Giáo án phụ đạo Toán 7 - Trần Thị Minh Thu - Trường THCS Mỹ Thuận

Tuần 1

ÔN TẬP: Tập hợp số hữu tỷ - Cộng trừ số hữu tỷ

I/ Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Học sinh nhận biết khái niệm số hữu tỷ, cách so sánh hai số hữu tỷ, cách biểu diễn số hữu tỷ trên trục số. Nhận biết quạn hệ giữa ba tập hợp N, tập Z, và tập Q.

- Học sinh biết cách thực hiện phép cộng, trừ hai số hữu tỷ, nắm được quy tắc chuyển vế trong tập Q các số hữu tỷ.

 2. Kĩ năng: Biết biểu diễn số hữu tỷ trên trục số, biết so sánh hai số hữu tỷ. Thuộc quy tắc và thực hiện được phép cộng, trừ số hữu tỷ.vận dụng được quy tắc chuyển vế trong bài tập tìm x.

3. Thái độ: Giáo dục cho HS tính cẩn thận, chính xác và lòng yêu thích bộ môn

4. Những năng lực cần hình thành và phát triển cho HS: NL tính toán, NL đặt và giải quyết vấn đề, NL tự quản lí, NL giao tiếp, NL sử dụng ngôn ngữ toán, NL tự học, NL sử dụng CNTT, NL hợp tác

II/ Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

-PPDH: PP đặt và giải quyết vấn đề, PP giao bài tập, PP hoạt động nhóm.

-HTDH: DH trên lớp, hoạt động nhóm, tự học.

 

doc 82 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 28/12/2020 Lượt xem 833Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án phụ đạo Toán 7 - Trần Thị Minh Thu - Trường THCS Mỹ Thuận", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
song song với a thì chúng song song với nhau
d) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuơng gĩc vơi một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau
II. Tự luận (7 điểm)
10 (2 điểm) a. Tính nhanh: 
 b. Tìm x, biết: 
11 (2 điểm). Ba lớp khối 7 đi lao động trồng cây. Biết rằng số cây trồng được của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với các số 8; 9; 10 và số cây trồng được của lớp 7C nhiều hơn số cây trồng được của lớp 7A là 12 cây. Tính số cây trồng được của mỗi lớp?
12 (1 điểm). Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 
13 (2 điểm).Cho hình vẽ sau: 
Biết Ax // By; xAO = 400, AOm = 400, OBy = 700 
a) CMR: Om // Ax và Om // By
b) Tính số đo của AOB 
Hoạt động 3: Thu bài và hướng dẫn về nhà
- Ôn lại phần lý thuyết 
- Xem lại các bài tập đã chữa
kÝ duyƯt cđa ban gi¸m hiƯu
Ngµy / / 201
Tuần ...
«n tËp: tỉng ba gãc cđa mét tam gi¸c
Ngày soạn: / / 
Ngày dạy: / /
I. Mơc tiªu:
1. KiÕn thøc: Cđng cè c¸c kiÕn thøc vỊ ®Þnh lý tỉng 3 gãc cđa mét tam gi¸c, ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt vỊ gãc cđa tam gi¸c vu«ng, ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt gãc ngoµi cđa tam gi¸c.
2. Kü n¨ng: BiÕt vËn dơng ®Þnh lý trong bµi ®Ĩ tÝnh sè ®o c¸c gãc cđa mét tam gi¸c
3. Th¸i ®é: Cã ý thøc vËn dơng c¸c kiÕn thøc ®ỵc häc vµo c¸c bµi to¸n
4.Nh÷ng n¨ng lùc cÇn h×nh thµnh vµ ph¸t triĨn cho HS: NL tính tốn, NL giải quyết vấn đề, NL suy luận, NL vẽ hình, NL sử dụng ngơn ngữ, NL tư duy, NL tự học, Năng lực sáng tạo, NL mơ hình hố.
II. Ph­¬ng ph¸p vµ h×nh thøc tỉ chøc d¹y häc:
- Phương pháp dạy học: PPDH giải quyết vấn đề, phương pháp HĐ nhĩm, PP giao bài tập...
- Hình thức dạy học: Dạy học trên lớp; hoạt động nhĩm; tự học
III. Ph­¬ng tiƯn d¹y häc:
 - GV : sgk,sbt, ga,th­íc th¼ng, th­íc ®o gãc, b¶ng phơ
 - Hs : Sgk, sbt, th­íc
VI. Ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng 1: KiĨm tra bµi cị
? H·y nªu ®Þnh nghÜa vỊ tỉng ba gãc cđa mét tam gi¸c. VÏ h×nh minh ho¹.
