Giáo án Toán 3 - Tiết 26 đến 50

Tiết 26

TOÁN

Luyện tập

 Sách giáo khoa: 26-27. Thời gian dự kiến 40 phút

I/ Mục tiêu:Biết tìm một trong các phần bằng nhau của một số và vận dụng được để giải các bài toán có lời văn.Bài 1, bài 2, bài 4

II/ Đồ dùng dạy học:Phiếu ghi các bài tập

III/Các hoạt động dạy học chủ yếu:

1/ Bài cũ: học sinh làm bài 4/25

2/ Dạy bài mới:

Luyện tập

Bài 1 : Viết tiếp vào chỗ trống:

Mục tiêu: Giúp học sinh biết tìm một phần mấy của một số:

Học sinh làm vào vở

Bài 2: Mục tiêu: Giúp học sinh biết giải toán

Học sinh làm vào vở .1 em làm bảng phụ.lớp nx

Bài 4 :hs làm cá nhân vào vở sau đó gv hỏi hs trả lời

3/Củng cố, dặn dò

 Làm bài tập 3/ 27

 Nhận xét tiết học

 

doc 24 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 04/01/2021 Lượt xem 487Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Toán 3 - Tiết 26 đến 50", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 sinh tự lập bảng nhân 7:
 Hướng dẫn học sinh lập các công thức 7 x 1 = 7; 7 x 2 = 14; 7 x 3 = 21.
Giáo viên cho học sinh quan sát một tấm bìa có 7 chấm tròn. Hỏi học sinh: 7 chấm tròn được lấy 1 lần, vậy ta được mấy chấm tròn? ( 7 chấm tròn được lấy 1 lần bằng 7 chấm tròn ), Giáo viên nêu: “ 7 được lấy 1 lần, ta viết: 7 x 1 = 7. Cho học sinh nêu lại: 7 nhân 1 bằng 7.
 -Töông töï hd hs laäp ñöôïc baûng nhaân
Học thuộc bảng nhân 7.
Hoạt động 2: Thực hành
Bài 1: Tính nhẩm - hd hs laøm mieäng-nhaän xeùt
Bài 2: Số ?
- Giáo viên hướng dẫn, học sinh làm vào vở bài tập-hs leân baûng laøm.
 - Gv cuøng hs nhaän xeùt
Bài 3: Bài toán
 -Hs ñoïc ñeà toaùn –gv hd toùm taét, giaûi toaùn
 -Hs laøm vbt-1 hs leân baûng laøm- gv cuøng hs nhaän xeùt.
3/ Củng cố, dặn dò	 
Học sinh đọc lại bảng nhân 7. Thi đọc thuộc bảng nhân 7.
Veà xem laïi baøi-chuaån bò tieáp cho tieát sau.
Nhận xét tiết học.
IV/ Bổ sung: 
 TOÁN Tieát:32
Luyện tập
 Thời gian dự kiến : 45 phút- Sách giáo khoa trang:32
I/ Mục tiêu:
- Củng cố việc học và sử dụng bảng nhân 7 để làm tính và giải toán.
- Nhận xét về tính chất giao hoán của phép nhân qua các ví dụ cụ thể.
-Hs laøm toaùn caån thaän, chính xaùc.
II/ Đồ dùng :
-GV: baûng phuï
III/Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1/ Bài cũ: học sinh đọc bảng nhân 7.
2/ Dạy bài mới:
Bài 1 : Tính nhẩm, học sinh biết tính nhẩm trong bảng nhân 7.
-HD hs laøm mieäng-nhaän xeùt.(Quan tâm đến học sinh yếu)
Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống.
Nhận xét: Trong phép nhân, khi thay đổi thứ tự các thừa số thì tích không thay đổi.
 Học sinh làm vào VBT- một em laøm baûng phuï-nhaän xeùt
Chấm chữa bài.
Bài 3 : Tính 
Giáo viên giúp cho học sinh nhaéc laïi caùch tính caùc biểu thức .
Học sinh làm vào vở bài tập, một học sinh làm baûng phuï-nhaän xeùt.
Chấm, chữa bài.
Bài 4 : Bài toán
Học sinh đọc đề, tìm hiểu cách giải và làm vào vở bài tập.Moât hs leân baûng laøm-nhaän xeùt.
Chấm, chữa bài.
3/Củng cố, dặn dò
