Giáo án Vật lý 7 - Chương 1: Quang học - Bài 8: Gương cầu lõm

Tính chất ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi:

 * Là ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn;

 * Ảnh nhỏ hơn vật.

. Phía trước ôtô, xe máy thường gắn một gương cầu lồi để quan sát được một vùng phía sau rộng hơn. Vì gương cầu lồi có vùng nhìn thấy rộng hơn so với gương phẳng có cùng kích thước.

 

ppt 29 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 910Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Vật lý 7 - Chương 1: Quang học - Bài 8: Gương cầu lõm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÚC CÁC EM HỌC SINH HỌC TẬP TÍCH CỰC, SÁNG TẠOGƯƠNG CẦU LÕMKIỂM TRA BÀI CŨ1. Nêu tính chất ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi.2. Tại sao phía trước ôtô, xe máy người ta thường gắn một gương cầu lồi?1. Tính chất ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi: * Là ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn; * Ảnh nhỏ hơn vật.2. Phía trước ôtô, xe máy thường gắn một gương cầu lồi để quan sát được một vùng phía sau rộng hơn. Vì gương cầu lồi có vùng nhìn thấy rộng hơn so với gương phẳng có cùng kích thước. Ac-si-met: "Cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng cả Trái Đất lên".“C¸nh tay s¾t” nhÊc bæng thuyÒn ®Þch b»ng hÖ thèng rßng räc.M¸y nÐm ®¸Dùng gương đốt cháy thuyền giặcTiÕt 9. Bµi 8: G­¬ng cÇu lâmI- ¶nh t¹o bëi G­¬ng cÇu lâm1.ThÝ nghiÖm (H 8.1)C1: - ¶nh c©y nÕn quan s¸t ®­îc trong g­¬ng lµ ¶nh g×?- So víi c©y nÕn th× lín h¬n hay nhá h¬n?§Æt c©y nÕn s¸t g­¬ng råi di chuyÓn tõ tõ xa g­¬ng, cho ®Õn khi kh«ng nh×n thÊy ¶nh ®ã n÷a.C1: - ¶nh c©y nÕn quan s¸t ®­îc trong g­¬ng lµ ¶nh ¶o.So víi c©y nÕn th× lín h¬n.TiÕt 9. Bµi 8: g­¬ng cÇu lâm Quan s¸t ¶nh cña c©y nÕn t¹o bëi g­¬ng cÇu lâm vµ so s¸nh víi ¶nh t¹o bëi g­¬ng cÇu låi xem cã g× gièng vµ kh¸c nhau?Gièng nhau: lµ ¶nh ¶o, kh«ng høng ®­îc trªn mµn ch¾n.Kh¸c nhau: - ¶nh t¹o bëi g­¬ng cÇu lâm lín h¬n vËt. - ¶nh t¹o bëi g­¬ng cÇu låi nhá h¬n vËt.G­¬ng cÇu lâmG­¬ng cÇu låiTiÕt 9. Bµi 8: g­¬ng cÇu lâmI- ¶nh t¹o bëi G­¬ng cÇu lâmC2: H·y bè trÝ thÝ nghiÖm ®Ó so s¸nh ¶nh ¶o cña mét vËt t¹o bëi g­¬ng cÇu lâm víi ¶nh cña cïng vËt ®ã t¹o bëi g­¬ng ph¼ng. M« t¶ c¸ch bè trÝ thÝ nghiÖm. Nªu kÕt qu¶ so s¸nh.2. KÕt luËn: §Æt mét vËt gÇn s¸t g­¬ng cÇu lâm, nh×n vµo g­¬ng thÊy mét ¶nh kh«ng høng ®­îc trªn mµn ch¾n vµ vËt.G­¬ng ph¼ngG­¬ng cÇu lâm¶olín h¬n........................II- Sù ph¶n x¹ ¸nh s¸ng trªn g­¬ng cÇu lâm1. §èi víi chïm tia tíi song songa. ThÝ nghiÖm:TiÕt 9. Bµi 8: g­¬ng cÇu lâm ChiÕu mét chïm tia tíi song song lªn mét g­¬ng cÇu lâm, ta thu ®­îc mét chïm tia ph¶n x¹ t¹i mét ®iÓm ë tr­íc g­¬ng.héi tôb. KÕt luËn:............TiÕt 9. Bµi 8: g­¬ng cÇu lâmII- Sù ph¶n x¹ ¸nh s¸ng trªn g­¬ng cÇu lâm1. §èi víi chïm tia tíi song songa. ThÝ nghiÖm C4: H×nh trªn lµ mét thiÕt bÞ dïng g­¬ng cÇu lâm høng ¸nh s¸ng mÆt trêi ®Ó nung nãng vËt. H·y gi¶i thÝch v× sao mµ vËt ®ã nãng lªn? Ánh sáng mặt trời chiếu vào gương cầu lõm là một chùm ánh sáng song song nên hội tụ vào một điểm trước gương, vì vậy toàn bộ năng lượng của chùm sáng