Giáo án Tuần 22 - Lớp Năm

TUẦN 22:

Ngày thứ 1:

Ngày soạn: 29 / 1 / 2016

Ngày giảng: Thứ hai, 1 / 2 /2016

 TOÁN (TIẾT 106 )

 LUYỆN TẬP

I.MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

 Củng cố công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

 2. Kĩ năng:

 Luyện tập vận dụng công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần trong một số tình huống đơn giản.

3.Thái độ:

 Biết ứng dụng kiến thức bài học vào thực tế.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. GV: Bảng phụ:

2.HS: SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU

 

docx 161 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 09/01/2021 Lượt xem 389Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tuần 22 - Lớp Năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ại nào, các cở sở do Pháp xây dựng đều bị chiến tranh tàn phá), em có suy nghĩ gì về sự nghiệp này? 
- Gọi 2 HS đọc ghi nhớ của bài 
1
25-30
-HS lắng nghe
-HS thảo luận nhóm.đại diện nhóm báo cáo Các nhóm khác nhận xét,bổ sung.thống nhất ý kiến.
- Miền Bắc trở thành hậu phương lớn cho cách mạng miền Nam.
- Trang bị máy móc hiện đại cho miền Bắc, thay thế các công cụ thô sơ, việc này giúp tăng năng xuất và chất lượng lao động.
- Nhà máy này làm nòng cốt cho ngành công nghiệp ở nước ta, góp phần tăng hiệu quả sản xuất tạo điều kiện tốt cho cuộc cách mạng thắng lợi.
- Từ tháng 12/1955 đến tháng 4/1958
- Phía tây nam thủ đô Hà Nội
- Hơn 10 vạn mét vuông
- Lớn nhất khu vực Đông Nam Á thời bấy giờ
- Liên Xô
- Máy bay, máy tiện, máy khoan, ... tiêu biểu là tên lửa A12
- Các sản phẩm của nhà máy đã phục vụ công cuộc lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc ,cùng bộ đội đánh giặc trên chiến trường miền nam (tên lửa A12).
- Nhà máy cơ khí Hà Nội luôn đạt được thành tích to lớn, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .
- Là một cố gắng lớn lao, đường lối táo bạo, thông minh của Đảng và Nhà nước, sự giúp đỡ hết mình của nhân dân Liên Xô
4.Củng cố :
-Cho HS thi giới thiệu về nhà máy cơ khí Hà Nội .
Hỏi:Ngày nay nhà máy cơ khí Hà Nội đã được đổi tên là gì?
-Nhận xét giờ học
3
-vài HS tham gia thi ,lớp bình xét .
5.Dặn dò:
-Xem trước bài sau. 
1
Học sinh thực hiện
**********************************************************************
Ngày thứ : 5
Ngày soạn: 16 / 2 /2016 
Ngày giảng: Thứ sáu , 19 / 2 /2016	 
TOÁN( TIẾT 115)
THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức :
- Biết công thức tính thể tích hình lập phương.
2. Kĩ năng:
-Biêt vận dụng công thức tính thể tích hình lập phương để giải một số liên quan
3. Thái độ
- Ứng dụng được kiến thức bài học vào thực tế .
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: 
 Bộ độ dùng dạy học toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
 Hoạt động của giáo viên
Tg
(ph)
 Hoạt động của học sinh
1.Ổn định tổ chức : 
 - Cho học sinh hát
1
Hát
2.Kiểm tra bài cũ :
-Yêu cầu 1-2 HS nêu lại cách tính thể tích của hình hộp chữ nhật