 Học sinh đọc lại bảng nhân 7. 
 Vềxem laïi baøi, chuaån bò tieáp cho tieát sau.
 Nhaän xeùt tieát hoïc.
IV/ Bổ sung: ..
Tiết 33 
TOÁN
Gấp một số lên nhiều lần 
Sách giáo khoa trang 33 .Thời gian dự kiến 40 phút
I/ Mục tiêu:
- Biết thực hiện gấp một số lên nhiều lần (bằng cách nhân số đó với số lần)
- Phân biệt nhiều hơn một số đơn vị với gấp lên một số lần.
- Cẩn thận khi làm toán.
II/ Đồ dùng dạy học:
Sơ đồ như sách giáo khoa.
III/Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1/ Bài cũ: học sinh làm bài 5 trang 32. Đọc bảng nhân 7.
2/ Dạy bài mới:
Hướng dẫn học sinh thực hiện gấp một số lên nhiều lần:
Giáo viên nêu bài toán. Hướng dẫn học sinh tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng: A 2cm B
 C D
 ? cm
Giáo viên tổ chức cho học sinh trao đổi ý kiến để nêu phép tính tìm độ dài của đoạn thẳng CD.
Cho học sinh giải bài toán và viết bài giải vào vở.
Hỏi học sinh: Muốn gấp 2cm lên 3 lần ta làm thế nào? ( Muốn gấp 2cm lên 3 lần ta lấy 2cm nhân với 3 )
Trên cơ sở đó cho học sinh trả lời dạng khái quát: Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần.
Thực hành:
Bài 1 : Viết ( theo mẫu ):
Giáo viên hướng dẫn học sinh làm theo mẫu: Gấp 3m lên 5 lần được: 3 x 5 = 15 ( m )
Các bài còn lại học sinh làm vào vở bài tập.
chấm, chữa bài.
Bài 2: Bài toán
Học sinh đọc yêu cầu, tóm tắt theo gợi ý của giáo viên và làm vào vở bài tập - một em làm phiếu.
Chấm chữa bài.
3/Củng cố, dặn dò
 Học sinh đọc lại ghi nhớ. Về nhà làm bài tập 3 trang 33	
 Nhận xét tiết học
IV/ Bổ sung:...
 TOÁN Tieát:34
Luyện tập
 Thời gian dự kiến : 45 phút- Sách giáo khoa trang: 34
I/ Mục tiêu:
Củng cố và vận dụng về gấp một số lên nhiều lần và về nhân số có hai chữ số với số có một chữ số.
Hs laøm toaùn caån thaän, chính xaùc.
II/ Đồ dùng :
-GV: baûng phuï.
III/Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1/ Bài cũ: ktra baøi tieát tröôùc- nhaän xeùt.
 -Giôùi thieäu baøi
2/ Dạy bài mới:
 HÑ 1:Luyện tập
 MT: cuõng coá laïi kieán thöùc ñaõ hoïc
Bài 1 : Viết ( theo mẫu ).
Cho học sinh giải thích bài mẫu. Chẳng hạn: 4 gấp 6 lần được 24 ( nhân nhẩm 4 x 6 = 24 )
 -HS làm bài vào VBT Giáo viên giúp đỡ hs yếu làm bài. Hs neâu baøi laøm cuûa mình
 - GV cuøng hs nhaän xeùt
 - Chấm, chữa bài.
Bài 2: Tính
	- Lưu ý học sinh về cách nhân số có hai chữ số với số có một chữ số.
- Học sinh làm vào VBT- một em làm baûng phuï-nhaän xeùt.
- Chấm, chữa bài.
Bài 3 : Bài toán
-Học sinh nhắc lại cách thực hiện bài toán dạng: Gấp một số lên nhiều lần.
 -Giáo viên cho học sinh làm bài vào vở bài tập. một học sinh laøm baûng phuï- nhaän xeùt.
Chấm, chữa bài.
3/Củng cố, dặn dò
 Học sinh nhắc lại cách thực hiện dạng toán : Gấp một số lên nhiều lần.
 Về nhà xem laïi baøi, chuaån bò tieáp cho tieát saïu
 Nhaän xeùt tieát hoïc.
IV/ Bổ sung: .
 .
 Thứ tö ngày 24 tháng 10 năm 2007
 TOÁN Tieát:35
Bảng chia 7
 Thời gian dự kiến: phút
I/ Mục tiêu: -Baûng chia 7
