Giáo án Tuần 7 - Khối 5

Tiết 1: CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN

Tiết 2: TẬP ĐỌC

BÀI: NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT

I. MỤC TIÊU: - Bước đầu đọc diễn cảm được bài văn

 - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Khen ngợi sự thông minh, tình cảm gắn bó của cá heo với con người. ( Trả lời được các câu hỏi 1,2,3)

 - Giáo dục tình cảm yêu thương, gắn bó với loài vật.

 II. CHUẨN BỊ: -GV: Truyện, tranh ảnh về cá heo. - HS : SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 34 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 29/12/2020 Lượt xem 331Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tuần 7 - Khối 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 nhận xét
(HSTB+ khá, giỏi)
-Dùng tranh m/họa cho 2 nghĩa
- HS tr/bày nghĩa gốc và nghĩa chuyển 
4. Củng cố :
- Giáo dục vẻ phong phú, đa dạng của TV.
2p
-Tìm nghĩa khác nhau của từ :chân, đi
5. Dặn dò: 
- Chuẩn bị:“Luyện tập về từ đồng nghĩa”
1p
 -----------------------------------------------------------
Tiết 2: TĂNG CƯỜNG TOÁN
( tiết 1 )
I. Mục tiêu:
- Củng cố các kiến thức về cấu tạo số thập phân, đọc và viết số thập phân.
- Luyện tập kĩ năng viết hỗn số thành số thập phân.
- Giáo dục thái độ tốt khi học toán: ham thích, năng động.
II. Đồ dùng dạy học: 	- Vở BT CC.
- Nội dung các BT ghi lên bảng để hướng dẫn.
- Phiếu học nhóm cho 4 nhóm làm BT3.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định: 
1p
Hát 
2. Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
1p
-Chuẩn bị vở bài tập củng cố.
3. Ôn tập và củng cố:
Bài 1: Viết phân số thập phân thành số TP.
-Hd mẫu: 19/100 = 0,19
-Tổ chức làm bài cá nhân trong VBTCC.
-Hd nhận xét, sửa bài.
-Cho hs đọc lại các số TP vừa viết được.
10p
-HS đọc yc bt1, đọc cả mẫu.
-HS làm bài cá nhân, một số em lần lượt làm ở bảng.
-HS nêu.
Bài 2: Xác định cách đọc của mỗi số TP:
-GV nêu nội dung bt lên bảng.
-Cho hs làm bài rồi đọc lại các số TP đã nối đúng.
10p
-HS đọc yc bt 2.
-HS làm bài cá nhân: Nối vào vở.
-HS nêu
Bài 3: Viết hỗn số thành số thập phân.
-GV hướng dẫn cách làm: phần nguyên viết bên trái dấu phẩy, phần phân số chuyển thành phần th/phân viết bên phải dấu phẩy.
-Tổ chức làm bài theo nhóm.
-Hd nêu kết quả, nhận xét, tuyên dương nhóm làm đúng.
10p
-HS đọc yc bt3.
-Làm bài theo nhóm 4 hs.
-Nêu kết quả, nhận xét, sửa bài.
4. Nhận xét, dặn dò:
-GV chốt ý chung cấu tạo số thập phân, đọc và viết số thập phân, cách đọc và viết số TP
-Giáo dục hs.
-Nhận xét tinh thần, thái độ học tập của hs.
-Dặn dò chuẩn bị bài sau.
3p
 -----------------------------------------------------------
Tiết 3: MĨ THUẬT
 ( Thầy Pới dạy )
 ************************************************************
Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2016
Tiết 1: TẬP ĐỌC 	
 BÀI : TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SÔNG ĐÀ 
I. MỤC TIÊU:- Đọc được diễn cảm được toàn bài,ngắt nhịp hợp lí theo thể thơ tự do.
- Hiểu nội dung và ý nghĩa: Cảnh đẹp kì vĩ của công trường thuỷ điện sông Đà cùng với tiếng đàn ba- la- lai- ca trong ánh trăng và ước mơ về tương lai tươi đẹp khi công trình hoàn thành.( Trả lời được các câu hỏi trong SGK; thuộc 2 khổ thơ) HS khá, giỏi thuộc cả bài thơ và nêu được ý nghĩa bài
- Giáo dục lòng tự hào và yêu quê hương đất nước.
