Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì - Trần Thị Linh - Trường THCS Tân Đông

1.MỤC TIÊU

1.1 Kiến thức

- HS biết:

+ Hoạt động 1: - Học sinh biết hệ điều hành là phần mềm máy tính.

- HS hiểu:

+ Hoạt động 1: - Học sinh hiểu tầm quan trọng của hệ điều hành trong máy tinh điện tử

1.2 Kỷ năng

- Học sinh thực hiện được: Kĩ năng quan sát học tập, kĩ năng lắng nghe.

- Học sinh thực hiện thành thạo được: Kĩ năng quan sát học tập, kĩ năng lắng nghe .

1.3 Thái độ

- Thói quen: Học tập tích cực, hăng say.

- Tính cách: Chăm ngoan.

2. NỘI DUNG HỌC TẬP

- HÖ ®iÒu hµnh lµ g×?

3. CHUẨN BỊ

3.1 Giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính, máy chiếu.

3.2 Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 933Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì - Trần Thị Linh - Trường THCS Tân Đông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 10– Tiết : 20
Ngày dạy: /10/2014
BÀI 10: HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
1.MỤC TIÊU
1.1 Kiến thức
- HS biết:
+ Hoạt động 1: - Học sinh biết hệ điều hành là phần mềm máy tính. 
- HS hiểu:	
+ Hoạt động 1: - Học sinh hiểu tầm quan trọng của hệ điều hành trong máy tinh điện tử
1.2 Kỷ năng
- Học sinh thực hiện được: Kĩ năng quan sát học tập, kĩ năng lắng nghe. 
- Học sinh thực hiện thành thạo được: Kĩ năng quan sát học tập, kĩ năng lắng nghe . 
1.3 Thái độ
- Thói quen: Học tập tích cực, hăng say.
- Tính cách: Chăm ngoan.
2. NỘI DUNG HỌC TẬP
- HÖ ®iÒu hµnh lµ g×?
3. CHUẨN BỊ
3.1 Giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính, máy chiếu.
3.2 Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện(1 phút)
Lớp 6A6:	
4.2 Kiểm tra miệng
Câu 1: C¸i g× ®iÒu khiÓn m¸y tÝnh? (10đ)
Trả lời
HÖ ®iÒu hµnh m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m¸y tÝnh. Cụ thể là:
+ HĐH điều khiển các thiết bị
+ HĐH tổ chức việc thực hiện các chương trình ( phần mềm)
4.3 Tiến trình bài học
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG BÀI HỌC
Gv giới thiệu : Ở tiết trước ta đã biết cái gì điều khiển máy tính và các công việc của hệ điều hành. Vậy HĐH là gì? Nhiệm vụ chính của nó là gì? => Vào bài mới 
Hoạt động 1: HÖ ®iÒu hµnh lµ g×?
? HĐH cã ph¶i lµ mét thiÕt bÞ l¾p ®Æt trong m¸y tÝnh?
Hs: Suy nghĩ trả lời
? H×nh thï cña nã ra sao?
Hs: Trả lời
? Vậy hệ điều hành là gì?
Hs:
Gv Gọi hs nhận xét và lặp lại
GV Giới thiệu : HiÖn nµy cã nhiÒu hÖ ®iÒu hµnh kh¸c nhau. 
VD: MS-DOS, LINUX, WINDOWS. Trong HÖ ®iÒu hµnh WINDOWS cã WINDOWS XP, WINDOWS NT...). 
GV: HÖ ®iÒu hµnh sö dông phæ biÕn vµ réng r·i hiÖn nay lµ HÖ ®iÒu hµnh WINDOWS cña Microsoft.
GV: Khi t¹o ra mét phÇn mÒm nµo ®ã, ng­êi thiÕt kÕ ph¶i x¸c ®Þnh tr­íc phÇn mÒm nµy sÏ ch¹y trªn nÒn cña hÖ ®iÒu hµnh nµo.
1. HÖ ®iÒu hµnh lµ g×?
- HÖ ®iÒu hµnh kh«ng ph¶i lµ mét thiÕt bÞ ®­îc l¾p r¸p trong m¸y tÝnh.
- HÖ ®iÒu hµnh lµ mét ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh. Vµ ®­îc cµi ®Æt ®Çu tiªn trong m¸y tÝnh. Bëi v×:
+ HÖ ®iÒu hµnh ®iÒu khiÓn tÊt c¶ c¸c tµi nguyªn vµ ch­¬ng tr×nh cã trong m¸y tÝnh.
+ C¸c phÇn mÒm kh¸c ph¶i cµi ®Æt trªn nÒn cu¶ mét hÖ ®iÒu hµnh ®· cã s½n trong m¸y tÝnh.
- M¸y tÝnh chØ cã thÓ ho¹t ®éng ®­îc khi cã hÖ ®iÒu hµnh.
4.4 Tổng kết
Gv :Cho Hs nêu lại Hệ điều hành là gì? 
Hs: Hệ điều hành lµ mét ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh. Vµ ®­îc cµi ®Æt ®Çu tiªn trong m¸y tÝnh.
4.5 Hướng dẫn học bài
+ Đối với bài học ở tiết này:
- Xem lại bài học, Học thuộc lòng phần 1.
+ Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Tiết sau học bài hệ điều hành 
- Xem trước bài “ Hệ điều hành làm những việc gì” và trả lời câu hỏi sau:
?Nhiệm vụ chính của hệ điều hành?	
5.PHỤ LỤC
- Sgk tin học quyển 1.
	Tân Đông, ngày .. tháng . năm 2014
	 Duyệt của TTCM
	 Lê Văn Giảng

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 10. Hệ điều hành làm những việc gì - Trần Thị Linh - Trường THCS Tân Đông.doc