Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 19: Tìm kiếm và thay thế

I. Mục tiêu

- Biết được tác dụng và cách sử dụng các tính năng tìm kiếm và thay thế.

- Thực hiện được các tính năng tìm kiếm và thay thế đơn giản

II. Đồ dùng Dạy - Học

- Bảng phụ

III. Tiến trình Dạy – Học

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ

 ? Nêu các thao tác lựa chọn để hướng trang và căn lề trang tính

 ? Nêu cách in văn bản và cần lưu ý gì khi in

Hoạt động 2: Giới thiệu bài học

GV: Giả sử có một văn bản, khi chúng ta muốn tìm một từ nào đó hoặc cụm từ nào đó.

Hoặc khi chúng ta muốn thay thế từ hoặc cụm từ này bằng từ hoặc cụm từ khác. Chúng ta phải đọc văn bản đó từ đầu đến cuối.

 Khi làm việc trên máy tính việc đọc như vậy sẽ rất mất thời gian và khó khăn. Vậy có cách nào để tìm kiếm và thay thế từ hoặc cụm từ trong Word?

 Chúng ta cùng nghiên cứu bài hôm nay.

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1151Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 19: Tìm kiếm và thay thế", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 29
TiÕt 55
Ngµy so¹n: 12/03/2009
Ngµy d¹y: 
Bµi 19. t×m kiÕm vµ thay thÕ
I. Môc tiªu
BiÕt ®­îc t¸c dông vµ c¸ch sö dông c¸c tÝnh n¨ng t×m kiÕm vµ thay thÕ.
Thùc hiÖn ®­îc c¸c tÝnh n¨ng t×m kiÕm vµ thay thÕ ®¬n gi¶n
II. §å dïng D¹y - Häc
B¶ng phô
III. TiÕn tr×nh D¹y – Häc	
Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò
	? Nªu c¸c thao t¸c lùa chän ®Ó h­íng trang vµ c¨n lÒ trang tÝnh
	? Nªu c¸ch in v¨n b¶n vµ cÇn l­u ý g× khi in
Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu bµi häc
GV: Gi¶ sö cã mét v¨n b¶n, khi chóng ta muèn t×m mét tõ nµo ®ã hoÆc côm tõ nµo ®ã. 
HoÆc khi chóng ta muèn thay thÕ tõ hoÆc côm tõ nµy b»ng tõ hoÆc côm tõ kh¸c. Chóng ta ph¶i ®äc v¨n b¶n ®ã tõ ®Çu ®Õn cuèi.
	Khi lµm viÖc trªn m¸y tÝnh viÖc ®äc nh­ vËy sÏ rÊt mÊt thêi gian vµ khã kh¨n. VËy cã c¸ch nµo ®Ó t×m kiÕm vµ thay thÕ tõ hoÆc côm tõ trong Word?
	Chóng ta cïng nghiªn cøu bµi h«m nay.
Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu t×m phÇn v¨n b¶n
GV: Treo b¶ng phô vÏ hép tho¹i Find and Replace yªu cÇu HS quan s¸t kÕt hîp SGK.
	? Nªu thao t¸c t×m kiÕm
	? Tõ t×m thÊy cã ®Æc ®iÓm g×
	? Lµm g× khi kh«ng muèn t×m kiÕm n÷a
GV: Yªu cÇu HS nhËn xÐt
GV: H­íng dÉn HS thao t¸c t×m kiÕm
L­u ý HS: Khi t×m hÕt mét l­ît trong v¨n b¶n m¸y tÝnh sÏ hái chóng ta cã t×m l¹i kh«ng?
1. T×m phÇn v¨n b¶n
