Bài 16. Định dạng văn bản

Hai loại định dạng văn bàn là định dạng ký tự và định dạng đoạn văn. Có thể sử dụng các nút lệnh định dạng kí tự trên thanh công cụ định dạng hoặc vào bảng chọn Fomat -> Font… mở hộp thoại Font để thực hiện các thao tác định dạng kí tự.