Giáo án Tuần 11 - Khối 5

TIẾT 2: TẬP ĐỌC

CHUYỆN MỘT KHU VƯỜN NHỎ

I. MỤC TIÊU:

- Đọc diễn cảm bài văn với giọng hồn nhiên (bé Thu); giọng hiền từ (người ông).

- Hiểu nội dung bài: Tình cảm yêu quý thiên nhiên của hai ông cháu(TL được các câu hỏi trong SGK).

-Giáo dục: tình cảm của ông và cháu trong gia đình, tình yêu thiên nhiên.

II. CHUẨN BỊ:+ GV: Tranh vẽ phóng to.+ HS: SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 32 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 655Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tuần 11 - Khối 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
dò: 
-Ñaïi töø xöng hoâ duøng ñeå laøm gì? Ñöôïc chia theo maáy ngoâi?
*GD HS biết dùng đại từ xưng hô phù hợp khi giao tiếp.
Chuaån bò: “Quan heä töø “
4p
-1 số hs trả lời.
----------------------------------------------------
TIẾT 2: TOÁN 
LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (TIẾT 1)
I. Mục tiêu:
- Củng cố cách trừ hai số thập phân.
- Vận dụng phép trừ hai số thập phân để tìm số hạng chưa biết, tìm số trừ, tính giá trị biểu thức và giải toán.
- Liên hệ thực tế để vận dụng phép tính trừ hai số thập phân.
II. Đồ dùng dạy học: - Vở BT CC.
 - Nội dung các BT ghi lên bảng lớp hoặc bảng phụ để hướng dẫn.
 - Bảng học nhóm cho 4 nhóm làm BT4.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định: 
1p
Hát 
2. Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
1p
-Chuẩn bị vở bài tập củng cố.
3. Ôn tập và củng cố:
Bài 1: Đặt tính rồi tính.
-GV nêu bài tập ở bảng.
-Cho hs nêu cách đặt tính trừ.
-GV giúp đỡ hs yếu hoàn thành BT.
-Hd nhận xét, sửa bài.
-Cho hs đọc lại phép tính theo hàng ngang.
7p
-HS đọc yc bt1, đọc các phép tính trừ.
-Hs nêu.
-HS làm bài cá nhân vào vở btcc, một số em lần lượt làm ở bảng.
-Hs đọc.
Bài 2: Tìm x.
-GV hướng dẫn xác định muốn tìm số hạng chưa biết, tìm số trừ thì làm thế nào?
-Cho hs làm bài rồi chữa bài, đọc lại kết quả tìm x theo hai bước tính.
-Giúp hs yếu hoàn thành BT.
7p
-HS đọc yc bt 2.
-Nêu cách làm, làm bài cá nhân vào vbt cc, 2 hs làm ở bảng.
-HS làm bài cá nhân, đọc lại kết quả.
Bài 3: Tính bằng hai cách.
-GV hướng dẫn 2 cách tính: C1 tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau; C2 tính theo cách một số trừ đi một hiệu.
-Tổ chức làm bài theo nhóm đôi.
-Hd nêu kết quả, nhận xét, tuyên dương.
8p
-HS đọc yc bt3.
-Nêu cách làm.
-Làm bài theo nhóm đôi.
-Nêu kết quả, nhận xét, sửa bài.
Bài 4: Giải bài toán
-Hướng dẫn phân tích bài toán, xác định lời giải và chọn phép tính cộng.
-Tổ chức làm bài theo nhóm (chia 4 nhóm)
-Hướng dẫn sửa bài.
8p
-1hs đọc bài toán.
-Nêu lời giải và phép tính.
-Làm bài theo nhóm.
4. Nhận xét, dặn dò:
-GV chốt ý chung cấu tạo số thập phân, đọc và viết số thập phân, cách đổi số đo độ dài và khối lượng dưới dạng số TP.
-Nhận xét tinh thần, thái độ học tập của hs.
-Dặn dò chuẩn bị bài sau.
3p
-Lắng nghe.