Học sinh tự lập được và học thuộc bảng chia 7, bằng cách dựa vào bảng nhân 7.Thực hành chia trong phạm vi 7 và giải toán.
Hs yeâu thích moân hoïc.
II/ Đồ dùng :
Gv và học sinh: Các tấm bìa, mỗi tấm có 7 chấm tròn.
III/Các hoạt động dạy học chủ yếu:
 1/Baøi cuõ: ktra baøi tieát tröôùc- nhaän xeùt.
 -Giôùi thieäu baøi
 2/ baøi môùi:
 Hoạt động 1: Lập bảng chia 7
 MT: hs töï laäp ñöôïc baûng chia.
 - Hướng dẫn học sinh lập các công thức 7 x 1 = 7; 7 x 2 = 14; 7 x 3 = 21.
Giáo viên cho học sinh quan sát một tấm bìa có 7 chấm tròn. Hỏi học sinh: 7 chấm tròn được lấy 1 lần, vậy ta được mấy chấm tròn? ( 7 chấm tròn được lấy 1 lần bằng 7 chấm tròn ), Giáo viên nêu: “ 7 được lấy 1 lần, ta viết: 7 x 1 = 7. Cho học sinh nêu lại: 7 nhân 1 bằng 7. Giáo viên chỉ vào tấm bìa có 7 chấm tròn và hỏi: Lấy 7 ( chấm tròn ) chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 7 chấm tròn thì được mấy nhóm? ( 1 nhóm, 7 chia 7 được 1 ), Viết lên bảng: 7 : 7 = 1 , chỉ vào phép nhân và phép chia trên bảng và gọi học sinh đọc: 7 nhân 1 bằng 7; 7 chia 7 bằng 1.
Tương tự hình thaønh baûng chia 7
Học thuộc bảng chia 7.
Hoạt động 2: Thực hành
 *MT: cuõng coá laïi kieán thöùc vöøa hoïc.Hs laøm ñöôïc caùc bt
Bài 1: Tính nhẩm -HD hs laøm mieäng-nhaän xeùt 
Bài 2: Tính nhẩm:
- Giáo viên hướng dẫn, học sinh làm vào vở bài tập.Neâu mieäng baøi laøm-nhaän xeùt
- Chấm, chữa bài.
- Cho học sinh nhận xét kết quả của phép nhân và các phép chia tương ứng.
Bài 3: Bài toán –hs ñoïc y/c.gv hd hs laøm vbt-1 hs leân baûng laøm.
 -Gv cuøng hs nhaän xeùt
Bài 4: Bài toán
 - Làm tương tự như bài 3.
 - Chấm, chữa bài
 3/ Củng cố, dặn dò	 
Học sinh đọc lại bảng chia 7. Thi đọc thuộc bảng chia 7.
Nhận xét tiết học.
IV/ Bổ sung: 
 TUAÀN 8
 TOÁN Tiết 36
Luyện tập
 Thời gian dự kiến: 45 phút
Sách giáo khoa trang: 36
I/ Mục tiêu:
Củng cố và vận dụng bảng nhân 7 để làm tính và giải bài toán liên quan đến bảng chia 7.
Hs laøm toaùn caån thaän , chính xaùc.
II/ Đồ dùng dạy học:
GV: baûng phuï
III/Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1/ Bài cũ: 3 học sinh đọc bảng chia 7- nhaän xeùt
 *GTB
2/ Dạy bài mới:
 HÑ1: Luyện tập
 MT: Cuõng coá laïi baûng nhaân vaø caùch thöïc hieän pheùp chia theo coät doïc.
Bài 1 : Tính nhẩm
	2 học sinh đọc bảng nhân, chia 7.
Học sinh làm mieäng – nhaän xeùt. Giáo viên giúp đỡ học sinh yếu làm bài.
Chấm, chữa bài.
Bài 2: Tính
 Cho học sinh trình bày lại cách làm phép tính chia.
	Lưu ý học sinh về cách chia , cách thực hiện phép chia.
Học sinh làm vào VBT - một em làm baûng phuï- nhaän xeùt.
Chấm, chữa bài.
Bài 3 : Bài toán
	Học sinh đọc đề toán, giáo viên hướng dẫn cách làm.
Học sinh làm vào vở bài tập, một học sinh làm trên baûng phuï- nhaän xeùt. Đổi vở để chữa bài cho nhau.
Chấm, chữa bài.
3/Củng cố, dặn dò
 Học thuộc bảng nhân 7, bảng chia 7.
 Về nhà xem lại bài – chuẩn bị tiết sau.
 Nhận xét tiết học.
IV/ Bổ sung: 
 TOÁN Tiết 37
Giảm đi một số lần