-GV nhận xét ,củng cố kiến thức
2
2 HS nêu
3.Bài mới :
3.1 Giới thiệu bài :
 Giáo viên giới thiệu bài gián tiếp , ghi bảng.
 3.2 H×nh thµnh kiÕn thøc:
a) VD: GVnªu VD, HD HS lµm bµi 
+ H×nh lËp ph­¬ng vµ h×nh hép ch÷ nhËt cã mèi quan hÖ nh­ thÕ nµo?
+ Dùa vµo c¸ch tÝnh thÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt ®· biÕt, em h·y tÝnh thÓ tÝch cña h×nh lËp ph­¬ng trªn?
b) Quy t¾c:
+ 3cm lµ g× cña h×nh lËp ph­¬ng?
+ §Ó tÝnh thÓ tÝch h×nh lËp ph­¬ng trªn ta®· lµm thÕ nµo?
c) C«ng thøc:
+ NÕu gäi a lÇn l­ît lµ 3 kÝch th­íc cña HLP, V lµ thÓ tÝch cña HLP, th× V ®­îc tÝnh nh­ thÕ nµo? 
3.3Hướng dẫn thực hành:
*Bài tập 1: Yêu cầu HS làm vào sgk ,một HS làm bảng phụ.Nhận xét,bổ sung thống nhất ý đúng.
*Bµi tËp 2 
- - Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán hỏi gì ?
- Muốn giải được bài toán này trước tiên ta phải làm gì ?
- Cho hs làm bài vào vở, gọi 1 em lên bảng làm.
Hs nhận xét 
*Bµi tËp 3 
- Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán hỏi gì ?
- Cho hs làm bài vào vở, gọi 1 em lên bảng làm bài.
- Cho HS ®æi nh¸p, chÊm chÐo.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. 
1
13
20
-HS lắng nghe
+ H×nh lËp ph­¬ng lµ h×nh hép ch÷ nhËt ®Æc biÖt.
+ ThÓ tÝch cña h×nh lËp ph­¬ng ®ã lµ: 3 3 3 =27 (cm3)
+ 3cm lµ c¹nh cña h×nh lËp ph­¬ng.
+ ... lÊy c¹nh nh©n víi c¹nh råi nh©n víi c¹nh.
- 1 sè Hs nh¾c l¹i.
*C«ng thøc:
 V = a a a 
HLP
1
2
3
a
1,5m
dm
6cm
S(1mặt)
2,25m2
dm2
36cm2
S(TP)
13,5m2
dm2
216cm2
V
3,375m3
dm3
216cm3
Một khối kim loại hình lập phương có cạnh: 0,75m
Mỗi dm3: 15 kg
Khối kim loại nặng:  kg ?
 - Đổi 0, 75m = 7,5dm.
 *Bµi gi¶i: 
ThÓ tÝch cña khèi kim lo¹i lµ:
 7,5 7,5 7,5 = 421,875 (dm3)
Khèi kim lo¹i ®ã c©n nÆng lµ:
 15 421,875 = 6328,125 (kg)
 §¸p sè: 6328,125 kg.
Một hình hộp chữ nhật có:
Chiều dài : 8cm
Chiều rộng : 7cm
Chiều cao : 9cm
Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của 3 kích thước trên.
+Thể tích hình hộp chữ nhật: cm3 ?
+Thể tích hình lập phương: . cm3 ?
 * Bµi gi¶i: 
a) ThÓ tÝch cña h×nh hép ch÷ nhËt lµ: 
 8 7 9 = 504 (cm3)
b) §é dµi c¹nh cña h×nh lËp ph­¬ng lµ:
 (7 + 8 + 9 ) : 3 = 8 (cm)
ThÓ tÝch cña h×nh lËp ph­¬ng lµ:
 8 8 8 = 512 (cm3 ) 
 §¸p sè: a. 504cm3
 b. 512cm3.
4.Củng cố :
-Học sinh nêu lại công thức tính thể tích hình lập phương.
- Nhận xét giờ học
2
-1-2HS nêu.
5.Dặn dò:
-Xem trước bài sau.
1
Học sinh thực hiện
************************************************
 TẬP LÀM VĂN( TIẾT 46)
KỂ CHUYỆN( trả bài kiểm tra viết)
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức :
Nhận biết và tự sửa được lỗi trong bài văn của mình.
2. Kĩ năng:
-Viết lại được đoạn văn cho hay hơn.
3. Thái độ
GD biết nhận lỗi và sưa lỗi.
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: 
 –Bảng phụ,vở bài tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
 Hoạt động của giáo viên
Tg
(ph)
 Hoạt động của học sinh
1.Ổn định tổ chức : 
 - Cho học sinh hát
1
Hát
2.Kiểm tra bài cũ :
