Giáo án môn Vật lý 6 - Tiết 8: Ôn tập

I. Mục tiêu

1. Kiến thức :Ôn lại những kiến thức cơ bản.

2. Kĩ năng Bước đầu vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập tính toán.

3.Thái độ : - Rèn luyện thái độ nghiêm túc

4 .PTNL :Biết phân tích, tổng hợp kiến thức đã học.

II. Chuẩn bị :

1.G/V : sách GV , Sách giáo khoa , sách BT

 2. H/S : Sách giáo khoa , sách BT

3.PP: Vấn đáp, thuyết trình. hoạt đông nhóm

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.

1. Ổn định lớp 6A.

2. Kiểm tra bài cũ (kết hợp ôn tập)

3. tổ chức ôn tập

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Lượt xem 2033Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 6 - Tiết 8: Ôn tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 2 1/ 10 / 2015
Ngày giảng: 22/ 10/2015
Tiết 8 : ÔN TẬP
I. Mục tiêu
1. Kiến thức :Ôn lại những kiến thức cơ bản.
2. Kĩ năng Bước đầu vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập tính toán.
3.Thái độ : - Rèn luyện thái độ nghiêm túc 
4 .PTNL :Biết phân tích, tổng hợp kiến thức đã học.
II. Chuẩn bị :
1.G/V : sách GV , Sách giáo khoa , sách BT
 2. H/S : Sách giáo khoa , sách BT
3.PP: Vấn đáp, thuyết trình. hoạt đông nhóm
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.
1. Ổn định lớp 6A............................................................................................
2. Kiểm tra bài cũ (kết hợp ôn tập)
3. tổ chức ôn tập
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: I. Nhöõng kieán thöùc caàn nhôù:
- Ñôn vò ño ñoä daøi hôïp phaùp cuûa nöôùc Vieät Nam la øgì ? Duïng cuï ño ñoä daøi: ?
 HS làm theo nhóm.
- Giôùi haïn ño, Ñoä chia nhoû nhaát ?
 GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trả lời 
- Ñôn vò ño theå tích hôïp phaùp cuûa nöôùc Vieät Nam laø ?
- Duïng cuï ño:bình chia ñoä; ?
- Caùch ño theå tích chaát loûng: ?
- Caùch ño theå tích vaät raén khoâng thaám nöôùc:?
. GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trả lời 
- Khoái löôïng cuûa vaät ?
- Ñôn vò ño khoái löôïng hôïp phaùp cuûa nöôùc Vieät Nam laø ?
- Duïng cuï ño: ?
. GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trả lời 
- Löïc laø gì?.
- Hai löïc caân baèng: ?
GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trả lời
- Löïc maø vaät A taùc duïng leân vaät B coù theå ?
GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trả lời
- Troïng löïc.?
- Troïng löïc coù phöông , chieàu ?
- Troïng löôïng cuûa vaät.?
- Đôn vò troïng löôïng ?
GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trả lời
Baøi 1 + 2: Ño Ñoä Daøi.
- Ñôn vò ño ñoä daøi meùt (m). Duïng cuï ño ñoä daøi: thöôùc.
- GHĐ laø ñoä daøi lôùn nhaát ghi treân thöôùc.
- ÑCNN laø ñoä daøi giöõa 2 vaïch chia lieân tieáp treân thöôùc.
- Caùch ño ñoä daøi: 
Baøi 3 + 4: Ño theå tích chaát loûng vaø theå tích vaät raén khoâng thaám nöôùc.
- Ñôn vò ño theå tích laø meùt khoái(m3) vaø lít (l).
- Duïng cuï ño:bình chia ñoä; ca ñong, chai, loï... coù ghi saün dung tích.
