Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì

Không có hệ điều hành máy tính không thể sử dụng được. Nhiệm vụ chính của hệ điều hành là điều khiển phần cứng, tổ chức việc thực hiện các chương trình và tạo môi trường giao tiếp giữa người dùng với máy tính