- Hs lªn b¶ng tr¶ lêi
- Hs nhËn xÐt
Ho¹t ®éng 2: LuyƯn tËp
1/ Bµi 1: Cho tam gi¸c ABC cã A = 600, C = 500. tia ph©n gi¸c cđa gãc B c¾t AC ë D. TÝnh ADB,CDB
? Bµi to¸n cho biÕt g×? y/c g×?
? H·y vÏ h×nh 
? Nªu gt, kl cđa bµi to¸n
? §Ĩ tÝnh sè ®o cđa c¸c gãc ta lµm thÕ nµo?
- H/d l¹i c¸ch lµm 
- Gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy c¸ch gi¶i
? Nªu nhËn xÐt bµi 
- Chèt l¹i c¸ch tÝnh 
2/ Bµi 3 sbt/98 Cho tam gi¸c ABC, ®iĨm M n»m trong tam gi¸c ®ã. Tia BM c¾t AC ë K.
a. So s¸nh AMK vµ ABK
b. So s¸nh AMC vµ ABC
? Yªu cÇu hs ho¹t ®éng nhãm lµm bµi
? Yªu cÇu c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶
- Gv nhËn xÐt, kiĨm tra, ®¸nh gi¸
3/ Bµi 11 (Sbt/99)
- Nªu bµi 11 
? Nªu c¸ch vÏ h×nh 
? Nªu gtkl cđa bµi to¸n 
? Nªu c¸ch lµm 
- Gäi mét häc sinh lªn b¶ng gi¶i
- Hs cßn l¹i lµm vµo vë råi nhËn xÐt
- Gv chèt c¸ch lµm bµi
4/ Bµi 12 sbt/99
? Yªu cÇu hs ho¹t ®éng nhãm lµm bµi
? Yªu cÇu c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶
- Gv nhËn xÐt, kiĨm tra, ®¸nh gi¸
* Gv chèt: C¸ch tÝnh sè ®o gãc cđa mét tam gi¸c:
+ LËp c¸c ®¼ng thøc thĨ hiƯn:
- Tỉng ba gãc cđa tam gi¸c b»ng 1800
- Trong tam gi¸c vu«ng, hai gãc nhän phơ nhau
- Gãc ngoµi cđa tam gi¸c b»ng tỉng hai gãc trong kh«ng kỊ víi nã
+ Sau ®ã tÝnh sè ®o cđa gãc ph¶i t×m.
5/ Bài 5: Cho tam giác ABC cĩ A = 800, tia phân giác của gĩc B và gĩc C cắt nhau tại I.
a/ Tính BIC
b/ Gọi giao điểm của tia BI với cạnh AC là M. So sánh các gĩc: BIC, BMC và BAC
? Nªu c¸ch vÏ h×nh 
? Nªu gtkl cđa bµi to¸n 
? Yªu cÇu hs ho¹t ®éng nhãm lµm bµi
? Yªu cÇu c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶
- Gv nhËn xÐt, kiĨm tra, ®¸nh gi¸
* Gv chèt cách làm từng phần
- §äc ®Çu bµi 
- Nªu t¹i chç 
- VÏ h×nh ra nh¸p, 1 HS ªn vÏ h×nh lªn b¶ng 
- Nªu gt, kl
- Hs tr¶ lêi
- Hs lªn b¶ng gi¶i
- Hs nhËn xÐt
- Hs ®äc ®Ị vµ nªu c¸ch gi¶i
- Hs chia nhãm lµm bµi
- §¹i diƯn nhãm tr¶ lêi
- Hs lªn b¶ng vÏ h×nh; ghi gt, kl
- Nªu c¸ch gi¶i
- Hs lªn b¶ng gi¶i
- Hs nhËn xÐt
- Hs ®äc ®Ị vµ 
- Nªu c¸ch gi¶i
- Hs chia nhãm lµm bµi
- §¹i diƯn nhãm tr¶ lêi
- Hs lªn b¶ng vÏ h×nh; ghi gt, kl
- Nªu c¸ch gi¶i
- Hs chia nhãm lµm bµi
- §¹i diƯn nhãm tr¶ lêi
1) Bµi 1
GT
KL
Gi¶i
XÐt tam gi¸c ABC 
B = 1800-A-C 
= 1800-600-500=700 
Do BD lµ tia ph©n 
Gi¸c cđa gãc B nªn:
B1= B = 700:2 = 350
ADB lµ gãc ngoµi cđa ®Ønh D cđa tam gi¸c DBC
 nªn: ADB = 350+500=850
Suy ra: BDC=1800-ADB
 =1800-850 
 =950
2) Bµi 3 sbt/98
a. AMK lµ gãc ngoµi ë 
®Ønh M cđa ABM 
NªnAKM >ABK (1) 
b. KMC lµ gãc ngoµi ë ®Ønh M cđa CBM 
Nªn KMC > CBK (2)
Tõ (1) vµ (2) suy ra 
AKM +KMC > ABK + CBK 
Do ®ã: AMC >ABC
3) Bµi 11 SBT/99 
a. BAC = 800 
b. A1 = 400 .
