Giáo án Tuần 6 - Khối 5

Tiết 1: CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN

Tiết 2: TẬP ĐỌC

 SỰ SỤP ĐỔ CỦA CHẾ ĐỘ A-PÁC -THAI

I. MỤC TIÊU:

- Đọc đúng từ phiên âm tiếng nước ngoài và các số liệu thống kê trong bài .

- Hiểu nội dung : Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi và cuộc đấu tranh đòi bình đẳng của những ngươi da màu . ( Trả lời được các câu hỏi trong SGK, không hỏi câu hỏi 2) .

- Giáo dục thái độ không phân biệt đối xử giữa các bạn trong lớp.

II. CHUẨN BỊ: - GV: Tranh minh họa trong SGK.

 - HS : SGK, sưu tầm tài liệu về nạn phân biệt chủng tộc

 

doc 31 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 29/12/2020 Lượt xem 385Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tuần 6 - Khối 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-----------------------------------------
Tiết 2: TOÁN
 LUYỆN TẬP CŨNG CỐ ( tiết 1 )
I. Mục tiêu:
- Củng cố các kiến thức về quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích.
- Luyện tập kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo diện tích từ đơn vị lớn sang đơn vị bé và ngược lại.
- Giáo dục thái độ tốt khi học toán: ham thích, năng động.
II. Đồ dùng dạy học: 	- Vở BT CC.
- Bài toán văn ghi lên bảng để hướng dẫn.
- Phiếu học nhóm cho 4 nhóm làm BT3.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định: 
1p
Hát 
2. Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
1p
-Chuẩn bị vở bài tập củng cố.
3. Ôn tập và củng cố:
Bài 1: Đổi đơn vị đo DT từ 2 tên đơn vị đo sang 1 tên đơn vị đo. GV giới thiệu mẫu.
-Tổ chức làm bài cá nhân trong VBTCC.
-Hd nhận xét, sửa bài.
-Cho hs nêu lại thứ tự trong bảng đơn vị đo diện tích.
8p
-HS đọc yc bt1, đọc cả mẫu.
-HS làm bài cá nhân, một số em lần lượt làm ở bảng.
-HS nêu.
Bài 2: Đổi đơn vị đo diện tích từ đơn vị lớn sang đơn vị bé và ngược lại.
-Hướng dẫn như bt1.
-Cho hs nêu lại quan hệ giữa 2 đơn vị đo DT liền nhau.
8p
-HS đọc yc bt 2.
-HS làm bài
-HS nêu
Bài 3: So sánh 2 đơn vị đo diện tích.
-Hướng dẫn: Đổi sang cùng một đơn vị đo rồi mới so sánh.
8p
-HS đọc yc bt3.
-Thi đua làm bài nhanh.
-Nhận xét, sửa bài.
Bài 4: Giải bài toán, hướng dẫn hai bước tính: a) 400 x 150 = 60.000 (m2)
 Đổi : 60.000 m2 = 6 ha
 b) 60.000 : 100 = 600 (m2)
8p
-1hs đọc bài toán.
-Hs nêu các bước giải và lựa chọn phép tính.
-Làm bài theo nhóm 4 trên bảng nhóm.
-Các nhóm trình bày, nhận xét.
4. Nhận xét, dặn dò:
-GV chốt ý chung toàn bài về quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích.
-Giáo dục hs.
-Nhận xét tinh thần, thái độ học tập của hs.
-Dặn dò chuẩn bị bài sau.
3p
------------------------------------
Tiết 3 MĨ THUẬT
 ( Thầy Pới dạy )
**************************************************
Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2016
Tiết 1 : TAÄP ÑOÏC 	
TÁC PHẨM CỦA SI-LE VÀ TÊN PHÁT XÍT
I. MUÏC TIEÂU:
-Đọc đúng tên người nước ngoài trong bài ; bước đầu đọc diễn cảm được bài văn .
