Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 21, 22

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

- Học sinh hiểu được vai trò của hệ điều hành trong việc tổ chức và quản lý trong máy tính.

 Kĩ năng:

- Hình thành ở các em kĩ năng trình bày ý kiến của mình .

- Kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các bài tập.

1.2 Thái độ:

• Thói quen:

- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học.

• Tính cách:

- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.

 

doc 6 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 699Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 21, 22", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 11 - Tiết 21
 BÀI 10: HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ ( tiếp )
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 * Hoạt động 1: - Học sinh biết ®­îc 2 nhiÖm vô chÝnh cña hÖ ®iÒu hµnh lµ ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña m¸y tÝnh vµ cung cÊp m«i tr­êng giao tiÕp gi÷a ng­êi vµ m¸y.
- Học sinh hiểu được vai trò của hệ điều hành trong việc tổ chức và quản lý trong máy tính.
 Kĩ năng: 
Hình thành ở các em kĩ năng trình bày ý kiến của mình .
Kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các bài tập.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Nhiệm vụ chính của hệ điều hành.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: 
3.2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện.
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra bài cũ: 10’
Hệ điều hành là gì ? Đặc điểm của hệ điều hành ? 
 Đáp án 
 HÖ ®iÒu hµnh lµ mét ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh. Vµ ®­îc cµi ®Æt ®Çu tiªn trong m¸y tÝnh. Bëiv×:
+ HÖ ®iÒu hµnh ®iÒu khiÓn tÊt c¶ c¸c tµi nguyªn vµ ch­¬ng tr×nh cã trong m¸y tÝnh.
+ C¸c phÇn mÒm kh¸c ph¶i cµi ®Æt trªn nÒn cu¶ mét hÖ ®iÒu hµnh ®· cã s½n trong m¸y tÝnh.
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG BÀI HỌC
Gv giới thiệu:1’
 Ở tiết trước ta đã biết HĐH là gì. Vậy hệ điều hành có những nhiệm vụ chính nào? => Vào bài mới 
Hoạt động 1: Nhiệm vụ chính của hệ điều hành : 25’
Gv:Ở tiÕt tr­íc c¸c em ®· ®­îc häc vÒ HÖ ®iÒu hµnh. BiÕt ®­îc thÕ nµo lµ HÖ ®iÒu hµnh, chøc n¨ng cña nã.
Gv: Dïng h×nh ¶nh quan s¸t ë tiÕt 19 ®Ó m« t¶ vai trß cña HÖ ®iÒu hµnh.
+ M« t¶ h×nh ¶nh ng· t­ thµnh phè trong giê cao ®iÓm.
+ M« t¶ c¶nh mét tr­êng bÞ mÊt thêi kho¸ biÒu.
? Còng gièng nh­ ng­êi ®iÒu khiÓn giao th«ng trong quan s¸t 1 vµ chøc n¨ng cña Thêi kho¸ biÓu trong quan s¸t 2, H·y coi H§H nh­ ng­êi ®iÒu khiÓn giao th«ng, nh­ thêi kho¸ biÓu, vµ c¸c ch­¬ng tr×nh, c¸c phÇn mÒm nh­ c¸c ph­¬ng tiÖn tham gia giao th«ng. VËy th× H§H cã t¸c dông g×?
Hs: Nghe giảng, suy nghỉ câu hỏi và trả lời.
Gv: §Ó ®iÒu khiÓn phÇn cøng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh, H§H ch¹y th­êng trùc trªn m¸y tÝnh, lu«n kiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o ch¾c r»ng tõng thiÕt bÞ cña m¸y tÝnh nh­ bé nhí, bµn phÝm, mµn h×nh vµ chuét ®Òu vËn hµnh tèt, phèi hîp hµi hoµ víi c¸c thiÕt bÞ kh¸c, kh«ng sung ®ét vµ s½n sµng ho¹t ®éng. (Tµi nguyªn m«i tr­êng cã h¹n. Nh­ng c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm lu«n muèn ho¹t ®éng tèi ®a, nÕu kh«ng ®­îc ®iÒu khiÓn sÏ s¶y ra hiÖn t­îng tranh chÊp tµi nguyªn, hÖ thèng sÏ ho¹t ®éng hçn lo¹n.)
- NhiÖm vô thø hai
Gi¶i thÝch: NhiÖm vô Cung cÊp m«i tr­êng giao tiÕp gi÷a ng­êi vµ m¸y tÝnh lµ cho phÐp ng­êi sö dông t­¬ng t¸c víi m¸y tÝnh b»ng chuét vµ bµn phÝm hoÆc c¸c thiÕt bÞ nhËp kh¸c. Nhê cã giao diÖn, ng­êi dïng cã thÓ chän c¸c ®èi t­îng b»ng chuét vµ thao t¸c víi chóng b»ng c¸ch nh¸y chuét. Chó ý: ng­êi dïng cã thÓ kh«ng nh×n thÊy hoÆc nh×n thÊy c¸c c«ng viÖc mµ H§H thùc hiÖn.
Gv: Giảng giải và chốt kiến thức, cho học sinh ghi bài.
Hs: Ghi bài
2. NhiÖm vô chÝnh cña hÖ ®iÒu hµnh
- Mäi H§H ®Òu cã c¸c chøc n¨ng chung.
- §iÒu khiÓn phÇn cøng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh.