+ Duøng bình chia ñoä: 
+ Duøng bình traøn (neáu vaät raén lôùn hôn mieäng bình chia ñoä)
Baøi 5: Khoái löôïng – Ño khoái löôïng
- Khoái löôïng cuûa vaät chæ löôïng chaát taïo thaønh vaät ñoù.
- Ñôn vò ño khoái löôïng laø kíloâgam (kg).
- Duïng cuï ño: caân yteá, caân ñoàng hoà, caân taï, caân ñoøn. caân Roâbeùcvan.
Baøi 6: Löïc – Hai löïc caân baèng.
- Taùc duïng ñaåy, keùo cuûa vaät naøy leân vaät khaùc goïi laø löïc.
- ù Hai löïc caân baèng laø hai löïc maïnh nhö nhau, coù cuøng phöông nhöng ngöôïc chieàu.
Baøi 7: Keát quaû taùc duïng cuûa löïc.
- Coù theå laøm vaät B bò bieán daïng hoaëc laøm bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa. Hai keát quaû naøy coù theå cuøng xaûy ra.
Baøi 8: Troïng löïc – Ñôn vò löïc
- Traùi ñaát taùc duïng löïc huùt leân moïi vaät. Löïc naøy goïi laø troïng löïc.
-Phöông thaúng ñöùng, chieàu höôùng veà phía Traùi Ñaát (chieàu töø treân xuoáng döôùi)
- Cöôøng ñoä (ñoä lôùn) cuûa troïng löïc goïi laø troïng löôïng cuûa vaät.
- Đôn vò Niutôn (N). Troïng löôïng cuûa quaû caân 100g laø 1N.
Hoạt động 2: BÀI TẬP
Baøi 1. Lan duøng bình chia ñoä ñeå ño theå tích cuûa hoøn soûi. Theå tích nöôùc ban ñaàu ñoïc treân bình laø V1=80cm3, sau khi thaû hoøn soûi ñoïc ñöôïc theå tích laø V2=95cm3. Theå tích cuûa hoøn soûi laø bao nhieâu?
Baøi 2. Tröôùc moät chieác caàu coù moät bieån baùo giao thoâng treân coù ghi 5T. Soá 5T coù yù nghóa gì?
Baøi 4. Neâu 3 ví duï veà löïc taùc duïng leân moät vaät laøm bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa vaät.
Baøi 5. Neâu 3 ví duï veà löïc taùc duïng leân moät vaät laøm vaät bieán daïng.
Baøi 6. Neâu 1 ví duï veà löïc taùc duïng leân moät vaät coù theå gaây ra ñoàng thôøi hai keát quaû noùi treân.
Baøi 7. Moät xe taûi coù khoái löôïng 3,2 taán seõ coù troïng löôïng bao nhieâu Niutôn? 
Baøi 8. Bieát 20 vieân bi naëng 18,4 N. Moãi vieân bi seõ coù khoái löôïng laø bao nhieâu gam?
Baøi 9. Moät hoøn gaïch coù khoái löôïng 1600 gam. Moät ñoáng gaïch 10000 vieân seõ naëng bao nhieâu Niutôn? 
Bà1. Vsỏi = 95 – 80 = 15 ( cm3)
Bà2. Số đó có ý nghĩa cầu này chỉ cho xe có khối lượng 5 tấn trở xuống đi qua còn quá 5 tấn không được đi qua do có thể gây đổ cầu
Bài 6: Ví dụ quả bóng đang đứng yên sau đó ta dùng chân sút mạnh quả bóng sẽ:
Làm quả bóng bị biến đổi chuyển động ( từ đứng yênà chuyển động)
Biến dạng quả bóng ( quả bóng đang tròn lúc HS đá thì bị méo tại chỗ tiếp xúc giữa chân và quả bóng)
Bà7. Đổi 3,2 tấn = 3200 kg
 	Trọng lượng của xe tải: P = 10. m = 3200 . 10 = 32000 (N)
Bà8. Trọng lượng của 1 viên bi: P = 18,4 : 20 0,92 (N)
Vậy mỗi viên bi có khối lượng: m = = = 0,092 (N)
Bà 9. Đổi 1600g= 1,6 kg. 
4. Củng cố.
Yêu cầu HS đọc ghi nhớ của các bài đã học trong SGK
5. Hướng dẫn học bài ở nhà.
- làm bài tập SBT
- Ôn tập giờ sau kiểm tra 1tiết.
IV. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DAY
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet_8_on_tap_ly_6.doc