-Hiểu ý nghĩa : Cụ già người Pháp đã dạy cho tên sĩ quan Đức hống hách một bài học 
 sâu sắc . ( Trả lời được các câu hỏi 1,2,3 ) 
II. CHUAÅN BÒ: -GV: Tranh minh hoïa SGK/67 - Moät soá taùc phaåm cuûa Si-le (neáu coù)
 -HSø : SGK 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. OÅn ñònh: 
1p
- Haùt 
2. Baøi cuõ: “Söï suïp ñoå cuûa cheá ñoä A-paùc-thai”
Ÿ GV nhaän xeùt baøi cuõ 
5p
- 2hs đọc bài mỗi em 1 đoạn và trả lời câu hỏi đoạn đó.
- Hoïc sinh laéng nghe 
3. Baøi môùi: “TAÙC PHAÅM CUÛA SI-LE VAØ TEÂN PHAÙT XÍT” 
1p
 * Hoaït ñoäng 1: Luyeän đọc 
- Giaùo vieân môøi 1 baïn ñoïc toaøn baøi 
-Luyeän ñoïc töø: Si-le, Pa-ri, Hít-le, Vin-hem-ten, Meùt-xi-na, Ooùc-leâ-aêng (GV daùn töø ) 
- Môøi 1 baïn ñoïc caâu vaên coù theå hieän caùch ngaét nghæ hôi. 
- Baøi vaên ñöôïc chia thaønh maáy ñoaïn? 
12p
- Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp 
- 1 hoïc sinh ñoïc toaøn baøi 
- Hoïc sinh ñoïc ñoàng thanh caû lôùp 
- Moät ngöôøi cao tuoåi ngoài beân cöûa soå/ tay caàm cuoán saùch/ ngaång ñaàu 
Ñ1:Töø ñaàu ñeán chaøo ngaøi. Ñ2: Tieáp theo... traû lôøi. Ñoaïn 3: Coøn laïi 
-Ñoïc noái tieáp ñoaïn
 -Ñoïc toaøn baøi
-Giaûi nghóa töø khoù
-GV giuùp HS giaûi nghóa töø. 
-GV ñoïc toaøn baøi
- 3 hs ñoïc noái tieáp + môøi 3 baïn khaùc ñoïc. 
- 1 hoïc sinh ñoïc 
- HS ñoïc giaûi nghóa ôû phaàn chuù giaûi. 
- Hoïc sinh neâu caùc töø khoù khaùc 
- Hoïc sinh laéng nghe 
* Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu baøi 
- Giaùo vieân chia nhoùm ngaãu nhieân. . 
- Yeâu caàu hoïc sinh thaûo luaän 
Ÿ Giaùo vieân nhaän xeùt
10p
- Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp
- HS ñeám soá, nhôù soá cuûa mình. 
- Hoïc sinh cöû nhoùm tröôûng,thö kí. 
- Hoïc sinh thaûo luaän 
* Hoaït ñoäng 3: Luyeän ñoïc dieãn caûm 
-GV Y/C HS neâu caùch ñoïc
- Môøi 1 baïn ñoïc laïi toaøn baøi 
-GV Y/C HS ñoïc nhoùm ,ñoïc caù nhaân
Ÿ Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông 
7p
- Hoaït ñoäng nhoùm, caù nhaân 
- Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm ñoâi 
- Hoïc sinh neâu, caùc baïn khaùc boå sung: 
- 1 hoïc sinh ñoïc laïi 
- HS ñoïc , nhaän xeùt
4. Cuûng coá 
-Thi ñua:Ai hay hôn?Ai dieãncaûm hôn?(2 daõy) 
- Moãi daõy cöû 1 baïn choïn ñoïc dieãn caûm 1 ñoaïn maø mình thích nhaát?
Ÿ Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông. 
4p
- Hoïc sinh 2 daõy ñoïc + ñaët caâu hoûi laãn nhau. 
 -----------------------------------------------------------
Tiết 2: TOÁN	 
 LUYỆN TẬP 
I. MUÏC TIEÂU:
 Biết: - Tên gọi, kí hiệu và mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích đã học. Vận dụng để chuyển
 đổi ,so sánh số đo diện tích .
 - Giải các bài toán liên quan đến diện tích .
 *Bài tập cần làm : Bài 1 (a,b) ; Bài 2; Bài 3.
 - Bồi dưỡng kĩ năng giải toán cho HS.
II. CHUAÅN BÒ:-GV: Phaán maøu - Baûng phuï -HSø: Vôû baøi taäp, SGK 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn ñònh: 
1p
- Haùt 
2. Baøi cuõ: 
- Hoïc sinh neâu mieäng keát quaû baøi 3/32. 