tập trung vào vật nên lµm vật nóng lên.TiÕt 9. Bµi 8: g­¬ng cÇu lâmII- Sù ph¶n x¹ ¸nh s¸ng trªn g­¬ng cÇu lâmmét sè vËt øng dông sù ph¶n x¹ ¸nh s¸ng cña g­¬ng cÇu lâm2. §èi víi chïm tia tíi ph©n k×a. ThÝ nghiÖm:TiÕt 9. Bµi 8: g­¬ng cÇu lâmII- Sù ph¶n x¹ ¸nh s¸ng trªn g­¬ng cÇu lâmSb. KÕt luËn: Mét nguån s¸ng nhá S ®Æt tr­íc g­¬ng cÇu lâm ë mét vÞ trÝ thÝch hîp, cã thÓ cho mét chïm tia song song.ph¶n x¹S...............TiÕt 9. Bµi 8: g­¬ng cÇu lâmII- Sù ph¶n x¹ ¸nh s¸ng trªn g­¬ng cÇu lâm2. §èi víi chïm tia tíi ph©n k×a. ThÝ nghiÖm:III. VËn dông T×m hiÓu ®Ìn pin:a. §Ó chiÕu xa.C6: Xoay pha ®Ìn ®Õn vị trÝ thÝch hîp ®Ó thu ®­îc chïm ph¶n x¹ song song tõ pha ®Ìn chiÕu ra. Gi¶i thÝch v× sao nhê cã pha ®Ìn mµ ®Ìn pin cã thÓ chiÕu ¸nh s¸ng ®i xa mµ vÉn s¸ng râ? V× mét nguån s¸ng nhá S ®Æt tr­íc g­¬ng cÇu lâm ë mét vÞ trÝ thÝch hîp, cã thÓ cho mét chïm tia ph¶n x¹ song song. Mµ chïm s¸ng song song cho c­êng ®é s¸ng kh«ng thay ®æi nªn ®Ìn pin cã thÓ chiÕu ¸nh s¸ng ®i xa mµ vÉn s¸ng râ.TiÕt 9. Bµi 8: g­¬ng cÇu lâmGƯƠNG CẦU LÕMIII. VËn dông T×m hiÓu ®Ìn pin: §Ó chiÕu xa.C7: Muèn thu ®­îc chïm s¸ng héi tô tõ ®Ìn ra th× ph¶i xoay pha ®Ìn ®Ó cho bãng ®Ìn ra xa hay l¹i gÇn g­¬ng? Muèn thu ®­îc chïm s¸ng héi tô tõ ®Ìn th× ta ph¶i xoay pha ®Ìn ®Ó cho bãng ®Ìn ra xa g­¬ng.TiÕt 9. Bµi 8: g­¬ng cÇu lâm b. §Ó tËp trung ¸nh s¸ng t¹i mét ®iÓm ë gÇn ®Ìn.V­ît qua thö th¸ch1. VËt nh­ thÕ nµo cã thÓ coi lµ g­¬ng cÇu lâm? H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng.A. Pha ®Ìn pin.B. MÆt tr­íc cña c¸i th×a inèc.C. MÆt trªn cña c¸i ch¶o ®¸nh bãng.D. C¶ 3 vËt trªn ®Òu ®­îc.2. T¹i sao ng­êi ta kh«ng dïng g­¬ng cÇu lâm lµm g­¬ng chiÕu hËu cho « t«, xe m¸y? C©u gi¶i thÝch nµo sau ®©y lµ ®óng?A. V× ¶nh cña c¸c vËt ë xa g­¬ng th­êng kh«ng nh×n thÊy trªn g­¬ng vµ g­¬ng cã ph¹m vi quan s¸t hÑp.B. V× ¶nh cña c¸c vËt qua g­¬ng lín h¬n vËt.C. V× ¶nh cña c¸c vËt qua g­¬ng kh«ng ®èi xøng víi vËt qua g­¬ng.D. V× g­¬ng cÇu lâm kh«ng ®Ñp b»ng g­¬ng cÇu låi.3. B¸c sÜ nha khoa cã mét dông cô ®Ó quan s¸t phÇn bÞ che khuÊt cña r¨ng.Theo em dông cô ®ã cã cÊu t¹o chÝnh lµg×? Chän c©u tr¶ lêi ®óng trong c¸c c©u sau:A. CÊu t¹o chÝnh lµ g­¬ng cÇu lâm ®Ó gióp viÖc quan s¸t dÔ dµng h¬n.B. CÊu t¹o chÝnh lµ g­¬ng cÇu låi ®Ó cã thÓ quan s¸t mét vïng réng h¬n.C. CÊu t¹o chÝnh lµ g­¬ng ph¼ng ®Ó cho ¶nh lín h¬n.D. C¸c c©u A,B,C ®Òu sai.4. ChiÕu mét chïm tia tíi song song vµo mét g­¬ng cÇu lâm, chïm tia ph¶n x¹ lµ chïm s¸ng cã ®Æc ®iÓm g×? A. Song song. B. Héi tô t¹i mét ®iÓm.C. Ph©n k×.D. Cã thÓ A, hoÆc B, hoÆc C. AB5. Ng­êi ®µn «ng trong h×nh ®ang soi g­¬ng g× ?A lµ g­¬ng: .B lµ g­¬ng: .Ng­êi ¶nh Ng­êi ¶nhG­¬ng cÇu låiG­¬ng cÇu lâmCã thÓ em ch­a biÕt ?G­¬ng trang ®iÓm cña c¸c diÔn viªnh­íng dÉn tù häc I. BÀI VỪA HỌC:  Học thuộc phần ghi nhớ trang 24/SGK.  Làm bài tập 8.1 - 8.3 trang 9/SBT.  Đọc mục “Cã thể em chưa biết”. II. BÀI SẮP HỌC: TỔNG KẾT CHƯƠNG I: QUANG HỌC  ¤n tËp tõ bµi 1 ®Õn bµi 8.  Lµm phÇn Tù kiÓm tra ë bµi Tæng kÕt ch­¬ng.c¸c em nhí häc thuéc bµivµ lµm bµi tËp ®Çy ®ñ nhÐ. t¹m biÖt c¸c em!

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 8. Gương cầu lõm.ppt