Tiết 1: Vẽ trang trí Trang trí quạt giấy - Hà Thị Hoài Thu

I. Mục tiêu bài học :

 1. KiÕn thøc : - HS hiểu về ý nghĩa và cách thøc trang trí quạt giấy

 2. KÜ n¨ng : - HS biết cách trang trí phù hợp với hình dạng của mỗi loại quạt giấy

 - HS trang trí được quạt giấy bằng các hoạ tiết đã học và vẽ màu tự do 3. Th¸i ®é : - HS yªu quý nÐt nghÖ thuËt cña «ng cha

 II . Chuẩn bị :

 1. Đồ dùng dạy học

 a. Giáo viên : - Một vài quạt giấy và một số loại quạt khác có hình dáng và kiểu trang trí khác nhau.

 - Hình vẽ gợi ý các bước tiến hành trang trí quạt giấy, bài vẽ của học sinh năm trước

b. Học sinh:

 - Sưu tầm hình ảnh vµ các loại quạt để tham khảo

 - Giấy vẽ, bút chì, compa, màu vẽ

 2. Phương pháp dạy học

 - Ph­¬ng ph¸p quan s¸t - Phương pháp trùc quan

 - Phương pháp luyện tập - Phương pháp vấn đáp

 

doc 5 trang Người đăng giaoan Lượt xem 1454Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 1: Vẽ trang trí Trang trí quạt giấy - Hà Thị Hoài Thu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRANG TRÍ QUẠT GIẤY
TiÕt1 : VÏ trang trÝ:
I. Mục tiêu bài học :
 1. KiÕn thøc : - HS hiểu về ý nghĩa và cách thøc trang trí quạt giấy 
 2. KÜ n¨ng : - HS biết cách trang trí phù hợp với hình dạng của mỗi loại quạt giấy
 - HS trang trí được quạt giấy bằng các hoạ tiết đã học và vẽ màu tự do 3. Th¸i ®é : - HS yªu quý nÐt nghÖ thuËt cña «ng cha
 II . Chuẩn bị :
 1. Đồ dùng dạy học 
 a. Giáo viên : - Một vài quạt giấy và một số loại quạt khác có hình dáng và kiểu trang trí khác nhau.
 - Hình vẽ gợi ý các bước tiến hành trang trí quạt giấy, bài vẽ của học sinh năm trước 
b. Học sinh:
 - Sưu tầm hình ảnh vµ các loại quạt để tham khảo
 - Giấy vẽ, bút chì, compa, màu vẽ 
 2. Phương pháp dạy học 
 - Ph­¬ng ph¸p quan s¸t - Phương pháp trùc quan
 - Phương pháp luyện tập - Phương pháp vấn đáp	
III. Tiến trình dạy - học 
1. ổn định tổ chức lớp : (1')
2. KiÓm tra bµi cò : 
3. Bài mới :
 Giíi thiÖu bµi (1') : §å vËt yªu mÕn kh«ng chØ v× chóng cã gi¸ trÞ sö dông mµ v× chóng cßn ®­îc trang trÝ ®Ñp m¾t. Ch¼ng h¹n nh­ qu¹t giÊy ( GV ®­a qu¹t ra) ®©y lµ ®å vËt cã tõ thêi x­a cho ®Õn nay vÉn cßn ®­îc ­a chuéng.
 Ho¹t ®éng 1 : Quan s¸t vµ nhËn xÐt :
Thêi gian
Néi dung
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
6'
I. H­íng dÉn häc sinh quan s¸t nhËn xÐt
Giaùo vieân cho hoïc sinh xem moät soá maãu quaït giaáy
Giáo viên gợi ý để học sinh thấy được công dụng của quạt giấy: 
+ Được dùng ở đâu? 
+ Có nhiều loại quạt không? (Phân loại theo công dụng)
+ Hình dáng của quạt như thế nào?
+ Quạt được trang trí như thế nào? 
+ Mµu s¾c ra sao ?
Giáo viên tóm tắt lại câu trả lời của học sinh đồng thời mở rộng cho HS thấy sự phong phú của màu sắc và cách trang trí quạt giấy.
HS lắng nghe và trả lời.
- Trong đời sống, trong trang trí, trong nghÖ thuËt.
- Quạt giấy, quạt nan, (quạt treo tường)
- H×nh d¸ng qu¹t ®a d¹ng phong phó. Dạng nửa hình tròn, h×nh tam gi¸c...
- Bồi giấy ở hai mặt và được trang trí đẹp mắt. 
- Mµu s¾c ®a d¹ng , phong phó, nÒn tèi th× mµu s¸ng, nÒn s¸ng th× mµu trÇm, gam mµu hµi hßa, ®Ñp m¾t.