- Hoïc sinh leân baûng söûa baøi 4
Ÿ GV nhaän xeùt 
5p
- 1 HS leân baûng söûa baøi 
- Lôùp nhaän xeùt 
3. Baøi môùi: LUYEÄN TAÄP
* Hoaït ñoäng 1: Cuûng coá cho hoïc sinh caùch ñoåi caùc ñôn vò ño dieän tích ñaõ hoïc.
14p
- Hoaït ñoäng caù nhaân 
Ÿ Baøi 1: 
- Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà. 
- Hoïc sinh nhaéc laïi moái quan heä giöõa 2 ñôn vò ño dieän tích lieân quan nhau. 
Ÿ Giaùo vieân choát laïi 
- 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi 
- Hoïc sinh ñoïc thaàm, xaùc ñònh daïng ñoåi baøi a, b, c... 
- Hoïc sinh laøm baøi 
- Laàn löôït hoïc sinh söûa baøi 
Ÿ Baøi 2: 
- Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà baøi 
- Hoïc sinh neâu caùch laøm 
Ÿ Giaùo vieân nhaän xeùt vaø choát laïi 
- 2 HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi 
- Hs ñoïc thaàm, xaùc ñònh daïng baøi so sanh
- Hoïc sinh laøm baøi 
- Laàn löôït hs söûa baøi giaûi thích taïi sao ñieàn daáu (, =) (Söûa baøi cheùo). 
* Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp 
Ÿ Baøi 3: 
- GV gôïi yù yeâu caàu hs thaûo luaän tìm caùch giaûi. 
- GV theo doõi caùch laøm ñeå kòp thôøi söûa chöõa. 
Ÿ Giaùo vieân choát laïi 
7p
- Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân
- 2 hoïc sinh ñoïc ñeà - Phaân tích ñeà 
- Hoïc sinh laøm baøi ; söûa baøi 
* Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp 
-Baøi 4: 
- Giaùo vieân gôïi yù cho hoïc sinh thaûo luaän nhoùm ñoâi ñeå tìm caùch giaûi vaø töï giaûi.
 - Bồi dưỡng kĩ năng giải toán cho HS.
Ÿ Giaùo vieân nhaän xeùt vaø choát laïi 
7p
- Hoaït ñoäng lôùp , caù nhaân
- 2 hoïc sinh ñoïc ñeà 
- Hoïc sinh phaân tích ñeà - Toùm taét 
- Hoïc sinh neâu coâng thöùc tìm dieän tích hcn
- Hoïc sinh laøm baøi vaø söûa baøi.
4. Cuûng cố 
- Cuûng coá laïi caùch ñoåi ñôn vò 
- Toå chöùc thi ñua 
Ÿ Giaùo vieân choát laïi vò trí cuûa soá 0 ñôn vò a. 
3p
4 ha 7 a = ................. a 
8 ha 7 a 8 m2 = .................... m2 
5. Daën doø: - Laøm baøi nhaø 
- Chuaån bò: “Luyeän taäp chung” 
- Nhaän xeùt tieát hoïc 
1p
 ----------------------------------------------------------
Tiết 3: ĐẠO ĐỨC
( Cô Tuyền dạy )
 ----------------------------------------------------------
Tiết 4: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
( Cô Kiều dạy )
 ---------------------------------------------------------
Tiết 5 : TAÄP LAØM VAÊN	 
LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN
I. MUÏC TIEÂU:
-Biết viết một lá đơn đúng quy định về thể thức, đủ nội dung cần thiết, trình bày lí do, nguyện vọng rõ ràng .
-GD: thấy được sự cần thiết và tác dụng của việc viết đơn.
II. CHUAÅN BÒ: - 	GV: Maãu ñôn côõ lôùn (A2) laøm maãu - côõ nhoû (A4) ñuû soá HS trong lôùp 
 - 	HS: Moät soá maãu ñôn ñaõ hoïc ôû lôùp ba ñeå tham khaûo.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. OÅn ñònh: 
1p
- Haùt 
2. Baøi cuõ: Chaám vôû 2, 3 hoïc sinh veà nhaø ñaõ hoaøn chænh hoaëc vieát laïi baøi
Ÿ Giaùo vieân nhaän xeùt 
4p
- Hoïc sinh vieát laïi baûng thoáng keâ keát quaû hoïc taäp trong tuaàn cuûa toå.
