quyền trong cả nước
Tỉnh thành nào giành được chính quyền sớm nhất trong cả nước?
Trình bày phong trào CM ở các địa phương khác?
Trình bày lễ tuyên ngôn độc lập của nhân dân ta?
- Bốn tỉnh giành chính quyền sớm nhất: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
- 23/8 Bảo Đại thoái vị trước áp lực của quần chúng, CM thành công ở Huế.
- 25/8 CM thành công ở Sài Gòn.
-28/8 CM thành công trong cả nước.
- 2/9/1945 Tại Ba Đình, Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ Lâm thời đọc tuyên ngôn độc lập
- Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam giành chính quyền sớm
- 23/8 Bảo Đại thoái vị trước áp lực của quần chúng, CM thành công ở Huế.
- 25/8 CM thành công ở Sài Gòn.
-28/8 CM thành công trong cả nước.
- 2/9/1945 Tại Ba Đình, Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ Lâm thời đọc tuyên ngôn độc lập
7p
HOẠT ĐỘNG IV
IV. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi
Nêu ý nghĩa lịch sử ở trong nước?
Nêu ý nghĩa lịch sử quốc tế?
Nêu các nguyên nhân dẫn đến thành công?
1. Ý nghĩa lịch sử.
- Trong nước: Phá tan hai tầng áp bức Nhật – Pháp; lật đổ chế độ Phong kiến. Việt Nam trở thành chế chế độ dân chủ cộng hòa, đưa nhân dân từ địa vị nô lệ thành chủ nhân của đất nước.
- Quốc tế: Một dân tộc nhược tiểu đã giải phóng khỏi ách đế quốc, cổ vũ tinh thần đấu tranhcuar nhân dân các nước thuộc địa.
2. Nguyên nhân thành công.
- Truyền thống dân tộc: Đấu tranh kiên cường, bất khuất.
- Sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đoàn kết nhân dân, đường lối đấu tranh sáng tạo: chuẩn bị kịp thời, kết hợp giữa đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị.
- Hoàn cảnh thuận lợi: Thời cơ: Nhật đầu hàng – Pháp chưa kịp quay lại.
1. Ý nghĩa lịch sử.
- Trong nước: Phá tan hai tầng áp bức Nhật – Pháp; lật đổ chế độ Phong kiến. Việt Nam trở thành chế chế độ dân chủ cộng hòa, đưa nhân dân từ địa vị nô lệ thành chủ nhân của đất nước.
- Quốc tế: Một dân tộc nhược tiểu đã giải phóng khỏi ách đế quốc, cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa.
2. Nguyên nhân thành công.
- Truyền thống dân tộc
- Sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Hoàn cảnh thuận lợi
3. Củng cố dặn dò: (3p)
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Chuẩn bị bài mới: “Cuộc đấu tranh, bảo vệ và XD chính quyền DCND (1945 – 1946)”:
+ Tình thế nước ta ntn?
+ Đảng ta có biện pháp gì để bảo vệ chính quyền non trẻ ấy? .
D.RÚT KINH NGHIỆM:
Tieát 28, 29
CUOÄC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 
DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945 – 1946)
A. MTCĐ:
1. Về kiến thức:
Khi tình hình thế giới diễn ra vô cùng thuận lợi cho CM nước ta, Đảng ta đứng đầu là HCM đã quyết định phát động khởi nghĩa trong toàn quốc. Cuộc khởi nghĩa nổ ra và nhanh chóng thu được thắng lợi trên khắp cả nước.
Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc CMT8.
2. Về tư tưởng:
Giáo dục cho HS lòng kính yêu Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lòng tin vào sự thắng lợi của CM và niềm tự hào dân tộc.
3. Về kỹ năng:
Tập cho sử dụng tranh ảnh, lược đồ lịch sử. Tập trình bày diễn biến lịch sử, phân tích sự kiện lịch sử.
B. CB:
 - Giáo viên: Giáo án, lược đồ.
 - Học sinh: Soạn bài.
C. CBLL:
1. Kiểm tra bài cũ: 7p
Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của CMT8?
2. Bài mới:
 Giới thiệu: Trước những khó khăn của các thế lực thù địch, Đảng và Bác Hồ đã lái con thuyền CM như thế nào trong giờ phút lịch sử này?
TG
THẦY
TRÒ
NỘI DUNG
12p
HOẠT ĐỘNG I
I.Tình hình nước ta sau CMT8 
Tại sao nói tình thế nước ta sau ngày độc lâp như “Ngàn cân treo sợi tóc”?
- Phía Bắc?
- Phía Nam?
- Đời sống nhân dân?
- Ngân sách nhà nước?
- Văn hóa xã hội?
- Tưởng, Pháp núp dưới danh nghĩa quân Đồng minh kéo vào nước ta giải giáp quân đội Nhật.
+ Phía bắc: 20 vạn quân tưởng cùng bọn Việt Cách, Việt quốc kéo vào nhằm lật đổ chính quyền non trẻ.
+ Phía nam: Pháp núp sau quân Anh nhằm xâm lược lại nước ta
- Hai triệu người chết đói
- Ngân sách nhà nước trống rỗng, tài chính hỗn loạn.
- Văn hóa: 90% dân số mù chữ, tệ nạn xã hội tràn lan.
- Tưởng, Pháp núp dưới danh nghĩa quân Đồng minh kéo vào nước ta giải giáp quân đội Nhật.
- Hai triệu người chết đói
- Ngân sách nhà nước trống rỗng, tài chính hỗn loạn.
- Văn hóa: 90% dân số mù chữ, tệ nạn xã hội tràn lan.
12p
HOẠT ĐỘNG II
II.Bước đầu xây dựng chế độ mới.
Chính phủ và Bác Hồ đã làm gì để xây dựng chế độ mới?
- XD chính quyền?
- XD tổ chức quần chúng?
- 8/9/1945 Chính phủ lâm thời tuyên bố lệnh tổng tuyển cử tự do 
- 6/1/1946 Cả nước đi bỏ phiếu bầu Quốc hội: 333 đại biểu
- 2/3/1946 Quốc hội thứ Nhất họp dự thảo hiến pháp, thông qua danh sách chính phủ Liên hiệp kháng chiến, do HCM đứng đầu
Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp
- 29/5/1946 Hội liên hiệp quốc dânVN được thành lập
- 8/9/1945 Chính phủ lâm thời tuyên bố lệnh tổng tuyển cử tự do 
- 6/1/1946 Cả nước đi bỏ phiếu bầu Quốc hội: 333 đại biểu
- 2/3/1946 Quốc hội thứ Nhất họp dự thảo hiến pháp, thông qua danh sách chính phủ Liên hiệp kháng chiến, do HCM đứng đầu
Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp
- 29/5/1946 Hội liên hiệp quốc dânVN được thành lập
15p
HOẠT ĐỘNG III
III.Diệt giặc đói, giặc dốt, giải quyết khó khăn về tài chính.
Diệt giặc đói, dốt và giải quyết khó khăn về tài chính ntn?
Nạn đói?
Nạn dốt?
Tài chính?
- Nạn đói: Cứu đói, như phong trào nhường cơm sẻ áo, tăng gia sản xuất, chia ruộng cho dân.
- Nạn dốt: 8/9/1945 HCM ra sắc lệnh thành lập Bình dân học vụ, đổi mới nội dung và phương pháp học tập.
- Tài chính: Thành lập quỹ độc lập, tuần lễ vàng, phát hành tiền VN 31/1/1946.
- Nạn đói: Cứu đói. Tăng gia sản xuất,

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an ca nam_12208846.doc