Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học bộ môn tiếng Anh 8,9

Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/1015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 03/9/2015 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2015-2016;

- Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 6/8/2015 của UBND tỉnh về kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Công văn số 374/PGD&ĐT, ngày 10/9/2015 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Kế hoạch số./ KH- THCS, ngày 14/9/2015 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường THCS Kim Đồng.

Căn cứ vào tình hình thực tế TBDH hiện có của nhà trường ( Bộ tranh T.A lớp 8, và lớp 9)

Căn cứ vào đặc thù của bộ môn T.Anh 8,9 tôi xây dựng kế hoạch sử dụng TBDH môn T.Anh 8,9 năm học 2015-2016 như sau:

 

doc 7 trang Người đăng vuhuy123 Lượt xem 3561Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học bộ môn tiếng Anh 8,9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG
 Số: 05 /KH - TBDH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kim Đồng, ngày 10 tháng 09 năm 2015
KẾ HOẠCH
Sử dụng thiết bị dạy học bộ môn Tiếng Anh 8,9
Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/1015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
- Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 03/9/2015 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2015-2016;
- Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 6/8/2015 của UBND tỉnh về kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
- Công văn số 374/PGD&ĐT, ngày 10/9/2015 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Kế hoạch số....../ KH- THCS, ngày 14/9/2015 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường THCS Kim Đồng.
Căn cứ vào tình hình thực tế TBDH hiện có của nhà trường ( Bộ tranh T.A lớp 8, và lớp 9)
Căn cứ vào đặc thù của bộ môn T.Anh 8,9 tôi xây dựng kế hoạch sử dụng TBDH môn T.Anh 8,9 năm học 2015-2016 như sau: 
 1- Mục tiêu
a. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Bộ, Sở, phòng giáo dục đào tạo và nhà trường đã đề ra.
b. Thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Ngành, của trường.
c. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh.
2- Nhiệm vụ
1. Tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường.
2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đối với công tác giảng dạy. 
3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. 
3. Nội dung kế hoạch:.
LỚP 8 
Tuần
TT PPCT
Nội dung giảng dạy
1
Ôn tập, kiểm tra đầu năm học
Extra board
1
2
UNIT 1. MY FRIENDS
Getting started, Listen and Read
cassette
3
Speak and Listen
Cassette
4
Read
Extra board
2
5
Write
Extra board
6
Language focus
Extra board
7
UNIT 2. MAKING ARRANGEMENTS
Getting started, Listen and Read
Projector
3
8
Speak and Listen
Cassette
9
Read
Cards
10
Write 
Extra board
4
11
Language focus
Extra board
12
UNIT 3. AT HOME
Getting started, Listen and Read 
Pictures
13
Speak and Listen
Cassette
5
14
Read
Extra board
15
Write
Extra board
16
Language focus
cards
6
17
Ôn tập chuẩn bị kiểm tra viết 1 tiết
Extra board
18
Ôn tập chuẩn bị kiểm tra viết 1 tiết
Extra board
19
Kiểm tra viết 1 tiết
Paper
7
20
UNIT 4. OUR PAST
Getting started, Listen and Read 
Cassette
21
Speak and Listen
Cassette
22
Read
Extra board
8
23
Write
Extra board
24
Language focus
Extra board, cards
25
Chữa và trả bài kiểm tra viết 1 tiết
Extra board
9
26
UNIT 5. STUDY HABBITS
Getting started, Listen and Read 