**********************************************
Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2016
TIẾT 1 : TAÄP ÑOÏC 	
ÔN BÀI TẬP ĐỌC “CHUYỆN MỘT KHU VƯỜN NHỎ”
I. MUÏC TIEÂU: (Không dạy bài “Tiếng vọng”)
 Hướng dẫn học sinh ôn lại các nội dung:
- Đọc diễn cảm bài văn với giọng hồn nhiên (bé Thu); giọng hiền từ (người ông).
- Hiểu nội dung bài: Tình cảm yêu quý thiên nhiên của hai ông cháu.
-Giáo dục: tình cảm của ông và cháu trong gia đình, tình yêu thiên nhiên.
II. CHUẨN BỊ: 
 + GV: Tranh vẽ phóng to. 
 + HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định: 
1p
- Hát 
2. Bài cũ: Gọi HS đọc bài. 
GV đặt câu hỏi ® HS trả lời. 
GV nhận xét 
5p
-Học sinh trả lời.
vHoạt động 1: Hướng dẫn hs luyện đọc. 
Đọc toàn bài.
Rèn đọc những từ phiên âm.
Yêu cầu HS đọc nối tiếp từng đoạn. 
Giáo viên đọc mẫu.
12p
-1 học sinh khá giỏi đọc toàn bài.
-Lần lượt 2 học sinh đọc nối tiếp.
-3HS đọc nối tiếp đoạn 
-Lớp lắng nghe
vHoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài. 
Yêu cầu học sinh đọc đoạn 1.
+Câu hỏi 1:Bé Thu thích ra ban công để làm gì? 
- Giáo viên chốt lại.
Yêu cầu học sinh nêu ý 1. 
- Yêu cầu học sinh đọc đoạn 2.
+ Câu hỏi 2: Mỗi loài cây trên ban công nhà bé Thu có những đặc điểm gì nổi bật? (HSY) 
- Giáo viên chốt lại.
Yêu cầu học sinh nêu ý 2. 
+ Câu hỏi 3:
•- Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn 3 
+ Em hiểu: “Đất lành chim đậu là như thế nào”? 
Nêu ý chính.
-Giáo dục: tình cảm của ơng v chu trong gia đình, tình yu thin nhin.
10p
- Học sinh đọc đoạn 1.
Để được ngắm nhìn cây cối, nghe ông kể chuyện về từng loài cây trồng ở ban công.
Học sinh đọc đoạn 2..
 Đặc điểm các loài cây trên ban công nhà bé Thu.
-HS đọc thầm đoạn 3
-HStrả lời: Nơi tốt đẹp, thanh bình sẽ có chim về đậu,sẽ có người đến làm ăn
-Tình yêu thiên nhiên của hai ông cháu bé Thu.
vHoạt động 3: Rèn học sinh đọc diễn cảm. 
- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm.
Giáo viên đọc mẫu.
6p
HS đọc nhóm đôi –Đại diện nhóm đọc
-Thi đua đọc diễn cảm.
4.Củng cố,dặn dị: 
Thi đua theo bàn đọc diễn cảm bài văn.
Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
Dặn dị: Chuẩn bị bài mới.
Nhận xét tiết học. 
6p
---------------------------------------------------------
TIẾT 2: TOÁN 
LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU: 
 Biết: 
- Trừ hai số thập phân.
Tìm một thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ các số thập phân.
Cách trừ một số cho một tổng.
Bài tập cần làm: Bài1, Bài2(a,c), Bài4(a). HS khá làm thêm BT3, BT 4(b).
*Giáo dục HS biết kiên trì trong học toán, không nản lòng trước những bài toán khó.
II. CHUAÅN BÒ:+ GV:Phaán maøu. + HS: Vôû baøi taäp, baûng con.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. OÅn ñònh: 
1p
- Haùt 
2. Baøi cuõ: 
Hoïc sinh söûa baøi trong VBT.
Giaùo vieân nhaän xeùt 
4p
Hoïc sinh söûa baøi.
Lôùp nhaän xeùt.
3. Baøi môùi: LUYEÄN TAÄP
v	Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hs naém vöõng kó naêng tröø hai soá thaäp phaân, bieát tìm thaønh phaàn chöa bieát cuûa pheùp coäng vaø tröø caùc soá th/phaân.
  Baøi 1: 
- Giaùo vieân theo doõi caùch laøm cuûa hoïc sinh (xeáp soá thaäp phaân).
