Tiết 28, Bài 25: Sự nóng chảy và đông đặc (Tiếp theo) - K' Mãi

I.MỤC TIÊU BÀI DẠY:

1. kiến thức:

 Nhận biết được đông đặc là quá trình ngược của nóng chảy và những đặc điểm của quá trình này.

2. kĩ năng:

 Vận dụng được kiến thức về các quá trình chuyển thể để giải thích một số hiện tượng thực tế có liên quan.

 Döïa vaøo baûng soá lieäu ñaõ cho, veõ ñöôïc ñöôøng bieåu dieãn söï thay ñoåi nhieät ñoä trong quaù trình ñoâng ñaëc cuûa chaát raén.

3. Về thái độ:

Chủ động tìm tòi, nghiên cứu, tự khám phá học hỏi.

Nghieân tuùc, hôïp taùc trong tieát hoïc, caån thaän

 

doc 7 trang Người đăng giaoan Lượt xem 1105Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 28, Bài 25: Sự nóng chảy và đông đặc (Tiếp theo) - K' Mãi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường: CĐSP Đà Lạt
Giáo viên hướng dẫn: Vũ Thị Thu Mai
Tên giáo sinh:K’ Mãi
Lớp: Lý – KTCN K35 Khoa: Tự nhiên
Tuần: 26 Ngày soạn: 15/03/2013
Tiết: 28 Ngày dạy: 21 /03/2013 
Lớp: 6/7
Bài 25:
SỰ NÓNG CHẢY VÀ ĐÔNG ĐẶC (tiếp theo).
I.MỤC TIÊU BÀI DẠY: 
1. kiến thức:
 Nhận biết được đông đặc là quá trình ngược của nóng chảy và những đặc điểm của quá trình này.
2. kĩ năng:
Vận dụng được kiến thức về các quá trình chuyển thể để giải thích một số hiện tượng thực tế có liên quan.
Döïa vaøo baûng soá lieäu ñaõ cho, veõ ñöôïc ñöôøng bieåu dieãn söï thay ñoåi nhieät ñoä trong quaù trình ñoâng ñaëc cuûa chaát raén.
3. Về thái độ: 
Chủ động tìm tòi, nghiên cứu, tự khám phá học hỏi.
Nghieân tuùc, hôïp taùc trong tieát hoïc, caån thaän
II. CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên:
Giáo án, sách giáo khoa + sách bài tập vật lí lớp 6.
 Một tờ giấy kẻ ô vuông thông dụng để vẽ đường biểu diễn.
Dụng cụ thí nghiệm: một giá đỡ thí nghiệm, một kiềng đun và lưới đốt, hai kẹp vạn năng, một cốc đun, một nhiệt kế chia độ tới 100oC, đèn cồn, băng phiến tán nhỏ, khăn lau, một bảng treo có kẻ ô vuông.
2. Học sinh:
Đọc trước nội dung bài học. 
Sách giáo khoa + sách bài tật vật lí 6, vở ghi lí thuyết vật lí lớp 6.
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
	Phương pháp thuyết trình
	Phương pháp trực quan
	Phương pháp đối thoại
D. CÁC BƯỚC LÊN LỚP
I. Ổn định lớp: (1’)
Ổn định chỗ ngồi.
Yêu cầu lớp trưởng báo cáo sĩ số.
II. Kiểm tra bài cũ: (5’)
Neâu ñaëc ñieåm cô baûn cuûa söï noùng chaûy.
-mô tả quá trình nóng chảy của băng phiến
III. Bài mới:
Đặt vấn đề: (1’) 
à Caùc em döï ñoaùn xem coù hieän töôïng gì xaûy ra ôû thí nghieäm cuûa baøi 24, khi ta thoâi khoâng ñun noùng baêng phieán nöõa? à Baøi 25: Söï noùng chaûy vaø söï ñoâng ñaëc (tieáp theo))
HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ghi bảng
Hoạt động 1: Neâu döï ñoaùn
II/ Sự đông đặc:
 - Yc HS: Haõy döï ñoaùn ñieàu gì seõ xaûy ra ñoái vôùi baêng phieán khi thoâi khoâng ñun noùng vaø ñeå baêng phieán nguoäi daàn.
- Hs suy nghĩ trả lời.
BÀI 25: SỰ NÓNG CHẢY VÀ ĐÔNG ĐẶC (tiếp theo).
II. Sự đông đặc:
1/ Dự đoán:
Hoaït ñoäng 2: Giới thiệu thí nghiệm về sự đông đặc (5’)
Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu veà tính daãn nhieät cuûa caùc chaát
Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu veà tính daãn nhieät cuûa caùc chaát
Yêu cầu HS cho biết các dụng cụ có trong thí nghiệm
- Thí nghiệm ảo
+ Ñun baêng phieán nhö thí nghieäm ôû hình 24.1 Sgk ( Baøi 24) leân tôùi khoaûng 900C roài taét ñeøn coàn.