3. Baøi môùi: “LUYEÄN TAÄP LAØM ÑÔN”
* Hoaït ñoäng 1: Xaây döïng maãu ñôn ( Hoaït ñoäng lôùp) 
- GV giôùi thieäu tranh , aûnh veà thaûm hoïa do chaát ñoäc maøu da cam gaây ra, hoaït ñoäng cuûa Hoäi Chöõ thaäp ñoû
- Döïa vaøo caùc maãu ñôn ñaõ hoïc (STV 3/ taäp 1) neâu caùch trình baøy 1 laù ñôn ® Giaùo vieân theo maãu ñôn
- Löu yù: Phaàn lí do vieát ñôn laø noäi dung quan troïng cuûa laù ñôn caàn vieát goïn, roõ, theå hieän roõ nguyeän voïng caù nhaân.
12p
- 1 hoïc sinh ñoïc baøi tham khaûo “Thaàn cheát mang teân 7 saéc caàu voàng”
- Hoïc sinh neâu
* Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hs taäp vieát ñôn 
 (Hoaït ñoäng caù nhaân)
- Löu yù: Phaàn lí do vieát ñôn laø phaàn troïng taâm, cuõng laø phaàn khoù vieát nhaát ® caàn neâu roõ:
+ Baûn thaân em ñoàng tình vôùi noäi dung hoaït ñoäng cuûa Ñoäi Tình Nguyeän, xem ñoù laø nhöõng hoaït ñoäng nhaân ñaïo raát caàn thieát.
+ Baøy toû nguyeän voïng cuûa em muoán tham gia vaøo toå chöùc naøy ñeå ñöôïc goùp phaàn giuùp ñôõ caùc naïn nhaân bò aûnh höôûng chaát ñoäc maøu da cam.
- Phaùt maãu ñôn - Giaùo vieân gôïi yù hoïc sinh nhaän xeùt
- Lí do, ng/voïng coù ñuùng vaø giaøu söùc thuyeát phuïc khoâng?
- Chaám 1 soá baøi ® Nhaän xeùt kyõ naêng vieát ñôn.
17p
- Hoïc sinh ñoïc laïi yeâu caàu BT2
- HS vieát ñôn vaø ñoïc noái tieáp
- Lôùp ñoïc thaàm
- Hoïc sinh ñieàn vaøo
- Hoïc sinh noái tieáp nhau ñoïc
- Lôùp nhaän xeùt theo caùc ñieåm gv gôïi yù 
4. Cuûng coá: -GD: thấy được sự cần thiết và tác dụng của việc viết đơn. 
Ÿ Giaùo vieân nhaän xeùt
5p
- Tröng baøy nhöõng laù ñôn vieát ñuùng, giaøu söùc thuyeát phuïc.
- Lôùp nhaän xeùt, phaân tích caùi hay
5. Daën doø: 
- Nhaän xeùt chung veà tinh thaàn laøm vieäc cuûa lôùp, khen thöôûng hoïc sinh vieát ñuùng yeâu caàu 
1p
 ***************************************************
Thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2016
Tiết 1: LUYỆN TỪ VÀ CÂU 
ÔN TẬP : TỪ ĐỒNG ÂM
I. Mục tiêu: 
 Ôn tập các nội dung về từ đồng âm:
 - Hiểu thế nào là từ đồng âm (ND Ghi nhớ).
 - Biết phân biệt nghĩa của từ đồng âm ; đặt được câu để phân biệt các từ đồng âm ; bước đầu hiểu tác dụng của từ đồng âm qua mẩu chuyện vui và các câu đố .
 -GD: học sinh thấy được nét hài hước, thích thú trong việc dùng từ đồng âm.
II. Chuẩn bị: 	GV: Các mẫu chuyện vui sử dụng từ đông âm.
III. Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động: 
1’
- Hát 
2. Bài cũ: 
- Học sinh đọc ghi nhớ về từ đồng âm
Ÿ Giáo viên nhận xét 
4’
- Học sinh nhận xét
3. Giới thiệu bài mới: Từ đồng âm
1’
4. Phát triển các hoạt động: 
* Hoạt động 1: Ôn thế nào là từ đồng âm? 
