Giáo án môn Tin học 7 - Bài 1: Chương trình bảng tính là gì

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Hiểu được khái niệm chương trình bảng tính.

- Nắm được các tính chất cơ bản của bảng tính, các thành phần cơ bản của màn hình làm việc Excel.

2. Kĩ năng:

- Quan sát, phân biệt những loại dữ liệu được trình bày dưới dạng bảng tính

3. Thái độ: Nghiêm túc trong giờ học.

II. Chuẩn bị

Gv: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

Hs: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. Phương pháp: Phương pháp thuyết trình, vấn đáp, minh họa.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 502Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7 - Bài 1: Chương trình bảng tính là gì", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phần 1: BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ
Tuần 1 – Tiết 1
Bài 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ (T1)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Hiểu được khái niệm chương trình bảng tính.
- Nắm được các tính chất cơ bản của bảng tính, các thành phần cơ bản của màn hình làm việc Excel.
2. Kĩ năng:
- Quan sát, phân biệt những loại dữ liệu được trình bày dưới dạng bảng tính 
3. Thái độ: Nghiêm túc trong giờ học.
II. Chuẩn bị
Gv: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
Hs: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. Phương pháp: Phương pháp thuyết trình, vấn đáp, minh họa.
IV. Tiến trình bài dạy: 
1. Ổn định lớp: (1 phút)
- Kiểm tra sĩ số lớp:
Lớp
Ngày dạy
Tên học sinh vắng
7ª1
25/08/2015
...............................................................................
7ª2
25/08/2015
...............................................................................
7ª3
24/08/2015
...............................................................................
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS cho bài học (sách vở, dụng cụ, .....)
2. Kiểm tra bài cũ:	
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: BẢNG VÀ NHU CẦU XỬ LÍ THÔNG TIN DẠNG BẢNG(20 phút)
+ Quan sát: Baûng vaø nhu caàu xöû lí thoâng tin daïng baûng.
+ Theo em taïi sao moät soá tröôøng hôïp thoâng tin laïi ñöôïc theå hieän döôùi daïng baûng?
+ Nhaän xeùt vaø thuyeát trình veà baûng vaø nhu caàu xöû lí thoâng tin daïng baûng.
+ Ñöa ra ví duï 1 veà baûng ñieåm lôùp 7A (SGK trang 3).
+ Trình chieáu baûng hoaëc veõ baûng ñieåm lôùp 7A. Neâu caâu hoûi.
- Nhìn vaøo baûng ñieåm cuûa ví duï 1 caùc em coù nhaän xeùt gì caùch trình baøy cuõng nhö keát quaû hoïc taäp?
+ Yeâu caàu moät HS traû lôøi.
 + Yeâu caàu moät soá HS nhaéc laïi caâu traû lôøi.
+ Ñöa ra ví duï 2 veà baûng keát quaû theo doõi hoïc taäp (SGK trang 4).
+ Trình chieáu baûng hoaëc veõ baûng keát quaû theo doõi hoïc taäp. 
+ Höôùng daãn HS caùch taïo baûng ñeå theo doõi keát quaû hoïc taäp cuûa mình vaø caùch tính ñieåm toång keát.
- Ñieåm toång keát = (KT mieäng + KT 15’ + KT 1 tieát laàn 1*2 + KT 1 tieát laàn 2*2 + KT hoïc kyø*3)/9.
+ Ñöa ra ví duï 3 veà baûng soá lieäu vaø bieåu ñoà veà tình hình söû duïng ñaát ôû xaõ Xuaân Phöông (SGK trang 4).
+ Quan sát
+ Ñoïc SGK.
+ Chuù yù laéng nghe caâu hoûi.
- Bieåu dieãn thoâng tin döôùi daïng baûng raát thuaän tieän ñeå theo doõi, so saùnh, saép xeáp, tính toaùn, loïc döõ lieäu,.
+ Chuù yù laéng nghe.
+ Quan saùt, laéng nghe.
+ Suy nghó chuaån bò traû lôøi caâu hoûi.
+ Trả lời
- Deå so saùnh ñieåm cuûa caùc baïn trong lôùp vôùi nhau.
- Bieát ñöôïc keát quaû hoïc taäp cuûa baûn thaân vaø cuûa caùc baïn trong lôùp
+ Nhaéc laïi caâu traû lôøi.
+ Quan saùt, laéng nghe.
+ Chuù yù, quan saùt.
+ Quan saùt chuù yù vaø thöïc hieän caùc böôùc vaøo nhaùp.
1. Baûng vaø nhu caàu xöû lí thoâng tin daïng baûng.