ADH lµ gãc ngoµi ë ®Ønh D cđa tam gi¸c ADC nªn
ADH = A1 + ACB 
 = 300 + 400 =700 
c. HAD = 200 
4) Bµi 12 sbt/99 
H­íng dÉn gi¶i
a. 1200
b. XÐt ABC
5) Bài 5:
Giải
a/ Xét BIC cĩ:
BIC + B1 + C1 = 1800
Do đĩ: 
BIC = 1800 – (B1 + C1) (1)
Xét ABC cĩ:
A + B + C = 1800, 
mà A = 800 nên:
B + C = 1800 – 800 = 1000 
Ta cĩ: BI và CI lần lượt là phân giác của B và C nên:
B1 + C1 = (B + C) 
= . 1000 = 500 (2)
Từ (1) và (2) ta cĩ: 
BIC = 1800 – 500 = 1300
b/ BIC là gĩc ngồi tại đỉnh I của tam giác MIC nên: 
BIC > IMC (3)
BMC là gĩc ngồi tại đỉnh M của tam giác AMB nên:
BMC > BAC (4)
Từ (3) và (4) ta suy ra:
BIC > BMC > BAC
Ho¹t ®éng 3: KiĨm tra 15 phĩt
§Ị 1
Cho tam gi¸c ABC cã B=500 , C =300 . 
 a) TÝnh A 
 b) Tia ph©n gi¸c cđa BAC c¾t BC t¹i D. TÝnh ADB 
§Ị 2
Cho tam gi¸c MNP cã M=800 ,N= 600 
 a) TÝnh P 
 b) Tia ph©n gi¸c cđa MPN c¾t MN t¹i H. TÝnh PHN 
§¸p ¸n vµ biĨu ®iĨm
§Ị 1
- H×nh vÏ 2®
a) XÐt DABC cã: A + B + C = 1800
 A + 500 + 300 = 1800
 A = 1000 (3®)
 b) V× AD lµ ph©n gi¸c cđa BAC nªn BAD = DAC = BAC = 500 (2®)
 XÐt DABD cã : 
B + BAD + ADB = 1800
500 + 500 + ADB = 1800
ADB = 800 (3®)
§Ị 2
- H×nh vÏ 2®
a) XÐt DMNP cã: M + N + P = 1800
 P + 600 + 800 = 1800
 P = 400 (3®)
 b) V× PH lµ ph©n gi¸c cđa MPN nªn MPH = HPN = MPN = 200 (2®)
 XÐt DPHN cã: 
PHN + HPN + PNH = 1800
 200 + 600 + PHN = 1800
 PHN = 1000 (3®)
Ho¹t ®éng 4: H­íng dÉn vỊ nhµ
- Häc bµi theo sgk vµ vë ghi
- Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a
Bài tập về nhà:
Bài 1: Cho hình vẽ bên, biết AE EF, 
BF EF và EAC = 350, CBF = 500.
Tính số đo của ACB ? 
Bài 2: Cho tam giác ABC cĩ A = 500, 
B = 700 . Tia phân giác của gĩc C 
cắt cạnh Ab tại M. Tính AMC và BMC
kÝ duyƯt cđa ban gi¸m hiƯu
Ngµy / / 201
Tuần ...
«n tËp: LuyƯn tËp vỊ tr­êng hỵp b»ng nhau thø nhÊt
 cđa tam gi¸c c¹nh - c¹nh - c¹nh (c.c.c)
Ngày soạn: / / 
Ngày dạy: / /
I/ MỤC TIÊU
- KiÕn thøc: Cđng cè c¸c kiÕn thøc vỊ tr­êng hỵp b»ng nhau thø nhÊt cđa mét tam gi¸c (c.c.c )
- KÜ n¨ng: BiÕt vËn dơng gi¶i thµnh th¹o c¸c bµi tËp
- Th¸i ®é : RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c.