- Phần ghi nhớ
8’
- Hoạt động cá nhân, lớp 
- Làm việc cá nhân, chọn dòng nêu đúng nghĩa của mỗi từ câu
- Học sinh lần lượt nêu
* Hoạt động 2: Nhận biết từ đồng âm 
Ÿ Bài 1: (Đưa dạng BT tương tự tiết 10 tuần 5)
10’
- Hoạt động cá nhân, lớp 
- 2 học sinh đọc yêu cầu bài 1
- Học sinh làm bài 
- Học sinh trình bày
Ÿ Bài 2: (Đưa dạng BT tương tự tiết 10 tuần 5)
Ÿ Giáo viên chốt lại. 
- Học sinh đọc yêu cầu bài 2
- Học sinh làm bài (HSTB)
- Học sinh sửa bài 
- Học sinh lần lượt đọc tiếp nối bài đặt câu
* Hoạt động 3:
Ÿ Bài 3: (Đưa dạng BT tương tự tiết 10 tuần 5)
Ÿ Bài 4: (Đưa dạng BT tương tự tiết 10 tuần 5)
Ÿ GV tổ chức trò chơi “đố bạn”
10’
- Cả lớp nhận xét 
-HS đọc mẫu chuyện vui 
-HS trao đổi nhóm đôi 
-HS trình bày ý kiến 
-Cả lớp nhận xét 
HS đọc câu đố –HS khác trả lời
* Hoạt động 4: Củng cố 
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đoán hình nền để nêu lên từ đồng âm.
- GD: học sinh thấy được nét hài hước, thích thú trong việc dùng từ đồng âm.
5’ 
- Hoạt động cá nhân, lớp 
5. Tổng kết – dặn dò: 
- Chuẩn bị: “Mở rộng vốn từ: Hữu nghị” 
- Nhận xét tiết học 
1’
 ------------------------------------------------------------
Tiết 2 : TOAÙN 	 
 LUYỆN TẬP CHUNG 
I. MUÏC TIEÂU:
 Biết : - Tính diện tích các hình đã học . 
 - Giải các bài toán liên quan đến diện tích .
 Bài tập cần làm bài 1; bài 2. Học sinh giỏi làm thêm BT3.
 - Bồi dưỡng kĩ năng giải toán cho HS.
II. CHUAÅN BÒ:
- 	GV: Tình huoáng - Heä thoáng caâu hoûi - Phaán maøu - Baûng phuï - Hình veõ 
- 	HSø: Chuaån bò caâu hoûi, caâu traû lôøi, coâng thöùc, quy taéc tính dieän tích caùc hình ñaõ hoïc.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. OÅn ñònh: 
1p
- Haùt 
2. Baøi cuõ: 
- Khi vieát soá ño dieän tích moãi haøng ñôn vò ño öùng maáy chöõ soá? Vaän duïng ñoåi: 3m2 8dm2 = ......dm2
Ÿ Giaùo vieân nhaän xeùt 
3p
- 1 hoïc sinh
3. Baøi môùi: LUYEÄN TAÄP CHUNG
* Hoaït ñoäng 1: OÂn coâng thöùc, quy taéc tính dieän tích hình chöõ nhaät, dieän tích hình vuoâng 
- Löu yù HS neâu sai giaùo vieân söûa
10p
- Hoaït ñoäng caù nhaân 
- Hoïc sinh traû lôøi
* Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp (Bài 1 và2) 
- Giaùo vieân gôïi yù 
1) Ñoïc ñeà?
2) Phaân tích ñeà?
3) Tìm phöông phaùp giaûi?
- Gv cho hs laøm baøi theo töøng nhoùm ñoái töôïng
- GV yeâu caàu hoïc sinh thaûo luaän 7’
* Ñaïi dieän nhoùm trình baøy caùch giaûi baøi 1
* Töông töï caùc nhoùm khaùc leân trình baøy 
*Ñaïi dieän TB baøi 2
*Ñaïi dieän nhoùm TB baøi 3
*Ñaïi dieän nhoùm TB baøi 4
- Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû 
- Bồi dưỡng kĩ năng giải toán cho HS.