Cassette
27
Speak and Listen
Cassette
28
Read (1) 
Extra board
10
29
Read (2)
Extra board
30
Write
Cards
31
Language focus 
Extra board
11
32
UNIT 6. THE YOUNG PIONEERS CLUB
Getting started, Listen and Read
Cassette, pictures
33
Speak and Listen
Cassette
34
Read 
Extra board
12
35
Write
Extra board
36
Language focus (Không dạy Phần 2, Tr. 52)
Extra board
37
Ôn tập chuẩn bị kiểm tra viết 1 tiết
Extra board
13
38
Ôn tập chuẩn bị kiểm tra viết 1 tiết
Extra board
39
Kiểm tra viết 1 tiết
Paper
40
UNIT 7. MY NEIGHBORHOOD
Getting started, Listen and Read 
cassette
14
41
Speak
Cards
42
Listen
Cassette
43
Read
Cards
15
44
Write
Extra board
45
Language focus
Extra board
46
Chữa và trả bài kiểm tra viết 1 tiết
Cards
16
47
UNIT 8. COUNTRY LIFE AND CITY LIFE
Getting started, Listen and Read 
Pictures, cassette
48
Speak and Listen
Cassette
49
Read
Cards
17
50
Ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ I
Extra board
51
Ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ I
Extra board
52
Ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ I
Extra board
18
53
Kiểm tra học kỳ I
Paper
54
Chữa bài kiểm tra học kỳ I
Extra board
Dạy theo nội dung dạy học gợi ý
Extra board
19
55
UNIT 8. COUNTRY LIFE AND CITY LIFE
Write
Extra board
20
56
Language focus (1)
Extra board
57
Language focus (2)
Extra board
58
UNIT 9. A FIRST-AID COURSE
Getting started, Listen and Read 
Pictures, cassette
21
59
Speak and Listen
cassette
60
Read
cassette
61
Write
Extra board
22
62
Language focus
Extra board
63
UNIT 10. RECYCLING
Getting started, Listen and Read 
Pictures, cassette
64
Speak and Listen
cassette
23
65
Read
cassette
66
Write
Extra board
67
Language focus
Extra board
24
68
UNIT 11. TRAVELING AROUND VIETNAM
Getting started, Listen and Read 
Pictures, cassette
69
Speak and Listen
cassette
70
Read
cassette
25
71
Write
Extra board
72
Language focus
Extra board
73
Ôn tập chuẩn bị kiểm tra viết 1 tiết
Extra board
26
74
Kiểm tra viết 1 tiết
Paper 
75
UNIT 12. A VACATION
Getting started, Listen and Read 
Pictures, cassette
76
Speak and Listen
cassette
27
77
Read
cassette
78
Write
Extra board
79
Language focus
Extra board
28
80
Chữa và trả bài kiểm tra viết 1 tiết
Extra board
81
UNIT 13. FESTIVALS
Getting started, Listen and Read 
Pictures, cassette
82
Speak and Listen
cassette
29
83
Read
cassette
84
Write
Extra board
85
Language focus (1)
Extra board
30
86
Language focus (2)
Extra board
87
UNIT 14. WONDERS OF THE WORLD
Getting started, Listen and Read 
Pictures, cassette
88
Speak and Listen
cassette
31
89
Read
cassette
90
Write
Extra board
91
Language focus
Extra board
32
92
Ôn tập chuẩn bị kiểm tra viết 1 tiết
Extra board
93
Kiểm tra viết 1 tiết
paper
94
UNIT 15. COMPUTERS
Getting started, Listen and Read 
Pictures, cassette
33
95
Speak
Cards, pictures
96
Listen (unit 16)
cassette
97
Read
Extra board
34
98
Write
Extra board
99
Language focus 
Extra board
100
Chữa và trả bài kiểm tra viết 1 tiết
Extra board
35
101
Ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ II
cards
102
Ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ II
Extra board
103
Ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ II
Extra board
36
104
Kiểm tra học kỳ II
Paper 
105
Chữa bài kiểm tra học kỳ II
Extra board
Dạy theo nội dung dạy học gợi ý
Extra board
37
LỚP 9 
Tuần
TTPPCT
Nội dung giảng dạy
1
1
Ôn tập, kiểm tra đầu năm
Extra board
2
UNIT 1. A VISIT FROM A PENPAL
Getting started, Listen and Read 
Pictures, cassette
2
3