HS lắng nghe và ghi chép những điều chính.
 Ho¹t ®éng 2 : H­íng dÉn häc sinh trang trÝ 
Thêi gian
Néi dung
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
8'
 II.Tạo dáng và trang trí quạt giấy
1.Tạo dáng:
2. Trang trí
Giaùo vieân cho hoïc sinh quan s¸t mét soá boä phaän cuûa chieác quaït
Giáo viên giới thiệu cách tạo dáng cơ bản qua câu hỏi gợi mở 
- Quạt gồm mấy phần?
- Quạt có hình dáng như thế nào?
Giáo viên giới thiệu cách trang trí quạt giấy .
Giaùo vieân cho hoïc sinh xem moät soá maãu quaït giaáy ñaõ ñöôïc trang trí vaø ñaët caâu hoûi cho hoïc sinh traû lôøi.
? Qu¹t th­êng ®­îc trang trÝ theo nguyªn t¾c nµo?
? Trang trí thường có bố cục như thế nào?
- Các hoạ tiết nào thường hay dùng để trang trí ?
 (hoa văn trang trí phải phù 
hợp với nội dung)
- Màu sắc được sử dụng như thế nào? (để quạt mát, treo tường hay trong biểu diễn nghệ thuật)
Giáo viên củng cố lại cho HS các bước tạo dáng và trang trí cho HS nắm rõ hơn.
Tr­íc khi HS lµm bµi. GV cho HS quan s¸t mét sè bµi mÉu cña HS n¨m tr­íc vµ gîi ý HS nhËn xÐt vÒ c¸ch t¹o d¸ng vµ trang trÝ, mµu s¾c ®Ó rót kinh nghiÖm.
HS quan sát và thảo luận cách tạo dáng
Thaân quaït
Nan quaït
- 2 phần (giấy, thân và nan quạt)
- Thường là ½ hình tròn và có thể biến dạng tuỳ theo ý định của người thiết kế.
- Trang trÝ ®èi xøng vµ trang trÝ tù do.
- Bố cục chắc, khoẻ, cân đối, hài hoà, với các thể thức đối xứng, phá cách, hoặc trang trí bằng đường diềm
- Hoạ tiết hoa lá, chim thú, hình mảng , phong c¶nh thiªn nhiªn 
quª h­¬ng ®Êt n­íc
- Màu sắc phải phù hợp với mục đích sử dụng quạt.
HS thảo luận và ghi các ý chính theo nội dung câu hỏi
+ C¸ch ph¸c c¸c m¶ng trang trÝ.
+ C¸ch vÏ häa tiÕt
+ C¸ch vÏ mµu
Ho¹t ®éng 3 : H­íng dÉn häc sinh lµm bµi
Thêi gian
Néi dung
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
23'
Thùc hµnh
- GV ra bµi tËp , HS vÏ bµi
- GV gîi ý : 
 +T×m h×nh m¶ng trang trÝ:
+ T×m häa tiÕt phï hîp víi c¸c h×nh m¶ng;
+ T×m mµu theo ý thÝch
- GV bao qu¸t líp, h­íng dÉn chØnh söa cho nh÷ng häc sinh vÏ ch­a ®­îc.
KhuyÕn khÝch HS vÏ bµi xong ë líp.
- HS lµm bµi vµo giÊy A4. 
L­u ý :
+ Bè côc
+ Häa tiÕt vµ c¸ch trang trÝ
+ Mµu s¾c
- HS lµm theo gîi ý cña GV
Ho¹t ®éng 4 : §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp
Thêi gian
Néi dung
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
5'
NhËn xÐt ®¸nh gi¸
- GV treo mét sè bµi ®Ó c¶ líp nhËn xÐt vÒ c¸ch trang trÝ qu¹t giÊy : Bè côc, h×nh vÏ vµ c¸ch vÏ mµu.
- GV gîi ý cho HS tù ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i theo c¶m nhËn cña tõng ng­êi ( c¸i nµo ®Ñp, ch­a ®Ñp, v× sao? )
-GV bæ sung, cñng cè bµi vµ chÊm ®iÓm, khen ngîi mét sè bµi tèt.
- Chän c¸c bµi vÏ ®Ñp vµ mét sè bµi vÏ ch­a tèt( ®iÓn h×nh, phæ biÕn) d¸n lªn b¶ng.
- NhËn xÐt bµi cña b¹n.
- Nªu h­íng kh¾c phôc cho bµi vÏ ch­ tèt.
- Nªu c¶m nhËn vÒ bµi vÏ ®Ñp.
5- DÆn dß (1') : - HS cã thÓ tù lµm qu¹t vµ trang trÝ ®Ó treo ë t­êng nhµ.
 - ChuÈn bÞ bµi sau
6- Bæ sung sau tiÕt d¹y : 	

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 1. Vẽ trang trí - Trang trí quạt giấy - Hà Thị Hoài Thu - Trường THCS Hưng Đồng.doc