Tiết 14: Lực đẩy Ác-Si-Mét - Trường THCS Bình Xá

1. Nêu đặc điểm của áp suất chất lỏng?

2. Tại sao trong không khí lại tồn tại áp suất? Càng lên cao thì áp suất khí quyển như thế nào?

Trả lời:

 1. Áp suất chất lỏng tác dụng lên đáy bình, thành bình và các vật trong lòng nó.

 2. Khí quyển có trọng lượng vì vậy mọi vật trên Trái Đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển theo mọi phương, càng lên cao thì áp suất khí quyển càng giảm.

 

ppt 15 trang Người đăng giaoan Lượt xem 1169Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 14: Lực đẩy Ác-Si-Mét - Trường THCS Bình Xá", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS BÌNH XACHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THAO GIẢNG GIÁO VIÊN GIỎI Môn Vật lí 8/ Tiết 14 – LỰC ĐẨY ÁC SI MÉTÔN LẠI KIẾN THỨC Đà HỌC1. Nêu đặc điểm của áp suất chất lỏng?2. Tại sao trong không khí lại tồn tại áp suất? Càng lên cao thì áp suất khí quyển như thế nào?Trả lời: 1. Áp suất chất lỏng tác dụng lên đáy bình, thành bình và các vật trong lòng nó. 2. Khí quyển có trọng lượng vì vậy mọi vật trên Trái Đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển theo mọi phương, càng lên cao thì áp suất khí quyển càng giảm.Khi kéo nước từ dưới giếng lên ta thấy gàu nước khi còn ngập dưới nước nhẹ hơn khi đã lên khỏi mặt nước. Tại sao?1N2N3N5N4N6N1N2N3N5N4N6NAI.Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nóTieát 14LỰC ĐẨY ACSIMET1.Thí nghiệmC1 : Treo moät vaät naëng vaøo löïc keá, löïc keá chæ giaù trò p. Nhuùng vaät naëng chìm vaøo trong nöôùc, löïc keá chæ giaù trò p1.p > p1 chöùng toû ñieàu gì ? Chöùng toû chaát loûng ñaõ taùc duïng vaøo vaät naëng moät löïc ñaåy höôùng töø döôùi leân. Moät vaät nhuùng vaøo trong chaát loûng bò chaát loûng taùc duïng moät löïc ñaåy höôùng  theo phöông thaúng ñöùng. (löïc naøy do nhaø baùc hoïc AÙc-si-meùt ngöôøi Hi laïp tìm ra) I.Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó1.Thí nghiệmtöø döôùi leân treânC1 : Treo moät vaät naëng vaøo löïc keá, löïc keá chæ giaù trò p. Nhuùng vaät naëng chìm vaøo trong nöôùc, löïc keá chæ giaù trò p1.p > p1 chöùng toû ñieàu gì ?Traû lôøi : Chöùng toû chaát loûng ñaõ taùc duïng vaøo vaät naëng moät löïc ñaåy höôùng töø döôùi leân.C2 : Keát luaän : Hình 10.2Tieát 14LỰC ĐẨY ACSIMET Moät vaät nhuùng vaøo trong chaát loûng bò chaát loûng taùc duïng moät löïc ñaåy höôùng  theo phöông thaúng ñöùng.I.Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nótöø döôùi leân treânII.Độ lớn của lực đẩy Acsimet * §é lín cña lùc ®Èy lªn vËt nhóng trong chÊt láng b»ng träng l­îng cña phÇn chÊt láng bÞ vËt chiÕm chç.1.Dự đoánAcsimÐt ®· dù ®o¸n ®iÒu g× ?Tieát 14LỰC ĐẨY ACSIMET Moät vaät nhuùng vaøo trong chaát loûng bò chaát loûng taùc duïng moät löïc ñaåy höôùng  theo phöông thaúng ñöùng.I.Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nótöø döôùi leân treânII.