Giáo án Tự nhiên và xã hội 1 - Bài 22 - Cây rau

TUẦN 22

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

Thứ hai, ngày 29 tháng 01 năm 2018

(Dạy: 1B,1C, 1A)

(Thứ ba dạy : 1G, 1D,1E)

(Thứ tư dạy : 1H)

BÀI 22: CÂY RAU

I.MỤC TIÊU:

Sau bài học, HS có thể:

 -Nêu tên được một số cây rau và nơi sống của chúng

 -Biết quan sát, phân biệt nói tên được các bộ phận chính của cây rau

 -Biết ích lợi của rau

 -Có ý thức thường xuyên an rau và rửa sạch rau trước khi ăn.

II. CHUẨN BỊ:

- GV: Sách giáo khoa , hình ảnh cây rau phóng to.

- HS : các cây rau đã được sưu tầm .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

docx 3 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 29/12/2020 Lượt xem 272Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự nhiên và xã hội 1 - Bài 22 - Cây rau", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 22
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ hai, ngày 29 tháng 01 năm 2018
(Dạy: 1B,1C, 1A)
(Thứ ba dạy : 1G, 1D,1E)
(Thứ tư dạy : 1H)
BÀI 22: CÂY RAU
I.MỤC TIÊU:
Sau bài học, HS có thể:
	-Nêu tên được một số cây rau và nơi sống của chúng
	-Biết quan sát, phân biệt nói tên được các bộ phận chính của cây rau
	-Biết ích lợi của rau
	-Có ý thức thường xuyên an rau và rửa sạch rau trước khi ăn.
II. CHUẨN BỊ: 
GV: Sách giáo khoa , hình ảnh cây rau phóng to.
HS : các cây rau đã được sưu tầm .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A.Khởi động ( 5’)
* Giới thiệu bài: Hôm nay lớp mình sẽ tìm hiểu về một loại thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hằng ngày, đó là cây rau (GVghi đàu bài lên bảng).
* Dạy bài mới:
B. Hoạt động cơ bản:
Họat động 1: Quan sát cây rau (10’)
*Mục tiêu: HS biết các bộ phận của cây rau. Phân biệt được các loại rau khác nhau.
*Cách tiến hành:
 B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ: Cho HS quan sát cây rau mà mình mang tới lớp
 +Chỉ vào các bộ phận lá, thân, rễ của cây rau?
 +Bộ phận nào ăn được?
 B2: Kiểm tra kết quả hoạt động
*GV nhận xét và kết luận hoạt động: Có rất nhiều loại rau khác nhau 
 -Các cây rau đều có: rễ, thân, lá. 
 -Rau ăn lá: xà lách, bắp cải,
 -Rau ăn là và thân: rau muống, rau cải,
 -Rau ăn rễ: củ cải, củ cà rốt, 
 -Rau ăn thân: su hào, 
 -Ăn hoa: suplơ; 
 -Ăn quả: cà chua
Hoạt động 2: Làm việc với SGK (10’)
-Mục tiêu: HS biết đặt câu hỏi và trả lời theo hình SGK
 - Biết ích lợi của việc ăn rau và sự cần thiết rửa rau trước khi ăn.
-Cách tiến hành: 
 B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động
 +Khi ăn rau ta cần chú ý điều gì? Vì sao ta phải thường xuyên ăn rau?
 B2: Kiểm tra kết quả hoạt động
*GV nhận xét và kết luận hoạt động:
AÊn rau coù lôïi cho söùc khoûe, giuùp ta traùnh taùo boùn, traùnh bò chaûy maùu chaân raêng Rau ñöôïc troàng ôû trong vöôøn, ngoaøi ruoäng neân dính nhieàu ñaát buïi, vaø coøn ñöôïc boùn phaân. Vì vaäy caàn phaûi röûa saïch rau tröôùc khi duøng.
Hoạt động 3: Trò chơi “Tôi là rau gì?”(7’)
*Mục tiêu : HS được củng cố những hiểu biết về cây rau mà các em đã được học.
*Cách tiến hành :
 B1 : Giao nhiệm vụ.
 Một HS lên tự giới thiệu về các đặc điểm của mình. (Ví du : tôi màu xanh trồng ở ngoài đồng, tôi có thể cho lá và thân.)
Một HS xung phong đoán. (Ví dụ : bạn là rau cải ).
Nếu HS đón sai đổi HS khác.
B2 : HS thực hiện (khoảng 5-7 HS)
 *GV nhận xét và kết luận hoạt động
IV. Củng cố, dặn dò (3’)
 -Khi ăn rau cần chú ý điều gì ?
 -Dăn HS thường xuyên nên ăn rau
 -Nhận xét, tuyên dương HS 
 -Nhận xét tiết học
-Hát
-HS quan sát, trao đổi
-HS lên trình bày kết quả về cây rau của mình
-Lớp bổ sung, nhận xét
-HS làm việc theo nhóm,trả lời câu hỏi, lớp bổ sung và nhận xét
-HS trả lời theo ý hiểu của mình.
-HS thực hiện trò chơi
-HS lắng nghe.
-HS thực hiện
-Rửa sạch rau, ngâm nước muối.
-HS lắng nghe.
********************************************************
Ngày.tháng .năm 2018 Ngày.tháng .năm 2018
 T/M BGH	 Tổ trưởng chuyên môn

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai 22 Cay rau_12258992.docx