II. CHUAÅN BÒ:- GV: Tranh phoùng - Vieát saün caâu thô, ñoaïn thô höôùng daãn luyeän ñoïc -Baûn ñoà VN
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn ñònh: 
1p
- Haùt 
2. Baøi cuõ: Nhöõng ngöôøi baïn toát 
Ÿ Giaùo vieân nhaän xeùt 
5p
HS ñoïc töøng ñoaïn HS traû lôøi 
3.Baøi môùi: Tieáng ñaøn Ba-la-lai-ca treân soâng Ñaø
1p
- Hoïc sinh laéng nghe
* Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc 
- Reøn ñoïc: Ba-la-lai-ca, soâng Ñaø
- Moãi hoïc sinh ñoïc töøng khoå thô
- Giaùo vieân ruùt ra töø khoù
Ÿ Giaùo vieân ñoïc dieãn caûm toaøn baøi 
10p
- Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp 
- 1, 2 hoïc sinh – Lớp ñoïc ñoàng thanh
- HS laàn löôït ñoïc töøng khoå thô.
-HS giaûi nghóa töø khoù
- Hoïc sinh ñoïc laïi töøng töø, caâu thô 
* Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn tìm hieåu baøi 
- Giaùo vieân chæ con soâng Ñaø treân baûn ñoà
- Y/C HS ñoïc thaàm 2 khoå thô ñaàu 
+ Nhöõng chi tieát naøo trong baøi thô gôïi leân hình aûnh ñeâm traêng tónh mòch?
Ÿ Giaùo vieân choát laïi
- Yeâu caàu hoïc sinh giaûi nghóa
+H/aûnh ñeâm traêng t/mòch nhöng raát s/ñoäng?
Ÿ Giaùo vieân choát: traêng ñaõ phaân hoùa ngaãm nghó
- Caâu hoûi 2 : Tìm 1 hình aûnh ñeïptrong baøi thô 
Ÿ Giaùo vieân choát:
-Caâu 3: Caâu thô naøo söû duïng nhaân hoùa?
-GV giaûi thích tranh nhaø maùy th/ñieän Hoøa Bình
- Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc caû baøi
- Neâu noäi dung yù nghóa cuûa baøi thô
Ÿ Giaùo vieân choát laïi
8p
- Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp
-Chæ con soâng Ñaø treân baûn ñoà. 
- 1 hoïc sinh ñoïc baøi 
- Caû coâng tröôøng, nhöõng thaùp khoan, xe uûi, xe ben, ñeâm traêng chôi vôi. 
-Hs: ñeâm traêng chôi vôi laø traêng moät mình saùng toû giöõa trôøi nöôùc bao la
- Hs ñoïc thaàm khoå 2 vaø 3; 1 hs traû lôøi 
- 1 hoïc sinh khaù gioûi ñoïc caû baøi
- HS baøn baïc theo nhoùm- Laàn löôït neâu
* Hoaït ñoäng 3: Reøn ñoïc dieãn caûm
- Ñoïc noái tieáp 
-GV höôùng daãn HS ñoïc khoå 2,3 
-Ñoïc trong nhoùm -Ñoïc caù nhaân 
Ÿ Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông
10p
- Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp 
-3HS ñoïc 
-1HS ñoïc 
-HS ñoïc nhoùm ñoâi
4. Cuûng coá:
- Neâu noäi dung baøi thô
- Môøi 2 baïn ñoïc thi ñua theo daõy (2 daõy)
- GD lòng tự hào và yêu q/hương đất nước.
2p
H Ñ lôùp 
5. Daën doø: - Reøn ñoïc dieãn caûm
1p
 ------------------------------------------------------------
Tiết 2 : TOÁN 	 
BÀI: KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN (tt)
I. MỤC TIÊU: 
 Biết: - Đọc, viết các số thập phân (các dạng đơn giản thường gặp).
 - Cấu tạo số thập phân có phần nguyên và phần thập phân. 
 Bài tập cần làm: Bài1, Bài 2. HS khá làm thêm bài 3.
Giáo dục để HS thấy được sự hấp dẫn khi khám phá các kiến thức mới về môn Toán.