-Gọi một số HS đọc lại bài lập chương trình hoạt động.
- GV nhận xét ,góp ý cho bài làm của HS
2
HS đọc.
3.Bài mới :
3.1 Giới thiệu bài :
 Giáo viên giới thiệu bài, ghi bảng.
3.2Trả bài 
 -Gọi HS đọc các đề trong sgk:
Đề1:Kể một kỉ niệm khó quên về tình bạn.
Đề 2: Hãy kể một câu chuyện mà em thích nhất trong các câu chuyện mà em đã học.
Đề3:Kể lại một câu chuyện cổ tích theo lời một nhân vật trong chuyện.
-GV nhận xét kết quả bài làm của HS:
+Nhận xét chung về việc thực hiện yêu cầu của đề ,cách khai thác ý,dùng từ ,đặt câu,lỗi chính tả
 + Thông báo kết quả từng HS.
3.3:Hướng dẫn HS sửa lỗi:
-GV treo bảng phụ ghi những lỗi chung
+Hướng dẫn HS sửa lỗi chung trên bảng phụ
- Hướng dẫn HS sửa lỗi trong bài làm
+Lỗi về bố cục.
+ Lỗi dùng từ,đặt câu.
+Lỗi chính tả.
3.4Yêu cầu HS viết lại đoạn văn cho hay hơn.
-Đọc bài văn mẫu cho HS nghe,yêu cầu HS nhận xét bài văn mẫu.
+Yêu cầu HS viết lại một đoạn trong bài cho hay hơn.
+Yêu cầu HS đọc lại bài trước lớp.
-Góp ý cho bài làm của HS ,đánh giá sự tiến bộ của HS.
1
5
13
15
-HS lắng nghe
-HS đọc đề bài trong sgk.
-HS tham gia sửa lỗi chung.
-HS ghi lại lỗi trong bài làm.
-Sửa lỗi trong bài làm
-Nghe nhận xét bài văn mẫu.
-Viết lại đoạn văn cho hay.
-Vài HS đọc trước lớp , lớp nhận xét góp ý cho bài làm của bạn .
4.Củng cố :
-Nhắc lại những điều cần ghi nhớ về văn kể chuyện.
- Nhận xét giờ học
2
-HS nghe,ghi nhớ.
5.Dặn dò:
-Xem trước bài sau.
1
Học sinh thực hiện
SINH HOẠT LỚP
TUẦN 23
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Tổng kết hoạt động trong tuần.
- Đề ra những biện pháp khắc phục những hạn chế trong tuần qua.
- Đề ra kế hoạch, nhiệm vụ trong tuần tới.
- Sinh hoạt văn nghệ: vui chơi, ca hát.
2. Kỹ năng
- Kỹ năng tự quản trong sinh hoạt lớp dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
- Biết tự đánh giá ưu khuyết điểm của bản thân, của các bạn khác.
3. Thái độ
- Nghiêm túc, thẳng thắn, đánh giá bản thân và các bạn.
- Tích cực, hòa đồng khi tham gia hoạt động của lớp. 
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Kế hoạch cho tuần tới
2. Học sinh
- Bản báo cáo của các tổ trưởng.
- Các tiết mục văn nghệ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
Hoạt động của GV
TG
(ph)
Hoạt động của HS
1.Ổn định lớp 
- Cho HS hát bài hát tập thể
1
- Hát
2. Sinh hoạt lớp 
HĐ 1: Nhận xét hoạt động tuần 22
- Cho lớp trưởng lên điều khiển lớp sinh hoạt. 
- Sau khi mỗi tổ báo cáo, GV cho các HS trong tổ nhận xét.
GV nhắc nhở HS chú ý theo dõi báo cáo của các tổ trưởng
- GV nhận xét, đánh giá chung tình hình lớp tuần 22, tuyên dương những HS thực hiện tốt, nhắc nhở HS còn khuyết điểm.
- Tổng kết điểm thi đua trong tuần để trao phần thưởng cho 2 HS có kết quả cao nhất.
12
- Điều khiển các tổ: cho các tổ trưởng lần lượt lên báo cáo lên báo cáo.
- HS lắng nghe
- Lắng nghe
HĐ2. Phổ biến kế hoạch tuần 23
- Đề ra kế hoạch trong tuần tới về học tập, về nề nếp, vệ sinh.
- Tiếp tục phát động phong trào thi đua học tập tốt, đạt nhiều nhiều lời khen để chuẩn bị cho thi giữa kì I