Giaùo vieân nhaän xeùt kó thuaät tính.
  Baøi 2: (a, c) 
Giaùo vieân yeâu caàu hs oân laïi ghi nhôù caùch tìm soá haïng, soá bò tröø, soá tröø tröôùc khi laøm baøi.
Giaùo vieân nhaän xeùt : +	Tìm soá haïng
	 +	Soá bò tröø
	 +	Soá tröø
7p
7p
Hoaït ñoäng caù nhaân.
*Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi.
Caû lôùp laøm baøi.
Söûa baøi.
Lôùp nhaän xeùt.
*Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi
Caû lôùp laøm baøi.
Söûa baøi.
Neâu ghi nhôù: tìm soá haïng, soá bò tröø, soá tröø.
Lôùp nhaän xeùt.	
v	Hoaït ñoäng 2: Caùch tröø 1 soá cho moät toång.
  Baøi 3: (Hướng dẫn HS khá, giỏi làm thêm) 
Giaûi toaùn hôn keùm.
- Quaû döa thöù hai caân naëng :
 4, 8 - 1, 2 = 3, 6 (kg)
- Löu yù hoïc sinh hay laøm
	14, 5 – ( 4, 8 + 3, 6 ) =  
® Quaû thöù ba caân naëng : 6, 1 ( kg) 
Giaùo vieân choát laïi böôùc tính ñuùng.
  Baøi 4: (a) 
-Giaùo vieân choát:
a – (b + c) = a – b – c = a – ( b + c )
Moät soá tröø ñi moät toång.
7p
7p
Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp.
*Hoïc sinh ñoïc kyõ toùm taét.
Phaân tích ñeà.
Hoïc sinh giaûi.
1 hoïc sinh laøm baøi treân baûng (che keát quaû).
Lôùp söûa baøi – Laàn löôït neâu töøng böôùc.
Hoïc sinh nhaän xeùt.
*Hoïc sinh ñoïc ñeà.
Hoïc sinh laøm baøi.
Hoïc sinh söûa baøi – Ruùt ra keát luaän “Moät soá tröø ñi moät toång”.
4 Cuûng coá, dặn dò: 
Yeâu caàu hs nhaéc laïi noäi dung luyeän taäp.
*Giáo dục HS biết kiên trì trong học toán, 
không nản lòng trước những bài toán khó.
Daën doø: Laøm baøi nhaø 4 / 54.
Chuaån bò: Luyeän taäp chung. 
Nhaän xeùt tieát hoïc.
4p
Hoïc sinh nhaéc laïi (5 em)
Hoïc sinh laøm baøi.
Hoïc sinh söûa baøi. Nhaän xeùt 
Thi ñua ai nhanh hôn : 3 em.
Baøi taäp thi ñua: x + 14,7 – 3,2 = 125
 -----------------------------------------------
TIẾT 3 : ĐẠO ĐỨC
 ( Cô Tuyền dạy)
 -----------------------------------------------
TIẾT 4: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
 ( Cô Kiều dạy)
 -----------------------------------------------
TIẾT 5 : TAÄP LAØM VAÊN 	 
 TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH
 Đề bài: Tả ngôi trường của em
I. MUÏC TIEÂU: 
- Biết rút kinh nghiệm bài văn (bố cục, trình tự miêu tả, cách diễn đạt, dùng từ) ; nhận biết và sửa được lỗi trong bài.
- Viết lại được một đoạn văn cho đúng hoặc hay hơn.
*Giáo dục HS yêu mến cảnh vật được tả trong bài.
II. CHUAÅN BÒ: 
+ HS: Chuaån bò phieáu, VBT ñeå ghi laïi nhöõng loãi sai vaø söûa 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. OÅn ñònh: 
1p
- Haùt 
2. Baøi cuõ: 
 Kiểm tra hs nêu bố cục bài văn tả cảnh.
3p
3. Baøi môùi: TRẢ BAØI VAÊN TAÛ CAÛNH
v	Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hs ruùt kinh nghieäm veà baøi kieåm tra laøm vaên. 
Giaùo vieân nhaän xeùt keát quaû baøi laøm cuûa hoïc sinh. Giaùo vieân ghi laïi ñeà baøi.