Speak and Listen
cassette
4
Read
cassette
3
5
Write
Extra board
6
Language focus
Extra board
4
7
UNIT 2. CLOTHING
Getting started, Listen and Read 
Pictures, cassette
8
Speak and Listen
cassette
5
9
Read
cassette
10
Write
Extra board
6
11
Language focus
Extra board
12
Ôn tập chuẩn bị kiểm tra viết 1 tiết
Extra board
7
13
Kiểm tra viết 1 tiết
paper
14
UNIT 3. A TRIP TOTHECOUNTRYSIDE Getting started, Listen and Read 
Pictures, cassette
8
15
Speak and Listen
cassette
16
Read
cassette
9
17
Write
Extra board
18
Language focus
Extra board
10
19
Chữa và trả bài kiểm tra viết 1 tiết
Extra board
20
UNIT 4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
Getting started, Listen and Read 
Pictures, cassette
11
21
Speak and Listen
cassette
22
Read
cassette
12
23
Write
Extra board
24
Language focus
Extra board
13
25
Ôn tập chuẩn bị kiểm tra viết 1 tiết
Extra board
26
Kiểm tra viết 1 tiết
Paper 
14
27
UNIT 5. THE MEDIA
Getting started, Listen and Read 
Pictures, cassette
28
Speak and Listen
cassette
15
29
Read
cassette
30
Write
Extra board
16
31
Language focus
Extra board
32
Chữa và trả bài kiểm tra viết 1 tiết
Extra board
17
33
Ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ I
Extra board
34
Kiểm tra học kỳ I
paper
18
35
Chữa bài kiểm tra học kỳ I
Extra board
Dạy theo nội dung dạy học gợi ý
Extra board
19
36
UNIT 6. THE ENVIRONMENT
Getting started, Listen and Read 
Pictures, cassette
20
37
Speak and Listen 
cassette
38
Read
cassette
21
39
Write
Extra board
40
Language focus
Extra board
22
41
UNIT 7. SAVING ENERGY
Getting started, Listen and Read 
Pictures, cassette
42
Speak and Listen
cassette
23
43
Read
cassette
44
Write
Extra board
24
45
Language focus
Extra board
46
Ôn tập chuẩn bị kiểm tra viết 1 tiết
Extra board
25
47
Kiểm tra viết 1 tiết
Paper
48
UNIT 8. CELEBRATIONS
Getting started, Listen and Read 
Pictures, cassette
26
49
Speak and Listen
cassette
50
Read
cassette
27
51
Write
Extra board
52
Language focus
Extra board
28
53
Chữa và trả bài kiểm tra viết 1 tiết
Extra board
54
UNIT 9. NATURAL DISASTERS
Getting started, Listen and Read 
Pictures, cassette
29
55
Speak
cassette
56
Read
cassette
30
57
Write
Extra board
58
Listen & Language focus 
Extra board
31
59
Ôn tập chuẩn bị kiểm tra viết 1 tiết
Extra board
60
Kiểm tra viết 1 tiết
Paper 
32
61
UNIT 10. LIFE ON OTHER PLANETS
Getting started, Listen and Read 
Pictures, cassette
62
Speak and Listen 
cassette
33
63
Read 
cassette
64
Write
Extra board
34
65
Language focus
Extra board
66
Chữa và trả bài kiểm tra viết 1 tiết
Extra board
35
67
Ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ II
Extra board
68
Ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ II
Extra board
36
69
Kiểm tra học kỳ II
Paper 
70
Chữa bài kiểm tra học kỳ II
Extra board
37
3
Dạy theo nội dung dạy học gợi ý
Extra board
4. Biện pháp thực hiện:
- Chủ động và tích cực sử dụng TBDH trong tất cả các tiết dạy.
- Mượn trả đầy đủ các TBDH của nhà trường
- Tích cực làm và sử dụng đồ dùng dạy học tự làm phục vụ cho các bài giảng có hiệu quả.
5. Chỉ tiêu phấn đấu:
100% các tiết dạy đều có đồ dùng dạy học
Ghi chép đầy đủ sổ mượn trả TBDH của nhà trường.
Trên đây là kế hoạch sử dụng TBDH bộ môn T.Anh 8,9 của tôi trong năm học 2015-2016. Rất mong sự tạo điều kiện của nhà trường để tôi hoàn thành kế hoạch đề ra./.
 Người lập kế hoạch
 Lộc Văn Nguyên
TTCM DUYỆT HIỆU TRƯỞNG DUYỆT
Lôi Trung Quyết Đinh Thanh Tùng

Tài liệu đính kèm:

  • docKH Sd TBDH T.ANH 7,8,9 2014- 2015.doc