Bài 15. Đòn bẩy

Mỗi đòn bẩy đều có: - Điểm tựa là O - Điểm tác dụng của lực F là O1 - Điểm tác dụng của lực F2 là O2 Khi OO2 > OO1 thid F2 < F1