5
- HS lắng nghe
HĐ 4: Văn nghệ
- GV cho lớp phó V.T.M lên điều khiển lớp sinh hoạt văn nghệ.
14
- Cả lớp sinh hoạt văn nghệ theo sự chỉ dẫn của lớp phó V.T.M.
3. Củng cố :
- Nhận xét tiết sinh hoạt. 
2
- Lắng nghe
4.Dặn dò
- Nhắc nhở HS thực hiện kế hoạch tuần tới.
1
******************************************************************
Tổ trưởng kí duyệt
..
TUẦN 24
Ngày thứ 1
Ngày soạn: 19 /2/2016 
Ngày giảng: Thứ hai, 22 /2/2016 
 TOÁN ( TIẾT 116)
LUYỆN TẬP CHUNG
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức :
-.Biết vận dụng các công thức tính diện tích,thể tích các hình đã học
 để giải một số bài toán liên quan có yêu cầu tổng hợp.
2. Kĩ năng:
- Rèn tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.
3. Thái độ
Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: 
 -Bảng phụ,bảng nhóm.
 Phiếu học tập.
H×nh hép ch÷ nhËt
(1)
(2)
(3)
ChiÒu dµi
11cm
0,4m
dm
ChiÒu réng
10cm
0,25m
dm
ChiÒu cao
6cm
0,9m
dm
DiÖn tÝch mÆt ®¸y
.
.
.
DiÖn tÝch xung quanh
....
.
ThÓ tÝch
.
..
..
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
 Hoạt động của giáo viên
Tg
(ph)
 Hoạt động của học sinh
1.Ổn định tổ chức : 
 - Cho học sinh hát
1
Hát
2.Kiểm tra bài cũ :
-Yªu cÇu HS nªu quy t¾c tÝnh diÖn tÝch xung quanh; diÖn tÝch toµn phÇn vµ thÓ tÝch cña h×nh lËp ph­¬ng vµ HHCN.
 -Củng cố KT
2
-Vài HS nêu ,lớp nhận xét 
3.Bài mới :
3.1 Giới thiệu bài :
 Giáo viên giới thiệu bài, ghi bảng
 3.2 Hướng dẫn làm bài tập:
*Bµi tËp 1: 
- Yªu cÇu HS nªu c¸ch lµm. 
- GV h­íng dÉn HS lµm bµi.
- Cho HS lµm vµo vë, 1 HS lªn b¶ng.
- GV nhËn xÐt,chốt đáp án 
*Bµi tËp 2: 
- GV h­íng dÉn HS lµm bµi. 
- GV yªu cÇu HS tù lµm bµi.
- GV nhËn xÐt ,chốt đáp án 
*Bµi tËp 3: (HS kh¸,giái lµm thªm).
- Gäi HS nªu c¸ch lµm. 
- Gv h­íng dÉn gi¶i bµi.
- Yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. 
33
-HS lắng nghe
- 1 HS nªu yªu cÇu.
 *Bµi gi¶i:
DiÖn tÝch mét mÆt cña HLP ®ã lµ:
 2,5 2,5 = 6,25 ( cm2)
DiÖn tÝch toµn phÇn cña HLP ®ã lµ:
 6,25 6 = 37,5 ( cm2)
ThÓ tÝch cña HLP ®ã lµ:
 2,5 2,5 2,5 = 15,625 ( cm3)
 §¸p sè: S1m: 6,25 cm2
 Stp: 37,5 cm2
 V: 15,625 cm3.
- 1 HS nªu yªu cÇu.
- HS lµm bµi vào phiếu học tập.
S mÆt ®¸y: 110 cm2; 0,1 m2; dm2
Sxq: 252 cm2; 1,17 cm2; cm2
ThÓ tÝch: 660 cm3; 0,09 m3; dm3
- 1 HS nªu yªu cÇu.
 *Bµi gi¶i:
ThÓ tÝch cña khèi gç HHCN lµ:
 9 6 5 = 270 (cm3)
ThÓ tÝch cña khèi gç HLP c¾t ®i lµ:
 4 4 4 = 64 (cm3)
ThÓ tÝch phÇn gç cßn l¹i lµ:
 270 – 64 = 206 (cm3)
 §¸p sè: 206 cm3.
4.Củng cố :
-Chỉ định 1-2 học sinh nêu lại kiến thức đã học
- Nhận xét giờ học
3
HS nêu.
5.Dặn dò:
-Xem trước bài sau Luyện tập chung . 
1
Học sinh thực hiện
************************************************
 TẬP ĐỌC(TIẾT 47)
 LUẬT TỤC XƯA CỦA NGƯỜI Ê-ĐÊ
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức :
- Biết đọc với giọng trang trọng,thể hiện tính nghiêm túc của văn bản.
- Hiểu nội dung:Luật tục nghiêm minh và công bằng của người Ê-đê xưa.
2. Kĩ năng:
- Kể được 1 đến 2 luật của nước ta.
3. Thái độ
- GD ý thức chấp hành luật pháp.
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: 
 -Tranh minh hoạ bài học.
 -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
 Hoạt động của giáo viên
Tg
(ph)
 Hoạt động của học sinh
1.Ổn định tổ chức : 
 - Cho học sinh hát
1
Hát
2.Kiểm tra bài cũ :
-Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi bài Chú đi tuần.
-Nhận xét
2
HS đọc bài và trả lời câu hỏi.
3.Bài mới :
3.1 Giới thiệu bài :
 Giáo viên giới thiệu qua tranh, ghi bảng.
 3.2- H­íng dÉn HS luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi:
a) LuyÖn ®äc:
-Gọi 1 HS đọc toàn bài ,hướng dẫn chia đoạn
- GV chỉ định HS đọc tiếp nối đoạn kÕt hîp söa lçi ph¸t ©m vµ gi¶i nghÜa tõ khã.
- Yc hs luyện đọc theo nhóm 3 
- Tổ chức thi đọc 
- Gv ®äc mÉu.
b)T×m hiÓu bµi:
+ Ng­êi x­a ®Æt ra luËt tôc ®Ó lµm g×?
+ KÓ nh÷ng viÖc mµ ng­êi £- ®ª xem lµ cã téi?
+ T×m nh÷ng chi tiÕt trong bµi cho thÊy ®ång bµo £- ®ª quy ®Þnh xö ph¹t rÊt c«ng b»ng?
GV nãi thªm: Ngay tõ ngµy x­a, d©n téc £-®ª ®· cã quan niÖm r¹ch rßi, nghiªm minh vÒ téi tr¹ng, ®· ph©n ®Þnh râ rµng tõng lä¹i téi, quy ®Þnh c¸c h×nh ph¹t rÊt c«ng b»ng víi tõng lo¹i téi. Ng­êi £-®ª ®· dïng nh÷ng luËt tôc ®ã ®Ó gi÷ cho bu«n lµng cã cuéc sèng trËt tù, thanh b×nh.
+ H·y kÓ tªn mét sè luËt cña n­íc ta mµ em biÕt?
+ Néi dung chÝnh cña bµi lµ g×?
c) H­íng dÉn ®äc diÔn c¶m:
-Yªu cÇu 3 HS tiÕp nèi nhau ®äc bµi v¨n.
- Tæ chøc cho HS luyÖn ®äc l¹i ®o¹n 3:
+ GV treo b¶ng phô, ®äc mÉu ®o¹n 3.
+H­íng dÉn HS c¸ch ng¾t h¬i, nhÊn giäng cho phï hîp.
+Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp .
- Tæ chøc cho HS thi ®äc ®óng ®o¹n 3. 
- GV nhËn xÐt
33
-HS lắng nghe
-1 HS giái ®äc.
- 1 HS chia ®o¹n.
+ §o¹n 1: VÒ c¸ch xö ph¹t.
+ §o¹n 2: VÒ tang chøng vµ nh©n chøng.
+ §o¹n 3: VÒ c¸c téi.
- HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n.
- HS ®äc ®o¹n trong nhãm.
- 1 -2 nhãm ®äc bµi.
-Theo dõi giọng đọc của GV
+ §Ó b¶o vÖ cuéc sèng b×nh yªn cho bu«n lµng.
+ Téi kh«ng hái cha mÑ, téi ¨n c¾p, téi gióp kÎ cã téi, téi dÉn ®­êng cho ®Þch ®Õn ®¸nh lµng m×nh.
+ C¸c møc xö ph¹t rÊt c«ng b»ng: chuyÖn nhá th× xö nhÑ; chuyÖn lín th× xö ph¹t nÆng; ng­êi ph¹m téi lµ bµ con, anh em còng xö vËy.
+ Tang chøng ph¶i ch¾c ch¾n (ph¶i nh×n tËn mÆt, b¾t tËn tay; lÊy vµ gi÷ ®­îc gïi, kh¨n, ¸o, dao... cña kÎ ph¹m téi; ®¸nh dÊu n¬i x¶y ra sù viÖc) míi ®­îc kÕt téi; ph¶i cã vµi ba ng­êi lµm chøng, tai nghe, m¾t thÊy th× tang chøng míi cã gi¸ trÞ.
+ LuËt Gi¸o dôc, LuËt Phæ cËp tiÓu häc, LuËt B¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em, LuËt B¶o vÖ m«i tr­êng, LuËt Giao th«ng ®­êng bé,...
+ Bµi cho thÊy LuËt tôc nghiªm minh vµ c«ng b»ng cña ng­êi £- ®ª x­a.
 - 3 HS tiÕp nèi nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi. 
- HS theo dâi, 2 HS ®äc l¹i ®o¹n 3.
- Líp theo dâi vµ thèng nhÊt c¸ch ®äc. VD: Cã c©y ®a / ph¶i hái c©y ®a, cã c©y sung / ph¶i hái c©y sung, cã mÑ cha /....
- HS luyÖn ®äc theo cÆp.