Nhaän xeùt keát quaû baøi laøm cuûa HS
 + Ñuùng theå loaïi.
Saùt vôùi troïng taâm.
Boá cuïc baøi khaù chaët cheõ.
Duøng töø dieãn ñaït coù hình aûnh.
  Khuyeát ñieåm: Coøn haïn cheá caùch choïn töø , laäp yù, sai chính taû – nhieàu yù sô saøi.
10p
*Hoaït ñoäng caù nhaân.
1 hoïc sinh ñoïc ñeà.
Hoïc sinh phaân tích ñeà.
-Lắng nghe.
v	Hoaït ñoäng 2: H.daãn hs söûa baøi. 
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh söûa loãi treân baûng (loãi chung).
-Söûa loãi caù nhaân.
Giaùo vieân choát nhöõng loãi sai maø caùc baïn hay maéc phaûi “Vieát ñoaïn vaên khoâng ghi daáu caâu”.
Yeâu caàu hoïc sinh taäp vieát ñoaïn vaên ñuùng (töø baøi vaên cuûa mình).
14p
*Hoaït ñoäng caù nhaân.
1 hoïc sinh ñoïc ñoaïn vaên sai.
HS nhaän xeùt loãi sai, Sai veà loãi gì?
Ñoïc leân baøi ñaõ söûa.
Caû lôùp nhaän xeùt.
Hoïc sinh ñoïc loãi sai trong baøi laøm vaø xaùc ñònh sai veà loãi gì?
Hoïc sinh söûa baøi – Ñoïc baøi ñaõ söûa.
Caû lôùp nhaän xeùt.
HS vieát ñoaïn vaên döïa vaøo baøi vaên tröôùc.
4. Cuûng coá, dặn dò: 
Giaùo vieân giôùi thieäu baøi vaên hay.
*Giáo dục HS yêu mến ngôi trường mình đang học, biết giữ cho trường đẹp hơn.
Giaùo vieân nhaän xeùt. 
Hoaøn chænh laïi daøn yù – ghi vaøo vôû.
Chuaån bò: “Luyeän taäp laøm ñôn 
7p
*Nghe, phaân tích caùi hay, caùi ñeïp.
Lôùp nhaän xeùt.
*********************************************
Thứ năm ngày 17 tháng 11 năm 2016
TIẾT 1 : TOAÙN
 LUYỆN TẬP CHUNG
I. MUÏC TIEÂU:
Biết : - Cộng, trừ số thập phân.
 Tính giá trị của biểu thức số, tìm thành phần chưa biết của phép tính.
Vận dụng tính chất của phép cộng, trừ để tính bằng cách thuận tiện nhất. 
Bài tập cần làm: Bài1, Bài2, Bài3. HS khá làm thêm Bài4, Bài5 .
*Giáo dục HS biết kiên trì trong học toán, không nản lòng trước những bài toán khó.
II. CHUAÅN BÒ:
+ GV:Phaán maøu. 
 + HS: Vôû baøi taäp.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. OÅn ñònh: 
1p
- Haùt 
2. Baøi cuõ: 
Hoïc sinh söûa baøi trong VBT.
Giaùo vieân nhaän xeùt 
4p
Hoïc sinh söûa baøi.
Lôùp nhaän xeùt.
3. Baøi môùi: LUYEÄN TAÄP CHUNG.
v	Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh cuûng coá kó naêng coäng tröø hai soá thaäp phaân vaø tìm moät thaønh phaân chöa bieát cuûa pheùp coäng vaø tröø.
  Baøi 1: 
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi caùch coäng, tröø soá thaäp phaân.
GV nhaän xeùt kó thuaät tính coäng, tröø hai soá tp.
  Baøi 2: 
Giaùo vieân cho hoïc sinh nhaéc laïi quy taéc tìm x.
Löu yù hoïc sinh coù nhöõng tröôøng hôïp sai.
	x – 5, 2 	= 1, 9 + 3, 8
	x - 5, 2	= 5, 7
	x	= 5, 7 + 5, 2
	x	=	10, 9
Tìm soá haïng, soá bò tröø.
8p
7p
*Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp.
*Hoïc sinh ñoïc ñeà.