HS: Quan s¸t vµ kÕt hîp SGK
* Thao t¸c
B1: Nh¸y chuét vµo Edit -> Chän Find
	Hép tho¹i Find and Replace xuÊt hiÖn
B2: T¹i Find What gâ néi dung cÇn t×m
B3: Nh¸y vµo Find Next ®Ó t×m tiÕp.
- Tõ t×m thÊy hiÓn thÞ trªn mµn h×nh d­íi d¹ng bÞ “b«i ®en”
- Nh¸y chuét vµo Cancel
HS: NhËn xÐt
HS: Nghe gi¶ng
Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸ch thay thÕ
GV:	Treo b¶ng phô h×nh vÏ Find and Replace trang Replace
- Yªu cÇu HS quan s¸t kÕt hîp ®äc SGK vµ tr¶ lêi c©u hái
	? Nªu c¸ch më hép tho¹i Find and Replace
	? Néi dung cÇn t×m gâ ë ®©u?
	? Néi dung thay thÕ gâ ë ®©u?
	? Lµm thÕ nµo ®Ó kÕt thóc thao t¸c t×m kiÕm vµ thay thÕ.
	? Replace All kh¸c Replace ë chç nµo?
GV: Yªu cÇu HS nhËn xÐt
GV: LÊy vÝ dô minh häa ®Ó HS nhËn biÕt: Kh«ng nªn sö dông Replace All
GV: Yªu cÇu HS quan s¸t Hép tho¹i Find and Replace ë môc 1 vµ môc 2.
? Em cã nhËn xÐt g× vµ hai hép tho¹i nµy?
GV l­u ý: Thùc ra cïng lµ hép tho¹i Find and Replace nh­ng ë 2 trang kh¸c nhau: Trang Find vµ trang Replace.
	? NÕu hép tho¹i Find and Replace ®· ®­îc më muèn thay ®æi 2 trang t×m kiÕm vµ thay thÕ ta lµm thÕ nµo?
2. Thay thÕ.
HS: §äc SGK vµ quan s¸t nhËn biÕt.
* Thao t¸c:
B1: Nh¸y vµo Edit -> Chän Replace
B2: T¹i Find What: Gâ néi dung cÇn t×m
	 T¹i Replace with: Gâ néi dung thay thÕ.
B3: Nh¸y nót Find Next ®Ó t×m tiÕp
B4: Nh¸y nót Replace ®Ó thay thÕ
- Nh¸y nót Cancel
- Replace All: M¸y tÝnh tù ®éng t×m vµ thay thÕ tÊt c¶ c¸c tõ trong néi dung cÇn t×m.
- Replace: Thay thÕ tõ hoÆc côm tõ ®· t×m thÊy.
HS: NhËn xÐt
HS: Nghe gi¶ng
Hai hép tho¹i gièng nhau nh­ng cã vµi néi dung kh¸c nhau
- Muèn t×m kiÕm nh¸y môc Find
- Muèn thay thÕ nh¸y môc Replace
Ho¹t ®éng 3: Cñng cè
GV: Yªu cÇu HS ®äc phÇn ghi nhí vµ tr¶ lêi c©u hái SGK
	- Gäi HS tr¶ lêi bæ sung
	- Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm thay thÕ tõ hµ néi thµnh tõ Hµ Néi
Yªu cÇu c¸c nhãm tr¶ lêi
GV:	- Gi¶i thÝch, bæ sung.
	- NhËn xÐt ý thøc, th¸i ®é häc tËp cña HS.
HS: ®äc sgk
- Tr¶ lêi vµ nhËn xÐt
1. 	- LÖnh Find: ®Ó t×m kiÕm phÇn v¨n b¶n
	- LÖnh Find and Replace: võa ®Ó t×m kiÕm vµ thay thÕ.
3. 	T×m chÝnh x¸c nh÷ng tõ ch÷ c¸i ph©n biÖt ch÷ hoa, ch÷ th­êng.
4. Cã thÓ
HS: Th¶o luËn nhãm tr¶ lêi
Ho¹t ®éng 4: H­íng dÉn vÒ nhµ
GV:	- Yªu cÇu HS häc bµi cò ë nhµ, tr¶ lêi c©u hái SGK.
	- §äc tr­íc néi dung bµi 20 SGK chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau.
TiÕt 56
Ngµy d¹y: 
Bµi 20. thªm h×nh ¶nh ®Ó minh häa