 Thời gian dự kiến 45phút
 Sách giáo khoa trang: 37
I/ Mục tiêu:
- Biết cách giảm một số đi nhiều lần và vận dụng để giải các bài tập.
- Phân biệt giảm đi một số lần với giảm đi một số đơn vị
- Cẩn thận khi làm toán.
II/ Đồ dùng dạy học:
GV: Các tranh vẽ hình 8 con gà sắp xếp thành từng hàng như SGK
III/Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1/ Bài cũ: học sinh làm bài . Đọc bảng chia 7- nhaän xeùt.
2/ Dạy bài mới:
 HÑ1: Hướng dẫn học sinh cách giảm một số đi nhiều lần.
Giáo viên nêu bài toán. Đặt câu hỏi để học sinh trả lời:
+ Hàng trên có mấy con gà? ( 6 con gà )
+ Số con gà ở hàng trên gấp mấy lần số con gà ở hàng dưới? ( 3 lần )
 + So sánh số con gà ở hàng trên và số con gà ở hàng dưới? ( Số con gà ở hàng trên gấp số con gà ở hàng dưói là 3 lần, hay: Số con gà ở hàng trên giảm 3 lần thì có số con gà ở hàng dưới: 6 : 3 = 2 ( con gà )	
Giáo viên ghi bảng như SGK, cho học sinh nhắc lại.
Giáo viên hướng dẫn học sinh tương tự như trên đối với trường hợp độ dài các đoạn thẳng AB và CD.
+ Muốn giảm một số đi nhiều lần ta làm thế nào? 
Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó cho số lần- Hs nhaé laïi.
 HÑ 2: Thực hành:
Bài 1 : Viết ( theo mẫu ):
Giáo viên hướng dẫn học sinh làm theo mẫu:
 Giảm 12kg đi 4 lầnđược: 12 : 4 = 3 ( kg )
Các bài còn lại học sinh làm vào vở bài tập.Hs leân baûng laøm – nhaän xeùt
Chấm, chữa bài.
Bài 2: Bài toán
Học sinh đọc yêu cầu, tóm tắt theo gợi ý của giáo viên và làm vào vở bài tập - một em làm baûng phuï – nhaän xeùt.
Chấm chữa bài.
Bài 3 : Bài toán
Làm tương tự bài tập 2.
Bài 4: a/ Học sinh tự vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 10cm.
3/Củng cố, dặn dò
 Học sinh đọc lại ghi nhớ. Về nhà xem laïi baøi – chuaån bò cho tieát sau.	
 Nhận xét tiết học
IV/ Bổ sung: 
Tiết 38 
TOÁN
Luyện tập
Sách giáo khoa trang 38. Thời gian dự kiến 40 phút
I/ Mục tiêu:
Củng cố về giảm đi một số lần và ứng dụng để giải các bài tập đơn giản.
Bước đầu liên hệ giữa giảm đi một số lần và tìm một phần mấy của một số.
II/ Đồ dùng dạy học:
Bảng phụ.
III/Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1/ Bài cũ: 3 học sinh đọc ghi nhớ về giảm đi một số lần, 1 học sinh làm bài tập 3.
2/ Luyện tập:
Bài 1 : Viết số thích hợp vào ô trống ( theo mẫu )
Giáo viên hướng dẫn học sinh giải thích bài mẫu. Chẳng hạn: 2 gấp 6 lần được 2 x 6 = 12 ( tính nhẩm ), 12 giảm 3 lần được 12 : 3 = 4
Học sinh làm bài vào vở bài tập. Khuyến khích học sinh tính nhẩm. Giáo viên giúp đỡ học sinh yếu làm bài.
Chấm, chữa bài.
Bài 2: Bài toán
Hỏi học sinh về cách giải bài toán giảm đi một số lần.
Học sinh làm vào VBT - một em làm phiếu.
Chấm, chữa bài, kết hợp cho học sinh trình bày lại cách làm phép tính chia.
Bài 3 : Bài toán
	Học sinh đọc đề toán, giáo viên hướng dẫn cách làm.
Giáo viên cho học sinh làm bài vào vở bài tập.
Học sinh làm vào vở bài tập, hai học sinh làm trên phiếu. 
Chấm, chữa bài.
