Giáo án Tiếng Anh 4 - Unit 11: What time is it?

UNIT 11: WHAT TIME IS IT? (MẤY GIỜ RỒI)

Lesson 1

 I/ Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh (2đ)

1/ time /it? /What /is /  .

2/ is/ for/ time/ It/ breakfast./ 

3/ don’t / go /I / have / to/ to/school/Sunday./ on  .

4/ time/ to/ It/ get/ is/ up./  .

 

doc 9 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 21/12/2020 Lượt xem 687Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiếng Anh 4 - Unit 11: What time is it?", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Name:..
UNIT 11: WHAT TIME IS IT? (MẤY GIỜ RỒI)
Lesson 1
 I/ Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh (2đ)
1/ time /it? /What /is / à..
2/ is/ for/ time/ It/ breakfast./ à
3/ don’t / go /I / have / to/ to/school/Sunday./ on à..
4/ time/ to/ It/ get/ is/ up./ à..
 II/ nhìn và viết giờ (6đ)
What time is it?
1/It’s . 
 2/ It’s . 
 4. 
 3. ..
5. . 6. 
III/ dịch các câu sang tiếng anh (2đ)
Mấy giờ rồi Nam?-->
Bốn giờ mười lăm phút.-->..
Mười giờ kém hai mươi. à
Một giờ rưỡi. à
Name:..
UNIT 11: WHAT TIME IS IT? (MẤY GIỜ RỒI)
Lesson 2
 I/ read and complete (2đ)
School fifteen o’clock time it
 A: what (1)..do you get up?
 B: Six (2)..
 A: what time is (3) now?
 B: seven .
 A: Oh no! We are late for (4)..
 B: Let’s run.
II/ look and write (2đ)
 have.. 
.. 
 .
III/ translate in English (2đ)
Bạn thức dậy lúc mấy giờ Mai?
à..
Bây giờ là mấy giờ rồi Phong?
à.
Bảy giờ hai lăm phút.
à..
Ồ không! Chúng ta trễ học rồi. Chạy mau lên.
à
 II/ look and write (2đ)
 have.. 
.. 
 .
 III/ translate in English (2đ)
Bạn thức dậy lúc mấy giờ Mai?
à..
Bây giờ là mấy giờ rồi Phong?
à.
Bảy giờ hai lăm phút.
à..
Ồ không! Chúng ta trễ học rồi. Chạy mau lên.
à
IV/ Circle (1đ)
A. Breakfast B. dinner C. afternoon
A. Seven ten B. O’clock C. ten fifteen
A. time B. six o’clock C. one o’clock
A. how B. have C. what
V/ Write (3đ)
Ex: 2: 15 P.m It’s two fifteen
1:00 P.m ..
5:20 P.m ..
11:30 A.m ..
8: 46 A.m ..
9:57 A.m ..
12:01 P.m ..
 Name:..
UNIT 11: WHAT TIME IS IT? (MẤY GIỜ RỒI)
Lesson 3
I/ DRAW (3đ)
Twelve O’clock ten thirty six forty-seven
Eleven fifteen three twenty-four eight thirty-five 
II/ Read and answer (4đ)
Nam is a student at Nguyen Du Primary School. Everyday he gets up at six o’clock. He brushes his teeth at six ten. He has breakfast at six thirty. He goes to school at six forty-five. His class starts at seven fifteen and finishes at four o’clock. He goes home at four twenty. He has dinner at six thirty in the evening. Then he does his homework or watches TV. He goes to bed at nine thirty. 
What time does he get up?
à..
What time does he have breakfast?
à.
What time does he go to school?
à.
When does his class start and finish?
à
 5.Does he go home at four thirty ?
àNo, ..
6. What time does he have dinner?
à.
What does he do in the evening?
à..
Does he go to bed at ten in the evening?
à.
III/ Look and write (3đ)
 6:00 A.m 6:30 A.m 6:45 A.m 
 7:00 P.m 8:00 P.m 9:15 P.m
Mai gets up at .. o’clock. She..at..
She goes.at.. .She does homework at. . She .at ..
And she .. at.. .
Name:..
Class:.
UNIT 11: WHAT TIME IS IT? (MẤY GIỜ RỒI)
Lesson 2
 I/ read and complete 
School fifteen o’clock it
 A: what (1)..do you get up?
 B: Six (2)..
 A: what time is (3) now?
 B: seven .
 A: Oh no! We are late for (4)..
 B: Let’s run.
 II/ look and write 
 have.. 
 Go .. 
 have.
II/ nhìn và viết giờ 
What time is it?
1/It’s . 
 2/ It’s . 
 4. It’s .
 3. It’s..
5. It’s. 6. It’s

Tài liệu đính kèm:

  • docTieng Anh 4 Chinh thuc Unit 11 What time is it_12245236.doc