.- Những năng lực cần hình thành và phát triển: NL sử dụng ngơn ngữ tốn, NL mơ hình hố, NL sử dụng đo, vẽ hình, NL giao tiếp, NL hợp tác, NL tự quản lí, NL giải quyết vấn đề, NL tự học, NL tính tốn
II/ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
- Phương pháp dạy học: Dạy học đặt và giải quyết vấn đề, dạy học theo nhĩm, PP giao bài tập 
- Hình thức dạy học: Dạy học trên lớp, hoạt động nhĩm, tự học 
III/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
 - GV : sgk, sbt, ga, th­íc th¼ng, th­íc ®o gãc, b¶ng phơ
 - Hs : Sgk, sbt, th­íc
IV/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Ho¹t ®éng 1: KiĨm tra bµi cị
 ? Ph¸t biĨu tr­êng hỵp b»ng nhau thø nhÊt cđa mét tam gi¸c. 
- Hs tr¶ lêi t¹i chç. 
- Hs nhËn xÐt
Ho¹t ®éng 2: LuyƯn tËp
 Bµi tËp 1: Cho h×nh vÏ:
a) T×m sè ®o gãc D.
b) Chøng tá BC lµ tia ph©n gi¸c cđa gãc ABD
? Muèn tÝnh sè ®o gãc D ta lµm thÕ nµo?
? §Ĩ C/m BC lµ tia ph©n gi¸c cđa gãc ABD cÇn lµm g×? 
- H/d l¹i 
- Gäi HS tr×nh bµy c/ m
? NhËn xÐt bµi lµm 
* Chèt c¸ch lµm d¹ng bµi 
tËp 1 
Bµi tËp 2: Cho h×nh vÏ:
Chøng minh r»ng: AB // CD, AD // BC.
? Muèn C/m AB // CD, 
AD // BC ta cÇn C/m ®iỊu g×? 
? §Ĩ C/m c¸c gãc so le trong b»ng nhau ta cm nh­ thÕ nµo? 
? C/m 2 tam gi¸c b»ng nhau 
- Gäi HS tr×nh bµy c/m 
? NhËn xÐt bµi lµm 
* Chèt l¹i d¹ng bµi t¹p nµy 
 Bµi tËp 3: Tam gi¸c ABC cã AB =AC, lÊy M lµ trung ®iĨm cđa BC. Chøng minh r»ng AM lµ tia ph©n gi¸c cđa gãc BAC vµ AM ^ BC
? Nªu tr×nh tù vÏ h×nh 
? Nªu GT, KL 
? Muèn c/m AM lµ tia ph©n gi¸c cđa gãc BAC vµ AM ^ BC ta cÇn c/m ®iỊu g×? 
- H/d l¹i c¸ch c/m 
- Gäi HS lªn b¶ng c/m 
? NhËn xÐt bµi lµm 
- Gv chèt c¸ch lµm
Bài tập 4: 
Cho ABC. Vẽ cung rròn tâm A bán kính BC, vẽ cung tròn tâm C bán kính BA, chúng cất nhau tại D (D và B nằm khác phía dối với AC). Chứng minh rằng AD // BC.
- H/d häc sinh vÏ h×nh 
? Nªu c¸ch c/m 
- H/d l¹i
- Gäi hs lªn c/m 
? Nªu NX
Bài tập 5: Cho góc xÔy . Vẽ cung tròn tâm O, cung này cắt Ox , Oy theo thứ tự tại A và B. Vẽ cung tròn tâm A và tâm B có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau tại điểm C. Nối O với C. Chứng minh rằng OC là tia phân giác của góc xÔy
- H/d vµ vÏ h×nh trªn b¶ng 
? §Ĩ Chứng minh rằng OC là tia phân giác của góc xÔy ta cần c/m điều gì?