II. CHUẨN BỊ:
-GV: Phấn màu - Bảng phụ kẻ sẵn bảng 1 nêu trong SGK. 
- HS: Bảng con - SGK - Vở bài tập 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định: 
1p
- Hát 
2. Bài cũ: 
- Học sinh lần lượt sửa bài trong VBT
Ÿ Giáo viên nhận xét 
5p
- Lớp nhận xét
3. Bài mới: Khái niệm số thập phân 
Hoạt động 1: Biết khai niệm ban đầu về stp 
- Giới thiệu khái niệm ban đầu về số thập phân:
- 2m7dm gồm ? m và mấy phần của mét? (ghi bảng)
-m có thể viết thành dạng nào? 
- Tiến hành tương tự với 8,56m và 0,195m
- Giáo viên viết 8,56
14p
- Hoạt động cá nhân 
- Học sinh thực hiện vào bảng con
- 2m7dm = 2m và m thành m
- ...2,7m
- Lần lượt học sinh đọc STP
- Học sinh nhắc lại 
- Học sinh viết:, 
+ Mỗi số thập phân gồm mấy phần? Kể ra?
- Chốt lại phần nguyên là 8, phần thập phân là gồm các chữ số 5 và 6 bên phải dấu phẩy.
, 
- Giáo viên chỉ vào 0,1 ; 0,01 ; 0,001 là số th/phân 
Ÿ Hướng dẫn học sinh tương tự với bảng b
- 1 em lên bảng xác định phần nguyên, phần thập phân
0,01 = ; 0,001 = 
- Lần lượt đọc số thập phân 
Hoạt động 2: Đọc, viết số th/ph dạng đơn giản
Ÿ Bài 1: 
- GV yêu cầu hs đọc đề, phân tích đề, làm bài
- 5 em đọc xong, gv mới đưa kết quả đúng
Ÿ Bài 2: 
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề, phân tích đề, giải vào vở
Ÿ Bài 3: 
Ÿ Giáo viên chốt lại
15p
- Hoạt động cá nhân, lớp
(HSYếu)
- Yêu cầu hs đọc đề bài; làm bài 
- Lần lượt học sinh sửa bài (5 em)
-Đọc phân số th/phân ứng với số th/ph ® 0,1 ; ® 0,9 ; ® 0,4
- Học sinh làm bài (HS:K+G)
- Học sinh sửa bài 
- Học sinh đọc hàng 1
- Học sinh làm bài- Học sinh sửa bài
4. Củng cố: 
- Học sinh nhắc lại kiến thức vừa học
- Thi đua viết dưới dạng số thập phân 
Giáo dục để HS như ở phần mục tiêu.
2p
5mm= .....m; 0m6cm = ....m; 4m5dm = ...m
5 . Dặn dò: 
1p
 ------------------------------------------------------------
Tiết 3: ĐẠO ĐỨC
( Cô Tuyền dạy )
 ------------------------------------------------------------
Tiết 4: HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ
(Cô Kiều dạy)
 ------------------------------------------------------------
Tiết 5: TAÄP LAØM VAÊN 	 
BÀI: LUYEÄN TAÄP TAÛ CAÛNH
I. MUÏC TIEÂU:
- Xác định được phần mở bài, thân bài, kết bài của bài văn (BT1); hiểu mối quan hệ về nội dung giữa các câu và biết cách viết câu mở đoạn (BT2, BT3).
- GDMT: Qua bài Vịnh Hạ Long, giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên.
II. CHUAÅN BÒ:
-GV: caûnh ñeïp Vònh Haï Long 
-HSø: Söu taàm hinh aûnh minh hoïa caûnh soâng nöôùc. 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn ñònh: 
1p
- Haùt 
2. Baøi cuõ: 
- Kieåm tra baøi chuaån bò cuûa hoïc sinh 
Ÿ Giaùo vieân nhaän xeùt 
5p
-2hs đọc daøn yù baøivaên taû caûnh soâng nöôùc 
- Laàn löôït hoïc sinh ñoïc
3. Baøi môùi:
Hoaït ñoäng 1: H/daãn hs q/saùt caûnh soâng nöôùc vaø choïn loïc chi tieát taû caûnh soâng nöôùc 
- Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi
-1 hs ñoïc yeâu caàu baøi 1, Caû lôùp ñoïc thaàm
-Trao ñoåiù theo nhoùm ñoâi,vieát yù vaøo nhaùp 
Ÿ Baøi 1:
-Hoûi caâu 1a: Xaùc ñònh caùc phaàn MB, TB, KB
-Hoûi 1b:Caùc ñoaïn cuûa TB vaø ñ/ñieåm moãi ñoaïn 
Trong moãi ñoaïn thöôøng coù 1caâu neâu y ùbao truøm
Ÿ Giaùo vieân choát laïi
-Hoûi caâu 1c:Vai troø môû ñaàu moãi ñoaïn, neâu yù bao truøm vaø ñaëc ñieåm cuûa caûnh ñöôïc mieâu taû. 