- Thoâng tin theå hieän döôùi daïng baûng ñeå tieän cho vieäc theo doõi, saép xeáp, tính toaùn, so saùnh, 
- Chöông trình baûng tính laø phaàn meàm ñöôïc thieát keá giuùp ghi laïi vaø trình baøy thoâng tin döôùi daïng, thöïc hieän caùc tính toaùn cuõng nhö xaây döïng caùc bieåu ñoà bieåu dieãn moät caùch tröïc quan caùc soá lieäu trong baûng.
Hoạt động 2: TÌM HIỂU CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH (15phút)
+ Trong chöông trình lôùp 6 chuùng ta ñaõ hoïc Word, caùc em nhôù laïi xem maøn hình cuûa Word goàm nhöõng thaønh phaàn gì?
- Thuyeát trình veà maøn hình laøm vieäc.
- Treân maøn hình laøm vieäc cuûa caùc chöông trình baûng tính coù: caùc baûng choïn caùc thanh coâng cuï, caùc nuùt leänh thöôøng duøng vaø cöûa soå laøm vieäc chính.
- Ñaëc tröng chung cuûa caùc chöông trình baûng tính: Döõ lieäu (soá, vaên baûn) vaø caùc keát quaû tính toaùn luoân luoân ñöôïc trình baøy döôùi daïng baûng trong cöûa soå laøm vieäc.
- Thuyeát trình veà döõ lieäu.
- Baûng tính coù khaû naêng löu giöõ vaø xöû lí nhieàu daïng döõ lieäu khaùc nhau: soá, vaên baûn.
- Thuyeát trình veà khaû naêng tính toaùn vaø söû duïng haøm coù saün.
- Töï ñoäng tính toaùn töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp;
- Khi coù söï thay ñoåi döõ lieäu baûng tính töï ñoäng caäp nhaät maø khoâng caàn phaûi tính toaùn laïi;
- Haøm trong Excel raát thuaän tieän trong vieäc tính toaùn: haøm toång hay tính trung bình coäng caùc soá.
- Thuyeát trình veà saép xeáp vaø loïc döõ lieäu.
- Töø baûng ñieåm cuûa moät lôùp hoïc, coù theå saép xeáp hoïc sinh theo caùc tieâu chuaån khaùc nhau (ví duï theo ñieåm töøng moân hoïc hay theo ñieåm trung bình) hoaëc coù theå loïc rieâng nhoùm hoïc sinh gioûi, hoaëc hoïc sinh khaù,
+ Thuyeát trình veà taïo bieåu ñoà.
- Excel coù coâng cuï taïo bieåu ñoà (Chart Wizard;
- Excel coù theå trình baøy döõ lieäu daïng baûng theo nhieàu caùch khaùc nhau;
- Deã daøng söûa ñoåi, sao cheùp noäi dung caùc oâ, theâm hoaëc xoùa caùc haøng, coät, 
+ HS:
- Caùc baûng chon;
- Caùc thanh coâng cuï;
- Caùc nuùt leänh;
- Cöûa soå laøm vieäc chính.
+ Chuù yù laéng nghe ghi toùm taét.
- Caùc baûng chon;
- Caùc thanh coâng cuï;
- Caùc nuùt leänh;
- Cöûa soå laøm vieäc chính.
+ Chuù yù laéng nghe ghi toùm taét.
- Döõ lieäu soá vaø döõ lieäu vaên baûn.
+ Chuù yù laéng nghe ghi toùm taét.
- Tính toaùn töï ñoäng
- Töï ñoäng caäp nhaät keát quaû.
- Caùc haøm coù saün.
+ HS: Chuù yù laéng nghe ghi toùm taét.
- Saép xeáp theo caùc tieâu chuaån khaùc nhau.
- Loïc rieâng caùc nhoùm döõ lieäu theo yù muoán.
+ Chuù yù laéng nghe ghi toùm taét.
- Chöông trình baûng tính coù caùc coâng cuï taïo bieåu ñoà phong phuù.
2. Chöông trình baûng tính.
a) Maøn hình laøm vieäc
Treân maøn hình laøm vieäc cuûa caùc chöông trình baûng tính coù:
- Caùc baûng chon;
- Caùc thanh coâng cuï;
- Caùc nuùt leänh;
- Cöûa soå laøm vieäc chính.
b) Döõ lieäu
- Döõ lieäu soá vaø döõ lieäu vaên baûn.
c) Khaû naêng tính toaùn vaø söû duïng haøm coù saün
- Tính toaùn töï ñoäng
- Töï ñoäng caäp nhaät keát quaû.
- Caùc haøm coù saün.
d) Saép xeáp vaø loïc döõ lieäu
- Saép xeáp theo caùc tieâu chuaån khaùc nhau.
- Loïc rieâng caùc nhoùm döõ lieäu theo yù muoán.
e) Taïo bieåu ñoà
- Chöông trình baûng tính coù caùc coâng cuï taïo bieåu ñoà phong phuù.
4. Củng cố: (5 phút)
- Một số tác dụng của bảng.
- Các thành phần cơ bản của chương trình bảng tính.
- Một số thao tác làm việc cơ bản với chương trình bảng tính
5. Hướng dẫn và dặn dò về nhà: (4 phút)
- Làm bài tập SGK/9.
- Xem trước mục 3.
- Chuẩn bị nội dung phần tiếp theo.
6. Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_1_Chuong_trinh_bang_tinh_la_gi.doc