- 3-5 em thi ®äc, líp theo dâi vµ b×nh chän b¹n ®äc tèt nhÊt.
4.Củng cố :
-Học sinh nêu lại kiến thức đã học
- Nhận xét giờ học
3
HS nhắc lại nội dung bài.
5.Dặn dò:
-Xem trước bài sau Hộp thư mật . 
1
Học sinh thực hiện
CHÍNH TẢ(TIẾT 24)
(Nghe-Viết) NÚI NON HÙNG VĨ.
 I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức :
- HS nghe- viết đúng bài chính tả ,viét hoa đúng các tên riêng trong bài.
 -Tìm được các tên riêng trong bài thơ(BT2)
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng viết ,trình bày đẹp đoạn văn xuôi
3. Thái độ
- GDMT: Thấy được vẻ đẹp kì vĩ của thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên.
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: 
Bảng phụ,
Vở bài tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
 Hoạt động của giáo viên
Tg
(ph)
 Hoạt động của học sinh
1.Ổn định tổ chức : 
 - Cho học sinh hát
1
Hát
2.Kiểm tra bài cũ :
- Yªu cÇu HS viÕt nh÷ng tªn riªng cã trong bµi th¬ Cöa giã Tïng Chinh. 
- GV nhËn xÐt
2
2HS lªn b¶ng viÕt 
- C¶ líp viÕt vµo vë nh¸p: Hai Ngµn, Ng· Ba, Pï Mo, Pï Xai.
3.Bài mới :
3.1 Giới thiệu bài :
 Giáo viên giới thiệu bài, ghi bảng.
3.2Hướng dẫn HS Nghe –viết bài chính tả
Gäi HS ®äc ®o¹n v¨n: Nói non hïng vÜ.
+ §o¹n v¨n miªu t¶ vïng ®Êt nµo ? 
- Gv nhËn xÐt, kÕt luËn.
Yªu cÇu HS ®äc thÇm l¹i bµi chÝnh t¶, chó ý vµo nh÷ng tõ dÔ viÕt sai.
- H­íng dÉn HS luyÖn viÕt c¸c tõ dÔ viÕt sai. 
GV nh¾c HS chó ý nh÷ng ch÷ cÇn viÕt hoa, c¸c dÊu c©u, nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai.
- GV ®äc bµi cho HS viÕt vµo vë.
- GV ®äc l¹i cho HS so¸t bµi, ch÷a lçi.
3.3.Luyện tập: Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả.
Bài 2 ( tr 58sgk):
. : GV yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi.
- GV tæ chøc cho HS lµm bµi tËp vµo vë T×m c¸c tªn riªng trong ®oan th¬.
- Yªu cÇu HS tr×nh bµy ý kiÕn.
- GVnhËn xÐt kÕt qu¶, cñng cè c¸ch viÕt hoa tªn ng­êi, tªn ®Þa lÝ ViÖt Nam vµ tuyªn d­¬ng nhãm th¾ng cuéc.
Bài 3(trang59sgk):
 Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 3.
- Yªu cÇu HS tù lµm bµi theo nhãm: Gi¶i c©u ®è vµ viÕt ®óng tªn c¸c nh©n vËt lÞch sö trong c©u ®è vµo b¶ng nhãm, gi¬ b¶ng.
GV nhËn xÐt kÕt qu¶ cña c¸c nhãm.
- Yªu cÇu HS nhÈm thuéc lßng c¸c c©u ®è.
- GV cho HS thi ®äc thuéc lßng c¸c c©u ®è.
33
-HS lắng nghe
- 2HS ®äc nèi tiÕp nhau ®äc l¹i ®oan v¨n. 
+vïng biªn c­¬ng T©y B¾c cña Tæ quèc ta, n¬i gi¸p giíi gi÷a n­íc ta víi Trung Quèc
- HS t×m c¸c tõ khã viÕt: tµy ®×nh, hiÓm trë, Phan-xi –p¨ng, M©y ¤ Quy Hå, Sa Pa, Lµo Cai, Tam §­êng,. 
- HS ®äc vµ viÕt c¸c tõ võa t×m ®­îc.
- HS theo dâi.
- HS viÕt bµi vµo vë.
 - HS so¸t bµi viÕt cña m×nh.
- 1 HS ®äc to yªu cÇu ®Ò bµi. 
- HS lµm bµi tËp vµo vë bµi tËp.
- 1 HS lªn b¶ng lµm bµi: viÕt tªn ng­êi, tªn d©n téc, tªn ®Þa lÝ cã trong ®o¹n th¬.
- 1 sè HS ®äc kÕt qu¶, nªu l¹i qui t¾c viÕt hoa tªn ng­êi, tªn ®Þa lÝ ViÖt Nam.
Tªn ng­êi, tªn d©n téc
Tªn ®Þa lÝ
§am S¨n, Y Sun
N¬ Trang Long
A-ma D¬-hao, M¬-n«ng
T©y Nguyªn