- Gọi HS c/m 
? NX bài 
* Chốt lại cách c/m 
- §äc ®Çu bµi 
- Nªu c¸ch tÝnh sè ®o gãc D
- Nªu c¸ch C/m BC lµ tia ph©n gi¸c cđa gãc ABD
- HS tr×nh bµy c/m
- NhËn xÐt bµi lµm 
- Hs l¾ng nghe
- §äc ®Çu bµi 
- C/m c¸c gãc so le trong b»ng nhau
- C/m 2 tam gi¸c b»ng nhau
- HS tr×nh bµy c/m
- §äc ®Çu bµi 
- Nªu c¸ch vÏ h×nh 
- Nªu GTKL
- Nªu H­íng c/m 
- HS lªn b¶ng c/m 
- NhËn xÐt bµi lµm 
- §äc ®Çu bµi 
- VÏ h×nh theo h/d 
- Nªu c¸ch c/m 
- Hs lªn b¶ng c/m 
- NX 
- §äc ®Çu bµi 
-VÏ h×nh theo h/d 
- Nªu c¸ch c/m 
- Lªn b¶ng c/m 
- Nªu NX
Bµi 1: Cho h×nh vÏ
Gi¶i.
a) XÐt DABC vµ DDBC cã:
 BC lµ c¹nh chung
 AB =BD (gi¶ thiÕt)
 AC = DC (gi¶ thiÕt)
Do ®ã: DABC = DDBC (c.c.c)
 vµ 
( C¸c cỈp gãc t­¬ng øng)
VËy 
b) Ta cã (c/m trªn) nªn BC lµ ph©n gi¸c cđa gãc ABD. (§/n tia ph©n gi¸c cđa mét gãc)
Bµi tËp 2: Cho h×nh vÏ:
Chøng minh r»ng: AB // CD, AD // BC.
Gi¶i.
Ta cã: DABC = DCDA (c.c.c)
 Þ BAC = DCA ( hai gãc t­¬ng øng)
 Hai ®­êng th¼ng AB, CD t¹o víi AC hai gãc so le trong b»ng nhau nªn AB // CD.
Chøng minh t­¬ng tù, ta cịng cã AD // BC.
Bµi 3: 
Gi¶i
Ta cã DABM = DACM (c.c.c)
 Þ BAM = CAM ; 
AMB =AMC (2 gãc t­¬ng øng)
 mµ AMB + AMC = 1800 nªn: 
 AMB = AMC = 1800 : 2 = 900
 VËy AM lµ tia ph©n gi¸c cđa BAC vµ AM ^ BC
Bµi 4 
Gi¶i
Nèi DA vµ DC
XÐt ABC và ADC 
Cã AB = CD theo gi¶ thiÕt
 BC = AD theo gi¶ thiÕt
 AC c¹nh chung 
Nªn ABC = CDA (c.c.c)
Þ (2 gãc t­¬ng øng)
Þ AD // BC ( so le trong ) (®pcm)
Bµi 5:
XÐt AOC vµ BOC cã: 
 AO = BO (gi¶ thiÕt)
 AC = BC (gi¶ thiÕt)
 OC c¹nh chung 
Nªn AOC = BOC (c.c.c)
Þ ( 2 gãc t­¬ng øng)
Þ OC là tia phân giác của góc xÔy (§PCM)
Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn vỊ nhµ
- Xem c¸c bµi tËp ®· ch÷a.
- §Ĩ chøng minh hai ®o¹n th¼ng , hai gãc b»ng nhau ta th­êng chøng minh chĩng lµ c¸c c¹nh, c¸c gãc t­¬ng øng cđa hai tam gi¸c b»ng nhau.
- Bµi tËp vỊ nhµ: VÏ tam gi¸c ABC biÕt: ba c¹nh b»ng 3 cm.
 Bµi 32; 34; 3.2 (SBT /141; 142)
kÝ duyƯt cđa ban gi¸m hiƯu
Ngµy / / 201
Tuần ...
«n tËp: c¸c bµi to¸n tØ lƯ thuËn
Ngày soạn: / / 
Ngày dạy: / /
I. Mục tiêu 
- Kiến thức: Hs làm thành thạo các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ thuận, chia theo tỉ lệ .
- Kỹ năng : Có kỹ năng sử dụng thành thạo các tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải toán 
- Thái độ: cÈn thËn 
- Những năng lực cần hình thành và phát triển cho HS: NL tính toán, NL đặt và giải quyết vấn đề, NL tự quản lí, NL giao tiếp, NL sử dụng ngôn ngữ toán, NL tự học, NL sử dụng CNTT, NL hợp tác.
II. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
-PPDH: PP đặt và giải quyết vấn đề, PP giao bài tập, PP hoạt động nhóm...
-HTDH: DH trên lớp, hoạt động nhóm, tự học...