Bài 4: Đo rồi viết số đo độ dài đoạn thẳng
	Cho học sinh đọc thầm rồi nêu cách làm và làm bài vào vở bài tập. Chẳng hạn:
	+ Đo độ dài đoạn thẳng MN được 12cm
	+ Độ dài đoạn thẳng ON Bằng ¼ độ dài đoạn thẳng MN: 12 : 4 = 3cm
	+ Chấm điểm O cách N 3cm.
3/Củng cố, dặn dò
 Về nhà làm bài tập 2 trang 38.
 Nhận xét tiết học
IV/ Bổ sung:
 TOÁN Tiết 39 
Tìm số chia
Thời gian dự kiến : 45 phút
Sách giáo khoa trang : 39
I/ Mục tiêu: 
 -Tìm soá chia
Biết tìm số chia chưa biết.Củng cố về tên gọi và quan hệ của các thành phần trong phép chia.
Hs laøm toaùn caån thaän, chính xaùc.
II/ Đồ dùng :
 GV +HS: 6 hình vuông bằng bìa.
III/Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1/ Bài cũ: Kieåm tra baøi tieát tröôùc-nhaän xeùt.
2/ Dạy bài mới:
 HÑ 1: Hướng dẫn học sinh cách tìm số chia
Giáo viên hướng dẫn học sinh lấy 6 hình vuông- hd ñeå hs neâu:
+ Có 6 hình vuông, xếp đều thành hai hàng, mỗi hàng có mấy hình vuông? 
 ( Mỗi hàng có 3 hình vuông )
+ Hãy lập phép chia tương ứng với cách làm trên: 6 : 2 = 3
 + Gọi học sinh nêu tên gọi từng thành phần của phép chia trên. Giáo viên ghi tên từng thành phần đó lên bảng:
+ Muốn tìm số chia ta làm như thế nào?
( Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương )
+ Giáo viên nêu ví dụ: biết 30 : x = 5 . Cho học sinh nhận xét:
* Phải tìm gì? ( Tìm số chia x chưa biết )
* Muốn tìm số chia x thì làm thế nào? ( học sinh nêu cách tìm số chia rồi tự tìm). Trình bày như sau: 30 : x = 5
 x = 30 : 5
 x = 6
Học sinh nêu lại cách tìm số chia:
Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.
 HÑ2: Thực hành
Bài 1 : Nối mỗi số trong phép chia với tên gọi của nó
Học sinh tự làm vào vở bài tập – 1hs leân baûng noái – nhaän xeùt.
Chấm, chữa bài.
Bài 2: Tìm x
Học sinh đọc yêu cầu.Cho học sinh nhắc lại cách tìm số chia .Tự làm vào vở bài tập.Hs leân baûng laøm – nhaän xeùt.
Chấm chữa bài
3/Củng cố, dặn dò
 Học sinh đọc lại ghi nhớ. Về nhà làm bài tập 3 trang 39.	
 Nhận xét tiết học
IV/ Bổ sung: .
 .
Thứ tö ngày 31 tháng 10 năm 2007
 TOÁN Tiết 40
Luyện tập
 Thời gian dự kiến phút
I/ Mục tiêu:
Củng cố về tìm một thành phần chưa biết của phép tính; Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số; chia số có hai chữ số cho số có một chữ số; xem đồng hồ.
Hs laøm toaùn caån thaän , chính xaùc
II/ Đồ dùng dạy học:
 -GV: Baûng phuï
III/Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1/ Bài cũ: 3 học sinh đọc ghi nhớ về cách tìm số chia- nhaän xeùt.
 *GTB
2/ Dạy bài mới:
 HÑ 1 :Luyện tập
 MT:Cuõng coá caùch tìm thaønh phaàn chöa bieát, nhaân, chia soá coù hai chöõ soá vôùi soá coù moät chöõ soá.
Bài 1 : Tìm x
 - Học sinh nêu lại cách tìm thành phần chưa biết của phép tính.
 - Học sinh tự làm bài vào vở bài tập- hs leân baûng laøm – nhaän xeùt(Giáo viên giúp đỡ học sinh yếu làm bài)
 - Chấm, chữa bài. 
Bài 2: Tính
 - Cho học sinh trình bày lại cách làm phép tính chia, tính nhân.
