Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài thực hành 4 - Các thao tác với tệp tin

1./ MỤC TIÊU:

1.1/ Kiến thức:

 - Học sinh biết: +Được mục đích và yêu cầu của tiết thực hành để nhận được kết quả tốt sau tiết thực hành.

 + Cách khởi động My Computer, nội dung thư mục và các thao tác đối với tệp tin (đổi tên tệp tin , xóa tệp tin; sao chép, di chuyển tệp tin, xem nội dung tệp và chạy chương trình).

 - Học sinh hiểu:Học sinh hiểu được việc tổ chức thông tin, dữ liệu của máy tính qua tiết thực hành.

1.2/ Kỹ năng:

- Học sinh thực hiện được: được việc khởi động My Computer, nội dung thư mục và các thao tác đối với tệp tin (đổi tên tệp tin , xóa tệp tin; sao chép, di chuyển tệp tin, xem nội dung tệp và chạy chương trình).

- Học sinh thực hiện thành thạo: các thao tác khởi động My Computer, nội dung thư mục và các thao tác đối với tệp tin (đổi tên tệp tin , xóa tệp tin; sao chép, di chuyển tệp tin, xem nội dung tệp và chạy chương trình).

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1413Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài thực hành 4 - Các thao tác với tệp tin", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 19 – Tiết : 31
Ngày dạy:
BÀI THỰC HÀNH 4:
 CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN
1./ MỤC TIÊU:
1.1/ Kiến thức:
 - Học sinh biết: +Được mục đích và yêu cầu của tiết thực hành để nhận được kết quả tốt sau tiết thực hành.
 + Cách khởi động My Computer, nội dung thư mục và các thao tác đối với tệp tin (đổi tên tệp tin , xóa tệp tin; sao chép, di chuyển tệp tin, xem nội dung tệp và chạy chương trình).
 - Học sinh hiểu:Học sinh hiểu được việc tổ chức thông tin, dữ liệu của máy tính qua tiết thực hành.
1.2/ Kỹ năng:
- Học sinh thực hiện được: được việc khởi động My Computer, nội dung thư mục và các thao tác đối với tệp tin (đổi tên tệp tin , xóa tệp tin; sao chép, di chuyển tệp tin, xem nội dung tệp và chạy chương trình).
- Học sinh thực hiện thành thạo: các thao tác khởi động My Computer, nội dung thư mục và các thao tác đối với tệp tin (đổi tên tệp tin , xóa tệp tin; sao chép, di chuyển tệp tin, xem nội dung tệp và chạy chương trình).
1.3/ Thái độ:
 - Thói quen : tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học
 - Tính cách: Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2./ NỘI DUNG HỌC TẬP 
 - Mục đích, yêu cầu
- Nội dung
+ Khởi động My Computer
+Đổi tên tệp tin, xóa tệp tin
+Sao chép tệp tin vào thư mục khác
+Di chuyển tệp tin sang thư mục khác
+Xem nội dung tệp và chạy chương trình
3./ CHUẨN BỊ:
	3.1/ Giáo viên:
	 - Máy tính, máy chiếu.
	3.2/ Học sinh: 
 - Xem trước bài mới
4./ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
4.1./ Ổn định tổ chức và kiểm diện
 6.1:.................... 6.2:... 6.4: ..
4.2./ Kiểm tra miệng: 
4.3./ Tiến trình bài học
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
* Hoạt động 1: Mục đích – Yêu cầu: (5’)
-Kiến thức: Được mục đích và yêu cầu của tiết thực hành để nhận được kết quả tốt sau tiết thực hành.
Gv: Giới thiệu về mục đích và yêu cầu của bài thực hành số 3.