III. Phương tiện dạy học:
- GV : Giáo án,bảng phụ,thước thẳng 
- HS : Nắm vững lý thuyết,làm bài tập về nhà 
IV. Tiến trình tiết dạy:
Hoạt động 1: Luyện tập
Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
 Ghi bảng
Dạng 1: Biết giá trị tương ứng của hai đại lượng TLT, xét mối tương quan TLT của chúng
Bài 1
- Gv nêu đề bài
? Muốn biết hai đại lượng x và y có tỉ lệ thuận với nhau không ta làm như thế nào
? Gọi 2 Hs lên trình bày
? Nhận xét bài bạn làm
- Gv chốt cách làm dạng bài này
Dạng 2: Chia một số thành những phần tỉ lệ thuận với những số cho trước
Bài 2
- Gọi 1hs đọc to đề bài 
? Yêu cầu hs tóm tắt đề ở giấy nháp 
? Nếu gọi số cây lớp 7A, 7B, 7C lần lượt trồng được là x, y, z thì theo đề bài các em suy ra điều gì
? Muốn tìm x, y, z ta làm như thế nào
- Gọi 1hs lên bảng giải 
? Nhận xét bài bạn làm
- Gv chốt cách làm bài này
Bài 3 
 Một tam giác có chu vi là 54 cm. Biết 3 cạnh tỉ lệ với các số: 2; 3; 4. Tính các cạnh của tam giác đó? 
? Bài toán cho biết gì? Yêu cầu gì? 
? Nêu cách giải bài toán này 
- Gọi HS trình bày lời giải 
? Nhận xét bài làm 
- Gv chốt cách làm bài này
Bài 4: Bài 14(SBT/67)
? Bài toán cho biết những gì? Yêu cầu tìm gì? 
? Để giải bài toán này ta cần làm như thế nào?
- Hướng dẫn lại cách giải
- Gọi HS lên bảng trình bày lời giải 
? Nhận xét bài làm 
- Chốt lại cách làm 
Dạng 3: Toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Bài 5: Biết 4m dây thép nặng 100g. Hỏi 500m dây thép như thế nặng bao nhiêu kg? 
Gv: Cho hs tóm tắt đề bài 
?Khối lượng của dây thép và chiều dài của nó là hai đại lượng như thế nào ?
- Lập tỉ lệ thức Þ tìm x?
? Gọi 1 Hs lên làm
? Nhận xét bài bạn làm
- Gv chốt cách: Muốn làm các bài toán về hai đại lượng TLT ta xét mối tương quan giữa hai đại lượng TLT sau đó áp dụng t/c về tỉ số các giá trị của hai đại lượng TLT
- Hs đọc đề
- Xét các tỉ số của các giá trị tương ứng của hai đại lượng. Nếu các tỉ số đều bằng nhau ta kết luận hai đại lượng TLT, ngược lại ta kết luận chúng không tỉ lệ thuận với nhau
- 2 Hs lên làm
- Hs khác nhận xét
- Hs lắng nghe
- Hs tóm tắt đề bài
Theo bài toán ta có : và x+y+z=24 
- Aùp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau:
- 1 Hs lên làm, cả lớp làm vào vở bài tập 
- Hs nhận xét bài bạn làm
- Hs lắng nghe
- Đọc đầu bài 
- Nêu tóm tắt
- Nêu cách giải
- HS trình bày lời giải 
- Nhận xét bài làm 
- Đọc đầu bài 
- Nêu tóm tắt đầu bài 
- Nêu cách làm
- Làm nháp 
 - HS lên bảng trình bày lời giải 
- Nhận xét bài làm 
- Đọc đề bài và tóm tắt
Chiều dài
Khối lượng
4m
500m
100g=0,1kg
x (kg) ?
- Khối lượng của dây thép và chiều dài của nó là hai đại lượng tỉ lệ thuận 
+ ta có 
- 1 Hs lên làm
- Hs khác nhận xét
- Hs lắng nghe
Dạng 1: Biết giá trị tương ứng của hai đại lượng TLT, xét mối tương quan TLT của chúng
Bài 1: Hai đại lượng x và y có tỉ lệ thuận với nhau không
a)
x
-2
-1
1
2
3
y
-8
-4
4
8
12
b)
x
1
2
3
4
5
y
22
44
66
88
100
Giải
a) Ta có:
Vậy hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau theo công thức y = 4x
b)Ta có:
Vậy hai đại lượng x và y không tỉ lệ thuận với nhau.