20p
- Hoaït ñoäng nhoùm 4
- Hoïc sinh thaûo luaän
-HS trình baøy 
- Hoïc sinh trình baøy 
-HS trình baøy 
HS trình baøy 
- Hoïc sinh laøm baøi. Hoïc sinh söûa baøi
- Hoïc sinh nhaän xeùt
4. Cuûng coá: 
- GV yeâu caàu hs nhaéc laïi noäi dung luyeän taäp. 
- Thi ñua: tính S hai hình sau:
3p
H Ñ lôùp 
- Hoïc sinh giaûi vôû nhaùp
- Ñaïi dieän 4 baïn (4 toå) giaûi baûng lôùp
* Ñaùp aùn:
- Hoïc sinh gheùp thaønh 1 hình vuoâng roài tính
5. Daën doø: 
- Veà nhaø oân laïi kieán thöùc vöøa hoïc 
- Chuaån bò : Luyeän taäp chung 
1p
 --------------------------------
 Tiết 3 : ĐỊA LÍ 	 
 ĐẤT VÀ RỪNG 
I. MỤC TIÊU: 
-Biết các loại đất chính ở nước ta : đất phù sa và đất phe- ra-lít .
-Nêu được một số đặc điểm của đất phù sa và đất phe-ra-lít : 
 +Đất phù sa : được hình thành do sông ngòi bồi đắp, rất màu mỡ; phân bố ở đồng bằng 
 +Đất phe-ra-lít : có màu đỏ hoặc đỏ vàng, thường nghèo mùn ; phân bố ở vùng đồi núi .
-Phân biệt được rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn: +Rừng rậm nhiệt đới: cây cối rậm , nhiều tầng. + Rừng ngập mặn : có bộ rễ nâng khỏi mặt đất .
 -Nhận biết nơi phân bố của đất phù sa, đất phe ra lít ; của rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn trên bản đồ ( lược đồ ) : đất phe-ra-lít và rừng rậm nhiệt đới phân bố chủ yếu ở vùng đồi núi ; đất phù sa phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng ; rừng ngập mặn chủ yếu ở vùng đất thấp ven biển . 
 -Biết một số tác dụng của rừng đối với đời sống và sản xuất của nhân dân ta.
I. CHUẨN BỊ: 
 - 	GV: Hình ảnh trong SGK được phóng to - Bản đồ phân bố các loại đất chính ở VN. 
 - 	HS: Sưu tầm tranh ảnh về một số biện pháp bảo vệ và cải tạo đất. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định: 
1p
- Hát 
2.Bài cũ: “Vùng biển nước ta” 
- Biển nước ta thuộc vùng biển nào?
- Nêu đặc điểm vùng biển nước ta?
- Biển có vai trò như thế nào đối với nước ta? 
5p
- Học sinh chỉ bản đồ 
- Học sinh trả lời 
- Lớp nhận xét 
3. Bài mới: ĐẤT VÀ RỪNG
- Học sinh nghe 
Hoạt động 1: 1. Các loại đất chính ở nước ta 
+ Bước 1: Giáo viên: Để biết được nước ta có những loại đất nào ® cả lớp quan sát lược đồ. 
-Gv treo lược đồ,yc đọc tên lược đồ và khí hậu 
10p
- Hoạt động nhóm đôi, lớp 
-Gác nhóm quan sát 
- Lược đồ phân bố các loại đất chính.
- HS đọc kí hiệu trên lược đồ 
+ Bước 2: Học sinh trình bày xong giáo viên sửa chữa đến loại đất nào giáo viên đính băng giấy ghi sẵn vào bảng phân bố (kẻ sẵn ở giấy A0). 
- GV cho học sinh đọc lại từng loại đất
-HS lên bảng TB + chỉ lược đồ. 
- Mỗi nhóm chỉ TB một loại đất. 
* Đất phe ra lít * Đất phù sa
- Học sinh lặp lại, kết hợp chỉ lược đồ
+ Bước 3: Gv nêu câu hỏi: 
1) Vì sao phải sử dụng đất trồng hợp lí?
2)Nêu 1số biện pháp để bảo vệ và cải tạo đất? 
- GV sửa chữa giúp hs hoàn thiện câu hỏi 
® Chốt đưa ra kết luận ® ghi bảng
- Hoạt động nhóm bàn 
- Dựa vào vốn hiểu biết, SGK, quan sát tranh ảnh thảo luận trả lời. 