*GDMT:giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên.
15p
- Hoïc sinh traû lôøi (HSYeáu)
Ÿ Môû baøi: Vònh Haï Longmoät khoâng hai.
Ÿ Thaân baøi: 3 ñoaïn tieáp theo
Ÿ Keát baøi: Nuùi non .....giöõ gìn 
-Hs laàn löôït ñoïc y/caàu; traû lôøi theo caëp 
+ Ñoaïn 1: taû söï kyø vó cuûa Vònh Haï Long 
+Ñoaïn 2: veû duyeân daùng cuûa Haï Long
+ Ñ 3: Neùt rieâng bieät haáp daãn loøng ngöôøi 
- Hoïc sinh trao ñoåi nhoùm 2 baïn
- Döï kieán: yù chính cuûa ñoaïn
- Caâu môû ñoaïn: yù bao truøm caû ñoaïn 
Hoaït ñoäng 2: L/taäp vieát caâu môû ñoaïn, hieåu quan heä lieân keát giöõa caùc caâu trong ñoaïn vaên 
Ÿ Baøi 2:
Ÿ Giaùo vieân choát laïi caùch choïn:
12p
- Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi
- Hoïc sinh ñoïc yeâu cuaà ñeà baøi
-HS thaûo luaän nhoùm; Suy nghó choïn caâu. 
-HS traû lôøi, giaûi thích caùch choïn.
- Caû lôùp nhaän xeùt 
+ Ñ1: G/thieäu 2 ñaëc ñieåm cuûa Taây Nguyeân.
+ Ñ2: Vöøa coù quan heä töø, vöøa tieáp tuïc giôùi thieäu ñaëc ñieåm cuûa Taây Nguyeân.
- Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.õ
-Hs laøm töøng ñoaïn vaên vaø töï vieát caâu môû ñoaïn cho töøng ñoaïn (1 - 2 caâu)
-Hs noái tieáp ñoïc caùc caâu môû ñoaïn em töï vieát 
- Lôùp nhaän xeùt
4. Cuûng coá 
- Bình choïn ñoaïn vaên hay
Ÿ Giaùo vieân nhaän xeùt 
2p
H Ñ lôùp 
-HS trao ñoåi bình choïn ñoaïn vaên hay
5. Daën doø: - Veà nhaø hoaøn chænh baøi taäp 3
- chuẩn bị : LT taû caûnh soâng nöôùc 
1p
 ******************************************************
Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2016
Tiết 1: TOÁN	
 BÀI: HAØNG CUÛA SOÁ THAÄP PHAÂN
 ÑOÏC, VIEÁT SOÁ THAÄP PHAÂN 
I. Mục tiêu: 
 Biết: - Tên các hàng của số thập phân.
 - Đọc, viết số thập phân, chuyển số thập phân thành hỗn số có chứa phân số thập phân.
 Bài tập cần làm: Bài1, Bài 2 (a,b). HS khá làm thêm bài 2c và 3.
 - Bồi dưỡng kĩ năng luyện đọc các số thập phân.
II. Chuẩn bị: 	-GV: Kẻ sẵn bảng như SGK - Phấn màu - Bảng phụ - Hệ thống câu hỏi 
 -HS: Kẻ sẵn bảng như SGK - Vở bài tập - SGK - Bảng con 
III. Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động: 
1’
- HS hát
2. Bài cũ: 
- Học sinh sửa bài trong VBT
Ÿ Giáo viên nhận xét 
4’
- Lớp nhận xét
3. Giới thiệu bài mới: 
1’
4. Phát triển các hoạt động: 
Hoạt động 1: H/dẫn nhận biết tên các hàng của số thập phân (dạng đơn giản thường gặp), Nắm được cách đọc, viết số thập phân. 