Dạng 2: Chia một số thành những phần tỉ lệ thuận với những số cho trước
Bài 2 
Giải
Gọi số cây trồng của lớp 7A ,7B, 7C lần lượt là : x , y, z
Theo bài toán ta có : và x+y + z = 24 
Aùp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau:
Vậy 
Vậy số cây trồng của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 8, 6, 9 cây. 
Bài 3 
Giải
Gọi x ,y ,z là độ dài 3 cạnh của tam giác. Ta có : 
x + y + z = 54 và 
Aùp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau:
Þ x = 2.6 = 12 (cm)
 y = 3.6 =18 (cm)
 z = 4.6 = 24 (cm)
Vậy các cạnh của tam giác là: 12 cm; 18 cm; 24 cm. 
Bài 4: Bài 14(SBT/67)
Gọi x , y , z là độ dài 3 cạnh của tam giác (cm)và x; y; z dương. Trong đó z > y > x
Ta có: z - x=6 và 
Aùp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
Þ x = 3.3 = 9 (cm)
 y = 3.4 =12 (cm)
 z = 3.5 = 15 (cm)
Vậy các cạnh của tam giác là: 9 cm; 12 cm; 15 cm. 
Dạng 3: Toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Bài 5: 
Giải
Đổi 100 g = 0,1 kg
Gọi x (kg) là khối lượng của 500m dây thép (x > 0)
Vì khối lượng của dây thép và chiều dài của nó là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên theo tính chất của đại lượng TLT nên ta có :
Vậy 500 m dây thép nặng 12,5 kg 
Hoạt động 2: KiĨm tra 15 phĩt
Đề 1
Một tấn nước biển chứa 25kg muối. Hỏi 500g nước biển chứa bao nhiêu gam muối
Đề 2
Biết rằng 14dm3 sắt cân nặng 109,2 kg. Hỏi 7m3 sắt cân nặng bao nhiêu?
Đáp án và biểu điểm
Đề 1
Đổi 1tấn = 1000kg
 500g = 0,5kg (1đ)
Gọi x (kg) là khối lượng muối trong 500g nước biển (x > 0) (2đ)
Vì khối lượng nước biển và khối lượng muối là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có: (2đ)
 = (2đ)
Þ x = = 0,0125 (kg) = 12,5g (2đ)
Vậy trong 500 g nước biển chứa 12,5g muối (1đ)
Đề 2
Đổi 7m3 = 7000 dm3 (1đ)
Gọi x (kg) là khối lượng của 7m3 sắt (x > 0) (2đ)
Vì thể tích và khối lượng của sắt là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên theo tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận ta có: (2đ)
 = (2đ)
Þ x = = 54600 kg (2đ)
Vậy 7m3 sắt cân nặng 54600 kg (1đ)
Hoạt động 2: Hướng dẫn về nhà
 - Ôn lại các dạng toán đã làm về đại lượng tỉ lệ thuận 
 - Xem lại các bài tập đã chữa 
 - Bài tập về nhà 15; 16 , 2.3 (SBT/ 67, 68)
kÝ duyƯt cđa ban gi¸m hiƯu
Ngµy / / 201
Tuần ...
«n tËp: c¸c bµi to¸n vỊ ®¹i l­ỵng tØ lƯ thuËn
Ngày soạn: / / 
Ngày dạy: / /
I. Mục tiêu:
- Học sinh làm được các bài toán cơ bản về đại lượng tỷ lệ thuận và chia tỷ lệ.
- Vận dụng tốt các tính chất của dãy tỷ số bằng nhau vào bài tập.
- Biết một số bài toán thực tế.
- Những năng lực cần hình thành và phát triển cho HS: NL tính toán, NL đặt và giải quyết vấn đề, NL tự quản lí, NL giao tiếp, NL sử dụng ngôn ngữ toán, NL tự học, NL sử dụng CNTT, NL hợp tác.
II. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
-PPDH: PP đặt và giải quyết vấn đề, PP giao bài tập, PP hoạt động nhóm...
-HTDH: DH trên lớp, hoạt động nhóm, tự học...
III. Phương tiện dạy học:
- GV: bảng phụ.
- HS: Bảng nhóm.
IV. Tiến trình tiết dạy:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GHI BẢNG
Dạng 1: Toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Bài 10 (Sbt/44)
Để làm nước mơ, người ta thường ngâm mơ theo công thức: 2kg mơ ngâm với 2,5kg đường. Hỏi cần bao nhiêu kg đường để ngâm 5kg mơ ?