 + Laáy oáng nghieäm ñöïng baêng phieán ra khoûi nöôùc noùng vaø ñeå cho baêng phieán nguoäi daàn. Khi nhieät ñoä cuûa baêng phieán giaûm tôùi 860C thì baét ñaàu ghi nhieät ñoä vaø theå cuûa baêng phieán trong thôøi gian quan saùt. Cöù sau 1 phuùt laïi ghi nhieät ñoä vaø theå cuûa baêng phieán, cho tôùi khi nhieät ñoä cuûa baêng phieán giaûm tôùi 600C.
à Thu ñöôïc keát quaû thí nghieäm nhö sau à GV tröïc quan Baûng 25.1 Sgk. 
 è GV ñaët caâu hoûi y/c HS suy nghó traû lôøi caù nhaân:
 ? Nhìn vaøo baûng 25.1 em coù nhaän xeùt gì
+ ở phút thứ 0 băng phiến ở thể gì
+ ở phút thứ 15 băng phiến ở thể gì?
Thông báo: sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn đó người ta gọi là sự đông đặc. vậy quá trình đông đặc của băng phiến nó xảy ra như thế nào ta cùng nhau tìm hiểu rõ hơn qua phần vẽ đồ thị
?sự đông đặc là gì
Đèn cồn, giá đỡ, ống nghiệm, bình nước, nhiệt kế, đồng hồ
à HS theo doõi phaàn giôùi thieäu TN cuûa GV ñeå bieát ñöôïc caùch laøm thí nghieäm veà söï ñoâng ñaëc.
 à HS nhìn vaøo baûng keát quaû TN 25.1 suy nghó neâu nhaän xeùt theo chæ ñònh cuûa GV.
Lỏng
Rắn
2. Thí nghiệm:
Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc.
Hoạt động 3: Phaân tích keát quaû thí nghieäm ( 20’)
- GV höôùng daãn HS phaân tích keát quaû thí nghieäm
 à GV yeâu caàu HS veõ ñöôøng bieåu dieãn söï thay ñoåi nhieät ñoä cuûa baêng phieán theo thôøi gian trong quaù trình baêng phieán ñoâng ñaëc. (GV nhaéc laïi cho HS caùch laøm).
Giáo viên hướng dẫn vẽ đường biểu diễn:
+ Trục nằm ngang là trục thời gian mỗi cạnh của một ô vuông nằm trên trục này biểu thị 1 phút.
+ Trục thẳng đứng là nhiệt độ, mỗi cạnh ô vuông nằm trên trục này biểu thị 1oC. 
Lưu ý:
góc của trục nhiệt độ ghi 60oC, gốc của trục thời gian là 0 phút.
 Nối các điểm nhiệt độ ứng với thời gian thì ta được đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến theo thời gian trong quá trình đông đặc 
 - Y/c hs laøm caù nhaân veõ ñöôøng bieåu dieãn söï thay ñoåi nhieät ñoä cuûa baêng phieán theo thôøi gian treân giaáy ñaõ chuaån bò.
 - GV theo doõi vaø giuùp ñôõ HS veõ ñöôøng bieåu dieãn.
 - Sau khi HS ñaõ veõ ñöôïc ñöôøng bieåu dieãn. 
à y/c HS hs hoàn thành các câu lệnh C1, C2, C3;
Giáo viên nhận xét tóm lại Gọi HS mô tả lại toàn bộ quá trình nóng chảy của băng phiến
Gọi HS khác nhận xét
GV nhận xét, tóm ý
Khi thôi đun nóng, nhiệt độ của băng phiến giảm dần. Đến 800C băng phiến bắt đầu đông đặc, tồn tại ở thể lỏng và thể rắn. Trong suốt thời gian đông đặc, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi. Khi đã đông đặc hết ,băng phiến tồn tại ở thể rắn, nhiệt độ của băng phiến giảm theo thời gian
Lắng nghe
 - HS thöïc hieän treân baûng veõ ñöôøng bieåu dieãn söï thay ñoåi nhieät ñoä cuûa baêng phieán theo thôøi gian trong quaù trình baêng phieán baét ñaàu ñoâng ñaëc, treân baûng treo coù keû oâ vuoâng. Caû lôùp, moãi HS töï laøm caù nhaân phaàn y/c cuûa GV vaøo vôû.
C1 Tôùi 800C thì baêng phieán baét ñaàu ñoâng ñaëc
 C2
Ñöôøng bieåu dieãn:
+töø phuùt 0 ñeán phuùt thöù 4 laø ñoaïn thaúng naèm nghieâng.
+ töø phuùt 4 ñeán phuùt thöù 7 laø ñoaïn thaúng naèm ngang
+ töø phuùt 7 ñeán phuùt thöù 15 laø ñoaïn thaúng naèm nghieâng
 C3. nhiệt độ
 + töø phuùt 0 ñeán phuùt thöù 4 giảm
 + töø phuùt 4 ñeán phuùt thöù 7 không thay đổi 
+ töø phuùt 7 ñeán phuùt thöù 15
 Giaûm. 
 Mô tả
-Khi thôi đun nóng, nhiệt độ của băng phiến giảm dần. Đến 800C băng phiến bắt đầu đông đặc, tồn tại ở thể lỏng và thể rắn. Trong suốt thời gian đông đặc, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi. Khi đã đông đặc hết ,băng phiến tồn tại ở thể rắn, nhiệt độ của băng phiến giảm theo thời gian