- Cung cÊp giao diÖn cho ng­êi dïng. Giao diÖn lµ m«i tr­êng giao tiÕp cho phÐp con ng­êi trao ®æi th«ng tin víi m¸y tÝnh trong qu¸ tr×nh lµm viÖc.
- Ngoµi ra HÖ ®iÒu hµnh cßn cã nh÷ng nhiÖm vô quan träng kh¸c, ®Æc biÖt lµ tæ chøc vµ qu¶n lÝ th«ng tin trong m¸y tÝnh.
5. Tổng kết và hướng dẫn học tập : 
Tổng kết: 5’
Giáo viên cho học sinh nêu lại:
Nhiệm vụ chính của hệ điều hành là gì? 
Hướng dẫn học tập: 4’
Đối với bài học ở tiết này:
- Xem lại kiến thức đã học của cả bài này. Học thuộc kiến thức cho ghi vỡ. 
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
 - Xem trước bài “ Tổ chức thông tin trên máy tính” và trả lời câu hỏi sau:
 + Tệp tin là gì?
 + Thư mục là gì?
Rút kinh nghiệm:
6. PHỤ LỤC.
 Tuần 11 - Tiết 22 
 BÀI 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH.
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 * Hoạt động 1,2: - Học sinh biết ®­îc 2 khái niệm tệp tin và thư mục trong máy tính.
 - Học sinh hiểu được vai trò của việc tổ chức và quản lý thông tin trong máy tính.
 Kĩ năng: 
Hình thành ở các em kĩ năng trình bày ý kiến của mình .
Kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các bài tập.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Tìm hiểu về Tệp tin.
- Tìm hiểu về Thư mục
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Bảng phụ.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện: 2’
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra bài cũ: 4’
Câu 1 : Hệ điều hành là gì ? Đặc điểm của hệ điều hành ? 
Câu 2: Hãy nêu các nhiệm vụ chính của hệ điều hành?
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG BÀI HỌC
Gv đặt vấn đề : 2’: 
Ở tiết trước ta đã biết HĐH tổ chức các thông tin trên máy tính. Vậy các thông tin trong máy tính được tổ chức như thế nào? => Vào bài mới 
Hoạt động 1: Tệp tin: 12’
GV: ThuyÕt tr×nh vµ treo bảng phụ vÝ dô h×nh ¶nh vÒ c©y th­ môc cho häc sinh quan s¸t.
GV: Giíi thiÖu chi tiÕt c¸c æ ®Üa, th­ môc vµ tÖp.
à TÖp ®ãng vai trß nh­ lµ ®¬n vÞ l­u tr÷ th«ng tin c¬ b¶n ®­îc hÖ ®iÒu hµnh qu¶n lý.
? Theo em, TÖp tin cã thÓ chøa ®­îc nhiÒu d÷ liÖu hay kh«ng?
Hs: Suy nghĩ trả lời.
GV: TÖp tin cã thÓ rÊt nhá, chØ chøa mét vµi ký tù hoÆc cã thÓ rÊt lín, chøa néi dung c¶ mét quyÓn s¸ch dµy.
GV: Cã thÓ lÊy VD trong thùc tÕ h×nh ¶nh tÖp tin: QuyÓn s¸ch, c«ng v¨n, giÊy tê, video clip nh¹c..
GV: Tªn tÖp th­êng gåm 2 phÇn: PhÇn tªn vµ phÇn më réng, hai phÇn nµy ng¨n c¸ch bëi dÊu chÊm. 
GV: Đưa ra mét sè tÖp tin (nh­ h×nh SGK) làm ví dụ minh họa.
Hs: Quan sát ví dụ giáo viên đưa ra để hiểu bài.
1. TÖp tin
- TÖp tin lµ ®¬n vÞ c¬ b¶n ®Ó l­u tr÷ th«ng tin trªn thiÕt bÞ l­u tr÷.
- C¸c tÖp cã thÓ lµ: TÖp h×nh ¶nh, tÖp v¨n b¶n, tÖp ©m thanh, c¸c ch­¬ng tr×nh
Hoạt động 2: Thư mục: 20’
GV: LÊy h×nh ¶nh th­ viÖn ®Ó minh ho¹ cho th­ môc.
GV: C¸c tÖp ®­îc tæ chøc, qu¶n lý d­íi d¹ng c©y th­ môc.
GV: Mçi tÖp ®­îc ®Æt trong mét th­ môc, mçi th­ môc cã thÓ chøa nhiÒu tÖp hoÆc chøa c¸c th­ môc con.
GV: L­u ý cho HS c¸ch ®Æt tªn tÖp, tªn th­ môc.
GV: LÊy ph¶n VD vÒ c¸ch ®Æt tªn trïng nhau.
2. Th­ môc:
- Th­ môc dïng ®Ó qu¶n lý c¸c tÖp tin.
- Th­ môc ë ngoµi cïng gäi lµ Th­ môc gèc.
- Trong mçi th­ môc cã c¸c th­ môc con.
- Th­ môc chøa c¸c th­ môc con gäi lµ th­ môc mÑ.
- Trong mét th­ môc cã thÓ chøa c¶ tÖp vµ th­ môc con.
* Chó ý
- C¸c tÖp tin trong cïng 1 th­ môc ph¶i cã tªn kh¸c nhau.
- C¸c th­ môc con trong cïng mét th­ môc mÑ ph¶i cã tªn kh¸c nhau.
5. Tổng kết và hướng dẫn học tập : 
5.1 Tổng kết : ( 4 phút )
Giáo viên cho học sinh nêu lại:
 Tệp tin là gì? Thư mục là gì?
 Khi đặt tên tệp, trên thư mục cần chú ý điểm nào? 
Hướng dẫn học tập: 1’
Đối với bài học ở tiết này:
- Xem lại kiến thức đã học của cả bài này. Học thuộc kiến thức cho ghi vỡ. 
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
 - Xem bài “ Tổ chức thông tin trên máy tính (tt)” và trả lời câu hỏi sau:
 + Các thao tác chính với tệp và thư mục
Rút kinh nghiệm:
6. PHỤ LỤC.

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_10_He_dieu_hanh_lam_nhung_viec_gi.doc