(s«ng ) Ba
. - 1 HS ®äc yªu cÇu ®Ò bµi tËp 3. 
- HS trao ®æi theo nhãm ®Ó gi¶i c©u ®è vµ viÕt tªn c¸c nh©n vËt lÞch sö trong c©u ®è 
1. Ng« QuyÒn, Lª Hoµn, TrÇn H­ng §¹o
2. Quang Trung 3. §inh Bé LÜnh 
4. Lý Th¸i Tæ 5. Lª Th¸nh T«ng 
- HS nhÈm, häc thuéc lßng c¸c c©u ®è. 
-HS ghi nhí qui t¾c viÕt hoa tªn ng­êi, tªn ®Þa lÝ ViÖt Nam.
4.Củng cố :
-Học sinh nêu lại kiến thức đã học
- Nhận xét giờ học
3
HS nêu.
5.Dặn dò:
-Xem trước bài sau. 
1
Học sinh thực hiện
**********************************************************************
Ngày thứ 2
Ngày soạn:20 /2/2016
Ngày giảng:Thứ ba, 23 /2/2016 
TOÁN ( TIẾT 117)
 LUYỆN TẬP CHUNG
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức :
- Biết tính tỉ số phần trăm của một số, ứng dụng trong tính nhẩm và giải toán.
-Biết tính thể tích hình lập phương trong mối quan hệ với một hình lập phương khác.
2. Kĩ năng:
-Rèn kĩ năng ứng dụng thực tế
3. Thái độ
- GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: 
 GV:Bảng nhóm
 -HS:bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
 Hoạt động của giáo viên
Tg
(ph)
 Hoạt động của học sinh
1.Ổn định tổ chức : 
 - Cho học sinh hát
1
Hát
2.Kiểm tra bài cũ :
-Cho làm 2 cột của bài tập 2 tiết trước vào bảng con.
-GV nhận xét,chữa bài.
2
2HS làm bài. 
3.Bài mới :
3.1 Giới thiệu bài :
 Giáo viên giới thiệu bài, ghi bảng.
 3.2 Hướng dẫn làm bài tập:
*Bµi tËp 1: 
 - H­íng dÉn HS nhËn xÐt, t×m ra c¸ch tÝnh nhÈm cña Dung. 
- GV h­íng dÉn HS lµm bµi.
- Cho HS lµm vµo nh¸p, 1 Hs lªn b¶ng.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
*Bµi tËp 2: 
- GV h­íng dÉn HS lµm bµi. 
- Cho HS lµm vµo vë. Mét HS lªn b¶ng.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
*Bµi tËp 3: HS klh¸, giái lµm thªm.
- Yªu cÇu HS nªu c¸ch lµm. 
- Cho HS trao ®æi nhãm 2 ®Ó t×m lêi gi¶i.
- Mêi ®¹i diÖn 2 nhãm lªn b¶ng ch÷a bµi.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
33
-HS lắng nghe
- 1 HS ®äc phÇn tÝnh nhÈm 15% cña b¹n Dung.
 *Bµi gi¶i:
a) NhËn xÐt:
17,5% = 10% + 5% + 2,5%
 10% cña 240 lµ 24
 5% cña 240 lµ 12
 2,5% cña 240 lµ 6
 VËy: 17,5% cña 240 lµ 42
b) NhËn xÐt: 30% + 5%
 10% cña 520 lµ 52
30% cña 520 lµ 156
5% cña 520 lµ 26
 VËy: 35% cña 520 lµ 182
- 1 HS nªu yªu cÇu.
 *Bµi gi¶i:
a)TØ sè thÓ tÝch cña HLP lín vµ HLP bÐ lµ 3/2. Nh­ vËy, tØ sè phÇn tr¨m thÓ tÝch cña HLP lín vµ thÓ tÝch cña HLP bÐ lµ:
 3 : 2 = 1,5
 1,5 = 150%
b) ThÓ tÝch cña HLP lín lµ:
 64 = 96 (cm3)
 §¸p sè: a) 150% ; b) 96 cm3.
- 1 HS nªu yªu cÇu.
- Hs trao đổi 
 *Bµi gi¶i: Chia h×nh b¹n H¹nh xÕp thµnh 3 h×nh lËp ph­¬ng th× mçi h×nh ®­îc xÕp bëi 8 h×nh lËp ph­¬ng nhá
a) H×nh bªn cã sè HLP nhá lµ:
 8 3 = 24 (HLP nhá)
b) DiÖn tÝch mét mÆt cña h×nh lËp ph­¬ng lµ:
 2 2 = 4 (cm2)
Ta nhËn thÊy, ®Ó s¬n c¸c mÆt cña h×nh bªn th×:
- H×nh lËp ph­¬ng 1 ph¶i s¬n 5 mÆt
- H×nh lËp ph­¬ng 2 ph¶i s¬n 4 mÆt
- H×nh lËp ph­¬ng 3 ph¶i s¬n 5 mÆt
DiÖn tÝch cÇn s¬n cña h×nh bªn lµ:
 (5 + 4 + 5) 4 = 56 (cm2)
 §¸p sè: 56 cm2
4.Củng cố :