 - Học sinh làm vào vở bài tập. 2 học sinh làm vào bảng phụ
 - Chấm, chữa bài. 
Bài 3 : Bài toán- Học sinh đọc đề toán, giáo viên hướng dẫn cách làm.
 - Giáo viên cho hs làm bài vào vở bài tập.1 hs leân baûng laøm – nhaän xeùt.
 - Chấm, chữa bài.
Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu hỏi đúng 
	Cho học sinh đọc thầm rồi nêu cách làm và làm bài vào vở bài tập. 
	Chữa bài tập, học sinh nêu và nhận xét về lí do của từng trường hợp sai.
3/Củng cố, dặn dò
 Về nhà làm xem lại bài, chuẩn bị bài sau: Góc vuông, góc không vuông. Nhận xét tiết học
IV/ Bổ sung:.
 Thứ naêm ngày 1 tháng 11 năm 2007
 TOÁN Tiết 41
Góc vuông, góc không vuông
 Thời gian dự kiến: phút
I/ Mục tiêu: - Goùc vuoâng, goùc khoâng vuoâng
- Bước đầu làm quen với khái niệm về góc vuông, góc không vuông.Biết dùng ê ke để nhận biết góc vuông, góc không vuông trong trường hợp đơn *Làm được các bài tập về góc vuông, góc không vuông .
- Hs laøm baøi caån thaän, chính xaùc
II/ Đồ dùng dạy học: - GV: Ê ke, mô hình đồng hồ.
 - HS: EÂ ke
III/Các hoạt động dạy học chủ yếu:
 1/ Bài cũ: ktra baøi tieát tröôùc- nhaän xeùt 
 2/ Dạy bài mới:
 HÑ1: Giới thiệu về góc 
 - Giáo viên cho học sinh xem hình ảnh kim đồng hồ để tạo thành góc vuông ( như sgk )
 - Giáo viên “ mô tả ”, học sinh quan sát có biểu tượng về góc: gồm hai cạnh xuất phát từ một điểm.
 HÑ2: Giới thiệu góc vuông, góc không vuông
Giáo viên vẽ một góc vuông như sách giáo khoa lên bảng và giới thiệu: Đây là góc vuông sau đó giới thiệu tên đỉnh, cạnh của góc vuông.
 HÑ3: Giới thiệu ê ke
 - Cho học sinh xem cái ê ke rồi giới thiệu “Đây là cái ê ke”. Giáo viên nêu cấu tạo, sau đó nêu tác dụng của ê ke : dùng để đo ( kiểm tra ) góc vuông.
 HÑ4:Thực hành:
Bài 1: Dùng ê ke để nhận biết góc vuông của hình rồi đánh dấu góc vuông.
 Học sinh lên bảng làm- nhaän xeùt
Bài 2: Dùng ê ke để vẽ góc vuông
Học sinh làm vào VBT – hs leân baûng kieåm tra – nhaän xeùt. Chữa bài.
Bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm:
Học sinh làm vào VBT – 1hs leân baûng laøm- nhaän xeùt. Chữa bài.
* Thu chaám moät soá vôû – nhaän xeùt
3/ Củng cố, dặn dò
 Học sinh nêu tác dụng của ê ke: dùng để kiểm tra, vẽ góc vuông.
 Xem bài sau.	
 Nhận xét tiết học
IV/ Bổ sung: 
 .
 TOÁN Tiết 42
Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke
Thời gian dự kiến 40 phút
I/ Mục tiêu:
- Biết cách dung ê ke để kiểm tra, nhận biết góc vuông, góc không vuông.
- Biết cách dùng êke để vẽ góc vuông.
* Làm được các bài tập về góc vuông, góc không vuông .
- Hs làm toán cẩn thận, chính xác.
II/ Đồ dùng dạy học:
- GV:Ê ke.
- HS: Ê ke
III/Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1/ Bài cũ: Ktra bài tiết trước- nhận xét
2/ Dạy bài mới:
HĐ 1: HD hs làm vbt
Bài 1: Dùng ê ke vẽ góc vuông.
a/ Có đỉnh là O: cạnh OA, OB
b/ Có đỉnh M: cạnh MP, MQ 
 	 Học sinh làm vào VBT – 2 hs lên bảng vẽ - nhận xét
Bài 2: Số? (Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông trong mỗi hình )