GV phát phiếu học tập cho từng nhóm 
GV yêu cầu HS viết STP 
GV yêu cầu HS nêu cách viết 
GV yêu cầu HS đọc số 
GV yêu cầu HS nêu cách đọc 
GV viết bảng: 0,1985; yêu cầu HS nêu rõ cấu tạo theo hàng của từng phần trong số TP trên 
10’
- Hoạt động nhóm , lớp 
- Các nhóm TL điền vào phiếu 
- Các nhóm TBKQ 
-1HS lên bảng viết-Cả lớp viết nhap 
HS nêu cách viết 
HS đọc số 
HS nêu cách đọc 
HS nêu:
HS đọc :
* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh biết đọc, viết số thập phân (ở dạng đơn giản) 
Ÿ Bài 1: 
-Gợi ý để hs hướng dẫn bạn th/hành các b/tập
Ÿ Bài 2: 
Ÿ Giáo viên chốt lại nhận xét
Ÿ Bài 3: Hướng dẫn HS khá giỏi làm thêm.
15’
- Hoạt động cá nhân, lớp
- Học sinh đọc yêu cầu đề 
-nêu phần nguyên,phần thập phân 
HS làm bài 
- Học sinh đọc yêu cầu đề
- Học sinh làm bài 
- Học sinh sửa bài
- Lớp nhận xét
- Học sinh đọc yêu cầu đề
- Học sinh làm bài (HS:K+G )
- Học sinh sửa bài
- Lớp nhận xét
* Hoạt động 3: Củng cố
- Học sinh nhắc lại kiến thức vừa học 
-129,345 hs nêu phần nguyên, phần thập phân 
5’
- Hoạt động nhóm 6 
- Thi đua đọc, viết số thập phân.
- Học sinh di chuyển về nhóm 
5. Tổng kết - dặn dò: 
- Bồi dưỡng kĩ năng luyện đọc các số thập phân.
- Làm bài nhà
1’
 ------------------------------------------------------------
Tiết 2 : LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU 	 
BÀI: LUYEÄN TAÄP VỀ TÖØ NHIEÀU NGHÓA 
I. MUÏC TIEÂU: 
- Nhận biết được nghĩa chung và các nghĩa khác nhau của từ chạy (BT1,BT2); hiểu nghĩa gốc của từ ăn và hiểu được mối quan hệ giữa nghĩa gốc và nghĩa chuyển trong các câu ở BT3.
- Đặt được câu để phân biệt nghĩa của các từ nhiều nghĩa là động từ (BT4)
 HS khá, giỏi biết đặt câu để phân biệt cả 2 từ ở BT3.
- Giáo dục lòng yêu quý TV, có thói quen sử dụng TV hằng ngày.
II. CHUAÅN BÒ:	
-GV: Baûng phuï 
 - HS: Chuaån bò vieát saün baøi 1 treân phieáu 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. OÅn ñònh: 
1p
- Haùt 
2. Baøi cuõ: “Töø nhieàu nghóa” 
- Giaùo vieân cho hoïc sinh nhaéc laïi ghi nhôù. 
- Theá naøo laø töø nhieàu nghóa? Neâu ví duï?
Ÿ Giaùo vieân nhaän xeùt
5p
-HS nêu
- Hoïc sinh söûa baøi 2
3. Baøi môùi: Nêu tên bài và nội dung luyện tập
*Hoaït ñoäng 1: Nhaän bieát neùt khaùc bieät veà nghóa cuûa töø nhieàu nghóa. Hieåu quan heä giöõa chuùng. 
15p
Nghe 
- Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi, lôùp 
Ÿ Baøi 1: 
- Giaùo vieân ghi 2 ñeà baøi 1 leân baûng
- Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 1 
-Đoïc thaàm chuyeän, th/luaän nhoùm ñoâi
Ÿ Baøi 2: 
-Caùc nghóa cuûa töø “chaïy”coù moái q/heä theá naøo vôùi nhau? 