Hs: Lắng nghe Gv giới thiệu và đọc lại mục đích – yêu cầu bài thực hành.
*Hoạt động 2. Nội dung: (30p')
-Kiến thức:Cách khởi động My Computer, nội dung thư mục và các thao tác đối với tệp tin (đổi tên tệp tin , xóa tệp tin; sao chép, di chuyển tệp tin, xem nội dung tệp và chạy chương trình).
-Kĩ năng: Học sinh thực hiện được việc khởi động My Computer, nội dung thư mục và các thao tác đối với tệp tin (đổi tên tệp tin , xóa tệp tin; sao chép, di chuyển tệp tin, xem nội dung tệp và chạy chương trình).
a. Khởi động My Computer:
Gv: Yêu cầu học sinh nhắc lại cách khởi động My Computer.
 Hs: Nhắc lại kiến thức và Tiến hành mở cửa sổ My Computer
b. Đổi tên tệp tin, xóa tệp tin:
Gv: Hãy nhắc lại các bước để đổi tên thư mục; xóa thư mục.
Hs: Nhớ lại kiến thức và trả lời.
Gv: Tương tự với tệp tin các em cũng có thể làm điều tương tự. Có thể đổi tên, xóa chúng như đối với thư mục.
Hs: Học sinh thực hiện đổi tên và xóa tệp tin.
Gv: Đưa ra lưu ý khi đổi tên tệp tin.
c. Sao chép tệp tin vào thư mục khác:
Gv: Hướng dẫn HS cách sao chép tệp tin vòa thư mục khác.
Hs: Làm theo hướng dẫn của GV.
d. Di chuyển tệp tin sang thư mục khác:
Gv: Tương tự hướng dẫn HS cách di chuyển tệp tin sang thư mục khác.
Hs: Làm theo hướng dẫn của GV.
e. Xem nội dung tệp và chạy chương trình:
Gv: Hướng dẫn HS cách xem nội dung tệp và chạy chương trình.
Hs: Lắng nghe giáo viên hướng dẫn và thực hiện trên máy tính.
1. Mục đích – Yêu cầu:
 (Sgk)
Nội dung:
a. Khởi động My Computer:
-Nháy đúp vào biểu tượng My Computer
b. Đổi tên tệp tin, xóa tệp tin:
* Để đổi tên tệp tin ta thực hiện:
- B1: Nháy chuột vào tên tệp.
- B2: Nháy chuột một lần nữa hoặc nháy chuột phải\ chọn Rename.
- B3: Gõ tên mới rồi ấn Enter.
Lưu ý: Không nên đổi phần mở rộng của tện tệp tin.
* Để xóa tệp tin ta thực hiện:
- B1: Nháy chuột chọn tên tệp cần xoá.
- B2: Nhấn phím Delete.
c. Sao chép tệp tin vào thư mục khác:
Để sao chép tệp tin vào thư mục khác ta thực hiện:
- B1: Chọn tệp cần sao chép.
- B2: Chọn thực đơn Edit\Copy hoặc ấn Ctrl + C.
- B3: Mở thư mục chứa tệp mới.
- B4: Chọn thực đơn Edit\Paste hoặc ấn Ctrl + V.
d. Di chuyển tệp tin sang thư mục khác:
Để di chuyển tệp tin sang thư mục khác ta thực hiện:
- B1: Chọn tệp cần di chuyển.
- B2: Chọn thực đơn Edit\Cut (Ctrl + X).
- B3: Mở thư mục chứa tệp.
- B4:Chọn thực đơn Edit\Paste(Ctrl + V)
e. Xem nội dung tệp và chạy chương trình:
 Để xem nội dung của các tệp văn bản, đồ họa, hay để chạy một chương trình em cần nhháy đúp chuột vào biểu tượng của tệp.
4.4./ Tổng kết
- Giáo viên đánh giá kết quả tiết thực hành
- Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết thực hành.
	4.5./ Hướng dẫn học tập
- Đối với bài học ở tiết này:
+ Về nhà xem lại các kiến thức đã được học hôm nay.
+ Về nhà thực hiện lại các thao tác đã được học (nếu có điều kiện).
- Đối với bài học ở tiết tiếp theo: Xem lại các kiến thức đã học trong tiết hôm nay để tiết sau chúng ta thực hành tổng hợp.
5./ PHỤ LỤC :
 - Sách giáo khoa, sách bài tập

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 4 - Các thao tác với tệp tin (3).doc