Bài thực hành 4. Các thao tác với tệp tin

1. Mục đích yêu cầu Thực hiện được các thao tác đổi tên, xóa, sao chép và di chuyển tệp tin. 2. Nội dung a) Khởi động My Computer b) Đổi tên tệp tin, xóa tệp tin c) Sao chép tệp tin vào thư mục d) Di chuyển tệp tin sang thư mục khác e) Xem nội dung tệp và chạy chương trình f) Tổng hợp.