- Hoïc sinh laøm baøi - Hoïc sinh söûa baøi 
- Caû lôùp nhaän xeùt 
- HS ñoïc yeâu caàu baøi 2,suy nghó traû lôøi 
- Caû lôùp nhaän xeùt 
* Hoaït ñoäng 2: Phaân bieät nghóa goác vaø chuyeån trong 
 caâu vaên coù duøng töø nhieàu nghóa. 
Ÿ Baøi 3: 
Ÿ Giaùo vieân choát 
Ÿ Baøi 4:
- Gv coù theå yeâu caàu hoïc sinh khaù laøm maãu: töø “ñi	 
15p
a)taát caû caùc haønh ñoäng treân ñeàu neâu leân söï vaän ñoäng raát nhanh.b)di chuyeån ñi,dôøi coù veû h/ñoäng khoâng nhanh. 
- Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp 
- 1, 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 3 
- Hoïc sinh laøm baøi rồi sửa bài. 
-Neâu nghóa cuûa töø “aên” (HSKhaù)
- 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 4 
- Giaûi thích yeâu caàu (HSGioûi)
- Hoïc sinh laøm baøi treân giaáy A4
- Hs söûa baøi - daùn keát quaû ñaët caâu.	 
- Caû lôùp nhaän xeùt 
4.Cuûng coá:Yeâu caàu HS t/ñua tìm töø nhieàu nghóa
- Giáo dục lòng yêu quý TV, có thói quen sử dụng TV hằng ngày.
2p
-HS th/luaän nhoùm ñoâi tìm töø .
-Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy
5. Daën doø: 
- Hoaøn thaønh tieáp baøi 4
- Chuaån bò: “Môû roäng voán töø: Thieân nhieân” 
- Nhaän xeùt tieát hoïc 
 ---------------------------------------------------------
Tiết 3 : ÑÒA LÍ 
BÀI : ÔN TAÄP
I. MUÏC TIEÂU: 
- Xác định và mô tả được vị trí nước ta trên bản đồ.
- Nêu 1 số đặc điểm chính về địa lý tự nhiên Việt Nam: địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, rừng (g/tải)
- Nêu tên và chỉ được vị trí một số dãy núi, đồng bằng, sông lớn, các đảo, quần đảo của nước ta trên 
II. CHUAÅN BÒ: 
-GV Phieáu hoïc taäp in hình löôïc ñoà khung Vieät Nam - Baûn ñoà töï nhieân Vieät Nam. -HSø: SGK, buùt maøu. 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. OÅn ñònh: 
1p
- Haùt 
2. Baøi cuõ: “Ñaát vaø röøng” 
Ÿ Giaùo vieân nhận xét
5p
- Hoïc sinh traû lôøi câu hỏi
3. Baøi môùi: “OÂN TAÄP” 
- Hoïc sinh nghe ® ghi töïa baøi 
*Hoaït ñoäng 1: OÂnvò trí giôùi haïn phaàn ñaát lieàn 
+ Böôùc 1: TChứcõ hoaït ñoäng nhoùm 4, theo yeâu caàu:xaùc ñònh giôùi haïn phaàn ñaát lieàn cuûa nöôùc ta. 
- Giaùo vieân phaùt phieáu hoïc taäp coù noäi dung.
- Phieáu hoïc taäp in hình löôïc ñoà khung Vieät Nam. 
* Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän caùc nhieäm vuï: 
- Thaûo luaän nhieàu nhoùm nhöng giaùo vieân chæ choïn 6 nhoùm ñính leân baûng baèng caùch sau: 
+ Nhoùm naøo xong tröôùc chaïy leân ñính ngöôïc baûn ñoà cuûa mình leân baûng. 
Þ Giaùo vieân: söûa baûn ñoà chính sau ñoù laät töøng baûn ñoà cuûa töøng nhoùm cho hoïc sinh nhaän xeùt. 
- Môøi vaøi em leân baûng trình baøy laïi veà vò trí giôùi haïn. 
+ Böôùc 2 :
GV söûa chöõa,ø giuùp HS hoaøn thieän phaàn trình baøy 
Ÿ Giaùo vieân choát. 
12p
- Hoaït ñoäng nhoùm (4 em) 
- Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu
+ Toâ maøu ñeå xaùc ñònh giôùi haïn phaàn ñaát lieàn cuûa Vieät Nam.
