Phiêu đánh giá, xếp loại giờ dạy giáo viên bậc trung học

1. Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

2. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

3. Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.

4. Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.

5. Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập

6. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.

7. Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh họp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 21/12/2020 Lượt xem 599Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phiêu đánh giá, xếp loại giờ dạy giáo viên bậc trung học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHIÊU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIỜ DẠY GIÁO VIÊN BẬC TRUNG HỌC
Họ và tên người dạy	Môn.. 
Tên bài học	Tiết...
Trường	Lớp...
Họ và tên người dự	Đơn vị...
Nội
dung
Tiêu chí
Mức độ đạt được
Điểm tối đa
1
2
 3
1. Kế hoạch và tài liệu 
dạy học
1. Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.
1,5
2. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.
1,5
3. Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.
1,5
4. Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.
1,5
2. Tổ chức Hoạt động học cho học sinh
5. Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập
1,75
6. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.
1,75
7. Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh họp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
1,75
8. Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giả kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh.
1,75
3. Hoạt động của học sinh
9. Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp.
1,75
10. Mức độ tích cực, chủ dộng, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.
1,75
11. Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
1,75
12. Mức độ đúng đắn, chỉnh xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
1,75
Tổng điểm: 	 xếp loại:	
20
Nhận xét chung
Những thành công của giờ dạy (Kế hoạch và tài liệu dạy học, Tổ chức Hoạt động học của học sinh, Hoạt động của học sinh):
.
Những hạn chế của giờ dạy (Kế hoạch và tài liệu dạy học, Tổ chức Hoạt động học của học sinh, Hoạt động của học sinh):
 , ngày.. tháng  năm
 Người đánh giá
 (kí và ghi họ tên)

Tài liệu đính kèm:

  • docPhieu danh gia gio day giao vien bac THPT tinh Quang Ngai_12213393.doc