Học sinh dùng ê ke để kiểm tra sau đó ghi số vào ô trống- hs nêu bài làm của mình- nhận xét.
Chấm - chữa bài.
Bài 3: Nối hai miếng bìa để ghép lại được một góc vuông:
Học sinh làm vào VBT -1 hs lên bảng làm - nhận xét.
- Nối bìa 1 và 3; bìa 2 và 4.
Bài 4: Gấp tờ giấy theo hình như sgk để tạo thành góc vuông.
- Học sinh thực hành gấp Hổ trợ học sinh yếu
Gv cuøng hs nhaän xeùt.
* Thu vôû chaám – nhaän xeùt.
3/Củng cố, dặn dò
 Học sinh nêu tác dụng của ê ke: dùng để kiểm tra, vẽ góc vuông.
 Thế nào là góc vuông, góc không vuông.	
 Nhận xét tiết học
IV/ Bổ sung: 
 ..
 TOÁN Tiết 43
Đề-ca- mét. Héc- tô- mét
Thời gian dự kiến: 45 phút
I/ Mục tiêu:
 - Đề-ca-mét, Héc-tô-mét
- Nắm được tên gọi, kí hiệu của đề- ca- mét và héc- tô- mét.Nắm được mối quan hệ giữa đề- ca- mét và héc- tô- mét. Biết đổi từ đề - ca- mét, héc- tô- mét ra mét.
- Hs laøm toaùn caån thaän, chính xaùc
II/ Đồ dùng dạy học: 
 GV: Thước mét
III/Các hoạt động dạy học chủ yếu:
 1 / Bài cũ: ktra bài tiết trước - nhận xét
 2/ Dạy bài mới:
 - Hs nhắc lại các đơn vị đo đã học - nhận xét.
Mét, đề- xi- mét, xăng- ti- mét, mi- li- mét, ki- lô- mét
 HĐ1: Giới thiệu đơn vị đo độ dài đề - ca- mét, héc- tô- mét ra mét.
Giáo viên giới thiệu :
- Đề- ca- mét là một đơn vị đo độ dài.Đề- ca- mét viết tắt là dam.
1dam = 10m
- Héc- tô- mét là một đơn vị đo dộ dài.Héc- tô- mét viết tắt là hm.
1hm = 100m ;1hm = 10dam
Cho học sinh nhắc lại.
 HĐ2: Thực hành:
Bài 1: Điền số ?
- Học sinh đọc yêu cầu - Giáo viên cho học sinh nêu miệng.Lớp nhận xét.
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu ) :
Mẫu: 2dam = 20m
- Học sinh làm vào VBT – hs lên bảng làm- nhận xét. Chữa bài.
Bài 3: Tính (Theo mẫu) :
Mẫu 9dam + 4dam =13dam 18hm – 6hm = 12hm
- Hs làm vbt- 2 hs lên bảng làm- gv cùng hs nhận xét.
Bài 4 : Giải toán
- Học sinh đọc yêu cầu, Giáo viên tóm tắt. HD hs giải
- Học sinh làm vào VBT – 1hs lên bảng làm - nhận xét.Chữa bài.
* Thu chaám moät soá vôû – nhaän xeùt.
 3/ Củng cố, dặn dò
 Học sinh nêu : 1dam = 10m ; 1hm = 10dam = 100m 
 Xem bài sau.	
 Nhận xét tiết học
IV/ Bổ sung: .
 .
 TOÁN Tiết 44
 Bảng đơn vị đo độ dài
 Thời gian dự kiến: 45 phút
I/ Mục tiêu:
- Nắm được bảng đơn vị đo độ dài, bước đầu thuộc bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, từ lớn đến nhỏ.
- Củng cố mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài thông dụng.Biết làm các phép tính với các đơn vị đo độ dài.
- Làm toán cẩn thận , chính xác.
II/ Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ viết sẵn các dòng kẻ như sgk.
III/Các hoạt động dạy học chủ yếu:
 1/ Bài cũ: ktra bài tiết trước- nhận xét.
 2/Dạy bài mới:
 HĐ1: Giới thiệu bảng đơn vị đo độ dài 
Giáo viên cho học sinh hình thành bảng đơn vị đo độ dài như sgk.
Cho học sinh nắm mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài : Hai đơn vị đo độ dài kề nhau, hơn kém nhau 10 lần.
Cho học sinh nhắc lại.