+Ñieàn caùc teân:Trung Quoác, Laøo, Campuchia , Bieån ñoâng, Hoaøng Sa ...
- Hoïc sinh thöïc haønh 
- Ñuùng hoïc sinh voã tay 
- Caùc nhoùm khaùc ® töï söûa 
- Hoïc sinh leân baûng chæ löôïc ñoà trình baøy laïi. 
- Hoïc sinh laéng nghe 
* Hoaït ñoäng 2 : Ñaëc ñieåm töï nhieân Vieät Nam.
-Nh/xeùt choát yù ñieàn vaøo baûng töøng ñaëc ñieåm:
ŸKhí haäu: Nöôùc ta coù khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa: nhieät ñoä cao, gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa. 
Ÿ Soâng ngoøi: Nöôùc ta coù maïng löôùi soâng daøy ñaëc nhöng ít soâng lôùn. 
ŸÑaát coù 2 nhoùm chính: ñaát pheralít & ñaát phuø sa. 
Ÿ Röøng: Ñaát nöôùc ta coù nhieàu loaïi röøng vôùi söï ña daïng phong phuù cuûa thöïc vaät vaø ñoäng vaät. 
15p
H Ñ nhoùm , lôùp
- Thaûo luaän theo noäi dung trong thaêm.
* Noäi dung: 
1/ Tìm hieåu ñaëc ñieåm veà khí haäu 
2/ Tìm hieåu ñaëc ñieåm soâng ngoøi 
3/ Tìm hieåu ñaëc ñieåm ñaát 
4/ Tìm hieåu ñaëc ñieåm cuûa röøng 
- Caùc nhoùm khaùc boå sung 
- HS töøng nhoùm traû lôøi vieát treân bìa nhoùm. 
4. Cuûng coá:-Em nhaän bieát gì veà nhöõng ñaëc ñieåm töï nhieân nöôùc ta?
- Giáo dục và bồi dưỡng kĩ năng thực hành trên bản đồ.
2p
- Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp 
- Hoïc sinh neâu 
5. Daën doø:
- Chuaån bò: “Daân soá nöôùc ta” 
1p
----------------------------------------------------
Tiết 4: TIẾNG VIỆT (TIẾT 1) 
LUYỆN ĐỌC
I. MỤC TIÊU:
- Đọc thành tiếng rõ ràng, ngắt nhịp đúng đoạn văn trong bài “Tác phẩm của Si-le và tên phát xít”, biết được vì sao cụ già người Pháp lại gọi Si-le là nhà văn quốc tế.
- Luyện đọc đúng và nhấn giọng ở một só từ ngữ trong đoạn văn của bài “Những người bạn tốt”, biết được đồng tiền khắc hình con cá heo cõng người trên lưng tượng trưng cho tình cản yêu quý con người của cá heo.
- Biết cảm nhận tình thương yêu giữa con người và động vật.
II. CHUẨN BỊ:
- Hai đoạn văn trong vở BTCC.
- Vở BT CC để làm các bài tập trắc nghiệm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định: 
1p
Hát 
2. Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
1p
-Chuẩn bị vở bài tập củng cố.
3. Ôn tập và củng cố:
Nội dung 1: Luyện đọc và ngắt nhịp đúng đoạn văn trong bài “Tác phẩm của Si-le và tên phát xít”
- Gv ghi bảng các từ phiên âm nước ngoài.
- Tổ chức cho HS đọc nối tiếp mỗi em 1 lượt, chú ý ngắt nhịp đúng.
- GV theo dõi, giúp các em yếu đọc tốt hơn.
- Hướng dẫn làm 2 bài tập trong vở BTCC:
 Vì sao cụ già người Pháp lại gọi Si-le là nhà văn quốc tế?
- GV kết hợp giáo dục hs.
15p
-Gạch chéo ngắt nhịp vào vở BTCC.
-Đọc các từ phiên âm từ tiếng nước ngoài.
-Từng HS luyện đọc nối tiếp mỗi em 1 lượt
-HS chọn đáp án đúng và đi đến thống nhất ý c: Vì tác phẩm của Si-le đề cao tự do, công lý trên thế giới.
Nội dung 2: Luyện đọc đoạn văn trong bài “Những người bạn tốt”.