- Học sinh lắng nghe 
- Học sinh theo dõi 
* Hoạt động 2: 2. Rừng ở nước ta 
+ Bước 1: Chỉ vùng phân bố của rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn trên lược đồ 
+ Bước 2: GV sửa chữa – và rút ra kết luận
7p
- Hoạt động nhóm, lớp 
- HS quan sát H 1,2,3 và đọc SGK
- Đại diện nhóm trình bày kết quả
4. Vai trò của rừng
* Hoạt động 3: (làm việc cả lớp) GV nêu câu hỏi :
+Để b/vệ rừng, Nhà nước và dan phải làm gì ?
+ Địa phương em đã làm gì để bảo vệ rừng?
6p
- Hoạt động cá nhân, lớp 
- HS trưng bày và giới thiệu tranh ảnh về thực vật , động vật của rừng VN
4. Củng cố - Dặn dò:
Trò chơi “Ai nhanh hơn” : - Giải thích trò chơi
- Chơi tiếp sức hoàn thành kiến thức. 
- Tổng kết khen thưởng
 *GD: HS thấy được sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác đất, rừng một cách hợp lí.
6p
- Học sinh lắng nghe
- Học sinh đọc lại 
 ----------------------------------------------------------
Tiết 4: TIẾNG VIỆT 
LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (TIẾT 1)
I. MỤC TIÊU:
- Đọc thành tiếng rõ ràng, ngắt nhịp đúng đoạn thơ trong bài thơ “Ê-mi-li, con”, đọc nhấn giọng đúng ở một số từ ngữ trong đoạn văn “Sự sụp đổ của chế độ a-pác thai”.
- Biết được vì sao chú Mo-ri-xơn tự thiêu.
- Biết căm ghét chế độ phân biệt chủng tộc, cảm xúc ca ngợi cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi chống chế độ a-pác-thai.
II. CHUẨN BỊ:
- Đoạn thơ và đoạn văn trong vở BTCC.
- Vở BT CC để làm các bài tập trắc nghiệm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định: 
1p
Hát 
2. Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
1p
-Chuẩn bị vở bài tập củng cố.
3. Ôn tập và củng cố:
Nội dung 1: Luyện đọc đoạn thơ “Ê-mi-li, con”
- Hướng dẫn gạch chéo để ngắt nhịp bài thơ
- Tổ chức cho HS đọc nối tiếp mỗi em 1 lượt, chú ý ngắt nhịp đúng.
- GV theo dõi, giúp các em yếu đọc tốt hơn.
- Hướng dẫn làm 2 bài tập trong vở BTCC:
 Khi quyết định tự thiêu, chú Mo-ri-xơn mong muốn điều gì?
- GV kết hợp giáo dục hs.
15p
-Gạch chéo ngắt nhịp vào vở BTCC.
-Từng HS luyện đọc nối tiếp mỗi em 1 lượt
-HS chọn đáp án đúng và đi đến thống nhất ý c: Mọi người cùng lên án cuộc chiến gây tội ác đối với nhân dân Việt Nam.
Nội dung 2: Luyện đọc bài văn “Sự sụp đổ của chế độ a-pác thai”.
-GV đọc mẫu về cách nhấn giọng ở một số từ ngữ.
-Cho hs luyện đọc.
- GV nhận xét, tuyên dương hs đọc tốt.
- Hướng dẫn nhận biết chế độ a-pác-thai là chế độ như thế nào?
- GD lòng căm ghét chế độ phân biệt chủng tộc, cảm xúc ca ngợi cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi chống chế độ a-pác-thai.
15p
- HS luyện đọc nối tiếp.
-Hs nêu miệng kq lựa chọn (ý b): Chế độ đối xử bất công với người da đen và da màu nói chung.
4. Nhận xét, dặn dò:
- Nhận xét tinh thần, thái độ học tập của hs.
- Giáo dục tình yêu quê hương đất nước qua nội dung 2 bài đọc.
- Dặn hs về nhà luyện đọc và chuẩn bị bài sau.
3p
----------------------------------------------------------------------------
BUỔI CHIỀU:
Tiết 1: KHOA HỌC
 PHÒNG TRÁNH BỆNH SỐT RÉT
I. MỤC TIÊU
HS biết nguyên nhân, và cách phòng tránh bệnh sốt rét. 