 HĐ2: Thực hành:
Bài 1: Điền số ?
Học sinh đọc yêu cầu - Giáo viên cho học sinh nêu miệng.Lớp nhận xét.
Bài 2: Số? GV đính bảng phụ hd hs thực hiện.
Học sinh làm vào VBT - hs lên bảng làm.Chữa bài.
Bài 3: Tính (Theo mẫu) :
Hướng dẫn học sinh thực hiện phép tính nhân:
Học sinh làm vào VBT – hs lên bảng làm - nhận xét.Chữa bài.
Bài 4 : Giải toán
Học sinh đọc yêu cầu, Giáo viên tóm tắt. Học sinh giải
Học sinh làm vào VBT et1 hs lên làm bảng phụ .Chữa bài.
3/ Củng cố, dặn dò
 Học sinh nêu lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài 
 Xem bài sau.	
 Nhận xét tiết học
IV/ Bổ sung: ..
 ..
 Thứ tư ngày 7 tháng 11 năm 2007
 TOÁN Tiết 45
Luyện tập 
 Thời gian dự kiến: phút
I/ Mục tiêu:
- Làm quen với việc đọc, viết số đo độ dài có hai tên đơn vị đo.Làm quen với việc đổi số đo độ dài có hai tên đon vị đo thành số đo độ dài có một tên đon vị đo ( nhỏ hơn đơn vị đo còn lại ).
- Củng cố phép cộng phép trừ các số đo độ dài.Củng cố cách so sánh các độ dài dựa vào số đo của chúng.
- Hs làm toán cẩn thận, chính xác.
II/ Đồ dùng dạy học: 
 GV: Bảng phụ
III/Các hoạt động dạy học chủ yếu:
 1/ Bài cũ: ktra bài tiết trước- nhận xét
 *GTB
 2/ Dạy bài mới:
 HĐ1: Thực hành
 MT: Cũng cố lại bảng đơn vị đo thời gian, hs làm đúng các bài tập
 Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
 - Học sinh làm miệng - nhận xét. 
 Bài 2: Tính: Học sinh đọc yêu cầu
Giáo viên hướng dẫn học sinh làm .
Học sinh làm vào VBT – 2 hs lên bảng làm - nhận xét.Chữa bài.
Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả trả lời đúng:
Học sinh đọc, so sánh và khoanh vào chữ A
Học sinh làm vào VBT – hs đọc bài làm của mình - nhận xét.Chữa bài.
Bài 4 : Giải toán
Học sinh đọc yêu cầu, Giáo viên tóm tắt. Học sinh giải vào VBT 
1 hs lên bảng làm - nhận xét.Chữa bài.
* Thu chấm một số vở- nhận xét.
 3/ Củng cố, dặn dò
 Học sinh nêu lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài 
 Xem bài sau.	
 Nhận xét tiết học
IV/ Bổ sung: 
 TOÁN Tiết 46
Thực hành đo độ dài
Thời gian dự kiến : 45 phút
Sách giáo khoa trang:47
I/ Mục tiêu:- Biết cách dùng thước để vẽ các đoạn thẳng có độ dài cho trước.Biết cách đo một độ dài, biết đọc kết quả đo.
- Biết dùng mắt ước lượng độ dài một cách tương đối chính xác.
- Laøm toaùn caån thaän, chính xaùc.
II/ Đồ dùng dạy học:- GV: Thước thẳng học sinh và thước mét
 - HS: thöôùc.
III/Các hoạt động dạy học chủ yếu:
 1/ Bài cũ: Ktra baøi tieát tröôùc- nhaän xeùt
 2/ Dạy bài mới
 HÑ1: HD hs laøm baøi taäp
 Bài 1: Vẽ các đoạn thẳng có độ dài nêu ở bảng sau.
 - Gv hd hs cách dùng thước vẽ một đoạn thẳng cho trước độ dài.
 - Học sinh làm vào VBT
 - Gv cho hs kiểm tra chéo bài làm của nhau.
 Bài 2: Đo độ dài đoạn thẳng rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.
 - Học sinh làm vào vở bài tập.Ñoïc keát quaû ño ñöôïc- nhaän xeùt.
 - Chấm - chữa bài.

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an ca nam_12171388.doc