Độ lớn của lực đẩy Acsimet * §é lín cña lùc ®Èy lªn vËt nhóng trong chÊt láng b»ng träng l­îng cña phÇn chÊt láng bÞ vËt chiÕm chç.a.Dự đoánb.Thí nghiệm kiểm tra: Tieát 14LỰC ĐẨY ACSIMETNhuùng vaät naëng vaøo bình traøn ñöïng ñaày nöôùc, nöôùc töø bình traøn chaûy vaøo coác B.Löïc keá chæ giaù trò P2AP1Treo coác A chöa ñöïng nöôùc vaø vaät naëng vaøo löïc keá. Löïc keá chæ giaù trò P1BP2AÑoå nöôùc töø coác B vaøo coác A. Löïc keá chæ giaù trò P1BP1ACác bước thí nghiệm kiểm tra C3 : Haõy chöùng minh raèng thí nghieäm ôû hình 10.3 chöùng toû döï ñoaùn veà ñoä lôùn cuûa löïc ñaåy AÙc-si-meùt neâu treân laø ñuùng.FA = P1 - P2Khi ñoå nöôùc töø coác B vaøo coác A, löïc keá laïi chæ giaù trò cuõ laø P1. Ñieàu ñoù chöùng toû löïc ñaåy AÙc-si-meùt coù ñoä lôùn baèng troïng löôïng cuûa phaàn chaát loûng bò vaät raén chieám choã.3. C«ng thøc tÝnh ®é lín cña lùc ®Èy ¸c- Si- MÐt FA = d . V d : troïng löôïng rieâng cuûa chaát loûng (N/m3). V : theå tích phaàn chaát loûng bò vaät chieám choã (m3).Traû lôøi : Khi nhuùng vaät naëng chìm trong bình traøn, nöôùc töø trong bình traøn ra. Vnöôùc = Vvaät. Vaät nhuùng trong nöôùc bò nöôùc taùc duïng moät löïc ñaåy höôùng töø döôùi leân treân. Moät vaät nhuùng vaøo trong chaát loûng bò chaát loûng taùc duïng moät löïc ñaåy höôùng từ dưới lên theo phöông thaúng ñöùng.I.Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nóLỰC ĐẨY ACSIMETTieát 14II.Độ lớn của lực đẩy Acsimet * §é lín cña lùc ®Èy lªn vËt nhóng trong chÊt láng b»ng träng l­îng cña phÇn chÊt láng bÞ vËt chiÕm chç.FA = d.Vd : Trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3) V : Thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3)FA: Là lực đẩy Ác-si-mét (N)III.Vận dụngC4: Hãy giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài: Kéo gàu nước từ dưới giếng lên, ta thấy khi gàu còn ngập trong nước nhẹ hơn khi đã lên khỏi mặt nước? Khi chìm trong nước, gàu nước bị nước tác dụng một lực đẩy Ác-si-met hướng từ dưới lên.Lực này có độ lớn bằng?Trọng lượng của phần nước bị gàu chiếm chỗ.C5 : Moät thoûi nhoâm vaø moät thoûi theùp coù theå tích baèng nhau cuøng ñöôïc nhuùng chìm trong nöôùc. Thoûi naøo chòu löïc ñaåy AÙc-si-meùt lôùn hôn ?Traû lôøi : Hai thoûi chòu taùc duïng cuûa löïc ñaåy AÙc-si-meùt coù ñoä lôùn baèng nhau, vì FA chæ phuï thuoäc vaøo troïng löôïng rieâng cuûa nöôùc vaø theå tích cuûa phaàn nöôùc bò chieám choã.Cèc n­ícCèc n­ícCèc n­ícC6 : Hai thoûi ñoàng coù theå tích baèng nhau, moät thoûi ñöôïc nhuùng chìm vaøo nöôùc, moät thoûi ñöôïc nhuùng chìm vaøo daàu. Thoûi naøo chòu löïc ñaåy AÙc-si-meùt lôùn hôn ?n­ícDÇuDÇuN­ícTraû lôøi : Thoûi nhuùng vaøo nöôùc chòu löïc ñaåy AÙc-si-meùt lôùn hôn. Vì theå tích hai thoûi baèng nhau, dnöôùc > ddaàu => FA/nöôùc > FA/daàuGHI NHỚ Moät vaät nhuùng vaøo chaát loûng bò chaát loûng ñaåy thaúng ñöùng từ dưới lên vôùi löïc coù ñoä lôùn baèng troïng löôïng cuûa phaàn chaát loûng maø vaät chieám choã. Löïc naøy goïi laø löïc ñaåy AÙc-si-meùtI.Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó C«ng thøc tÝnh lùc ®Èy Ac si mÐtFA = d.Vd :: Trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3) V : Thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3)FA: Là lực đẩy Ác-si-mét (N)HƯỚNG DẪN VỀ NHÀHọc thuộc phần ghi nhớ SGKLàm các bài tập từ 10.1 đến 10.12 SBTĐọc phần “Có thể em chưa biết”Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành §èt löa KÕt luËn trªn kh«ng chØ ®óng víi chÊt láng vµ ®óng c¶ víi chÊt khÝ.Gi¶i thÝch: C¸c qu¶ bãng hoÆc khinh khÝ cÇu b¬m mét lo¹i khÝ nhÑ h¬n kh«ng khÝ mµ vÉn bay lªn ®­îcTieát 14LỰC ĐẨY ACSIMETCó thể em chưa biết 

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 10. Lực đẩy Ác-si-mét - Trường THCS Bình Xá.ppt