-Học sinh nêu lại kiến thức đã học
- Nhận xét giờ học
3
HS nêu.
5.Dặn dò:
-Xem trước bài sau Luyện tập chung
1
Học sinh thực hiện
******************************************************************
 LUYỆN TỪ VÀ CÂU( TIẾT 47)
 MỞ RỘNG VỐN TỪ :TRẬT TỰ- AN NINH.
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức :
- Tìm được một số danh từ,động từ có thể kết hợp với từ an ninh;hiểu nghĩa những từ đã cho và xếp đúng vào nhóm từ thích hợp.
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng tìm từ.
3. Thái độ
- GD ý thức giữ gìn an ninh trật tự.
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: 
-GV:Bảng phụ, bảng nhóm
-HS: vở bài tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
 Hoạt động của giáo viên
Tg
(ph)
 Hoạt động của học sinh
1.Ổn định tổ chức : 
 - Cho học sinh hát
1
Hát
2.Kiểm tra bài cũ :
- Gọi một số HS làm lại bài tập 2 tiết trước.
-GV nhận xét,củng cố kiến thức
2
3 hs lên làm bài.
3.Bài mới :
3.1 Giới thiệu bài :
 Giáo viên giới thiệu bài, ghi bảng.
 3.2 Hướng dẫn làm bài tập:
Bµi tËp 1:
Gäi HS ®äc néi dung BT.
- Cho HS tù lµm bµi, gîi ý HS khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc dßng nªu ®óng nghÜa tõ an ninh.
 - Yªu cÇu HS gi¶i thÝch t¹i sao l¹i chän ®¸p ¸n ®ã . 
- GV nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña HS. 
- Gi¶i thÝch: an ninh lµ tõ ghÐp Hán. ViÖt, lÆp nghÜa gåm 2 tiÕng: tiÕng an cã nghÜa lµ yªn, yªn æn, tr¸i víi nguy, nguy hiÓm. TiÕng ninh cã nghÜa lµ yªn lÆng, b×nh yªn. An ninh cã nghÜa lµ yªn æn vÒ chÝnh trÞ vµ trËt tù XH. 
*Bµi tËp 2:
: Yªu cÇu HS ®äc néi dung bµi tËp 2.
+ Cho HS quan s¸t mÉu phiÕu, hiÓu yªu cÇu cña bµi tËp vµ néi dung phiÕu. 
+ Ph¸t phiÕu cho HS. 
+Yªu cÇu HS t×m DT vµ §T ®Ó ®iÒn vµo phiÕu cho phï hîp. 
+ GV nhËn xÐt kÕt luËn lêi gi¶i ®óng 
*Bµi tËp 3:
- Gv gọi hs đọc yc của bài 
- GV h­íng dÉn HS c¸ch lµm.
- GV cho HS lµm vµo vë.
- GV chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.
*Bµi tËp 4:
- Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi tËp.
- GV d¸n lªn b¶ng líp phiÕu kÎ b¶ng ph©n lo¹i; nh¾c HS ®äc kÜ, t×m ®óng nh÷ng tõ ng÷ chØ: viÖc lµm, c¬ quan, tæ chøc, nh÷ng ng­êi gióp em b¶o vÖ an toµn cho m×nh khi kh«ng cã cha mÑ ë bªn.
- Yªu cÇu HS lµm viÖc theo nhãm.
- GV nhËn xÐt, hoµn chØnh b¶ng.
33
-HS lắng nghe
.
- Mét HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp.
- Líp lµm bµi vµo vë.
- HS suy nghÜ, ph¸t biÓu ý kiÕn.
- HS kh¸c bæ sung, thèng nhÊt ®¸p ¸n b. 
- HS ®äc yªu cÇu cña bµi.
- HS trao ®æi theo nhãm ®Ó lµm bµi.
- §¹i diÖn c¸c nhãm d¸n bµi lªn b¶ng líp.
+ C¸c nhãm tr×nh bµy vµ gi¶i thÝch, nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung.
 *VD vÒ lêi gi¶i:
- Danh Từ kÕt hîp víi an ninh: c¬ quan an ninh, lùc l­îng an ninh, sÜ quan an ninh, chiÕn sÜ an ninh, x· héi an ninh, an ninh chÝnh trÞ, an ninh tæ quèc, gi¶i ph¸p an ninh,...
- §T kÕt hîp víi an ninh: b¶o vÖ an ninh, gi÷ g×n an ninh, gi÷ 

Tài liệu đính kèm:

  • docxGiao an Tuan 23 Lop 5_12201417.docx