Hoïc sinh laøm baøi.
Hoïc sinh söûa baøi.
Lôùp nhaän xeùt.
*Hoïc sinh ñoïc ñeà, xaùc ñònh daïng tính ( tìm x ).
Hoïc sinh laøm baøi.
Hoïc sinh söûa baøi.
- Yeâu caàu hoïc sinh neâu caùch laøm ghi nhôù tìm soá bò tröø vaø soá haïng.
v	Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh tính toång nhieàu soá thaäp phaân
  Baøi 3: 
Giaùo vieân choát.
Vaän duïng tính chaát giao hoaùn vaø keát hôïp.
  Baøi 4 &5: HD hs khá giỏi làm thêm. 
- GV yeâu caàu HS toùm taét baèng sô ñoà 
8p
7p
*Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi.
* Hoïc sinh ñoïc ñeà. laøm baøi cá nhân
Hoïc sinh söûa baøi/Lôùp nhaän xeùt.
*HS ñoïc ñeà,Phaân tích ñeà,Veõ sô ñoà toùm taét
Hoïc sinh laøm baøi.(HS:K-G), söûa baøi theo 2 caùch: 145 – (78,6 + 1,78 + 3,8)
4. Cuûng coá, dặn dò: 
*Giáo dục HS biết kiên trì trong học toán, 
không nản lòng trước những bài toán khó.
Daën doø: Laøm baøi 5 / 55
-Chuaån bò: “Nhaân 1 soá TP vôùi 1 soá töï nhieân”
Nhaän xeùt tieát hoïc 
5p
-HS nhaéc laïi noäi dung oân taäp. 
 ---------------------------------------------------------------
TIẾT 2: LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU	 	 
QUAN HEÄ TÖØ
I. MUÏC TIEÂU: -Bước đầu nắm được khái niệm về quan hệ từ( ND ghi nhớ) ; nhận biết được quan hệ từ trong các câu văn (BT.1, mục III) ; xác định được cặp quan hệ từ và tác dụng của nó trong câu ( BT2); biết đặt câu với quan hệ từ( BT3).
- HS khá, giỏi đặt câu được với các quan hệ từ nêu ở BT3.
- GDMT: Liên hệ bài tập 2 để nâng cao ý thức BVMT trong học sinh.
II. CHUAÅN BÒ: Bảng phụ cần thiết cho các hoạt động dạy học.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. OÅn ñònh: 
1p
- Haùt 
2. Baøi cuõ: 
Giaùo vieân cho hoïc sinh nhaéc laïi ghi nhôù.
Theá naøo laø töø nhieàu nghóa? Neâu ví duï?
5p
- 2hs trả lời.
- Lớp söûa baøi 3.
3. Baøi môùi: QUAN HEÄ TÖØ 
v	Hoaït ñoäng 1: HS böôùc ñaàu naém ñöôïc khaùi nieäm veà quan heä töø, nhaän bieát veà moät vaøi quan heä töø hoaëc caëp quan heä töø thöôøng duøng.
 * Baøi 1: 
Giaùo vieân choát:
Vaø: noái caùc töø say ngaây, aám noùng.
Cuûa: quan heä sôû höõu.
Nhö: noái ñaäm ñaëc – hoa ñaøo (quan heä so saùnh).
Nhöng: noái 2 caâu trong ñoaïn vaên.
* Baøi 2: 
Yeâu caàu hs tìm quan heä töø qua nhöõng caëp töø naøo?
Gôïi yù hoïc sinh ghi nhôù.
+ Theá naøo laø quan heä töø?
+ Neâu töø ngöõ laø quan heä töø maø em bieát?
+ Neâu caùc caëp quan heä töø thöôøng gaëp.
•Choát laïi: ghi treân baûng ghi nhôù & phaàn trình baøy hs
10p
* Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp.
* Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 1.
Caû lôùp ñoïc thaàm/2, 3 hs phaùt bieåu.
Noái caùc töø hoaëc noái caùc caâu laïi nhaèm giuùp ngöôøi ñọc ngöôøi nghe hieåu roõ moái quan heä giöõa caùc töø hoaëc quan heä veà yù.
Caùc töø: vaø, cuûa, nhöng, nhö ® quan heä töø.
