Giáo án Toán 1 - Luyện tập số tròn chục

Toán

Luyện tập

I. MỤC TIÊU:

- Biết đọc, viết, so sánh các số tròn chục.

- B­ớc đầu nhận biết cấu tạo của các số tròn chục ( 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị ).

- Làm các bài tập : bài 1, bài 2, bài 3, bài 4.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ:

- GV đọc, HS viết vào bảng con

- M­ời; ba m­ơi; sáu m­ơi; chín m­ơi

- HS đọc các số trên

- Giáo viên nhận xét.

2. Thực hành

- HS tìm hiểu nội dung từng bài 1, 2, 3, 4, . HS nêu yêu cầu cần làm.

Bài 1 : Nối ( theo mẫu)

- GV theo dõi, giúp đỡ HS làm, đặc biệt chú ý đến HS CHT.

Bài 2 : Viết ( theo mẫu)

 a. Số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị

 b. Số 70 gồm chục và đơn vị

 c. Số 50 gồm chục và đơn vị

 d. Số 80 gồm chục và . đơn vị

- Học sinh làm bài .GV theo dõi, nhận xét

- HS chữa bài theo nhóm đôi( 1 em hỏi 1 em trả lời)

 

doc 5 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 841Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 1 - Luyện tập số tròn chục", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 24
Thứ hai ngày thỏng năm 2018
Toỏn
Luyện tập
I. MỤC TIấU: 
- Biết đọc, viết, so sánh các số tròn chục.
- Bước đầu nhận biết cấu tạo của các số tròn chục ( 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị ).
- Làm các bài tập : bài 1, bài 2, bài 3, bài 4.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Kiểm tra bài cũ:
- GV đọc, HS viết vào bảng con
- Mười; ba mươi; sáu mươi; chín mươi
- HS đọc các số trên
- Giỏo viờn nhận xột.
2. Thực hành
- HS tìm hiểu nội dung từng bài 1, 2, 3, 4, . HS nêu yêu cầu cần làm.
Bài 1 : Nối ( theo mẫu)
- GV theo dõi, giúp đỡ HS làm, đặc biệt chú ý đến HS CHT.
Bài 2 : Viết ( theo mẫu)
 a. Số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị
 b. Số 70 gồm  chục và  đơn vị
 c. Số 50 gồm  chục và  đơn vị
 d. Số 80 gồm  chục và . đơn vị
- Học sinh làm bài .GV theo dừi, nhận xột
- HS chữa bài theo nhúm đụi( 1 em hỏi 1 em trả lời)
 Bài 3 : 
 a. Khoanh vào số bé nhất 
 70 , 40 , 20 , 30 ,50 .
b. Khoanh vào số lớn nhất
 10 , 80 , 60 , 90 ,70.
- Gọi HSCHT lờn bảng làm, cả lớp làm vào vở.GV nhận xột
Bài 4 : Tương tự bài 3
a. Viết theo thứ tự từ bé đến lớn
 20 , 50 , 70 , 80 ,90.
b. Viết theo thứ tự từ lớn đến bé.
 80 , 60 , 40 , 30, 10.
- Học sinh làm sau đú đổi chộo vở kiểm tra lẫn nhau
- Gọi học sinh NK lờn chữa bài.nhận xét bài làm.
3. Chữa bài: Trên bảng lớp
- Nhận xét tiết học.
- Về nhà ụn lại bài
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Thứ ngày tháng năm 2018
Toán
CỘNG CÁC SỐ TRềN CHỤC
I. MỤC TIấU:
- Biết đặt tính, làm cộng các số tròn chục ,cộng nhẩm các số tròn chục trong phạm vi 90 ; giải được bài toán có phép cộng.
- Làm các bài tập: bài 1, bài 2, bài 3 .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bộ đồ dùng dạy học toán.bảng con
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Kiểm tra bài cũ:
GV ghi bảng: Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 70, 10, 20, 80, 50
- HS làm vào bảng con
- GV theo dõi, sửa sai
2. Bài mới:
HĐ1: Giới thiệu phép cộng 30 + 20
- Hướng dẫn HS thao tác trên que tính
- HS lấy 30 que tính ( 3 bó ) và hiểu 30 gồm 3 chục và 0 đơn vị. Lấy 20 que tính xếp dưới 30 que tính và hiểu 20 gồm 2 chục và 0 đơn vị.
- Gộp 3 chục và 2 chục được mấy chục ?
- Viết số 30 dưới 20, viết số 5 ở cột hàng chục và số 0 ở cột đơn vị.
- Hướng dẫn kĩ thuật tính
+ Đặt tính 30 0 cộng 0 bằng 0, viết 0
+ Viết dấu + + 3 cộng 2 bằng 5, viết 5
+ Kẻ vạch ngang 20 Vậy 30 + 20 = 50
+ Tính từ phải sang trái 50 
- HS nêu cách cộng.
HĐ2: Thực hành
Bài 1 : Tính
- Bảng con
 40 50 30 10
 + + + +
 30 40 30 70
Tương tự làm 2 bài cũn lại vào vở.GV giỳp đỡ HSCHT
Bài 2 : Tính nhẩm( Tổ chức trũ chơi truyền điện) cỏch chơi tương tự cỏc tiết trước.
 50 + 10 = 60 40 + 30 = 70 50 + 40 = 90 
 20 + 20 = 40 20 + 60 = 80 40 + 50 = 90 
 30 + 50 = 80 70 + 20 = 90 20 + 70 = 90 
Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt : 
 Gọi hs đọc bài toán
 GV hdẫn : GV hỏi bài toán cho ta biét gì ?
 Yêu cầu ta phải tìm gi ?
 GV hỏi làm một bài toán giải gồm mấy bước ?
 HS tự làm bài vào vở
 Bài giải
 Cả hai thựng đựng số gúi bỏnh là:
 20 + 30 = 50 (gúi bỏnh)
 Đỏp số : 50 gúi bỏnh
- GV theo dõi, giúp đỡ HS làm, đặc biệt chú ý đến HS CHT
- Cú thể cho học sinh đặt cõu lời giải bằng cỏch khỏc. 
3. Chữa bài: 
- Nhận xét tiết học.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Thứ ngày tháng năm 2018
Toán
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIấU.
- Biết đặt tính, làm tính ,cộng nhẩm các số tròn chục; bước đầu biết tính chất phép cộng; biết giải được bài toán có phép cộng.
- Làm các bài tập: bài 1, bài 2, ( phần a) bài 3 , bài 4 .
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HĐ1: Củng cố về cách đặt tính cộng
Bài 1 : Đặt tính rồi tính
- HS làm bảng con đặt tính:
40 + 20 30 + 30 10 + 70 50 + 40 60+20
- HS nêu cách tính
 Bài 2 : Tính nhẩm ( làm phần a theo nhúm đụi)
 30 + 20 = 40 + 50 = 10 + 60 =
 20 + 30= 50 + 40 = 60 + 10 =
- Khuyến khớch HSNK làm thờm phần b
Bài 3 : Gọi 2 em đọc yờu cầu bài( thảo luận theo nhúm đụi sau đú tự HT bài vào vở)
- Gọi học sinh chữa bài. Cỏc HS khỏc nhận xột và cú thể đặt cõu lời giải bằng cỏch khỏc.
 Bài giải 
 Cả hai bạn hái được số bông hoa là:
 20 + 10 = 30 ( bông hoa) 
 Đáp số : 30 bông hoa
 Bài 4 : Nối ( theo mẫu)
 - HS tìm hiểu nội dung từng bài 2, 3, 4, SGK. HS nêu yêu cầu cần làm.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS làm, đặc biệt chú ý đến HS CHT nhận xét bài làm.
III. Nhận xét tiết học.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Thứ ngày tháng năm 2018
Toỏn
TRỪ CÁC SỐ TRềN CHỤC
I. MỤC TIấU.
- Biết đặt tính, làm tính trừ các số tròn chục ,trừ nhẩm các số tròn chục ; giải được bài toán có lời văn.
- Làm các bài tập: bài 1, bài 2, bài 3 ,khuyến khớch làm thờm bài 4
II. ĐỒ DÙNG
- Bộ đồ dùng dạy học toán.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Kiểm tra bài cũ:
GV ghi bảng: 
40+ 30 50+ 10
20+ 70 60+30
- 2 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở nháp
- GV theo dõi, nhận xét bài và đánh giá
2. Bài mới:
HĐ1: Giới thiệu phép trừ các số tròn chục
- Hướng dẫn HS thao tác trên que tính
- HS lấy 50 que tính ( 5 bó ) và hiểu 50 gồm 5 chục và 0 đơn vị. Lấy 2 chục ( 2 bó )
- 5 chục lấy 2 chục còn mấy chục ?
- Hướng dẫn kĩ thuật tính
+ Đặt tính 50 0 trừ 0 bằng 0, viết 0
+ Viết dấu - - 5 trừ 2 bằng 3, viết 3
+ Kẻ vạch ngang 20 Vậy 50 - 20 = 30
+ Tính từ phải sang trái 30 
- HS nêu cách trừ.
HĐ2: Thực hành
Bài 1 : Tính 
- Bảng con:
 40 50 60 90
 - - - -
 20 40 30 70
Tương tự HS làm cỏc bài cũn lại vào vở. GV theo dừi 
Bài 2 : Tính nhẩm( nhúm đụi) Một em hỏi 1 em trả lời
 40 – 10 = 80 – 40 =
 70 – 20 = 90 – 60 =
 90- 10 = 50 – 50 = 
Bài 3 : Gọi HS đọc yờu cầu bài. Tự tỡm hiểu bài toỏn rồi giải vào vở.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS làm, đặc biệt chú ý đến HS CHT.
 Bài giải
 An có tất cả số cái kẹo là
 30 + 10 = 40 ( cái kẹo )
 Đáp số: 40 cái kẹo
Bài 4: KKHS làm thờm
3. Nhận xét tiết học.
Thứ ngày tháng năm 2018
Hoạt động tập thể
SINH HOẠT LỚP
I.MỤC TIấU:
 - Đỏnh giỏ nhận xột cỏc hoạt động của lớp trong tuần qua.
 - Giỏo dục cho học sinh ý thức xõy dựng trường lớp.ý thức tự quản.
II.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HĐ1 : Đỏnh giỏ tỡnh hỡnh hoạt động của lớp trong tuần qua
 +Học tập
 +Thể dục vệ sinh
 +Nề nếp sinh hoạt sao,sinh hoạt 15 phỳt đầu giờ,ý thức giữ gỡn”Vở sạch 
chữ đẹp”
 +Biểu dương những tập thể,cỏ nhõn tiờu biểu.
 +Nhắc nhở những tập thể,cỏ nhõn chưa thực hiện tốt kế hoạch của lớp.
HĐ2: Giỏo viờn phổ biến kế hoạch tuần tới.
 - Thực hiện tốt chương trỡnh thời khúa biểu tuần 25.
 - Duy trỡ và thực hiện tốt nề nếp sinh hoạt sao,sinh hoạt 15 phút đầu giờ.
 - Thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

Tài liệu đính kèm:

  • docCac so tron chuc_12290325.doc