-GV đọc mẫu về cách nhấn giọng ở một số từ ngữ.
-Cho hs luyện đọc.
- GV nhận xét, tuyên dương hs đọc tốt.
- Hướng dẫn nhận biết được đồng tiền khắc hình con cá heo cõng người trên lưng tượng trưng cho tình cản yêu quý con người của cá heo.
- GD tình cảm thương yêu giữa con người và động vật.
15p
-HS gạch dưới từ ngữ cần nhấn giọng.
- HS luyện đọc nối tiếp.
-Hs nêu miệng kq lựa chọn (ý c): 
4. Nhận xét, dặn dò:
- Nhận xét tinh thần, thái độ học tập của hs.
- Giáo dục thái độ học tập môn học.
- Dặn hs về nhà luyện đọc và chuẩn bị bài sau.
3p
 ---------------------------------------------------------
BUỔI CHIỀU:
Tiết 1 : KHOA HỌC
BÀI: PHÒNG BỆNH VIÊM NÃO
I. MỤC TIÊU
HS biết nguyên nhân, và cách phòng tránh bệnh viêm não 
II. CHUẨN BỊ
Hình vẽ trong SGK/ 30 , 31 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
 Hoạt động của giáo viên
TG
 Hoạt động của học sinh
1. Ổn định
1p
- Hát 
2. Bài cũ: “Phòng bệnh sốt xuất huyết” 
3p
- 2 HS trả lời câu hỏi
- Nguyên nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết là gì? 
+ Do 1 loại vi rút gây ra 
- Bệnh sốt xuất huyết được lây truyền như thế nào? 
+ Muỗi vằn hút vi rút gây bệnh sốt xuất huyết có trong máu người bệnh truyền sang cho người lành. 
GV nhận xét
3. Bài mới
* Hoạt động 1: Trò chơi “Ai nhanh, ai đúng ?”
13p
- Hoạt động nhóm, lớp
+ Bước 1: GV phổ biến luật chơi
 -HS đọc câu hỏi và trả lời Tr 30 SGK và nối vào ý đúng 
+ Bước 2: Làm việc cả lớp 
- Yêu cầu đại diện các nhóm lên trình bày.
Ÿ GV nhận xét chốt lại đáp án: 1 – c; 2 – d ; 3 – b ; 4 – a
 -HS trình bày kết quả :
* Hoạt động 2: Tìm hiểu phòng tránh bệnh viêm não
17p
- Hoạt động cá nhân, lớp 
Phương pháp: Trực quan, đàm thoại, giảng giải
+ Bước 1: 
- GV yêu cầu cả lớp quan sát các hình 1 , 2, 3, 4 trang 30 , 31 SGK và trả lời câu hỏi:
+Chỉ và nói về nội dung của từng hình
+Hãy giải thích tác dụng của việc làm trong từng hình đối với việc phòng tránh bệnh viêm não 
-HS trình bày
-H1 : Em bé ngủ có màn, kể cả ban ngày (để ngăn không cho muỗi đốt)
-H2 : Em bé đang được tiêm thuốc để phòng bệnh viêm não 
-H3 : Chuồng gia súc được làm cách xa nhà
-H4: Mọi người đang làm vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở, quét dọn, khơi thông cống rãnh, chôn kín rác thải, dọn sạch những nơi đọng nước, lấp vũng nước 
Bước 2: 
- GV yêu cầu HS thảo luận câu hỏi :
+Chúng ta có thể làm gì để đề phòng bệnh viêm não ?
- Thảo luận và trả lời câu hỏi.
- Lớp bổ sung
* GV kết luận+ GDMT: Cách tốt nhất để phòng bệnh viêm não là giữ vệ sinh nhà ở, dọn sạch chuồng trại gia súc và môi trường xung quanh, giải quyết ao tù, nước đọng, diệt muỗi, diệt bọ gậy. Cần có thói quen ngủ màn kể cả ban ngày. Trẻ em dưới 15 tuổi nên đi tiêm phòng bệnh viêm não theo chỉ dẫn của bác sĩ.
3. Tổng kết - dặn dò
2p
- Đọc mục bạn cần biết 
- Xem lại bài 
- Chuẩn bị: “Phòng bệnh viêm gan A” 
- Nhận xét tiết học 
 ---------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 7.doc