-Hoïc sinh laøm baøi/söûa baøi/lôùp nhaän xeùt
* Hoïc sinh ñoïc kyõ yeâu caàu baøi 2.
	a. Neáu thì  / b. Tuy nhöng 
Hoïc sinh neâu moái quan heä giöõa caùc yù trong caâu khi duøng caëp töø treân:
	a. Quan heä: nguyeân nhaân – keát quaû.
	b. Quan heä: ñoái laäp.
Thaûo luaän nhoùm.
-Đaïi dieän nhoùm trình baøy/Lôùp nhaän xeùt
v	Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn nhaän bieát veà moät vaøi quan heä töø hoaëc caëp quan heä töø thöôøng duøng thaáy ñöôïc taùc duïng cuûa chuùng trong caâu hay ñoaïn vaên.
 * Baøi 1: 
• Giaùo vieân choát.
* Baøi 2: 
a. Nguyeân nhaân – keát quaû. b. Töông phaûn .
-GDMT: Liên hệ bài tập 2 để nâng cao ý thức BVMT trong học sinh.
 * Baøi 3: 
· Giaùo vieân choát laïi caùch duøng quan heä töø.
• Höôùng caâu vaên gôïi taû.
18p
* Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp.
* 1, 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 1.
Caû lôùp ñoïc thaàm / Hoïc sinh laøm baøi.
Hoïc sinh söûa baøi – Neâu taùc duïng.
* 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 2.
Caû lôùp ñoïc thaàm. HS laøm baøi.
Hoïc sinh söûa baøi – Neâu söï bieåu thò cuûa moãi caëp töø.
* 1 hs ñoïc yc baøi 3/Caû lôùp ñoïc thaàm
-Hoïc sinh laøm baøi.
Hoïc sinh söûa baøi – Ñoïc noái tieáp nhöõng caâu vöøa ñaët.
4.Cuûng coá, dặn dò:
- tổ chức thực hiện điền bảng theo nhóm
Laøm baøi 1, 2, 3 vaøo vôû.
Chuaån bò: “Môû roäng voán töø: Baûo veä moâi tröôøng”.
Nhaän xeùt tieát hoïc. 
5p
-Nhóm 2 hs điền vào phiếu học tập.
 ----------------------------------------------------------------
TIẾT 4 : ÑÒA LÍ 
LAÂM NGHIEÄP VAØ THUÛY SAÛN
I. MUÏC TIEÂU: 
- Nêu được 1 số đặc điểm nổi bật về tình hình phát triển, phân bố lâm nghiệp và thuỷ sản ở nước ta:
 +Lâm nghiệp gồm các hoạt động trồng rừng và bảo vệ rừng, khai thác gỗ và lâm sản ; phân bố chủ 
 yếu ở miền núi và trung du.
 +Ngành thủy sản gồm các hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, phân bố ở vùng ven biển và 
 những nơi có nhiều sông, hồ ở các đồng bằng.
- Sử dụng sơ đồ, bảng số liệu, biểu đồ, lược đồ để bước đầu nhận biết về cơ cấu và phân bố của lâm nghiệp và thuỷ sản.
- HS khá : Biết nước ta có những điều kiện thuận lợi để phát triển ngành thuỷ sản : vùng biển rộng có nhiều hải sản, mạng lưới sông ngòi dày đặc, người dân có nhiều kinh nghiệm, nhu cầu về thủy sản ngày càng tăng. 
*Giáo dục HS yêu quý rừng, biết các cách bảo vệ rừng.
II. CHUẨN BỊ: 
+ GV: Bản đồ phân bố lâm, ngư nghiệp
+ HS: Tranh ảnh về trồng và bảo vệ rừng, khai thác và chế biến gỗ, cá, tôm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. On định: 
1p
- Hát 
2. Bài cũ: “Nông nghiệp ”. 
Nhận xét, đánh giá.
4p
- Đọc ghi nhớ.
-Chỉ trên lược đồ vùng phân bố trồng cây c/n
3. Bài mới: “LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN”.
vHoạt động 1: Lâm nghiệp 
Kết luận: Lâm nghiệp gồm các h/động trồng và bảo vệ rừng, khai thác gỗ và các lâm sản khác 
9p
*Hoạt động cá nhân, lớp.