I. Môc tiªu
BiÕt ®­îc t¸c dông minh häa cña h×nh ¶nh trong v¨n b¶n
Thùc hiÖn ®­îc c¸c thao t¸c chÌn h×nh Ènh
II. §å dïng D¹y - Häc
B¶ng phô b¶ng chän Insert
III. TiÕn tr×nh D¹y – Häc	
Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò vµ giíi thiÖu
	? Nªu c¸c thao t¸c thay thÕ trong v¨n b¶n
	? H·y nªu sù kh¸c biÖt gi÷a lÖnh Find vµ lÖnh Find and Replace.
GV ®­a ra trang v¨n b¶n chøa h×nh ¶nh. Chóng ta ®· biÕt c¸ch so¹n th¶o v¨n b¶n. Trªn v¨n b¶n nhiÒu khi cÇn cã h×nh ¶nh minh häa.
	VËy, lµm thÕ nµo ®Ó chÌn h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n? 
	Chóng ta cïng nghiªn cøu bµi h«m nay.
Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸ch chÌn h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n
	? Môc ®Ých cña viÖc chÌn h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n lµ g×?
GV: - Treo b¶ng phô b¶ng chän Insert
- Yªu cÇu HS quan s¸t kÕt hîp ®äc SGK
	? Nªu thao t¸c chÌn h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n
- Yªu cÇu HS nhËn xÐt
GV: NhËn xÐt bæ sung
GV: Gi¶i thÝch vÒ tªn tÖp ®å häa lµ g×?
	? Em h·y nªu thao t¸c sao chÐp vµ di chuyÓn phÇn v¨n b¶n
	Tõ ®ã GV liªn hÖ víi sao chÐp vµ di chuyÓn h×nh ¶nh
	? Nªu thao t¸c sao chÐp h×nh ¶nh
GV: Yªu cÇu HS nhËn xÐt
GV: NhËn xÐt bæ sung
1. ChÌn h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n
- Lµm cho néi dung v¨n b¶n trùc quan, sinh ®éng h¬n.
HS: Quan s¸t vµ kÕt hîp SGK
* Thao t¸c
B1: §Æt con trá so¹n th¶o vµo vÞ trÝ cÇn chÌn h×nh ¶nh
B2: Nh¸y chuét vµo Insert 
	-> Di chuyÓn ®Õn Picture -> Chän From File
	Hép tho¹i Insert Picture xuÊt hiÖn
B3: Nh¸y ®óp chuét vµo h×nh ¶nh cÇn chÌn.
HS: nhËn xÐt
HS: Nghe gi¶ng
HS: tr¶ lêi
HS th¶o luËn
B1: Chän h×nh ¶nh cÇn sao chep
B2: Nh¸y nót Copy
B3: §Æt con trá vµo vÞ trÝ cÇn sao chÐp
B4: Nh¸y nót Paste
HS: NhËn xÐt
HS: Nghe gi¶ng
Ho¹t ®éng 3: Cñng cè
GV: Yªu cÇu HS ®äc phÇn ghi nhí vµ tr¶ lêi c©u hái 1SGK
	- Gäi HS tr¶ lêi bæ sung
Gv l­u ý: C©u 2 sÏ ®­îc häc trong bµi thùc hµnh.
GV:	- Gi¶i thÝch, bæ sung.
	- NhËn xÐt ý thøc, th¸i ®é häc tËp cña HS.
HS: ®äc sgk
- Tr¶ lêi vµ nhËn xÐt
Ho¹t ®éng 4: H­íng dÉn vÒ nhµ
GV:	- Yªu cÇu HS häc bµi cò ë nhµ, tr¶ lêi c©u hái SGK.
	- §äc tr­íc néi dung môc 2 bµi 20 SGK chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau.
	- S­u tÇm c¸c c¸ch bè trÝ h×nh ¶nh trong v¨n b¶n ë thùc tÕ

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 19. Tìm kiếm và thay thế (4).doc