Giáo án Tự nhiên xã hội 3 - Tuần 22 Bài 44 - Rễ cây (tiếp)

 Bàn tay nặn bột tuần 22- bài 44 lớp 3

Tù nhiªn x· héi:

RÔ c©y (tiÕp)

I/ Môc tiªu:

 - Nªu chøc n¨ng cña rÔ c©y ®èi víi ®êi sèng cña thùc vËt vµ Ých lîi cña rÔ c©y®èi víi ®êi sèng con nguêi.

C¸c ph­¬ng ph¸p

 - Bàn tay nặn bột.

- Th¶o luËn , lµm viÖc nhãm .

II/ §å dïng d¹y häc:

 - M¸y chiÕu. Mét sè c©y co rÔ kh¸c nhau.

III/ Ho¹t ®éng d¹y vµ häc:

A/ Bµi cò:

- KÓ tªn c¸c lo¹i rÔ c©y? Cho vÝ dô?

B/ Bµi míi :

1/ Giíi thiÖu bµi:

* Ho¹t ®éng 1: Vai trßvà ích lợi cña rÔ c©y (Lµm viÖc theo nhãm ):

1. Tình huống xuất phát và tình huống nêu vấn đề :

Gv nêu tình huống:

- Các con thấy rễ cây thường có nhiệm vụ gì?nếu không có rẽ cây thì cây có sống được không? Rễ cây có những ích lọi gì với đời sông con người?.

Bằng sự hiểu biết của mình các em hãy nêu dự đoán của mình về các ý nêu trên.

2. Làm bộc lộ biểu tượng ban đầu của học sinh:

GV yêu cầu học sinh mô tả bằng lời những hiểu biết ban đầu của mình vào vở TNXH:

– Sau đó tổ chức thảo luận (nhóm 5) để đưa ra dự đoán.(HS nêu miệng )

*Cho các nhóm đưa ra dự đoán trước lớp

 Đại diện các nhóm nêu:

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 04/01/2021 Lượt xem 408Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự nhiên xã hội 3 - Tuần 22 Bài 44 - Rễ cây (tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Bàn tay nặn bột tuần 22- bài 44 lớp 3
Tù nhiªn x· héi:
RÔ c©y (tiÕp)
I/ Môc tiªu: 
 - Nªu chøc n¨ng cña rÔ c©y ®èi víi ®êi sèng cña thùc vËt vµ Ých lîi cña rÔ c©y®èi víi ®êi sèng con nguêi.
C¸c ph­¬ng ph¸p 
 - Bàn tay nặn bột. 
Th¶o luËn , lµm viÖc nhãm .
II/ §å dïng d¹y häc:
 - M¸y chiÕu. Mét sè c©y co rÔ kh¸c nhau.
III/ Ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
A/ Bµi cò: 
- KÓ tªn c¸c lo¹i rÔ c©y? Cho vÝ dô?
B/ Bµi míi :
1/ Giíi thiÖu bµi:
* Ho¹t ®éng 1: Vai trßvà ích lợi cña rÔ c©y (Lµm viÖc theo nhãm ):
1. Tình huống xuất phát và tình huống nêu vấn đề :
Gv nêu tình huống: 
Các con thấy rễ cây thường có nhiệm vụ gì?nếu không có rẽ cây thì cây có sống được không? Rễ cây có những ích lọi gì với đời sông con người?...
Bằng sự hiểu biết của mình các em hãy nêu dự đoán của mình về các ý nêu trên.
2. Làm bộc lộ biểu tượng ban đầu của học sinh:
GV yêu cầu học sinh mô tả bằng lời những hiểu biết ban đầu của mình vào vở TNXH:
– Sau đó tổ chức thảo luận (nhóm 5) để đưa ra dự đoán.(HS nêu miệng )
*Cho các nhóm đưa ra dự đoán trước lớp 
 Đại diện các nhóm nêu:
3. Đề xuất câu hỏi và phương án tìm tòi:
 Từ các ý kiến cảu hS GV tập thành các nhóm biểu tượng ban đầu để hướng dẫn HS so sánh sự giống nhau và khác nhau của các ý kiến 
* HS đề xuất các câu hỏi liên quan đế nội dung kiến thức tìm hiểu
HS tổ chức thảo luận , đề xuất phương án tìm tòi để trả lời câu hỏi.
Đẻ tìm hiểu về cnhiệm vụ và ích lợi của rễ cây có thể lựa chọn phương án nào?
4.Thực hiện phương án tìm tòi
GV cho HS viết dự đoán vào vở trước khi tiến hành với các mục:
-Câu hỏi -Dự đoán
Cách tiến hành Kết luận rút ra.
 - Lần lượt tổ chức cho học sinh cho HS tiến hành quan sát 
Bước 1: Tổ chức hướng dẫn
 Lµm viÖc theo nhóm : Quan s¸t rễ cây hoặc sgk tr. 78, 79.
 + HS ®iÒn vµo phiÕu BT.
 + GV ®i ®Õn c¸c nhãm h­íng dÉn thªm.
B­íc 2: Lµm viÖc c¶ líp: HS tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn.
HS lÇn l­ît nªu nhiệm vụ của rễ cây đối với cây
Gv cho học sinh xem hình ảnh cây đang hút nước và muối khoáng từ đất để nuôi cây...
Học sinh nêu ích lợi của rẽ cây 
- VD, H2: H×nh chôp c©y g×? C©y ®ã cã lo¹i rÔ g×? RÔ c©y ®ã cã t¸c dông g×?
( C©y s¾n cã rÔ cñ, dïng ®Ó lµm thøc ¨n cho ng­êi, cho ®éng vËt)
H3,4: C©y nh©n s©m vµ rÔ c©y tam thÊt cã rÔ cñ, dïng ®Ó lµm thuèc.
H5: C©y cñ c¶i ®­êng cã rÔ cñ dïng ®Ó lµm thøc ¨n vµ lµm thuèc.
. Kết luận và hợp thức hóa kiến thức:
Hướng dẫn HS so sánh với dự đoán ban đầu
HS nêu kết luận
GV kết luận: 
*KÕt luËn: RÔ c©y ®©m s©u xuèng ®Êt ®Ó hót n­íc vµ muèi kho¸ng ®ång thêi b¸m chÆt vµo ®Êt gióp c©y kh«ng bÞ ®æ.
: Mét sè c©y cã rÔ lµm thøc ¨n cho ng­êi vµ ®éng vËt, lµm thuèc ®Ó ch÷a bÖnh.
* H§2: Trß ch¬i: RÔ c©y ®Ó lµm g×?
Tõng cÆp HS thùc hµnh ch¬i
VD: HS1: C©y ®a. RÔ c©y ®Ó lµm g×?
 HS2: RÔ c©y nµy gióp c©y ®øng v÷ng. C©y cµ rèt. RÔ c©y ®Ó lµm g×? 
 HS1: RÔ c©y nµy ®Ó lµm thøc ¨n.
* GV cho 3 - 5 cÆp thùc hµnh ch¬i nh­ trªn, sau ®ã c¶ líp nhËn xÐt chän nhãm thùc hµnh ch¬i tèt nhÊt.
IV- Cñng cè, dÆn dß: .
Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. DÆn HS s­u tÇm c¸c lo¹i l¸ c©y ®Ó häc tiÕt sau( mçi em 2 lo¹i 
---------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 43 Re cay_12289686.doc