+ Quan sát hình 1 và TLCH/ SGK.
+ Nhắc lại.
vHoạt động 2: Tiếp tục tìm hiểu nội dung 1.
*Bước 1 :- GV gợi ý :
a) So sánh các số liệu để rút ra nhận xét về sự thay đổi : Tổng DTrừng = DT rừng TN + DT rừng trồng.
b) Giải thích vì sao có giai đoạn DT rừng giảm, có giai đoạn DT rừng tăng
*Bước 2 : - GV giúp HS hoàn thiện câu trả lời 
Kết luận : Từ 1980 đến 1995: diện tích rừng giảm do khai thác bừa bãi, quá mức.
Từ 1995 đến 2004, diện tích rừng tăng do nhân dân ta tích cực trồng và bảo vệ.
9p
*Hoạt động nhóm đôi, lớp.
+ Quan sát bảng số liệu và trả lời câu hỏi/ SGK.
- HS quan sát bảng số liệu và TLCH
+ Học sinh thảo luận và TLCH.
+ Trình bày.
+ Bổ sung.
HS trình bày kết quả
+ Quan sát lược đồ (hình 2 và trả lời câu hỏi/ SGK).
+ Trình bày kết quả, chỉ trên bản đồ nơi còn nhiều rừng, điểm chế biến gỗ.
vHoạt động 3: Ngành thủy sản 
+ Hãy kể tên một số loài thủy sản mà em biết ?
+ Nước ta có những điều kiện thuận lợi nào để phát triển ngành thủy sản ® Kết luận:
+ Ngành TS gồm đánh bắt và nuôi trồng th/sản.
+ Sản lượng thủy sản ngày càng tăng, nuôi trồng thủy sản tăng nhanh hơn sản lượng đánh bắt .
+ Ngành thủy sản phát triển mạnh ở ven biển
9p
*Hoạt động nhóm, lớp.
Cá, tôm, cua, ốc, mực, trai, nghêu, sò, hến, tảo,
+ Quan sát biểu đồ/90 và trả lời câu hỏi.
+ Trình bày kết quả 
4. Củng cố – dặn dò: 
*GD HS yêu quý rừng, biết cách bảo vệ rừng.
Dặn dò: Ôn bài; Chuẩn bị: “Công nghiệp”.
Nhận xét tiết học. 
3p
--------------------------------------------------------
TIẾT 4: TIẾNG VIỆT (TIẾT 1) 
 LUYỆN ĐỌC
I. MỤC TIÊU:
- Luyện đọc đúng đoạn văn trong bài “Chuyện một khu vườn nhỏ” theo cách phân vai và đọc nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả ; nêu được lý do vì sao bé Thu thích ra ban công ngồi.
- Nêu được các đặc điểm của mỗi loài cây xuất hiện trong bài đọc.
- Giáo dục tình yêu thiên nhiên, yêu quý lao động.
II. CHUẨN BỊ:
- Đoạn văn trong vở BTCC.
- Vở BT CC để làm các bài tập trắc nghiệm.
- Bài tập 3 kẻ sẵn trên bảng lớp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định: 
1p
Hát 
2. Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
1p
-Chuẩn bị vở bài tập củng cố.
3. Ôn tập và củng cố:
Nội dung 1: Luyện đọc đúng đoạn văn trong bài “Chuyện một khu vườn nhỏ” theo gợi ý.
-Giúp hs xác định các từ ngữ cần nhấn giọng, cách ngắt hơi hợp lý ở câu văn dài. GV kết hợp đọc mẫu.
-Tổ chức cho HS đọc nối tiếp mỗi em 1 lượt, chú ý ngắt nhịp đúng.
-GV theo dõi, giúp các em yếu đọc tốt hơn.
-GV kết hợp giáo dục tình yêu thiên nhiên.
20p
-Đọc yc bt.
-Đọc các từ ngữ cần nhấn giọng, đọc câu văn.
-Từng HS luyện đọc nối tiếp mỗi em 1 lượt.
Nội dung 2: Tìm hiểu lý do vì sao bé Thu thích ra ban công ngồi.
-Cho hs đọc thầm, đọc lướt đoạn văn.