GDMT: giáo dục học sinh bảo vệ môi trường sạch sẽ, chống sự sinh sản của muỗi	 
II. CHUẨN BỊ
Hình vẽ trong SGK/26,27 -Tranh vẽ “Vòng đời của muỗi A-nô-phen” phóng to. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
 Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định
1p
- Hát 
2. Bài cũ: “Dùng thuốc an toàn” 
3p
- GV nêu câu hỏi:
+ Thuốc kháng sinh là gì? 
+ Để đề phòng bệnh còi xương ta cần phải làm gì ?
- 2 HS trả lời 
Ÿ GV nhận xét
3. Bài mới “Phòng bệnh sốt rét”
* Hoạt động 1: Trò chơi “Em làm bác sĩ”
15p
Phương pháp: Đàm thoại, trò chơi, giảng giải, hỏi đáp 
- GV tổ chức cho HS chơi trò “Em làm bác sĩ”, dựa theo lời thoại và hành động trong các hình 1, 2 trang 26. 
- HS tiến hành chơi 
- Qua trò chơi, yêu cầu HS cho biết: 
- HS trả lời 
a) Một số dấu hiệu chính của bệnh sốt rét?
a) Dấu hiệu bệnh: 2-3 ngày xuất hiện cơn sốt. Lúc đầu là rét run, thường kèm nhức đầu, người ớn lạnh. Sau rét là sốt cao, người mệt, mặt đỏ, có lúc mê sảng, sốt kéo dài nhiều giờ. Sau cùng, người bệnh ra mồ hôi, hạ sốt. 
b) Bệnh sốt rét nguy hiểm như thế nào? 
b) Gây thiếu máu, bệnh nặng có thể gây chết người. 
c) Nguyên nhân gây ra bệnh sốt rét? 
c) Bệnh do một loại kí sinh trùng gây ra. 
d) Bệnh sốt rét được lây truyền như thế nào? 
d) Đường lây truyền: do muỗi A-no-phen hút kí sinh trùng sốt rét có trong máu người bệnh rồi truyền sang người lành. 
- GV nhận xét, chốt: 
Sốt rét là một bệnh truyền nhiễm, do kí sinh trùng gây ra. Ngày nay, đã có thuốc chữa và thuốc phòng sốt rét. 
* Hoạt động 2: Quan sát, thảo luận 
15p
- Hoạt động nhóm, cá nhân 
Phương pháp: Thảo luận, trực quan, quan sát, đàm thoại 
- GV treo tranh vẽ “Vòng đời của muỗi A-no-phen” phóng to lên bảng. 
- HS quan sát 
- Mô tả đặc điểm của muỗi A-no-phen? Vòng đời của nó? 
- 1 HS mô tả đặc điểm của muỗi A-no-phen, 1 HS nêu vòng đời của nó (kết hợp chỉ vào tranh vẽ). 
- Để hiểu rõ hơn đời sống và cách ngăn chặn sự phát triển sinh sôi của muỗi, các em cùng tìm hiểu nội dung tiếp sau đây: 
- GV đính 4 hình vẽ SGK/27 lên bảng. HS thảo luận nhóm bàn “Hình vẽ nội dung gì?”
- Hoạt động nhóm bàn tìm hiểu nội dung thể hiện trên hình vẽ. 
- GV gọi một vài nhóm trả lời , các nhóm khác bổ sung, nhận xét. 
- HS đính câu trả lời ứng với hình vẽ. 
- GV nhận xét chung: Các phòng bệnh sốt rét tốt nhất là giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh.
- Nhắc lại ghi nhớ SGK trang 27
3.Tổng kết – dặn dò
2p
- Học bài 
-Lắng nghe
- Chuẩn bị: “Phòng bệnh sốt xuất huyết” 
- Nhận xét tiết học 
---------------------------------------------------------
Tiết 2: TOÁN 
 LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (TIẾT 2)
I. Mục tiêu:
- Củng cố về viết các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé.
- Luyện tập tính giá trị biểu thức có đến hai phép tính với các phân số.
- Giải bài toán liên quan đến “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”.
- Giáo dục tính kiên trì trong học toán, ham thích học toán.
II. 

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 6.doc