3. Phân tích kết quả thí nghiệm:
 C1. Tôùi 800C thì baêng phieán baét ñaàu ñoâng ñaëc. 
 C2. Ñöôøng bieåu dieãn 
+töø phuùt 0 ñeán phuùt thöù 4 laø ñoaïn thaúng naèm
nghieâng.
+ töø phuùt 4 ñeán phuùt thöù 7 laø ñoaïn thaúng naèm ngang.
 + töø phuùt 7 ñeán phuùt thöù 15 laø ñoaïn thaúng naèm nghieâng.
 C3. –Giaûm.
- Khoâng thay ñoåi.
- Giaûm.
Hoạt động 4: Ruùt ra keát luaän( 5’)
HD:Yêu cầu HS hoàn thành C4
? băng phiến đông đặc ở bao nhiêu độ C
? yêu cầu HS cho biết 
+nhiệt độ nóng chảy của băng phiến ở bao nhiêu độ C?
+nhiệt độ đông đặc của băng phiến ở bao nhiêu độ C
Vậy thì nhiệt độ nóng chảy so với nhiệt độ đông đặc nó ntn?
? yêu cầu quan sát đồ thị cũng như bảng thu được
+ trong thời đông đặc thì nhiệt độ của băng phiến ntn?
+ ở bao nhiêu độ C
 ở tiết trước các em đã được học caùc chaát khaùc nhau thì nòng chảy ntn? ( đưa ra bảng nóng chảy của một số chất)
? nhiệt độ đó có xác định không? Cho vd
 GV: thông báo phần lớn các chất nóng chảy ( hay đông đặc ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy
C4.
800C 
800C 
800C
Bằng
nhieät ñoä noùng chaûy cuûa caùc chaát khaùc nhau thì khaùc nhau.
có
3/ Rút ra kết luận.
 C4.
 a) Baêng phieán ñoâng ñaëc ôû (1) 800C nhieät ñoä naøy goïi laø nhieät ñoä ñoâng ñaëc cuûa baêng phieán. Nhieät ñoä ñoâng ñaëc (2) baèng nhieät ñoä noùng chaûy.
 b) Trong thôøi gian ñoâng ñaëc, nhieät ñoä cuûa baêng phieán (3) khoâng thay ñoåi.
Kết luận chung:
- Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc.
- Phần lớn các chất đông đặc ở một nhiệt độ xác định.
- Trong thời gian đông đặc nhiệt độ của vật không thay đổi.
Hoạt động 5: Vận dụng (9’)
Cho HS quan sát hình 25.1 và 25.2 
Yêu cầu HS hoàn thành C5
+đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của chất nào?
? từ phút thứ 0 đến phút thứ 1 nhiệt độ của nước thay đổi như thế nào ( tăng hay giảm)
+ ở thể nào
từ phút thứ 1 đến phút thứ 4 nhiệt độ của nước thay đổi như thế nào ( thay đổi hay không thay đổi)
+ ở thể nào
từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 nhiệt độ của nước thay đổi như thế nào ( tăng hay giảm)
+ ở thể nào
C5
Của nước
Tăng ở thể rắn
Không thay đổi ở thể rắn và lỏng
Tăng dần. ở thể lỏng
C6: Ñoàng noùng chaûy: töø theå raén sang theå loûng, khi nung trong loø ñuùc.
 + Ñoàng loûng ñoâng ñaëc: töø theå loûng sang theå raén, khi nguoäi trong khuoân ñuùc.
C7 :
Vì nhiệt độ này là xác định và không đổi trong quá trình nước đá đang tan.
 III. Vận dụng
 C5. 
đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian nước
 C6. Trong vieäc ñuùc töôïng ñoàng, coù nhöõng quaù trình chuyeån theå:
 + Ñoàng noùng chaûy: töø theå raén sang theå loûng, khi nung trong loø ñuùc.
 + Ñoàng loûng ñoâng ñaëc: töø theå loûng sang theå raén, khi nguoäi trong khuoân ñuùc.
 C7 :
Vì nhiệt độ này là xác định và không đổi trong quá trình nước đá đang tan.
2. Hoạt động nối tiếp: (4’)
Củng cố bài: Cho học sinh nhắc lại nội dung ghi nhớ 
Nóng chảy ở nhiệt độ xác định
Lỏng
Rắn
Đông đặc ở nhiệt độ xác định
Dặn dò: 
Về nhà học bài và làm bài tập 24–25.6 sách bài tập.
Xem trước bài “sự bay hơi và sư ngưng tụ”
RÚT KINH NGHIỆM
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
PHẦN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:
..
.........../.
Điểm: 
.................................
 Xếp loại:
 Đà Lạt, ngày .tháng.năm 2013
CHỮ KÍ CỦA GIÁO SINH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
 (Ký và ghi rõ họ tên) 

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo) - K'Mãi.doc