-Hướng dẫn xác định câu trả lời đúng: Vì bé thích ngồi nghe ông kể chuyện về các loài cây (đáp án a).
-Kết hợp giáo dục hs tình yêu thiên nhiên, yêu quý lao động.
5p
-HS đọc yêu cầu bt, đọc lướt đoạn văn.
-HS lần lượt nêu kết quả lựa chọn.
Nội dung 3: Nêu các đặc điểm của mỗi loài cây xuất hiện trong bài đọc.
-Nêu bảng kẻ sẳn bài tập.
-Cho hs phát biểu lựa chọn.
-GV chốt ý đúng.
5p
-Hoạt động cá nhân.
-Phát biểu lựa chọn các kết quả, lớp nhận xét, bổ sung, thống nhất kết quả
4. Nhận xét, dặn dò:
-Chốt ý chung toàn bài.
-Nhận xét tinh thần, thái độ học tập của hs.
-Giáo dục thái độ học tập môn học.
-Dặn hs về nhà luyện đọc và chuẩn bị bài sau.
3p
----------------------------------------------------------------
BUỔI CHIỀU:
TIẾT 1: KHOA HỌC
TRE, MÂY, SONG
I. MỤC TIÊU
	- HS kể được một số đồ dùng làm từ tre, mây, song
	- HS nhận biết một số đặc điểm của tre, mây, song
	- Quan sát, nhận biết một số đồ dùng làm từ tre, mây, song và cách bảo quản chúng
II.CHUẨN BỊ
- Hình vẽ trong SGK trang 46 , 47 / SGK, phiếu học tập, một số tranh ảnh hoặc đồ dùng thật làm từ tre, mây, song
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV 
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Ổn định
2. Bài mới: 
v	Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm, ứng dụng của tre, mây, song
Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại. 
GV chia nhóm, phát cho các nhóm phiếu bài tập.
GV nhận xét, thống nhất kết quả làm việc
v Hoạt động 2: Tìm hiểu sản phẩm từ tre, mây song
Phương pháp: Trực quan, thảo luận, giảng giải. 
Yêu cầu các nhóm tiếp tục quan sát hình 4, 5, 6, 7 trang 47 SGK, nói tên đồ dùng và vật liệu tạo nên đồ dùng đó.
- GV nhận xét, thống nhất đáp án
- GV yêu cầu cả lớp cùng thảo luận các câu hỏi trong SGK.
- GVchốt: Tre, mây, song là vật liệu phổ biến, thông dụng ở nước ta. Sản phẩm của các vật liệu này rất đa dạng và phong phú. Những đồ dùng trong gia đình được làm từ tre hoặc mây, song thường được sơn dầu để bảo quản, chống ẩm mốc.
v	Hoạt động 3: Củng cố.
Thi đua: Kể tiếp sức các đồ dùng làm bằng tre, mây, song mà bạn biết? 
GV nhận xét, tuyên dương.
3. Tổng kết - dặn dò
Xem lại bài và học ghi nhớ.
Chuẩn bị: “Sắt, gang, thép”.
Nhận xét tiết học 
1p
15p
12p
5p
3p
HS đọc thông tin có trong SGK, kết hợp với kinh nghiệm cá nhân hoàn thành phiếu:
Tre
Mây, song
Đặc điểm
- Mọc đứng, thân tròn, rỗng bên trong, gồm nhiều đốt, thẳng hình ống
- Cứng, đàn hồi, chịu áp lực và lực căng
- Cây leo, thân gỗ, dài, không phân nhánh
- Dài đòn hàng trăm mét
Ứng dụng
- Làm nhà, nông cụ, đồ dùng
- Trồng để phủ xanh, làm hàng rào bào vệ
- Làm lạt, đan lát, làm đồ mỹ nghệ
- Làm dây buộc, đóng bè, bàn ghế
Đại diện các nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác bổ sung.
Các nhóm thực hiện
 Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung.
Hình
Tên sản phẩm
Tên vật liệu
4
- Đòn gánh
- Ống đựng nước
Tre
Ống tre
5
-Bộ bàn ghế tiếp khách
Mây
6
- Các loại rổ
Tre

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 11.doc