? Tóm tắt đề bài?
? Khi làm nước mơ thì khối lượng mơ và khối lượngø đường là hai đại lượng quan hệ với nhau ntn?
? Theo tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận em suy ra được tỉ lệ thức nào
? Gọi a là lượng đường cần cho 5 kg mơ =>a được tính ntn?
? Gọi 1 Hs lên bảng trình bày
? Nhận xét bài bạn làm
- Gv chốt cách làm: 
+ Xác định tương quan tỉ lệ thuận giữa hai đại lượng
+ Aùp dụng tính chất về tỉ số các giá trị của hai đại lượng tỉ lệ thuận
Bài 11 (Sbt/44)
Biết rằng 17l dầu hoả nặng 13,6kg. Hỏi 12kg dầu hoả có chứa được hết vào chiếc can 16 lít không?
? Tóm tắt đề bài?
? Thể tích và khối lượng của dầu hoả là hai đại lượng quan hệ với nhau ntn?
? Theo tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận em suy ra được tỉ lệ thức nào
? Gọi a là khối lượng của 12kg dầu hoả =>a được tính ntn?
? Gọi 1 Hs lên bảng trình bày
? Nhận xét bài bạn làm
? Nêu lại các bước làm dạng bài này
Bài 3: Một tấn nước biển chứa 25kg muối. Hỏi 500 kg nước biển chứa bao nhiêu gam muối
? Tóm tắt đề bài ? Hãy xác định các đại lượng trong bài toán
? Khối lượng nước biển và khối lượng muối trong nước biển là hai đại lượng quan hệ với nhau ntn?
? Theo tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận em suy ra được tỉ lệ thức nào
? Gọi a là lượng muối chứa trong 0,5 tấn nước biển =>a được tính ntn?
? Gọi 1 Hs lên bảng trình bày
? Nhận xét bài bạn làm
- Gv lưu ý cho Hs: Cùng một đại lượng thì khi tính toán phải cùng đơn vị đo
Dạng 2: Chia một số thành những phần tỉ lệ thuận với các số cho trước
Bài 4: Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 3; 5; 7. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu tiền lãi nếu tổng số tiền lãi là 450 triệu và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã đóng
-Yêu cầu Hs đọc kỹ đề, phân tích xem bài toán thuộc dạng nào?
? Nêu hướng giải ?
? Vậy dùng kiến thức nào để giải tiếp bài toán
? Gọi Hs lên bảng giải, các Hs còn lại làm vào vở.
- Hãy nêu các bước làm bài tập dạng này
Bài 5: Đồng bạch là một loại hợp kim của niken, kẽm và đồng với khối lượng của chúng lần lượt tỉ lệ với 3; 4 và 13. Hỏi cần bao nhiêu kilôgam niken, kẽm và đồngđể sàn xuất 450kg đồng bạch
-Yêu cầu Hs đọc kỹ và phân tích đề bài.
? Bài toán có thể phát biểu đơn giản như thế nào
-Yêu cầu làm việc theo nhóm?
-Gọi một Hs của một nhóm lên bảng nêu lại cách giải.
-Gv nhận xét, đánh giá.
- Gv chốt lại cách làm dạng toán này
Hoạt động 3: Củng cố
Nhắc lại cách giải các dạng bài tập trên.
Khối lượng mơ (kg)
Khối lượng đường (kg)
x1 = 2kg
y1 = 2,5kg
x2 = 5kg
y2 = a ?
- khối lượng mơ va khối lượngø đường là hai đại lượng tỷ lệ thuận.
+ .
+ 1 Hs lên làm, cả lớp làm vào vở
+ Nhận xét bài bạn làm
+ Hs lắng nghe
Thể tích dầu hoả (l)
Khối lượng dầu hoả (kg)
x1 = 17l
y1 = 13,6kg
x2 = a ?lít
y2 = 12kg
- Thể tích và khối lượng của dầu hoả là hai đại lượng tỷ lệ thuận.
+ .
+ 1 Hs lên làm, cả lớp làm vào vở
+ Nhận xét bài bạn làm
+ Hs trả lời
Tóm tắt:
Khối lượng nước biển(tấn)
Khối lượng muối (kg)
x1 = 1 tấn
y1 = 25kg
x2 = 500kg
y2 = a ? kg
- Khối lượng nước biển và kh

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an day them ca nam Tran Thi Minh Thu_12257068.doc